Goudsche Courant, maandag 4 mei 1891

1891 Maandag 4 Net m 4518 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D üuendlng yan advertentlfln kan gegchleden tot Mo uur des namiddags van den dag der uitgave Gebrl Stollwerok s Chocolade en Cacao Uijplnmtiye door de nieuyfite iiirvindinfren op riiarhinaa gsWed Torbeterdo fabricatie n uitsluitend gebruik van fijne en fijnste gromibtofFon gjirandoeren d n verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oac o p i lanbeveienswcarJig fabrikaat rauwkeurig beantwcordomjo aan den inhoud dar resp ï Enk jtten l e Firma benaaldo 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Biplonia 8 gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat R ed8 1874 schreef de Aocademie nationa de Paris Nous Toua décemons une lledaflle l or première einsne en consideration de votre excellente fabrication de Ohooolat bonbons varies etc etc StOllwerck S fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Conflseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland ïnlins Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 iNiakniit willen varkoopen of ruurwerken maken worden herinnerd aan Art 81 der Wet van deo S9u Jaoatri 1816 Staatsblad No 7 luidende Koopvlieden of winkeliers in steden plaatsen of ten platte irlaode welke buskruit willen rerkoopen of Tuurrweiken maken tullen deze nering niet rarmogen irts doen noch dit beniep uitoefenen zonder dat Zulks op bun patent worde uitgedrukt op de boete tan ƒ BOO eni Ook zuUen diegenen welke hunne goederen of waren tevens op de wjjze der kromera Tcrkoopeu gehouden zijn op hunne verklaringen jrdaarnn melding te maken en zioh dpswegens aan te gevep onversohillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan wel elders plaats heefi So Dat de registen der patentplichtigen zullen worden gesloten den Sin Mei aanstaande terwijl de belanghebbenden opnerksaam worden gemaakt op de bepalingen van Art 18 en S7 der Wet vanden 81n Hei 1819 Staatsblad No 34 handelende zoo ovier de verplichting van hen welke by de algemeene beaehr ving zijn overgeslagen als over de boeten bjij verzuim van en gebreken in de aangifte te verbeoren ♦ o Dat de eigenaars vaste huurders of gebruikers van binnen vaartuigen terbekomiug van PATENT tusschen 1 en 15 Mei a s Zon en feestdagen uitgezonderd aangifte moeten doen op het Eaaühuis dezer gemeente ten bureele van HH Zetters medebrengende hunnen meetbrief en hun patent van het vorige jaar 6o Da de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemers van vermakelijkheden en debitanten Tan loterjjbrieQes die beroepen niet mogen uitoefenen dan na hunne aangifte ten bureele van HH Zetters gedaan on het verschuldigde patentrecht betaald te hebben De kermis en marktbezoekende patentplichtigon worden tevens herinnerd dat de marktmeestbr hen niet mag toelaten hetzij mat of zonder loodsen tenten kramen of stallen wanneer zp niet van patent acten z n voorzien 6o Dat by het indienen van bezwaarschriften ingevolge Art 1 der Wet van den 4n April 1870 Staatsblad No 60 moet worden overgelegd een duplicaat van het aanslagbiljet tegen betaling van i cenU by deo Ontvanger der Directe Belastingen rerkrygbaar GOUDA den 89 April 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN UZENDOOEN De Secretaris BEOUWER GEVONDEN VOOEWEEPEN In de maanden Haart en April 1891 zijn de volvgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van Politie 1 groen geldbeursje 1 bamsteenen sigarenpypje met étui 1 linnen laken 1 pakje inhoudende eenig kant wit band en 18 koperen ringen I lederen kinderachoentje 1 bontje 1 rozenkrans 1 gouden oorknopje 1 meerKihuimen cigarettenpijpje 1 E C Kerkboek 1 woUen kinderhandsehoentje 1 paar botUnes 1 witte sakdOek 1 pakje