Goudsche Courant, dinsdag 5 mei 1891

bH bekrompen lieden aanstoot geeft doch schade nadeel noch hinder kan z j veroorzaken Integendeel de voorstanders beweren met allen grond dat uit een hygiënisch oogpunt met het oog op den gezondheidstoestand dor levenden hun stelsel volstrekt gevaarloos is hetgeen van de inhuraafie niet gezegd knu worden Hoe is bet dan te rijmen met de beginselen van bet moderne staatsrecht met de billijkheid met het gezond verstand dnt men de vrijheid onthoudt aan hen die dit gevaarloos stelsel voorstaan en hun dwingt een ander toe te passen waarvan zij overtuigd zijn dot bet op den duur hunnen medeburger schade en nadeel toebrengt Men kan van onze vigeerendo begrafeniawot zeggen wat in 1882 een parlementaire commissie ia Frankrnk in haar verslag over een wetsvoorstel tot vergunning van de crematie schreef Aan elk Prniiscbman komt het recht toe over 7 jn lyk to beschikken en te bepalen hoe daarmede gehandeld moet worden De ten deze jn onze wetgeving bestaande beperkende bepalingen worden niet door de openbare orde vereisoht zij vormen dus eene onverdedigbare verkorting van de vrgbeid Ziedaar het juiste standpunt waarvan dezequaestie moet worden beoordeeld Maar wie aan oude tradities hangen blgft en halsstarrig vasthoudt aau oude gebruiken alleen omdat ze oud zijn kan baar van deze zijde niet in het oog krggen BU het einde van dit boekjaar genoten ondersteuning te Katwijk aan Zee 25 weduwen 31 weezenen 1 bejaarde te Noordwijk aan Zee 6 weduwen en 8 weezen In het boekjaar is uitgekeerd 2731 47 gedurende de zomermaanden por week 1 25 voor elke weduwe 0 25 voor elk kind 0 87 voor een bejaarde gedurende do wintermaanden 1 60 voor elke weduwe 0 35 voor elk kind en 1 05 voor een bejaarde Het kapitaal bedraagt aan inschrijving op het Grootboek dor 2 s pCt Nationale Schuld 66 000 aan belegging in de Leidsche Spaarbank 2900 aan belegging a d Spo8ilo ƒ 1592 96 en aan contanten 4 72 Do Voreeniging betuigt hare erkentelijkheid aan allen dio bare pogingen hebben ondersteund en wonsoht zeer dat men blijve medewerken om het fonds door jaariijkscbe bijdragen giften en legaten te steunen De Vereenigiug voornoemd SAMUEL LE POOLE Voorzitter M J EIGEMAN Secr Ponningm Onder varwijzing noor bovenstaand verslag nemen wij de vrijheid de Vereeuiging opnieuw in de belangstelling van Gouda s ingezetenen aan ta bevelen Over de jaarlgkscbe bijdragen 1890 91 zal dezer dagen per kwitantie worden beschikt Giften worden door ons gaarne te gemoet gezien wij zullen van de ontvangst in dit blad meedeeling doen De Commi ie voor Gouda M A G VORSTMAN A SCHONEVELD v d CLOET H IJSSEL DE SCHEPPER Men bericht uit Sainte Mazime Var aan den Petit Marseillais een curieus geval van somnambulisme Do jonge D uit de gemeente Plan de la Tour is sedert eeniga tgd volkomen verlamd in de beenen hg kan zich niet verroeren zonder krukken sedert hetzelfde tijdstip is bjj tegelijk door somnambulisme aangegrepen Als de aanvallen hem bevangen spreekt h j zingt springt h j slaapt schrijft in het donker en bezit volkomen macht over zijne beenen In den naobt van Donderdag op Vrijdag is bij naar SaintMaximo vertrokken gevolgd door vrienden en door zgne ouders die hem nooit uit bet gezicht verliezen gedurende zgne aanvallen Op weg sprak hjj luide uit een zijner vrienden te gaan opzoeken een bakkerknocht te Saint Maxime hij is er werkelgk heengegaau liet zich opendoen nadat b i langen tijd aan de deur geklopt bad vroeg wat te drinken en is vervolgens naar Plan de la Tour teruggekeerd waar bq naar b j