Goudsche Courant, maandag 4 mei 1891

Bevftllen van een Zoon M BRINKMAN SUÏDEBCHT Gouda 2 Mei 1891 de slag waa gewonnen met de veroverde vaandels voorbg den koning trok hielden de soldaten de buitgemaakte zegeteekenen omhoog en riepen den koning toe Wat segt hei nu tau seine Supers Uit Moltke s geschriften en redevoeringen willen wij in het vervolg van dit opstel enkele trekken mededeelen die hem als denker en als mensch kenschetsen Zqn eenta werk heeft voor one Nederlanders een eigenaardig belang Het verscheen in 1831 en is getiteld Holland und Belgien in gegenseitiger BeziohuDg seit ihrer Trennung unter Philipp II bis zu ihrer Wiedervereinigung unter Wilhelm I In 1832 versoheen een tweede werk Darsicllungen der inneren Verhaltnisse und des gesellschaftlicben Zustandes in Polen In 1846 gaf hij uit Der Euasisohe Turkiseho Feldzug in der Europaisehen Turkei 1827 und 1829 en in 1878 Brieve uBer Zustande und Begebenheiten in der Murkoi aus den Jahren 1836 1839 In het volgende jaar versoheen Generaalveldmaarschall Graf Moltke s Brieve aus Russland en in 1879 hot Wanderbuch Do grooto uitgaven van den Duitschen generalen staf over do oorjogen van 1896 1864 1886 en 1870 71 die zich meer uitsluitend op het gebied der krügswetensohap bewogen zijn onder Moltke s toezicht uitgeven ADVERTENTIÊN Ondertroawd ALBERTOS THEODOEUS WILDENBURG CATHABINA SOPHIA WILHELMINA LEÜ8EN Gouda 2 Mei 1891 Ondertrooird HERMANN H WEOK ELISABB M J fiOZESTRATEN Gouda 30 April 1861 V De fleer en Mevrouw KLUIT Lotsw betnigen hnnneii hartelgkeu dank Toor de menigvuldige bewezen van deelneming ondervosden b hunne 25 arige fiohtrerbindtenis Moordruht 3 Mei 1891 V Voor de deelneming bg de geboorte van onzen Zoon betuigen wg onzen hsrtelgken duk Vav oui MEER Var DIB MliËB DiBBiTS fiaital dank aoB dlaB anar in het bgzonder aan Heeren D CECTEUREN der Stearine Kaarsenfabriek aQouoA roor de bewgzen van belangstelling die ik op gisteren mocht ondervinden Qmia 2 Mm IB91 X BBUL Ondergeteekende brengt bg deze zgn openigken dank aan zgne geachte Patroons de Heenn Ö PRINCE ZONEN alhier voor het praehtig CADEAU hem bg gelegenheid van zgn 25 acigen dieost geschonken K J 01 BEUN 8mida 30 April 1891 ♦ ADVEBTENTIEN inalleJBin n en Buitenlandêche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Qoiida 7000 p notten ondet wie enkele noniren en vele Israelietisohe paasohfeaatvierdera alsmede door den commissaris ran politie mr Ë ran Kaalte begevrooud Het tooneel de plaats des bestnurs was met een V tal banieren met de roode Vaan versierd Fortuijn opende de vergadering met zijn leedwezen te betuigen over de kleiczieligheld en den angst der overheid voor oene openbare demonstratie ten gunste van een werkdag van 8 uren doch dat het verbod daartoe eer voor dan nadeelig aan da zaak was meende hij te mogen opmaken uit deze samenkomst die al weer drukker was bezocht dan de vorige Na tot kalmte aangemaand te hebben zette Uomela Nieuwenhuis de betoekenis van een normalen werkdag vau 8 uren uiteen doch wensohte vooraf eene eeresaluut gebracht te zien aan de helden van Chicago die voor dat denkbeeld den marteldood waren gestorven Aan zjjne uitnoodiging om van de zetels op Ie ryzen hun ter eere werd door velen onder applaus gevolg gegeved Hierna trachtte Domela aan te toonen dat een werkdag van 8 uren een zeer billijke eisch was die niet uitsluitend in het kamp der sociaaldemocraten wordt gesteld en dat men dien