banden voor dmkiirerk met i cent postzegel op elk 1 zakboekje 1 schaartje 1 portemonnate inhoudende O 08V 1 rozenkrans 1 wit overhemd 1 portemonnaie 1 bruin glacé handschoen 1 koker inhoudende diverse papieren 1 geel lederen damesportemonnaie 1 zilferen armband 1 paar zeemlederen handschoenen 1 zakje inhoudende ƒ 0 11 1 linnen front en dito slaande boord 1 gouden oorbelletje 1 bont schortje 1 notitieboekje 1 portemonnaie inhoudende 1 50 1 broche 1 onderstujlF van een gouden oorbel 1 muti 1 pak ondergoederen De gevonden voorwerpen in de maanden September en October 1890 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter beschikking van de respectieve vinders met inachtneming van art 20U Burgerlyk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 1 nnr s morgens De Commissaris van Politie te tjouda W N V GARDEEEN ADVERTENTIËN W HÜLLEMAIV is T X1BBUI8JD naarde Peperstraat Q T SNIPPEHPABRIEK naar de VEST achter de Diuteleerderg van den Heer OOSTERLING Gouda Snel persd ruk van A Beinkman Zoon E ANO TEBZEEEBM Gouda a m JAÏV PRINCE TDRFMAEKT H Correspondenten der Onderlinge en tegen TBste Premie Brandwaarborg Maatschappg DlEECTEÜSSS DE JOI iG COMP Amtterdam Opgericht 1809 geven hanne geaasnreerden kennis dat bg verplaatsing van Menbelen Verhnizen 1 Mei en Eoopmansgoederen Termeerderiog van brandgevaar der perceelen ook in belendende gebouwen en alles wat de Assurantie betreft daarvan direct aan bnn kennis te geren Gouda 30 April 1891 lu een net Borgergazin wordt KOST ea HTWOiniTQ aangeboden met gebmik eener vrge Kamer tegen 23 30 Golden per maand Adres A KOK COMP te Gouda TE im OF TE EOOF tegen 1 AUG gevraagd een nel BURGËBHl IS minstens vier Kamers voor een klein geiin Brieven fr met opgave van hnnr of koopprgs en verdere inlichtingen onder No 2106 aan het Bnreaa dezer Conrant G © v xa 3Lg cL een vlugge JONGEN goed knnnende schrgven voor Kantoorwerkzaambeden Adres onder No 2105 aan het Bureau dezer Conrant MSSELETTEmTTEES die met de pers bskend zgn hebben de Voorkeur kunnen dadelgk vast werk bekomeu bg A Briokfflan $ Zo Gouda ADVERTENTIEN in alle Binnett en BuUetUandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door bet Advertentie Bureau vM A BRINKMAN en ZOON te Gouda Directie der algemeene Brandwaarborg MaatschappB te Rotterdam opgericht 1818 bericht hiermede dat zg tot haren CORRESPONDENT voor CapelU a d IJ el m omstreken heeft aangesteld den Heer D BAKKER te Capelle a d JJeael en zulks in de plaats van den Heer J NOLtSN W als zoodanig op verzoek eervol ontslagen DE DIRECTIE Rotterdam 1 Mei 1891 Directeuren der Onderlinge BrandwaarborgMaatschappg gevestigd te Amêlerdam brengen ter kennisso van belanghebbenden dat de Heer J XOLEN Wif als Correspondent van genoemde Maatschappg door vertrek naar elders het meest eervol ontslag is verleend ejx dat in diens plaats is aangesteld de Heer D BAKKER van Capelle 1i d IJud en naaste omgeving bg wien voortaan alle verlangd wordende inlichtingen te bekomen zgn De J05G Co 1 Mei 1891 Onder referte aan bet bovenstaande beveelt de ondergeteekende xieb ia genoemde betrekking aan D BAKKER Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Betau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet hrt lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Usoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BU deze Conrant behoort een Byvoegsel BINNENLAND GOUDA 2 Mei 1891 VEBGADEEING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinadsg den 6 Mei 1891 des oamiddngt ten 1 ure A n de orde Het Kohier der Plaataelijke Directe Belasting op de Inkomsten dienst 1891 De adressen van L Nieuwenhuizeii en L Boot houdende veicoek om een pensioen Een voorstel tot verbooging van den post voor de rioleering