Goudsche Courant, maandag 4 mei 1891

m 1801 Dinsdag 5 Mei 2 4519 Vitrages van t Stuk Afgepaste VITRAGE GORDIJNEN van ƒ 1 75 per paar af in groote keuze zoowel in de fijne soorten als in de waschechte huishoudkleeden GOUDMi STOFFËN LOOPERLi EIN $ SCEBirg Zn GEVRAAGD een KIITDEEMEISJE GOUWE C 194 Zich in persoon te vervoegen s avonds na 7 our 100 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön lun gescliieden tot ettt uur des namiddags van den dag der uitgave Ter Overname AANGEBODEN op bestaa stand te HetUrdam M vau OUd ffunattg bekende Zaak in Melk Boter bg nitstek geschikt roor jongelui uit den gegoeden boerenstand Overneemsom f 1500 A fUdO Franco brieven letters Z Z aan de Boekhandelaar W J dkNEVB 31 Westo Wagenstraat Rotttrdam 500 Gulden betalen wg aan hem die bjj gebruik van Goldmano s KetserTandwater ooit weder Tandpjjn krggt S QOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bjj den IVog J C ZELDENEIJK Zeer ITette Gesteendrukte mmASTJES worden GELEVERD door A BKI KMAN en Zn Wettig gedeponeerd m m lOEST Verkoop tegen dé miost mogelijke prijzeD Groote sorteering piEFiii üGinji LOUÏS P WELTER COIFFEUR gebruik DROP uit ie BLIKKEN XSOJmJUJBL van Handelsmerk iVs KATER jO QEONINGBN Elk stukje DliOJP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrygbaar Snelpersdruk van A BRINKMAN m Zn Gouoa Depots EUROPA 50 Bodegas OVER de Wereld Daar onze SPAANSCBB en PORTFgBESCHE WIJNEN in de meeste hospitalen van Europa als versterkend jniddel aebrnikt worden zoo kannen wj raet gerustheid op hanne zuiverheid wijzen 4 Voor zieken en herstellenden zjjn onze Wflnen dan ook ten zeerste aan te bevelen Verkrggbaar te € fouda hg de Firma T CBEBA8 Het groote aan1 al zenuwkwalen n zenuwhoofdpyn af lot de roorafgaande kenteekenen van apoplexie haraenberoerte toe trotaeeren nog steeds alle middelen door da me li9che wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat z door het gebruik makan van den eenroudigsten weg namelijk langs de huid eeno physiologische ontdekking gedaan heeft die na hoaderde proefnemingen thans over de gaheeie wereld verbreid is en terwijl zy in wotensobappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt teven eene weldaad blijkt la liJD voor de aau Mnuwkwalon lijdende menschheid Deze genoeswijie is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissraann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door WESsching vao het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddellUk aan net senawgestel medegedeeld Met deze geneeawyze werden werkelijk schitterende mnltaten verkregen en iq maakte zooveel opftuig dat van eea door den uitvinder gesehrevetf werkje OVER ZENUWLIJDEN bk BEROERTE hare voorkoming en gene2dng binnen korten tijd reeds de ïle druk verschenen is Dit boekje bevat niet allaea voor het groote jmUiek vwstaaabare verklaringea omtrest ket irezea der nieuwere therapie en de daarmede zelfa ia wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelpe veihaudelingen uit de mediBObe bladen die aan deze geneeawijze gewgd ign zoomede afschrift van tal van getuigschnften van hooggeplaatete geneeskundigen onder welke P Meniere med dr prOfeSSOr aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 8teingreber moddr praktiaeerend geneesheer aan het Itrankzinnlgea gesticht te Charenton Sanitatsratli ür Cohn te Stettin GroasmaDn med dr arrond arts te JöhUngen Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen aeheimrath Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische inrichting voor senawlijders te Parys rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr BuBbaob arrond arts t9 Zirknitzi Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Dr C Bongavei te La Parrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan Boogenaamde zenuwachti heid lijden waarvan de kenteekenen zjjn chronL he hoofdpMn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liChameliike onrust en onbehagelijke toestand verder alle neken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielUk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door do bekende middelen als ontboudings en koudwaterkuur wrijven electriseeron stoomlooi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreOS gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pim onder het voorhoofd Buizing ia de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van banden en voeten aan al deze drie categorien van zeuUWlljderS als ook aan jonge meiSJeS lijdende aan bleekzucht en kracbteloosbeid ook aan gezonde zelfb aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich bat boven vermelde werlq e aan te schaffen