verkregun hebbende nog slechts in de eerste phase zou zijn gekomen voor de opheffing van do macht an het kapitaal Hy traobtte hierna de argumenten tegen dion normalen arbeidsdag te ontzenuwen door anderen te wijzen op eene goed geslaagde proef daarmede thans gedurende twee maanden aan de Haagsohe drnkkerij en in Brussel genomen alsmede met citaten uit de rapporten van Charles Dilke over zgoe reis door Australië Na een kort onbeduidend debat waaraan vier sprekers deelnamen werd door het bestnnr eene motie voorgesteld en eenparig aangenomen waarin de wenschelijkheid eener spoedige invoering van een bg de wet geregelden arbeidsdag van 8 uren wordt nitgespioken als het eenige middel om de loonslarernq op te heffen Hierna werd de veigadering gesloten Staten Generaal Twudb Kamib Zitting van Vrijdag 1 HeL De zitting der Kamer was eenig in onie parlementaire geschiedenis daar zjj geheel werd in beslag genomen door ééae rede De min van oorlog de beer Bergansins waa aan het woord en hij deed dit op eene wgzo die bewondenng en toejuichingen ontlokte op alle banken der Kamer De miniater toonde niet alleen te zijn een bekwaam man een man van talent maar een man uit ééa stuk vol gloed en warme overtuiging Gen résumé van dergelgk stok te geven is ondoenlijk Op zich zelf waa het een meesterlijk overzicht van de gehouden debatten zouder dat de miniater verviel in de gewone font van de spreken op dan voet te volgen en daardoor vervelend te wmden Van begin tot einde boeide hij aller aandaeht Zijn schets van de taak van het veldleger 1 bijiondar goed nitgewerkt Klemmend was ook de niteenzetling dar bezwaren die kleven aan het Zwitsersche stelsel en aan het atelsel Seyffardt De berekening van de kostbaarheid van laatstgenoemd stelsel was wel geschikt de haren der belasling MtMigen te beige te doen rijzen Hisscbien is op die cdftrs wat af te dingen maar dat het stelsel Mr en MKwarend of geheel onvoldoende moet zijn lit wel niet te bctwqfelen En wat het Zwitser maanden te gaan maken Oroote zeereizen hebben een weldadigen invloed op het zenuwgestel zg onti lUleen den geest en geven den slaap weder Het gespiek duurde geruimen tgd het was drie uMT in den nacht toen Alice opstond om naar haar kMMr te gaan Uenni Hélène zal denkan dat ik dood ben Da jolige vrouw kuste haar broeder en haar achoon MMr goattea nacht en ging de lange gang van het VmA aot In de hand hield zg een b aker e dat een flfltkwend licht wierp op de muren en draperlUo Bq de bibliotheek gekomen bleef zij plot Ma stilstaan de dear werd als door een geheime vMr geo end Een schaduw gleed langs den muur itfiee waa moedig zg zette den blaker neder en Mi eenige schreden voorwaarts terwijl zij sprak ItTie is daar f Ontsteld door deze onverwachte ver ihgmng trachtte Joffrin te ontvlieden Maar de jonge vrouw pakte hem bij den kraag en riep om btllp Mevronw Dutac schudde den booswicht hoen ji Weder zij had hem nog niet herkend Gedurende dim korten strqd viel een mes op den vloer Eerst nn begreep zij dat zij tegenover een moordenaar tond Help help riep zij Ik ben het ik mevrouw stameldeeen stem Gijf 8 Alioe deed eenige schreden aehterait en aam de kaars op om beter te kunnen zien sche stelsel aangaat de aureool der gelijkheid en rechtvaardigheid die het bekoorlijk maakte ook voor wie de zwakke zijden zeer wel gevoelden is daar nu wel van afgerukt Van de alles afdoende verbeteringen daarin door den heer Sanders ontdekt