der zg tusschen de Vroawensteeg en de Nieuire Haven op de Gemeenta begrooting dienst 1891 De benoeming van ean lid in de Commissie van beheer der Stedelijke Gas briek Ten gevolge van het bedanken van Dr L A Keeper voor de betrekking van Secretaris van het Depart Gouda der Maatschappg tot Nnt van t Algemeen ü door het Brstunr daarvoor een voordracht opgemaakt waarop voorkomen de heeren A F Cremer n y J A Montgo Op de uilvoering die da Zangvereenigingl Apollo zioh voorstelt den lOn Mei a s te geven zal naar wg vernomen als eene hulde aan de nagedachtenis van den onlangs overleden componist Verhuist door het Mannenkoor dior vereeniging ten gehoore febraoht worden het vTe Deum Laudamus van genoemden toondiohter I e hoofdschotel van den avond zal bestaan uit FEVILLETOK HEN ONGELUKKIGE Aaw het Vrantch f iri 60 Die Levrault is een volleerde stalmeester aeide Bolaad eens tot zgn vrouw Hij heeft zeker lang bg de cavalerie giüliend misschien is hg wel bg de manége geplaatst geweest Francois nam al dien lof bescheiden aan Hg vergenoegde zich met te antwoorden dat hg de gelukkigste mensch op aarde was Innerlgk werd hg door ongeduld verteerd Zou zg dan nooit komen die langgewenschte gelegenheid Want nu twijfelde hij niet meer De bedienden hadden hem de gefaeele geschiedenis van mgnheer Moutfranc verhaald wel wat vermeerderd en ontaard door de praatjes van het dienstpersoneel maar toch in hoofdtrekken het avontuurigke leven van Boland weergevende Hg was het wel geweest die mevrouw Boeding naar het Verre Westen had begeleid daar viel niet aan te twijfelen Al de bedienden allen die aan huis kwamen kenden het drama van Willow Creek En evenals een spin in het middenpunt van haar web loerde HB das Marohen von der Schonen Melusone van H Hoffmann terwijl das Singeothal van L Brandts Buys en liederen voor Altstem het programma verder aanvullen Den kunstlievenden leden nfuiht alzoo weder een genotvolle avond Tot hoofdingelanden van i Krimpenorwaard zijn gekozen de lieeren H Uitenbiwaard te Haastrecht en C van den Burg te Krimpen op do Lek tot boofdingelandplaatsvervangers de heeren P Hoogendgk te Be g Ambscht en C de Zong Mz te Ouderkerk op den Usel De Sliedreobtsohe predikant van O werd wegens het beleedigen met woorden aan don organist aldaar veroordeeld tot ƒ 26 boete Volgens dan regenmeter der rgkslandbouwscbool te Wageningen bedraagt da gevallen regen over de maand April 53 mM tegen 67 mM over dezelfde maand van 1890 Redt voor JUen is gisteren verschenen in bloedkleur len minste dat zal wel de bedoeldo kleur zgn ofschoon zg meer naar wgnkleur zweemt en bevat natuurlijk artikelen in den gebruikelijken stgl geredigeerd over den werkliedeneisch dat een normale arbeidsdag van 8 uren zal worden ingevoerd Donderdag hadden met de elektrische tram tusschen den Haag en Scheveningen weder eenige goedgeslaagde proeMtten plaats Uit Arnhem schrgft men aan de Amtterdammer Pranpois op de geschikte gelegenheid Zij kwam als altijd toen hij er het minst op bedacht was Sens laat in den avond moest Alice door een vertrouwd persoon een boodschap naar de Opera laten overbrengen Zg miste een barer armbanden met diamanten er moest dadelgk in do kleedkamer naar geaoclit worden De bedienden hadden verlof gekregen zioh vroegtgdig te bed te begeven om uit te rusten van de vermoeienissen die aan een groote partg van den vorigen avond waren verbonden geweest Daar mevrouw Dutac de diensten van Hélèue niet kon ontberen besloot zij Fraufois te laten roepen en hem de boodschap op te dragen De voormalige W wboy beefde van vreugde Hg zou dus een voorwendsel hebben in de kamer te komen terwgl iedereen sliep I Sedert zijne ongesteldheid ging fioland laat naar bed en bleef dan in de bibliotheek