zelf zeide om vijf uur in den morgen moest zqn Hij kwam er inderdaad een weinig voor dien tgd aan en wachtte op een bank gezeten den tgd if B j de eerste klokslag van vgf uur ging fa slapen nadat hg 20 K M afgelegd had Eenige uren daarna werd hg wakker zonder eenige vermoeidheid en zander zich eenigzius te herinneren wat h j gedaan had maar altgd weer verlamd en zonder eene enkele beweging te kunnen maken Voegen w j hierbij dat gtdurende deze aonvallon het onvoorzichtig zou zijn sis men hem aanraakte de minste aanraking an iemand brengt hem in de vreeselgkste gemoedsbeweging Bultenlandscü Overzicht De verwachting dat de betoogingen op 1 Mei nergens aanleiding zouden geven lot ernstige rustverstoring is bevestigd Trouwens overal ivaren door do regeeringen gelgk allen wisten zoo uitgebreide voorzorgsmaatrrgelen genomen dat zij dio soms ongeregeldheden wilden uitlokken al zeer weinig kans van slagen hadden Ta Parijs en te Rome moesten de soldaten eeniga troepen weerspannige anarchisten die niet uiteen wilden gaan uiteeudrijven maar overigens liep alles zonder ernstige gevechten af Te Weenen hielden de werklieden zich even bedaard als in bet vorigo jaar Nadat de werklieden de verschillende bijeenkomsten in de siad hadden bijgewoond begaven zij zich bij troepj s naar het Frater van waar zg s avonds op dezelfde wgze weer naar hun woonplaatsen terugkeerden Zoowel in de gehouden bgeenkomsten in de stad als bij de botooging in het Frater werd op den voorgrond gesteld dat do beweging nu niet alleen don achtuur werkdag maar vooral ook het algemeen stemrecht gold Te Cliohy een der Pargscho voorstellen zgn de schermutselingen van den Isten Mei tamelgk ernstig geweest De politio agenten waren gewapend met hunne sabels doch de anarchisten hadden bijna allen revolvers bg zich wobrvau zij ruimschoots gebruik maakten Een der politie agenten werd gedood en een groot aantal personen zijn in hechtenis genomen Nadere berichten uit Lyon beschrijven de gebeurtenissen van den eersten Mei als tamelgk ernstig Ongeveer 300 mannen en vrouwen in plaats van de roode vlag een roode kaart bij zich dragende raakten slaags met de cavalerie en werden teruggedreven naar de drukbevolkte wijk Guillotière Ongeveer 1600 personen trachtten een kerkhof binnen te dringen om aldaar een demonstratie te houden doch stuitten op een afdeeling kurassiers en moesten onverrichter zake terugkeeren Toch waren er twee charges noodig om meester van het terrein te blj ven Ongeveer 60 personen werden gevat Uit Rome wordt aan do Tiixea bericht dat de op den In Mei aldaar voorgevallen ongeregeldhedea voorbereid schgnen geweest te zijn door een anarchistisch complot Het eerste schot werd uit een troep anarchisten wgelost In de Kamer was tegen het eind dor zitting een stormachtig tóoneel waarbq de radicale afgevaardigden de regeering voor het gebeurde aansprakelijk stelden De minister Niootera verdedigde da regeering met nadruk en prees het gedrag en de zelf babecrsching der soldaten die 15 minuten lang een regen van steenen hadden te verduren vódr het beval tot chargeeron werd gegeven In het Hyde Park te Londen kwamen op den eersten Mei vijfhonderd anarchisten bijeen en hoorden daar eene rede aan van Louise Michel die in het Fransch voor den achtuur werkdag pleitte Te Berlgn heeft men ran een rustdag onder JAARLIJKSCH VERSLAG van de Vereeuiging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte visscben der Baedergun te Katwgk im Zee en Noordwgk aan Zee In het afgeloopon boekjaar 1889 90 zgn ontvangen Aan contribution