hetwelk op aanvrage koitelOOS ea franco venonden wprdt doori LEMAIEE Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswqze van ROMAi WEISSMAJ i Oad OlBcier van gezondheid eere lid der Italiaansche Sanitata orde vaa ket Witte Kruis en verder te Amsterdam door S CLEBA V k Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SANTEiV KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBBY POUTON Oudegracht bij de Oaardbrag V 180 Op de jongste bygienisch madicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sche geneeswgze door de medische jor met de Zilveren Medaille bekroond M J deGRAAF HOOGE GOUWE 226 PRIMA QDAUTEIT Fort a Fort IX il4illl4e Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Pe prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 4 Mei 1891 Ten gevolge van de reorganisatie van don telegraafdienst zijn bij kon besluit met ingang van 1 Mei a s benoemd tot commies der telegraphie 8e klasse de heeren O J de Jong en J B Hartman thans telegrafisten der 2e klasse Door de liberale kiesvereeuiging Schoonhote en Onutreken tijn op de roorloopige oandidator lijst voor het lidmaatschap der Tweede Kamer van de StatenGeneraal geplaatst de heeren M Boogaerdt Bernz te Krimpen a d bek mr A J Roest te sGraven hsge en C A Zelrerder te Woerden Het bestuur van den rereeniging het Buitenland heeft een boekje doen verschijnen bevattende Mededeelingen aan hen dia door liare bemiddeling eene plaatsing retiangea ia freemde g weet a Het is kosteloos verkrijgbaar bij de Amst Boek en Steendrukkerij der hh Ellerman Harms Co Bokio 2 Amsterdam en bevat ook een formulier roor de aanvraag welke men aan den seoretaris der vereeniging den heer G M Boisseran i Teseelsehadestraat Amsterdam kan inzenden In het Empire theatre te Londen vertoonen tegenwoordig vijf dwergen hunne kunsten Zij vormen te zamen de Colibrl troep Tot dit gezelschap behooren de Prins en Prinses Dale en Colibri Prinses Dedalo schg nt In den luatsten tijd eene vurige liefde te hebben opgevat voor Prins Colibri welko liefde werd beantwoord met het resultaat dat de kleine gelieven besfoten gezamrnlijk weg te loopen en het plan bijna uitgevoerd hadden Ze wareu reeds met FEVitLETOIV EEN ONGELUKKIGE A ar iet Frantch IV H Joftrin was besloten niets te verzwijgen Hij begon met het romantisch verhaal van zijn rampspoeden sedert hij het vaderlijk huis verliet tot zijn komst in hot verre Westen Alice luisterde stilzwijgend toe eerst overmeesterd door eeoe onverklaarbare belangstelling vervolgens ploteelug getroffen door de kennelijke waarheid van zijn verhaal Francois vertelde van zijn leven als cowboy dat avontuurlijke leven van den zwervenden gelukzoeker de dollo tochten door de prairien wanneer de kudden van de veehandelaars ontsnapten of gevaar liepen te verdwalen De jonge vrouw had er een voorgeroel van dat zij iets onverwachts zou te hoo en krijgen Die man was dat lange verhaal uiet begonnen 18 hij niet een ontzettende opheldering had te geven Plotseling huiverde zij Hij was nu gekomen aat den aanslag op hot logement aan den moord op mevrouw Eeeding een huurr jtuig naar het station Charing Cross gegaan waar zij kaartjes hadden genomen voor Dover en zaten reeds in den trein die juist zou vertrekken toen de directeur van den sobouwburg nog even intijds kwam aansnellen en hot vluchtende paar terugbracht De voorstellingen zijn niet afgebroken maar de verstandhouding tussehen Prins Dedale en Prins Colibri is alles behalve vreedzaam en de schouwburgdirecteur moet buitgngewone waakzaamheid oefenen om de orde te handhaven Niel onmogelijk zal het drama beëindigd worden in bet Hof voor Echtscheidingen in welk geval den liondenaars een nieuwe variatie verzekerd is op de tallooze sensaties die dat Gerechtshof in de laatste jaren aanbood Weinigen der toeristen die s zomers van den bergspoorweg gebruik maken die hen uaar den top van den Pilatus brengt vermoeden dat een geheel leger van arbeiders ueodig is om by het naderen an den zomer de sneeuw irag te ruimen die gedurende den gansohen winter dien spoorweg bedekt en op sommige plaatsen terHihagle van 10 M ligt Eeuige dagen geleden is men daarmede weer gereed gekomen en bereikten de werklieden het hotelop den top van den berg waar ij door den huisbewaarder die met zijne jonge vrouw zes maandenin volkomen afzondering had doorgebracht met gejuich werden begroet De Pilatus vormt een zijtakvan de Alpen is tussehen de kantons Luzern en Unterwalden gelegen en ontleent zijn ni am aan dennaar Gallie gebannen Komeinschen stadhouder Pilatus die volgens de overlevering op den top van dienberg begraven wilde worden Er wordt uit