Goudsche Courant, dinsdag 5 mei 1891

1801 Woensdag 6 Mei 7 45S GOUDSCHE COURANT Nieutts en Advertenttehlad vom Gouda en Omêtreken De inzending van advertentlén kan gegchleden lot een nur des namiddaga van den dag der nltgave Toen Francois Joffrin zijn betrekking in het hotel van de avenue FrieJIand aanvaardde zegde hg echter zijne kleine woning in de avenue des Ternes nirt op Hij had uit At ouders inboedel de hem zoo welbekende en eefigds bewonderde meubelen gehouden Men bewaart ondanks ziohzelven altgd I een zekeren eerbied voor dat waarop men als kind gesteld was Wie heett niet met verrukking da wandelingen en de landschappen teruggezien van zijn twaalfde jaar Dat zijn oven ouuitwischbare indrukken als een snijdende en pijnlijke herinnering Y De gewezen cowboy was verheugd dat hij weder in zijn eigen voning terugkeerde Wat Francois ook aan movrouii Dutac had gezegd hij gaf zijn plan van wraak niet op maar stelde het doodeenvoudig uit Een avontuurlgkeo aard als den zijnes kost het nooit moeite om nieuwe plannen te vormen De vindingrijke geest van Joffrin stelde reeds een behendig uit allerlei gegevens bij elkaar gebracht ontwerp samen dat gemakkelijk viel uit te voeren Hoe was het mogelijk dat b j daar niet vroeger aan gedacht hadi Het is ondoenlijk iemand to vermoorden zoolang hij omringd is van een aantal bedienden en beschermd wordt door de dagelijksohe waakzaamheid in een groot Parijsoh hotel terwijl het daar ginda in Vaucluse zoo gemakkelijk soa vailen Montfranc te naderen hem op de wandeling te overvallen en hem neer te schieten de werklieden niet veel kunnen bemerken Op den gewonen t jd waren lü in de werkplaatsen Van degenen die in de coogenaamdo huiainduitrie werkiaam aijn namen aleohts bier en daar velen vrijaf Tegen des voormiddags was er eeue enkele vergadering byoengeroepen en wel van de zich no mende jangereu de stormloopera die alld niet werkende kameraden tot dese bijeenkomst hadden uitgenoodigd Uit de verschillende vakken van arbeid badden alleen ds behangers en viltwerkers zich bij de gjongeren aangesloten en aan het verspreiden van uitnoodigingen deelgenomen Eon groot gedeelte der in deze bijeenkomst aanwezigen waren werkloozen Er werden redevoeringen gehouden voomameliik over een werkdag van acht uren Tegen dan middag was de bqeenkomst afgeloopen en ging men naar Plötzensee om oen uitstapje te hebben Voor s avonds waren er dertig vergaderingen aangekondigd Aanvankelijk was er op veel meer avondbyeenkomsten gerekend maar verschillende vakvereenigingen hadden op bet laatst er van afgezien Te Brussel is het op den len Mei stiller geweest dan op gewone dagen Hot reizigersverkeer was geringer dan anders blijkbaar waren de werklieden thuis gebleven om aan de plaatselijke betoogingen deel te nemen In de hoofdstad is slechts eene kleine minderheid s morgens niet aan den arbeid gegaan doch bgna allen hebben dien s middags te vier uur gestaakt om den dag verder in vergaderingen en optochten door te brengen Uoor de regeering waren uitgebreide militairo maatregelen van voorzorg genomeu en al het noodige was in gereedheid gebracht om naar ieder oord waar zich een ge ongorogeldheid mocht voordoen per spoor terstond troepen te kunnen zenden Het is echter niet noodig geweest Bismarck heeft Zaterdag eene deputatie van het nationaalliberale comité te Geestemünde ontvangen Hij verklaarde bet mandaat voor den Bykadag te aanvaarden onder dankbetuiging voor de hem bewezen eer De kolen werkstaking in Westfalen neemt steeds langzaam af nieuwe werkstakers komen er niet bij en van de oude koeren er terug In de mijn Hannover eigendom van de ürma Krupp werden vele werklieden die het werk hervatten wilden afgewezen en gezegd dat zij over vier weken hun verzoek konden herhalen Den werkstakenden arbeiders van Krupp te Gunnigfold werd de toegang tot de winkels geweigerd en bovendien aan 150 huisgezinnen de huur der buizen opgezegd Schier eiken dag worden arbeiders gearresteerd omdat zij anderen ophitsen het werk te staken De