van de reeders dio zulks gedeeltelijk van de inkomsten der visschers afhouden te Katwijk 66 bomscbuiten voor 1 jaar a 8 ƒ 198 te Katwgk 1 bomschnitvoor jaar 1 50 te Noordwqk li bomsohuiten 8 S t 8 ƒ 44 50 140 830 40 M h idr BM w t Wil dc n bemanning vfin bomschuiten t $ Katw lcaan Zee Aan javiUlnebe bqdrafia van ISO ct en hooger Aan giften Ontvavg n door 9 H IJssel de Schenner te Goi van N N 100 van G B 2 t diverM speelpeaningen s 8 17 105 67 Ontvangen door Mr S LePooU van N N 1 106 67 Aan routen 1759 ll 8080 68 din man bespeoit als men een electiiseer maohine in werking brengt is aan de vorming van ozon toe te acbrijyen Yele goede eigenschappen in hygiénischen zin heeft men het axon reeds nagegeven in werkelijkheid zuivert het de lacht want als het aanweiig ia Tsrdwünen vele slechte geuren welke de ontbinding T n stoffen verspreidt De physiologische werking Tan ozon ia evenwel nog niet voldoende waargenomen Wanneer het kunstmatig wordt voortgebracht en bij groole hoeveelheden ingeademd prikkelt het de slijmvliezen Er is ook beweerd dat ozon de bacteriën doodt doch deze eigenschap ia vrij zwak want de meeste bacteriën geven niets om ozon De kamerlucht kan van die vijanden met oton niet afdoende gezuiverd worden want de bedoelde zwakke eigenschap vertoont zich eerst dan als het percentgehalte der lucht aan ozon zoo groot wordt dat menachen in die ruimte niet kannen ademen Het nut van ozonwater is dus maar inbeelding in het algemeen is bewezen dat in geen dezer zoo sterk aangeprezen waters ozon voorhanden was zoodat men moet aannemen dat ozonwater al wordt het inderdaad bereid niet goed kun bl jven Zondat iil Hit volgende verkiezingsmanifest wordt door de S K bladen gepubliceerd Joh de KaüoUeke Kiezeri tan Nederland Niet lang meer en de atembus zal weder geopend worden De waarheid dat kiesrecht kiesplicht ia met andere woorden dat ieder wien de macht is gegeven invloed te oefenen op ocs staatsbestuur gehouden ia van die macht gebruik te maken in het belang der gemeerschap het geval dat om politieke redenen onthouding raadzaam wordt geacht natnurlqk nitgezonderd dringt meer en meer door De ondergeteekeuden leden van de Tweede Kamer der Staten Oenoraal vertrouwen dan ook ten volle dat in Juni a s geen onverschilligheid of bezwaren n van een gang naarde atembus zullen terughouden M tevens dat gij alvorens uw stembiljet in te vullen Bet al den ernst welken de zaak verdient u zult dragen op wien gij overeenkomstig plicht en awaten uw stem hebt uit te brengen Do beantwoording dezer vruag kan voor velen bij dase verkieiing meer dan bq eeniga vroegere een hoogst moeilijke genoemd worden Immers hel valt niet te ontkennen dat de politieke trijd dezer dagen een karakter heeft aange oaasB wel geschikt om veel katholieke kiezers in fsrwarring te brengen om velerlei twijfelingen b j hm te doen oprijzen Zf lien dat onder hun geloofagenooten dia zij aar da Tweede Kamer der Statan Oeneraal afvaard plan niet meer de eenheid en hartelijke samen king bestaan van vroeger Zq hoorei in katholieke Uadan stemmen opgaan welke hun de herkiaxiBg ontraden van mannen die hun vroeger als geestverwanten of bondgenooten met warmte werden aanbevolen Van andere eveneena katholieke zqde worden daamlegen die Kamerieden welke in den laataten 1 aiet langer vrijheid vonden het Ministerie te aieman voorgesteld aU weinig minder dan afvalligen Het kam natuurlijk de bedoeling van ondergetarhendaa niet zyn ongevraagd raad te verleenen amtrant de bonding welke g ten aanzien der ver n è aleuteta aan den