soheen de Minister ook nog niet veel bespeurd te hebbon Wat eindelijk het stelsel Van Vlijmen betreft of liever de stelsels Van Vljjmen want de Minister toonde aan hoe herhaaldelijk deze van zienswijze is veranderd deze afgevaardigde is zoo totaal afgemaakt dat hij er onmogelijk meer van kan opkomen Moedig zag de min het critiekepunt de afschaffing der plaatsvervanging onder da oogen Terecht betoogde hij dat geen katholiek beginsel er mede is gemoeid dat men de kinderen van anderen niet mag drgren naar de kazerne als men zijn eigen kindereu er niet aan durft wagen dat geen militair om geloofsredenen wordt achtergesteld dat t gehalte door persoonlijken dienst verbeteren zal in ééa woord alle argumenten voor zjjn stelsel werden ia geleidelgke orde en logisch verband aangevoerd Wg teekenen nog aan dat de Munster tegenover de klachten omtrent den zweren personeelen druk klachten die doorgaans tot algemeene verzuchtingen bepaald blijven zeer juist hoeft gewezen op ver Inthillende bepalingen die of den druk verminderen of den bgzonderen druk van den persoonlijken dienstplicht zeer verzachten Zoo had niemand nog gedacht aan de afschaffing der onbillijke drukkende en ook uit een militair oogpunt noodlottige bepaling dat vrijgelatenen worden opgeroepen om de na inlijving afgekeurden aan te vullen welke afschaffing feitelijk het contingent vermindert En zjj die jammerden over de rampen dat zoovelcn zullen gCrukt worden uit hun maatschappelgken werkkring of uit de voorbereidiog tot hun tüsroep houden maar volstrekt geen rekening met de gelegenheden om den dienst te vernoegen of te verlaten en andere gunstige bepalingen Bijzonderen indruk maakte zgn slotwoord naar aanleiding van het verwg t des heeren Traraglino dat hg de oorzaak was van de tweespalt in de katholieke partij in de reohterzg Ie Hg dankte den heer Borret voor diens protest en voegde er het zijne bij De Min zal sgn plaats verlatende heeft de heer Traraglino gezegd in igu studeervertrek beseffen ik spr zijn beste vriend ben geweest Zeker de Min zal deze pUats verlaten hg zou t er op den duur niet kannen uithouden maar als hg heenga dan zal h niet vragen wie zijn beste vriend in deze Kamer waa hq hoopt dien vriend dan tt viliden in zgn geweten en in t besef zijn plicht te hebben gadüu tegenover Vorstenhuis en Vadeilaad I Van een aagatig oogenbtik weet taker ook mee te praten de man die zioh anaohts al te krachtig omstrengold gevoelde door eene slang die bet bed met hete waa komen deelen Uit Chicago wordt daarvan ttolgfode gemeld Henri Belmont een Farg scbe sUingaobexwe rder ia in den nacht van den 22sten April in het Grand Palace Hotel door een zgner slangen bjjna gedood Hij had een groote kooi met slangen bg zieh die in zijne kamer was geplaatst Toen Belmont naar bed ging vond hg allei in ofde maai midden in dan nacht werd Pranfois I Wat ICwan h j daar doen Waarom bevand by zich in het bStel midden in den nacht en met een mes in de hand Mevrouw Dntae beg Aap dat qf pmoonlijk geen gevaar liep Zij dacht aan dtéMal niet aan niadaad Sn borendien welk gtvaar kon zy la waobten hebben De man scheen nog meer renehrikt dkn z j fétva GKj zijt een ellmidelingl sprak Q MevroBw Zw gl Ge zQt op myiM aaatonling ib dithuis geplaatst T7w gedr ia goed uw neeiterastelden vertrouwen in u Ge hebt er misbruik vangemaakt door in dit naehtaiyk nor tot deM vertrekken door te dringen om te stelen Die gedachte kon de man niet