Ëngelsche bladen zijn meerendeels van oordeel dat er niet veel anders zal overblijven dan Manipoer te annexeeren nu de hoofdstad verlaten is Men is de gevluchte Senaputti en Maharajah van Manipoer nog niet op het spoor Zooals men weet zijn zjj mot hun volgelingen noordoostwaarts gevlucht De gevonden overblijfselen der vermoorde Britaclie officiereu zijn ter aarde besteld en er is een commissie gevormd om het voorgevallene te Manipoer aan een streng onderzoek te onderwerpen Hoewel de cxpeditio eenigszins te lijden heeft van gebrek ann levensmiddelen ziet meu den toestand gunstig in zelfs zijn reeds eenige afdoelingen teruggezonden PETIlOLEUIH i OTKEKIi GËN van de Makelaars Canlzlaar SchalkwUk t Roüerdam De markt was heden onveranderd Loco TankfuBt 7 50 September October Novemberen December levering 7 60 ADVERTENTIËN Heden overleed plotseling onze geliefde Moeder en Behuwd Moeder MARIA BORST Wed A VAN RoouEK in den ouderdom van 69 jaar en 2 maanden H J A VAN ROOIJEN A J H VAN ROOIJEN C A J VAN liOOIJEN E VAN ROOIJEN VAN ZbIJLBN Gouda 4 Mei 1891 Dank aan allen die bjj de geboorte van onzen Zoon blgken van belangstelling saven J VISSER E p visser Schotel Op den 9 Mei a g hopen onze geliefde Oadera J F ZITWING EN G TAN MEDEVOOBD hunne 9S JABIOE ECHXVEB JEEN161NQ in stilte te gedenken Hunne dankfrnre Kinderen Gouda Mei 1891 Een Benedenhuis Toor 1 40 per week Te bevragen aan het Bureau dezer Courant Hoogkeemraadsdiap Rijnlaad KEXMsGËFiXG DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bjj deze ter openbare kennis lo dat het Gaarderboek voor het loopende jaar ter inzage van Ingelanden zal liggen van den 7den tot den 22sten Mei aanstaande en wel het Gaarderboek in zgn geheel ter Secretarie van Rgnland te Leiden fop eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 uur en uittreksels uit het Gaarderboek op de Gemeente Secretariëo van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarlemmerpolder aangaat in de gebouwen van destoomgemaalwerktnigen de Cruguiiu de Lyndtn en de Leeghwaler 2o dat de Ingelanden hanne bezwaren binnen acht dagen na de ter inzage ligging en dus vóór den SOsten Mei schriftelyk en met de noodige bewgsstnkken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering kunnen inzenden Dykgraaf en Hoogheemraden Toomoemd VAN DER BBEGGEN Dgkgraaf Mr EGBERT DE VRIES Secretaris Leiden 2 Mei 1891 JEeltknobbelH Hoornylieg Mutdeelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pjjn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prija per flacon met penseel 50 ets Alléén eek by B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TÜIJLL ADVKRTENTIEJV in alle Binnen en JBuitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualitoit ZwltserSClie HorlogeS alsook de goedko op8te soorten Zilveren öames HMrloges van af lo Zilveren Heeren lo Gouden Dames 17 Gouden Heeren 25 Eene van do beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage 12 BoUadam E J A VAN DIJK Directeuren der Onderlinge BrandwaarborgMaatsohappü gevestigd te Amsterdam brengen ter kennisse van belanghebbenden dat de Heer J yOZEN W als Correspondent van genoemde Maatschappg door vertrek naar elders het meest eervol oiltslag ia verleend en dat in diens plaats is aangesteld de Heer D BAKKER van Capelle a d IJseel en naaste omgeving by wien voortaan alle verlangd wordende inlichtingen te bekomen zyn 1 Mei 1891 De jong Co Onder referte aan het bovenstaande beveelt de ondergeteekende zich in genoemde betrekking aan D BAKKER VERHUISD van de FLUWEELEN SINGEL naar de TÜIIFMAURT H No 49 H SMlt Metselaar Een ware schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onauie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringp Hollandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 gnlden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te yerkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Algemeen erkend als hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Ulonden Tandziekten zooals het los