Goudsche Courant, maandag 4 mei 1891

JOSEPH vAiï DAI TZIG Aziv GROOTE MARKT A 66 GROOTE VOORRAAD iflaandag é mei 1891 ZOMER REGENMANTELS voor Dames en Kinderen JAPOJMSTOFFEN met bijpassende Garneeringen en vele andere Nouveautés Wjjg m COSTUMES worden in den kortst 4BMir w mogelijken tijd op maat geleverd m Het KAJXTOOR Tan den ÜVotaris Groen endaal is VERPLAATST naar de INoodgodsteeg bg het Postkantoor Goedkoop Solied Elegant s fe Gangbaarste S modellen j q HUGBY iongenikrtao p doxijnfl 43 Al EBBZOa I OOSTAU p doignS 1 l p di anS A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 p dosynl a4 WAGITBB ó STBPHAM p doa i J p doaMaTfl 7ft y p doa paarl ï LINCOLN B p doaljn S t Verkrijgbaar te Oouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Harkt A 107 direct bij MET EDLICH Venand eeschUt Leipiig Flagwlts Finale Uitverkoop weg ens verandering der Firma k CONTANT bij I S KEISER Korte Tiendeweg Gouda Voorlzetting der JITVERKOOP tot spotpriJzeD SCHOTSCHE KARPETTEN 4 El lang 3 El breed f 3 50 FRANSCHE KATOENEN echt van kleur 15 Cents JAPONSTOFFEN van af 15 Cents 7 breed geheel Wol 45 50 60 groote soi teering enz enz enz Alle GOEDEREN worden voor SPOTPRIJZEN OPGERUIMD bü 1 8 KEISËB Korte Tiendeweg Ooovertro ffM IWA LITEIT Alom verkrUglMar in bassen van leo 0 8Ö en ƒ 0 46 FaTsriek te Westzaan Opgericht 182 CACAO 6R00TES OPENBARE VERK00PIN6 te GOUDA op DINSDAG 5 MEI 1891 des morgens te 9 uren in het Lokaal Wgk E No 252 aan de Peperstraat van een goed onderbonden INBOEDEL NIEUWE bestaande in staande en draagbare MAHOMIEBODTEN en andere MEUBELEN waaronder eene PIANINO en een BRANDKAST voorts BEDDEN en BEDDEÜOED gewerkt GOUD en ZILVER enz Daags te voren op de gewone area te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROÜQLBBVER te Oouda G SOOS Markt Dobbel JAL0U8IËNBAND met Tusschenlint Wit of Granw GORDIJN en JALOUSIËNKOORD MEUBEL BELen SCHILDERIJENKOORD in alle fraaie kleuren per el of per stok soLM mmii genegen den ALLBENVERKOÜP ran het fabriekaat van een gerenomeerd MARGARINEFABRIEK tegen billgke voorwaarden op zich te nemen adresseere zich ouder No 3107 aan het Barean van dit blad Gouda Snelperddruk van A Brinkman Zoon OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C PORTÜIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 27 MEI 1891 des morgen te elf uren in het gebonw der R K Leesvereeniging aan de Westhaven van de navolgende allen te iu 2a gelegen panden te weten No 1 Een goed onderhouden van Gas en Waterleiding en vele gemakken voorzien WOONHUIS ERF en fraaien TUIN aan de Wachterstraat Wyk P No 224 Te anvaarden 15 September 1891 Het HVIS bevat beneden 2 KAMERS en SUITE SLAAPKAMER TUINKAMER met overdekte Warande KEUKEN KELDER en BERGPLAATSEN en boven 3 KAMERS en ZOLDER No 2 Een HUIS en ERF aan den Kattensingel W lc Q No 150 en I50a Verhoord biJ de week voor 2 4ü No 3 Een HUIS eu ERF m een poort aan de Nixawe Haven WpN No 225 Verhuard bij de week voor ƒ 0 60 No 4 Een HUIS en ERF in de Lange Noodgodsteeg Wjjk B No 63 Verhoord bfl de week voor 1 30 No 5 Een HUIS en ERF in deZak Wjk L No 246 Verhoord bg de week voor 0 65 No 6 Een HUIS en ERF in de Komijnsteeg Wflk K No 76 Verhuurd bg de week voor 1 20 No 7 Een HUIS en ERF achter de Vischmarkt Wp I No 157 Verhuurd bg de week voor 1 50 No 8 Een HUIS en ERF aan de Varkenmarkt Wgk M No 219 Terstond te aanvaarden En No 9 