Belgrado geschreven Jeronye bisschop van Nisch Servië heeft onlangs aan het comité tot het bouwen eenor kerk te Blaco de gift van 2 grosohen ongeveer 20 penningen toegezonden Zijt gij Fran9oi8 Joffrin riep zg met gillende stom uit Ge hebt een anderen naam aangenomen evenals de schuldigen die een misdaad te verbergen hebben Neen ik ben niet schuldig antwoordde hijmet vuur t Is juist omdat ik onschuldig ben dat ik hier in huis wenschte te komen I Peze woorden klonken zoo zonderling dat Alice hem met meer oplettendheid aankeek Zij kon niet twijfelen aan de waarheid zijnor woorden Met sohitterende oogen en bevende lippen stond hg voor haar niet in de houding ran een in den val geloopen boosdoener maar fier woest gelijk een ongelukkige die zioh verdo ligt tegen een leugenachtige aanklacht JofFriu s bekentenis verpletterde Alice Hoe hij beschuldigde Roland haar Rolaud de moordenaar te zijn van mevrouw Reeding De jonge vrouw voelde zelfs geen zweem van toorn in zich opkomen Zij stelde haar broeder te hoog dan dat een dergelijke verdenking hem zou kunnen bereiken Ge zijt gek sprak zij schouderophalend wat ge zegt is zoo onzinnig dat ik nauwelijks meeraan uwe oprechtheid geloof Waarom mevrouw heb ik dan een betrekking aangenomen bij de Opera Om u te naderen Ikheb een kapitaaltje van honderdduizend francs Ikbehoef niet te werken voor mijn brood De naamSalbert had mij getroffen en ik wilde Alice begreep nu alles t Is wel sprak zij Ga ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTIBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni Het comité meldde de ontvangst van deze bijdrage in het te Nisch uitkomend blad Sloioda op de volgende w jze Openlijke dank Zijne hoogeerwaarde Jeronye biasahop van Nisch bezield door gevoelens van vroomheid en heilig geloof hoeft zich verwaardigd voor den bouw van de nieuwe kerk te Blaco twee grosohen te besteden Het comité voor dit kerkgebouw gero d door deze grootmoedige mildheid brengt hiermede aan den hoogeerwaarden gever zijn diopgevoelden dank Sedert onheuglgke tijden bleeken de vrouwen garen en linnen op het gras doch eerst voor vyftig jaren heeft Schonhein te Bazel de stof doen kennen welke dat bleeken beworkt De uitvinder noemde die stof om haar eigendommelijken reuk ozon naar het Grieksch ozein of rieken Ozon is verdichte zuurstof zoo luidt gewoonlijk de verklaring die men aan leeken geeft Men moet zioh dit aldus voorstellen De kleinste deeltjes der elementen de atomea z n zeer gezellige wezens Zg zweren niet alleen ia de ruimte maar verbinden zich zoodra zij vrq geworden zijn met andere atomen Zulke atomengroepen noemt men molekulen Nu bestaat eene molekuul zuurstof uit twee atomen zuurstof aldui is de gesteldheid van de gewone zuurstof der lucht Onder zekere omstandigheden echter vormen drie atomen zuurstof een molekuul en zoodanige verbinding heet dan ozon Dat derde atoom zuurstof is met de twee andere atomen niet zeer innig verbonden en toont steeds neiging om zich met do atomen van andere elementen te verbinden van daar dat de werking van ozon krachtiger is dan die van gewone zuurstof In de natuur is ozon voorhanden in de zoelucht en in de lucht der bosscheu Het vertoont zich orerrloediger na ouweders en de eigenaardige reuk Frangois boog onhandig en vertrok Mevrouw Dutac riep hare kamenier en I egaf zich naar haar slaapkamer Maar toen zij ontkleed was Hélène had weggezonden en zich weder alleen bevond trachtte zij vergeefs deu slaap te vatten Honderd tegenstrijdige denkbeelden doorkruisten haar ontsteld brein Wat bestaat er in het leven toch wonderlijke verwikkelingen Zg kende de geheime gedaohten barer schoonzuster Zij wist waarom Nelly eenjaar lang in New York was gebleven Florenec wier kinderlijke liefde altijd levendig bleef ging de gangen van dien Joffrin na en wilde in hem den moordenaar barer moeder wreken En die man verzet zioh tegen de aanklacht die misdaad te hebben misdreven Erger hij tracht zich op Roland te wreken over de onrechtmatige straf die hem eertgda heeft getroffen Maar langzamerhand werd Alice kalmer Misschien was het beter dat het zoo geloopen was zij zou haar broeder waarschuwen opdat hij op zijn hoede kon z g n roor dien Francois Joffrin De voormalige cowboy was wel is waar niet nteer te vreezon maar om dergelijke plannen te vormen moest de avonturier zeer opgewonden zoo niet half krankzinnig zijn De vooniohtigheid gebood Boland met het gevaar bekend te maken Di u volgenden ochtend vroeg zond merrouw Dntao Hélène om de nieuwstijdingen te gaan halen De kamenier kwam zeer verwonderd terug Franpois Levrault was vertrokken zonder opheldering te geven