veMragM Stolen Ifcl Waarom z t ge dan hier Ik zal de dienstboden wekken en die rallen de politie gaan waarschuwen Joffrin zag dat hq verloren was Sedert het voorgevallene te Deadwood klonk dat woord politie hem somber in de ooren Het beteekende voor hem arrestatie gerechtshof veroordeeling gevangenia En de gevangenis joeg dien woesten op lucht en vrijheid gestelden man den doodsangst op het Iqf Ik bid n mevrouw spaar mij I smeekte hg Ik wil alles weten hernam zij uwe woorden en uw gedrag verbergen een geheim dat ikmoet kennen een der gasten een zekere Newberry die in de naaste kamer logeerde plotseling wakker door het geroep van Help Help Hg vloog de gang in en klopte aan Belmont s deur Toen hoorde hü schreeuwen Spoedig want zg orastrengelt mij I Newberiy sloeg de deur in en snelde de kamer binnen waar het volkomen donker was Eerst trapte hij ep een slang werd angstig en wendde rich reeds om ten einde terug te keeren toen de kreten van Belmont zoo smeekend werden dat Newberry bleef staan een lucifer aanstreek en het gas aanstak Het licht bescheen den slangenbezweerder die met een doodsbleek gelaat en uitpuilende oogen op zijn bed lag terwjjl een reusachtige python zich om liJn beonen en zijn Ijjf kronkelde In een oogenblik waren andere personen in het hotel gewekt en drongen op voor de deur maar met uitzondering van één waren allen te bevreesd om het vertrek binnen te gaan Een man echter nam een pook en stormde het vertrek binnen De heer Newberry hield hem vast toen bg het dier wilde aanvallen on zei hem den staart te grypen terwijl hg den kop vasthield nu begonnen beiden het dier van zijn slachtoffer te rukken Het kostte hun bovenmenscheiyke kracht het monster te bewegen doch eindelijk gelukte het Newberry de armen van den bezweerder vrij te maken De andere gal de slang een geweldigen slag en dwong haar haar prooi loa te laten Toen Balmont nn eehael bevrijd was greep hij het beest in het midden van hot lichaam en bracht het loo naar de kooi Belmont zegt nooit zoo in angst te zgn geweest Het schgnt dat de slang in het bed is gekropen om wanner te liggen en hoewel haar beet niet geraarlgk is moet men toch altijd rekening honden met haar verbazende kracht Had de omstrengeling nog een minuut langer geduurd zoo sprak Belmont dan ware ik dood geweest De Zttidhollandsehe gymnastiek oaderwijzers vereeniging zal hare algemeene vergadering houden op Donderdag 7 Mei dea voormiddagi ten 11 ore in Seinpost te Scheveningen Op de agendo komen de volgende onderwerpen voor a Als bij een wedstryd in hot uitvoeron vanvrqe oefeningen naar keuze by de booordeeling ookin aanmerking genonieu wordt volgorde en gehalte der oefeningen waarsehgnlijk met bet doel om devereenigingen te bekronen wier turners de aU jdigtt ontwikkeling te aanschouwen zullen geren moeten zij dan slechts uit het beter daarbij velerlei oefeningsvormen op te nemen derhahre oefeningen waarin bewegingen voor hoofd romp en ledematen voorkomen in vertchillende richtingen en in reiaohilland tanden en houdingen i Hoe zal men een wedstrijd in het nilvoerea ran rr e oefeningen het meesto dienstbaar kunnen maken tot opwekking ran den lust in het uitvoeren van die oefeningen en de meening meer en meer vestigen dat eene ooneote uitvoering de grootste waarde keeft f c Zijn Toor een wedsfat in vrge oefeoingni de zoogenaamde r na vitta oefeningen niet te verkiezen boven oefeningen naar keuze P In te leidca door