ot 11 Drie HUIZEN en ERVEN in een Gang aan den Raam Wijk O No 293 294 en 295 Verhuurd bg de week voor 0 80 en 0 60 terwgl No 293 terstond is i Aanvaarden De perceelen zijn te bezichtigen den 23n 25n en 26n Mei van des morgens 10 tot des namiddags 3 aren en op den verkoopdag des morgens an 9 tot 11 oren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voorgenoemd Rnitenlandscb Overzicbt De betoogingen van de aociatisten op 1 Mei bobben nergens aanleiding gegeven tot ernstige rustvorstoring voor het geheel is de deelneming niet groot geweest Qelgk te verwachten was is prins Bismarck bij de tweede ttemming te Gecstemundo tot lid van den Duittohen Bjjksdag gekozen De gowesen ksnirlier verkreeg byna tweemaal zooveel stemmen als zijn sooialistisohe tege istaniler Het is niet waarschijnlp dat Bismarck die het mandaat vermoedelijk el zal aannemen ook inderdaad aan de beraadslagingen sul deelnemen Niettemin roept de heer Eugen Biohter Bismarck s ergste tegenstander den afgevaardigde voor Geostemündo in zijn Freisinnige Zeitiing een hartelijk welkom in den Ryksdag toe en noodigt hem dringend uit reeda üinsdag te komen ten einde bij de tweede lozing der arbeidswet zijn meening over de arbeideraquaestie uiteen te zetten Da Fraoiehe Kamer hield zioh gisteren weer bezig met bet tariuf van invoerrechten De heer Lookrojr zette zijn pletdooi voor den vrijen handel voort en eindigde dit met een krachtig protest tsgen het streven van hen die de oude monopolies weer wilden hen tellen Na de hoer Lockroy sprak de heer Viger die de voorstellen der begrootingscommissie verdedigde en trachtte te betoogen dat Frankrijk dringend behoefte heeft aan bescherming van handel en nijrerheid De werkataking der mijnwerkers in Westfalon begint reeds te verminderen Vele werkstakers hebbon nog bijtijds gebruik gemaakt van de vergunning om den arbeid nog te kunnen hervatten zoodat volgens de National Zeitnng het aantal der werkstakers in plaats van te vermeerderen reeds tot 8000 is gedaald En terwijl la Duitschland de kolenwerkslaking hlykbaar geen vooruitzicht heoit en reeds afneemt meenen de Belgische kolenwerkers te moeten staken om hun Uuitsche broeders te helpen Meu ziet dus het verstand gaat er bij die klasse ook al niet op vooruit De Standard heeft een goed artikel over ds zoogenaamde sociale quaestie in verband met de gekheid van den In Mei Die demonstratie zegt het blad is een onhebbelijkheid en de werklieden moesten pn het oog houden dat zij nog niet de meesten z jn van de beschaafde maatschappij Maar dat komt er van de sociale vraag is op een verkeerd spoor geraakt politieke lieden of die t beweren te zijn hebben den werklieden het hoofd op hol gebracht met hun mooie praatjes en dat op een wijle dat men een Aristophanes zou moeten hebben om t naar waarde e hekelen Daarbij hebben demagogen het volk opgeruid en de werklieden hebben nu zulk een overdreven gevoel van bun gewicht dat zij den strqd met bun zoogenaamde onderdrukkers de kapitalisten willen aanbinden Ten slotte sollen z j echter tot hun schande ondervinden dal de belangen van arbeid en kapitaal wel beschouwd dezelfde Men weet dat de Centrale Afdeeling der Belgische Kamer zich beeft bezig gehouden met den door den minister Beernsert kenbaar gemaakten wensoh des Konings bij herziening van de Constitutie het recht te erlangen om de natie over ontwerpen of