knaeht te hebben terhand iKeU Branala iedereen dia sleeht slaapt was Boland IIIIBMUsi laag te bad te btgven Alice wilde niet dat maa Imb zon atonn Florence zou het haar llitB aten zoodra haar echigeuoot was opgestaan l gM elf nor kwam hij bij z joe zuster 6 wenacht mg te spreken lieve vroeg hij a kaar eaa kas te hebben gagevan Wf hamel I wat scheelt ei aan Je ziet bleekWBoahteML Dat afraakt vamelf I Het zal n niet meer ver aadaaaa ala ik alias verteld heb Haar z g mq Ml ia Floieace uitgegaan P Ja q is te voet naar de avenae du Bois OTtaan Zaovaai te beter Het waa noodzakelqk dat 4 deea iqn Na vertelde zij hem het wonderlgke voorval van dtan nacht hare ontmoeting met Francois die als eaa boosdoener uit de bibliotheek w s komen sluipen a de zonderlinge bekentenis van dien man die han Boland beschuldigde mevrouw Seeding te heU en vermoord Alice bleef hier in haar verhaal steken Haar broeder die tet nogtoe bgna onverschillig had toegeluisterd werd plotseling doodsbleek Zweetdroppels parelden op zijn marmerwit voorhoofd Zqn oogen waren onnatuurlijk w jd geopend als door schrik opengesperd en een rilling ging hem j sohillende oandidaten hebt aan te nemen Beeda de positie door ondergetoekenden ingenomen zou hun dat verbieden Wal z j bedoelen is alleen voor zoover van hen afhangt aan verwarring en misverstand een einde te maken door u eenige toelichting eenige opheldering te geven aangaande de gedragslijn door hen tot heden gevolgd een gedragslijn waaraan z j ook in de toekomst wenschen getrouw te blijven Toen het tegenwoordige Ministerie optrad werd het door ondergeteekenden begroet wel niet als eeti Ministerie geheel volgens hun geest maar toch als een Ministerie waarvan veel ten bate tan het Land mocht verwacht worden De politieke part j welke in het Kabinet verreweg het talrijkst en krachtigst vertegenwoordigd werd waa gel jk bekend is die der AntiRevolutionnairen Slechts i Katholieken werden in het Ministerie opgenomen Nu is het een onbetwistbaar feit dat waar het politieke en maatschappelyke vragen betreft de belangen van Katholieken en Anti Ilevolutionnairen zeer dikwgis evenwijdig loepen maar niet minder dikwijls evenwel zeer ver niteengaan Het eerste waa inzonderheid het geval b j de onder w jsquaestie zoo lang deze geheel op dan voorgrond bleef werd van de verschilpunten weinig of nieU bespeurd Gezamenlijk hebben de katholieke eu antirovolutionnaire leden der Kamer het Ministerie gesteund toen het oen eerlijke en welgeslaagde pogmg ondernam om op het gebied van t lager onderwijs aan ernstige grieven te gemoet te komen De billijkheid vordert te erkennen dat ook liberalen daartoe hebben medegewerkt Gezamenlijk hebben met de overige katholieke leden en de Anti Bevolutiounairen ook ondergeteekenden hun medewerking verleend om het wetsontwerp tot bescherming van vrouwen en kinderen in fabri ken en werkplaataen en verscheiden andere nuttige regelingen tot stand te brengen Niete zou hun liever geweest zijn dan het Ministerie hetwelk zg dankbaar waren voor menige goede daad en menige benoeming dia van rechtvaardigheidszin getuigde te blgven steunen De Ilugeeringzelve ea een gedeelte der regeeringspartij hebben hun dit helaas onmogelgk gemaakL Wat reedt vroeger In aangelegenheden van minder overwegend belang aan ondergeteekenden wat gebleken kwam b j de voorbereiding der Legerwet met overweldigende klaarheid aan het licht op de verlangens en poHtieke eischen der Katholieken werd door de Regeering en haar vrienden niet of hjna met op die der AntirBevolutionnairen in de