of in de schildergenzaal nog wat zitten lezen en peinzen Het aoherpaend oog van Joffrin had van verre reeds opgemerkt dat er licht brandde achter de neergelaten stores Hoe menigmaal had hij bg zichzelven herhaald dat alles binnen enkele minuten zou zijn afgedaan indien hg slechts in die verboden vertrokken kon doordringen Zoodra hij de opdracht kreeg naar de Opera te gaan vatte hg dadelijk hoop het zoo lang gekoesterd plan nu te kunnen volvoeren Ik ben in mgn kamer sprak mevrouw Dutao Je behoeft slechts aan te kloppen en het ant ADVBIITENTIBN worden geplaaW van 1 6 regels it 50 Centen iedere ngd meer 10 Centen GE 00 TE LBTTKBB worden berekend naar plaatarnijnte Bovendien worden alle Advertentien graiii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Omtrent hot voor de betooging op S Mei a 8 door den gérant aan den Sociaal demoeratUchen Bond verhuren der groote zaal van Mum en het daarna ongeldig verklaren dezer overeenkomst door de Commissie van Beheer kan ik u nader het volgende mededeelen De gérant trad sedert 1 Maart zelfstandig op voor de exploitatie m a w op dien datum eindige hg met te fungeeron als stroopop Naar aanleiding daarvan is een nieuwe instructie voor hem vastgesteld waarin uitdrukkelijk staat vermeld dat hg voor het verhuren der zalen tot politieke doeleinden de toestemming dar Commissie van Beheer behoeft Deze bepaling was hem ontgaan tengevolge waarvan hij thans in eene hoogst moeilijke positie verkeert Het bestuur verwijst hem namelijk naar de instructie en wil op Zondag a s een abonnementsconeert in de groote zaal doen geren de sociaal democraten hebben een schriftelgk bewijs van zgne band dat ze op dien dag over dezelfde zaal kunnen beschikken en staan er op dat deze nu ook voor hen worde opengesteld Zij nl da soc dem hebben da deelnemers aan da betoogiag zoowel die in de stad als de in den omtrek wonenden uitgenoodigd door het genomen besluit zien ze zioh thans van de gelegenheid beroofd om hunne gasten te ontvangen terwijl de gemaakte onkosten als weggeworpen moeten worden beschouwd Te hopen is het dat alles zioh in vrede schikks maar zeker is men hiervan nog niet Naar ik hoor zou de Commissie van Beheer moer onder den invloed van hooger hand dan wel op eigen initiatief geweigerd hebben de zaal af te staan De propaganda meeting door do afdeeling Amster dam van den Sociaal democratisohen Bond in vereoniging met eenige vakvereenigingen tegen gisteren middag in Flancius belegd werd door ongeveer woord aan Helene af te geven Goed mevrouw I Een uur daarna was Joffrin terug Hg bracht den armband mede dien men werkelijk in een hoek van de kleedkamer had gevonden Hig i af ham aan de kamenier en ging regelrecht op den vgand af ongevoelig voor het leed dat hg ging aanbrengen alleen godreven door de uitsluitende gedachte aan opgekropten haat Niemand in do schildergenzaal niemand ook in de bibliotheek Een gaslamp brandde nog en verlichtte mot haar geel schijnsel de vergulde Igsten en de prachtbanden Frau ois sidderde Zou hg niet komen P Nu bedacht hg zich dat Montfranc eerst zeer laat zijn kamer verliet Joffrin zou wachten Hg had wel erger dingen bij de hand gehad Stil sloop hg achter een der lang neerhangende gordijnen en bleef tegen den muur gedrukt staan Het toeval wilde dat Florence nog laat in den avond bg hare schoonzuster aanklopte Ik vreesde dat ge reeds zoudt slapen sprak de jonge vrouw Go zgt zoo lui als ge nietmoet zmgen Ik ben wat zenuwachtig A propos mgn armband is terecht Komt ge wat bij ons praten Boland heeft nog geen slaap en ik houd hem zoolang gezelschap Gaarne In het boudoir van Florence bg elkander zittende ward het voorstel van den dotter druk besproken die Boland aanraadde een reis van tien of twaalf