aangegenomeu maar nog niet afgekondigde wetten te raadplegen De heeren Frire urban en Sainctelette verklaarden zich daar beslist tegen als bedenkelijk voor het Koninklijk gezag en het vertegenwoordigend stelsel beide Een beslissing werd niet genomen Ten einde met kennis van zaleen te kunnen oordeelen zou de Afdeeling den minister president uitnóodigen om in haar eerstvolgende vergadering zelf de redenen uiteen te zetten welke z i de invoering van bedoeld referendum moohtcn wenschelijk maken PETROLKUM iVOTKERINGEN van de Makelaars Caotzlaar SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 60 September October Novemberea December lerenng 7 60 KEMMlSGEriXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1876 StaaUhlad no 96 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bjjlagen van 0 van Eijk om vergunning tot het oprichten eener slachterij in het perceel gelegen aan de Bogen Wijk O No 136 Kadaster Sectie D No 1180 Dat op Zaterdag den 16 Mei 1891 des namiddags ten 1 ure op het Raediiuia gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen yóót dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 2 Mei 189 Burgemeester en fyethouders voornoemd VAN HEBGEN UZENDOORN Da Secretaris i BROÜWEE KENNISaEVINO INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEBOORZA KEN BUBGBMBESTEK en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 en 7 der Wet van den Sn Juni 1876 Staataiad no 96 Brengen ter algemeene kennis dat op ds Secietaria ter visie is gelegd een verzoek met bylagen van S de Jong om vergunning tot bet oprichten eener slachterij in het perceel gelegen aan de Markt Wijk A No m Kadaster Sectie B No 1670 en 1671 Dat op Zaterdag den 16 Mei 1891 des namiddags ten 1 ure op hot Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vMr dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan warden kennis genomen Gouda den 3 Mei 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN Se Seeretarii BROUWER uurKerllJke Stand GKBORENj 29 April Tryotje oadm G Cutdgn en M de Wilde Mina ouden l Venlool ea 6 den Uirtog Johinns Cornelii onderi B J S Cnmer en M Middelweerd 80 Antonini Comelii ouden f H Wildnborgen M I Piket 1 Mei Teasii Adrinni onden D N Sas en M J Tak Cornelia Marra ouden T de Jongen I M H Steenwinkel t Adrianni oudera H A CBrinkman en M Sliedreoht OVERLEDEN 1 MeL A J Tan der Loe 10 w G Boere 18 n D Koo m ONDEUTROUWD 1 Mei P Boer 21 j en A BasKlier n j J L Leefluig M en M W Boot j C A Oroenendal 8 j en F lan Eyk 22 j A O Boot 27 j en A M lan leeuwen 24 j A C Selriek 25 j en F Vcrmenlen 23 j A J Koopman te Zwammtrdam 25 j en E C Hippel 33 j A T Wildenbarg 28 j en S W Leosen 21 J H H Weck 40 j enE J Roienitraten 82 j G Jue 21 j en E II Tin derBerg 22 j 6 1 tan der Fegl te Waddinzseen 28 j en M Moeringi 29 j L Tan Erkel 23 j en G L van Veen te VVadiliniTeen 21 Advertentiën Alom te bekomen BE O0I7IISCIS MLll of de bMchrgving der beroemde geschilderd KeriigiMen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glasen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een aizonderlgk lerenabericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth 2X 0B CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kou Academie van Beeldende Eonsten enz Kunstschilder Architect eu Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents SCHrTiT BB jj p doiUnJ S SS A BRINKMAN y