allereerste plaata acht geslagen en van de katholieke Kamerleden werd verbngd dat zg in hoogst ernstige aangelegenheden niet aUeen hun eigen gevoelen maar ook de geestelgka loowel als stoffelijlÉe belaU gen van het katholieke volk zouden ten offer brengen wgl het anti revolutionnaira program een dergelgk offer vorderde en als prgt van verdei tamengaan begeerde Het it ondergoteekfnden voorgekomen dat zü aan dien eisch geen gevolg moohten geren vooreent niet omdat zq tot dien prgs zrlb het behoud van het Ministerie en het samengaan met de AntiBe volutionnairen te duar gekocht achtten Immers bet in 1888 door de geheele katholieke partij toegejuichte Program vat Actie was voor hen het onwederlagbaar bew ja dat door het katholieke volk over de leden Orooto God at deart ut riep ig uitDoor een krachtige inapanning van zijn wil gelukte het hem zich te beheerschen Weei niet verwonderd stamelde hq Denk eens aan de moordenaar van mevrouw Beediag beeft onder mijn dak geslapen op enkele passan afataodsvan Florenoe Indiea het anne kind dat eens geweten had Die uitleg was leo nataailiik dat de jonge vroaw niet verder vroeg Na waa hif zich weder rolkomra meester en vervolgde bet geaprak waar zqne zaaier was blijven steken H nam taUa een onverschillige houding aan alsof het voorval hem vobnaakt kood liet De moraal van die geschiedenis is dat menheel verkeerd doet meoadieB bq neh in huis tenemen van wie men niet volkomeo zeker is Waarhebt ge mij verteld dat dia kerel woonde v hqhier kwam In de avoBoe das Temsa 10 Goed ik zal hem laten bewaken Niet datik hem verdenk dat hq iete kwaads in den zinheeft maar het is todi altgd goed het oog op hemte houden Nu ga ik been Arme Alice watzult gg een angst hebben doorgestaan I Hij omhelsde zijne zuster en kuste haar Boland glimlachte terwijl een ontzettende angst hem het hart deed ineenkrimpen In onverschillige houding liep hij de lange gang door die naar zijne kamer voerde Maar alleen in zgn studeervertrek viel hij in z jn geheel beperking geen ontzagipa vitireidii van militaire lasten werd begeerd Op de tweede plaats niet omdat het toegeven aan een huns inziens volkomen ongerechtvaardigden eisoh op dit eene i66 aangelegen punt de Katholieken in Nederland van een zelfstandige partg zou hebben gemaakt een ondergeschikte fractie der AntiRevolutiounairen welke laatsten men vergete het niet b j de oplossing van sommige vraagstukken als onze vrienden van andere als onze verklaarde togonstnuders optreden Toegeven op dit punt zou noodzakelijkerwijze door toegeven op veel andere punten moeten gevolgd worden Ondergeteekenden hebben het derhalve hun plicht geacht met gebruikmaking van alle middelen welke de Grondwet te hunner beschikking lelt de aanneming der ingediende Legerwet welke aanneming tij een ramp zouden achten voor onze natie zoo mogelijk te beletten Wat de volgende legislatieve periode betreft zijn zij besloten indien zg door bun respectieve kiezers opnieuw naar de Tweede Kamer der Stalen Generaal worden afgevaardigd b j de behandeling van alle aanhangig te stellen vraagstukken als zelfstandige katholieke partg op te treden aan de tegenwoordige Begeering evenmin illt aan eenige andere steun te weigeren indien die begeerd wordt voor ontwerpen of regelingen waardoor volgens hun meeuing het algemeen belang gediend wordt ook zullen zg waar het er op aan komt goede en nuttige zaken tot stand te brengen tgdolijke samenwerking met de anti rovolntionnaire noch met eenige andere partg afslaan Wat zg evenwel niet begeeren is zich door eenige