ivorden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleeach onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker foorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van hot echte K K Hof Tandarts Tir P O P P n Auatherln UI rurr S Mondwater in aanmerkelijk vergroote ilesschen voor 60 cents 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP l Taiidpoeder of Tandpaitta steeds do tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVeuus zeep en Zonnebloemen zeep PQPP q Oekristalliseerde en Transparant lycerlnezeepen ijn do üjnste Toilet on gozondheidszeepen welkl ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen ti De namaaksels van Anatbertn Hondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd Dr J Q POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist on Parfumoriewinkel van Nederland Snelpersdruk van A BRINKMAN en Zn Goüoa De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zou en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Wy leven in een wonderiyken tgd Voorheen bracht de Mei van elk vogeltje een m doch thans daarenboven een paar ideeën ontloken in het brein van den zoogeuaamden vierden stand Nauweiyks kondigen de jonge blaadjes die aan boom en struik uitkomen den terugkeer aan van vernieuwd leven of er ontstaat gisting in de arbeiderswereld alsof men daar behoefte gevoelt uiting te geven aan het verlangen naar beter toestanden naar een leven meer in overeenstemming met de vrooiyke tinten waarmede de natuur zich tooit Sedert een paar jaar brengen de groote bladen ons in de eerste Meidagen reeksen van telegrammen over de in alle deelen der beschaafde wereld gebonden betoogingeu bestaande in optochten meetings in de open lucht oi in groote zalen opgeluisterd door redevoeringen gezang en muziek hier en daar afgewisseld door opstootjes en botsingen met de politie waarbi enkelen het slachtoffer worden van hunne of anderer opgewonden stemming Ons die geheel buiten de beweging staan en het doeltreffende van dergeiyke drukte niet beseffen komt al dat vertoon min of meer belacheiyk voor Wellicht ligt het in onzen bedaarden volksaard dat gezwaai met roode en andere vlaggen het lezen van bloedklenrige dagbladen op akkers en weiden waarop men met dito kaarten toe j gang krggt het oreeren op tot tribunes ge improviseerde sleeperswagens of karren het zingen van stemreci tliederen achtuurs marschen en cvrybeidsliederen door zangvereenigingen op zoogenaamde zangheuvels tEVlLLETODI EEN ONGELUKKIGE Aoor ket Franse Vergeef mij sprak zij ik kom wel wat iaat Komt ge ontbeten lit heb oen vorbazenden Hij wendde wat hoofdpijn voor om oen reden te hebben alleen te blijven en toen zijne vrouw zich nierover bezorgd toonde antwoordde hjj t Is niets lieve ik heb dezer dagen wat veel gewerkt Het zal spoedig over zijn als ik weinig et n mi wat kalm houd Weder was hij met zyne gedachten alleen Het eed er ook weinig toe of Pran ois sprak of zweeg Als hij beweerde dat de bankier Montfranc had gestolen en gemoord dan zou iedereen de schouders tover ophalen En zelfs aannemende dat de wg t njanden van Eoland deden alsot zij aan dat al geloof sloegen dan nog was er niets te neezen Niemand vermdbdde niemand kon vermoeOM dot mevrouw Seeding vier banknoten van 4000 pond sterling bij zich had gehad Hoe dus een irerklaarbare misdaad te verklaren P Welk belang staande geen anderen indruk maakt dan van jongens die van een vacantiedag gebruik maken om wat afwisseling te brengen in het eentonige eenerlei van het dageiykscn leven Komt daar dan nog bg dat de vergaderde menigte zooals te Zwolle gebeurd is ten slotte de nitnoodiging om het socialistische vrybeidslied aan te heffen beantwoordt met het uitgalmen van de liederen van het leger des Heils gevolgd door het Nederlandsche volkslied en in koor aftrekt met het bekende Oranje boven weg met de socialen dan is de komiscbe indrok volmaakt en wg eindigen met hartelgk te lachen over al die dwaasheid By hem echter die schoon voor dit lawaaiig optreden weinig gevoelende gewoon is