den heer Jao Koopman te Kottardam De waarde van da gymnastiek i verminderd Stelling te bewijzen en te verdedigen door den heer O D Doeleman te Hage Franfois treed een zwaren inweadigen strjjd Sprak hg dan verschoof hy misschien roor janm zq n wraak Da rreea voor opsluiting ugnUai over den haat t li goed meiMbw Ik tal a ienh Higl lHkao maar op één voorwaard Welke Dat ik vrq lat kooBea heengaan tonder k n op vervolging Alice wachtte zich wel te weigeren Zy bad dlia Buut met de politie gedreigd om hen oenebeleBK tada te ontlokken zQ wist dat eene aMMtÜNb baar woning graOte opsehudding ton vuitiilHiln Gelukkig te ontkcmen aan de betoiAMi ♦ at ilieuwtj i belaste verslaggeven nam dejd snel een flink besluit Ga roor mq ait naar ge ojoecht tyt zal tk n paren Fnnfois gehoorzaamde HélSne waa inn van hare meesteres op een stoel in de ItMner l Aliee s boadoir in slaap gevallen Zoedra it deur hoorde openen sprong zq veiKMllfikt op meende te droomen toen zg hare meVMaw zeld van den concierge tag binnenkoMa Ik moet Levranlt spreken sprakDutac wacht op mq En zacht voegde zg er bq Houd u gereed binnen te komen op Mfja eers en kreet op mQu eerste geroep iWortlt ttncifi Kamergymnastiek en aanschouwelqk onderwqs in te leiden door den heer W Scharroo te s Hago Zwemmen in verband met gymnutiek in te leiden door den heer C D Doeleman te s Hage De Amterdammer geeft eenige herinnering aan Yon Moltke waarvan wij bet volgends ontleenen Toen do oorlog ano Frankrijk was verklaard kwam een oud vriend graaf Mollke in de fiehronstrasse te Berlijn tegen en vroeg hem of hij niet overladen wss met werk Wol neen antwoordde Moltke vhet werk was reeds vroeger gedaan alle bevalen zgn gegeven Ik heb op bet oogenblik eigenlijk niets te doen Er schuilt onder dien eenvoud een zekere ironie die zich nog duidelnker openbaarde toen een paar minuten later een ander bekende een gesprek trachtte aan te Imoopen met den beroemden veldheer met wien hg in aanraking was gekomen toen deze in 1866 na den oorlog met Oostenrg k uit de hem verleende dotatie het landgoed Kreisau had aangekocht Hoe denkt gg over den stand van zaken luidde de vraag Ik ben nog al tevreden antwoordde Moltke kalm Met mgn gerst kon bet wel wat beter maar mijn tarwe staat uitstekend en dat is de hoofdzaak zooals ge weet Een paar maanden later stond Moltke op een der heuvelen ten westen van Sedan In den vroegen morgen bad hg een deel van zijne legermacht naar de rechterzqde een ander deel naar de linkerzijde gezonden om de Frausche troepen te omsingelen Van het goed gelukken dezer beweging van do ontmoeting en voreenigiog der beide legerafdeelingen hing alles af Maar niets was te zien Plotseling ontwaarde men een ruiter die in dmelfde richting bewoog als Moltke en zjjne omgeving doch den maarschalk herkennende op hem toe rende Hg bracht het bericht dat de beide Duitsche brigade s de eene van het noorden en de andere van het zuiden komende elkander badden ontmoet Moltke verzocht den boodschapper zgn bericht te herhalen hetgeen deze deed Daarop nam de grgze veldheer een snuifje maakte eene beleefde buiging voor den brenger der alles beslissende tqdiag en zeide maar twee woorden Es stimmt Men heeft van Moltke beweerd dat hg de kunst verstond in zeven talen te zwggen Dit teekent echter slechts ééne zgde van zjjn karakter zgne kalme bescheidenheid Maar hg was tevens een goed spreker waar het pas gaf een aangenaam opgeruimd en geestig