vaste overeenkomst te verbinden aan een partg welker beginselen en belangen op veel punten van die der NederUndsche Katholieken afwgken wat z j niet be eoren is ter wille van het behoud van ren bondgenootschap waarvan het bestaan zelfs door de zoogenaamde bondgenooten ontkend wordt katholiek belangen op te offeren of nog erger zichielven en met ziohzelven het katholieke volk van Nederland te verlagen tot een ondergeschikte fractie van een ia veel opzichten in beginsel en practgk vijandige partij Toorts blgft voor hen het herstel der NederUndsche legatie bij den H Stoel een katholieke eisch die aan elke Begeering moet gesteld worden Indien met deze opvattingen en beschouwingen door de katholieke kiezers wordt ingestemd verklaren ondergeteekenden zich bereid opnieuw bet mandaat van volksvertegenwoordiger t aanvaarden HAFFMAN8 LAMBRECHT8 VKEMEULEN ï BAHLMANN EüLAND HABTB VAN NUNEN DE BAM SCHKEINeMAOIIES TKAVAGLINO VAN VLUMEN MUTSAEES Naar de Tijd verneemt heeft ook het Kamerlid de heer Clercx sohriftelgk z jn instemming met dit verkiezingsmanilest te kennen gegeven uitgeput verplet op een armstoel neder Verloren ik ben verloren I jammerde hq Die man aal spraken het is onmogelijk dat hq zon zwijgen Hq beeft wel aan mijn zuster durven zeggen dat ik de moordenaar was I Boland dacht na wat hem nu te doeq stond Toen rqpte langzamerhand een denkbeeld in t geeit eerst nevelachtig maar tteedt duidelijker in omtrekken tot het hem eindelgk helder voor de oogen tlond Welk gevaar kon hem eigenlgk duigen hem Roland P Geen enkel Wie zon giloaf tiaan aan da woorden van Fraafoit Jeffrin en f Ittkzoekar die van aUet geweest waa een g MMI eovbojr door hM Amerikaantobe hof veMoednll tot vier jaar gevaagaoia Om eeoe beaebaUiri l vaariijk te doen zqn om de onvenchUli l t M sahen te treffen door hafe waamehiJDlqkheid M z j kunnen gestaafd worden door onomstootbNi te wqzen En die man bezat er geen enkel daa vermoedens die spoedig vervallM MfdrMl nauwkeuri far worden beschouwd Ondanks die redeneeringen voelde Bolaai ét niet genuter Een inwendige stem z d ham 4ltdie Joffrin een altgd levend gevaar was eea vijwlidie steeds op de loer lag een alt jd vernieu 4 bedreiging Toen keerde Montfiranc tot zijn uitgang punt terug Wat te doen ja wat te doenP Bolandsidderde Een zachte stom riep zijn naam Hij opende de deur Florence kwam van haar ochtendwandeling terug Wordt vervolgd Onschuldig geleden In het jaar 1S88 heerschten groote schrik en verontwaardiging onder de bewoners van het Zwitaorsche dorp Daymerfellen doordien onophoudelijk brandstichtingen plaats vonden en een stortvloed ongetoekende brieven van allergemeensten inhoud ann de moest bekende en achtenswaardige burgers werden toegezonden Er werd een vrijwillig bewakings oorp opgericht tnaar telkens ontstonden nieuwe branden Bleven deze een tijdlang weg dan kwamen de schandelijke brieven weder voor den dag en die akelige afwisseling ging voortdurend voort Tengoïolge van een onderzoek werd zekere Muller en diens familie van de feiten beschuldigd en nadat tal van getuigen waren gehoord werd de man op wiens vroeger gedrag hoegenaamd niets was te zeggen geveest tot langdurige tuchtbuisstraf veroordeeld Thans na drie jaren is door een nieuw gekozen rechter van instructie de zaak opnieuw onderzocht en op dagbeldere wgze bet bewijs gelererd dat de familie Muller volkomen onschuldig was en at de verschillende misdaden door de vrouw van don dorpsbatbier Bisanz zgn gepleegd Uit onbeduidende oorzaken had die vrouw baat opgevat tegen don dokter van het