aan a les den ernstigen kant op te zoeken is die gulle lach niet de uiting van een blgvenden indruk Daartoe is de achtergrond te donker Waat die opzichtige vertooning heeft ten doel siting te geven aan den geest van onvoldaanheid van ontevredenheid met het bestaande die onder de arbeiders heerscht Zy voelen zich misdeeld en al is er nog te weinig licht verspreid over de werkelgke toestanden in de onderste lagen onzer maatschappH zooveel is toch reeds gebleken dat er allerlei misstanden gevonden worden en dat in vele bedrgven dringend hervorming noodig is Al moge een groot deel van het misbaar dat men maakt geschreven worden op rekening van raddraaiers die byoogmer en vooral politieke bgbedoelingen hebben het is niet te loochenen dat er werkeiyk veel leeds geleden wordt ten gevolge van de onvolmaaktheid van onze maatschappeiyke inrichting dat er een verklaarbaar zou hij er bij gehad hebben P Elke slechte daad wordt ingegeven door het voordeel dat men er uit trekt Hier niets van dat al En toch ondanks al die geruststellende gedachten bleef Boland ten prooi aan een kwellenden angst lüen inwendige stera riep hem toe dat daar een gevaar viel te ontwykra Om de aanklacht te voorkomen dacht hy moet ik mij van den aankhger ontdoen De rampzalige bemerkte met dat hij in den gapenden afgrond rolde die zich opent osjlpr de voeten van alle schuldigen Uit het k M tóöt onvermijdelyk het kwade voort en hij dibMMraJip daad bedreef begaat ook een twetde De jpffijl sM kunnen allerlei spitsvondigheden uitdenkéSJk St vrijen wil van den meosoh ontkennen zij kunnen aan zielsziekten toeschrijven wat do daad is van een persoonlijk handelenden wil maar wat in het leven alles beheerscht dat is de noodlottige aaneenschakeling van alle handelingen Na mevrouw Beading vermoord te hebben had hjj gestolen Op betzelfde oogenblik dat de moordenaar zich volkomen zeker dacht van zijne onstrnfbaarheid zag bij zich genoodzaakt een ander alaohtoffor te dooden Hij die zich niets te verwijten heeft kan rustig de toekomst te gemoet zien niets zal hem ook dwingen van den goeden weg af te dwalen De schuldige durtt zijn toekomst niet in het aangezicht zien want hij weet dat zij hem slechts nieuwe nieuwe gruwelen zal brongen ADVBRTBNTIBN worden gepl M van 15 regels k 50 Centen iedere vmA meer 10 Oenten GBOOTB LBTTIBB worden berekend naar plaatsmimta Bovendien worden alle Advertenüen gratia opgenomen in het ADVBRTBNTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt malaise heerscht onder de werklieden over eiw houdingen die hoe eer hoe beter moeten veiw holpen worden Achter het malle Mei vertoon schuilt de sociale qoaestie het groote spook dat met recht den nachtrust stoort van da staatslieden die de leiding der volken voor hunne verantwoording hebben en van de denken die peinzen op de middelen om onze ingewikkelde maatschappg een schrede vooruit te brengen Zullen die woelige Meidagen daartoe ieti bydragen Wy zijn te dien opzichte zeer sceptisch Alleen kunnen ze nuttig zgn om de aandacht levendig te houden van allen die zich met het groote vraagstuk bezighouden Doch noodig zgn zy ook daarvoor niet Da sociale quaestie dringt zich zoo van alle kanten op den voorgrond dat volksdemonstratiën als de tegenwoordige gevoeglgk geheel gemist zouden knauen worden Ten andere hebben zij deze negatieve goede zgde dat zg bewyzen dat ook de arbeiders zelven tot dusver niet de geschikte middelen gevonden hebben om in hun toestand verandering te brengen Algemeen stemrecht een panacee voor alle sociale nooden De elders opgedane ondervinding leert dat het ook al een onbruikbaar werktuig is Niet dat wy den werkman zgn stembiljet misgunnen als hg er op blgft staan zal hg ten slotte dit recht wel veroveren Maar wat zal het baten Ook in den boezem der werklieden zyn allerlei richtingen vertegenwoordigd hun stemmen zullen zich splitsen in evenveel wegen al er oIitieke partgen om den voorrang dingen en iet resultaat zal zgn dat de vertegenwoordigers gekozen worden met meer stemmen dan