causeur in den kring zgner vriendee en een uitmuntend sohryver Ware hg niet de grootste strateeg van zgn tgd geweest dan zou hq ongetw feld en van Duitsohbind s beroemste schrqven zgn daworden Zyne werken zqn diep doordaeht maar munten tevens uit door een glasheidenn bg alle soberheid toch schilderochtigon stgl Modellen zqn in dit opzicht zqn reisbrieven uit het Ooaten uit 8t Petenbnrg en uit Parqs Dat het hem daarby aan humor niet ontbrak moge eene aanhaling nit een in 18S8 geschreven brief bewezen In een door sterren verhelderden nacht stond ik op de puinhoopen van het oude Romeinscbe slot Zeugma De Euphraat glinatarde diep beneden mq ia eene rotaaehtige kloof en zqn ruisehen vervulde de stilte van den avond Daar sobreden Cyrus en Alexander Xeoophon Caesar en Julianus in den manctcbya vaorbq van hetzelfde punt hadden zq het rqk der Chosraes aan gene zijde van den stroom gezien en jniat zoo gezien Want de natuur is hier van n n verandert niet Toen besloot ik aan de nagedaehtenis ran het groote volk dar Komeinen d gouden dniiren te offeren die zq bet eent naar Hdie hadden gebracht en die ik van de uiterste ytÊM graat vao hun rq k naar naar de oottelyka h d madagadtagen Ik tlingarda de flesch van ae kobgte ondiag ty rerdween eren onder de oppervMtte daute m gleed met den stroom mede naar de lodische w nriilM Gq hebt echter gelQk als gqOBderstelL ia haar eerst had teeggedrooken Ik tand 4 r tU Qoete a alter Zecher Trank leltle Lebea iith Uod Mf 4aa beil gen Beoher Hinuoler in die Flttth leh aah iha atürani ttinkan Dea Eupbnti goldne Fluth Die Angen thiUen mir sinfceo Ik drank nooit ean droppel maar Da Oaaeh had J8 rek gehad zy was da laatste geweest Die humor is hem tot iqn dood getrouw gebleven Ma laatste whIstpartMe eindigde weinige minuten joor hg voor goed oe oogen sloot met en groot oehlemm Moltke stond op streek met de wysviager over elkander en zei lachend Etsch I Etsch 1 Wat egt hei nn tan seine Süpere I het was eene herinnering aan eene episode uit den slag bq Leuthen redenk de Oroote had de manschappen van een regiment i66i het begin van den slag voor drinkebroers Saüfer uitgemaakt Toen het regiment nadat Gevestigd te i Gravenhage flooigracht 6 Doctor S B SELHORST Arts uitsluitend te consnlteeren voor Huid en Seiuaalziekten Spreekuur dagelgks behalve Zon en Feestdagen van 12 3 en 7 8 Kosteloos s morgens van 8 9 aambëstëoi g Het bouwen eenev BOERDERIJ te Stolwijk in het Beijersche BESTEKKEN en TEEKENINGEN 0 75 per stuk te verkrijgen bg de Boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON te Gouda Aanwgzigiug Woensdag 6 Mei 1891 ten 12 uur Inlichtingen te verkrggen bg den Ingenieur H PAUL te Gouda BENIG SEFOT W TM Wen wordt verzocht op t MERK te letten tJiT HET Magazijn van M RAVEiVSWAAY ZONEIV OORIMCHBM Deze THEEËN worden a ele verd in verzegelde pakjes van ttj twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en rPrgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo jneerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER Door ernstige ziekte ter OVERNAME aangeboden een met Vergunning en Billart welke voor aea klein gezin een burger bestaan oplevert Banr van het flinke woonhuis billgk bewgzen juHi omzet voorhanden POIKE OUPE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg PEETERS Jz Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Ft br letter A X bg W TUK Boekh SlaaUcade 115 RoOêrdam welke alle informatiëu geeft