dorp en de familie Muller en besloten die personen ten verderve te brengen Met duivolsohe geslepenheid trachtte zg door do ongoteekendo brievou de eer var den geneesheer en door de brandstichtingen bet geluk der familie Muller te vernietigen Het is aan do valsobe getuigenissen door hnar en haar familieleden a elegd toe te schrgven dat een onschuldige veroordeeld werd De Anti Ct noemt bet wouderlgk dat eene regeering gelijk do tegenwoordige in Nederland die zoo hoog opgeeft van de rechtsgelijkheid en te pas of te onpas opkomt togen eiken dwang van hot gewelen en voor de vrgheid van den burger zelfs om door doen of nalaten zgne medeburgers aan schade en nadeel bloot te stellen op een enkel bepaald punt met hand en tand vasthoudt aan een dwangmaatregel die velen bet opvolgen van hunne overtuiging belet en hen tot handelingen noopt niet alleen strijdende tegen eigen gemoed maar volgens hunne meening zelfs gevaarlijk en nadeelig voor hunne medeburgers Door het onveranderd handhaven van de wet van 1869 die geen andere lijkbezorging dan door begraving kent vergrijpt do regeering zich in hooge mate aan die rechtsgelijkheid voor welke zg zich zoo duchtig in de weer stelde toen ze aan hare eigen geestverwanten subsidiSn uit de schatkist had te verzekeren Het heeft ons altoos toegeschenen tohrgft de Jrni Ct dat de voorstanders van de Igkverbnuding zoowel hier te lande als elders zich niet op eea juist standpunt hebben gesteld Z j hebben bg hunnen aandrang tot verandering van de wetgeving steeds het verbranden tegenover bet begraven gesteld eu de Toordeelen van het laaute eren breed als do nadeelen vsB het eerste uitgemeten Wat ons zelf betreft wij hebben daaraan geen aanstoot genomen en willen lalfs volmondig erkennen dat naar onze overtuiging het verbranden van lijken verre de voorkeur boven het begraven verdient Maar dit punt behoeft Begeering noch Wetgevende Macht te onderzoeken Er behoeft op wetgevend gebied geen keuze tusschen de twee stelsels gedaan te worden voorsohryven van crematie met verbod van inhnmatie w re ovenieer en om dezelfde redenen af te keuren als het thans bg oos geldend omgekeerd stelsel Men hecht over het tl Mnsen oog lóózeat aaa het bestaande gebruik dat W aan een plotaelinge omkeering in de meeningea en gevoelens door wetsdwang niet te denken valtj de oude traditie waaraan de minister Lohman zoozeer g hooht is wwdt door velen geëerbiedigd en de omstandigheid dat is ons vaderland welks groote steden nog verre vevwijdanl staan van die geduobte opeenhoopingon van bevolking die in de mn a w celdsteden vw tUiropa en Amerika el diriicM tot andec maaUtgaWi van lpb zar puif m di bï enpreide of in betrekkelijke kleiae mwen laamgehoapte bevolking kunnen gehandhaafd worden de aaod zieh niet sterk Iden laat zal die oude pbruikoa nog langen tqd in stand houden Maar M yixat wuiop de reoritanders der or en ti zeer stelt staan is de vr jbeid In dep medeMw Staat behoort ieder burger vr j te zgn in zgne hsnöjKo © zoolang hq daardoor z jue medeburgers niet xiMa t of benadeelt En die schade en nadeel moetea WH mea niet in afsehuwelpe misbruiken gewetensdwtag en onieehtraacdigfasden vervallen nitduitend worden opgevat in den materiaelen zin Want zoodra men de deur opent voor het gevaarlgk denkbeeld van aansloot vermgden komt men tot eene ondragelijke overheersching van de minderheid tot kotteijscht onverdraagzaamheid geloofsvervolging en hoe al die andere elementen van de oude traditie der Christelijke kerk heeten mogen Nu m g het zijn dat de crematie hier en daar