Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1891

van de Ver tot bevordering der homoeopathie in Nederland plaats gohad De voorzitter dr N A J Voorhoeve deelde mede dat de yereeniging zoowel door het aantal barer leden als in bare financiën in gunstigen toestand verkeert Het Maandblad blgft geregeld verschijnen en voorziet in eon lang gevoelde behoefte Hoewel er nog geen antwoord op het adres aaii de regeeriug was ingekomen zoo is toch uit de discussie in de Tweede Kamer gebleken dat de regeering jegens de homoeopathie gunstig gestemd is en zelfs bereid zal worden gevonden een docent in de horaoeopathisobe geneeswgze aan een der hoogescholen aan te stellen Tot leden van het hoofdbestuur werden herkozen dr N A J Voorhoeve ei de heer P de Raadt van Gouda terwijl sGravenhage als plaats van samenkomst voor 1892 werd aangewezen i U r DagU vallen Rappsrd maakte zich eveneens verdienstelijk met 8 punten van Ingen Schouten bowlde ook hem uit De twee laatsteu de Koster en Meter brachten slechts 1 punt bü en de innings sloot voor 83 waaronder 1 Noball en 2 Bges Thans kwam Olympia aajll slag De Koning Munting begon met een mooie slip van 2 die den Olympianen goeden moed inboezemde doch spoedig ving Quant op point hem ook do volgende de Vooijs werd vrg spoedig door dezen uitgevangen Van Mens na 1 punt gemaakt te bobben werd door van Herwerden boweld Hierop volgt IJsael de Schepper die goed blokte doch ook weldra moest verdwgnen No B was Sparnaajj die op eene bg willende loopen run out was Van Ingen Sohouten begon met een fraaien slag naar leg en na 6 punten bijgobraoht te hebben werd hg door Kelder uitgevangen Van den Bosch Maarschalk en Scherpenzeel ieder na een slag van 1 werden alle 3 uitgevangen v Kekem volgde spoedig on Julius bleef not out met 2 punten Olympia maakte in deze innings 21 en was dus 9 punten achter Men besloot om nu na zich zoo uitgesloofd te hebben voor den iuweudigen mensch te zorgen Om hal twee versoheen men weer op het veld versterkt door het groote aantal genuttigde broodjes met vleesch enz Om 2 uur ging Rood Wit opnieuw aan slag Quant was nu iets gelukkiger dooh spoedig ving de point die op eene gunstige gelegenheid loerde hem Kelder moest ook spoedig wijken Kok maakte zich zeer verdienstelijk door eene score van 19 die echter vrij wat kansen telde Van Herwerden en V Gogh waren ongelukkig eu maakten niets Brouwer speelde 2 slaagjes van I en werd door v Ingen Schouten genomen Begerinek kwam thans in en werd na 3 punten gemaakt te hebben door Sparnaay gevangen Bappard speelde goed en maakte o a een mooien slag van 3 de Koster maakte gok 2 slagen van 3 maar m i waren ze niet zoo goed als die van Bappard Meeter de laatste voegde er een nullotje biJ eu Rood Wit sloot deze innings met 52 waaronder een bal van 4 doordat de longstop den bal liet glippen Hierop begon Olympia bare 2de innings De Koning Muntirg was ook hierin zeer ongelukkig het lag geloof ik aan zg ne zenuwschtigheid Van Soherpeozeel werd als zoovele anderen uitgevangen na 4 punten bjjgebraoht te hebben Julius hield zich nogal goed en blokte doch werd oeuigen tijd later door van Gogh uitgevangen Deze nl ving hem als wicket keeper voor de wicket waarover oen qusestie ontstond of dit mocht of niet Daar dit eveawel niet uit de oricket regsls kon aangetoond worden werd Julius beschouwd uit te zjjn De Vooijs verdween spoedig door Rappard gevangen IJasel de Schepper wqrd uitgerund zoodat er 6 wickets voor iS punten uit waren en de kans stond dus minder gunstig voor de Olympianen Van Ingen Schouten maakte 3 puntfn en werd door den wicketkeepor gevangen ten minste zoo was des Umpire s meening en die van den Wicketkeeper terwijl de batsman zeker zeide te weten dat de bal slechts het legguard had aangeraakt De volgende van Mens speelde goed blokte eenige ballen en sloeg sommige efiectballen ofschoon dit wel eenigszins gewaagd was met kracht naar leg Een bal van va Go h maakte een einde aan zg ne score van 12 Sparnaag was evenals in de 1ste inuinp weer gelukkig De moed begon eenigszins te herleven bij de Olympianen vooral toen van den Bosch ouder gewoonte met eeno zekere mate van onverschilligheid bedtfd een bal van Kok een mep gaf die hem san den overkant van het veld in een sloot deed vliegen zoodat het een lostball werd Een slag van 3 van denzelfden sinjeur tegen het huisje van de schietbaan die m i veel mooier was dan de slag van 6 deed den Olympianen weer hoop kragen Een bal van Van Herwerden nam echter gjn wiokel De twee laataten Maarschalk en Van Kekem brachten nog 6 punten bij en Olympia eindigde met 49 punten zoodat Rood Wit m t 15 punten de overwinning behaalde Het fielden bg Rood Wit was over t algemeen beter dan bij Olympia vooral wat het vangen betreft De leg evenwel kon bij hen heel wat beter Den wiokelkeeper komt alle lof toe voor zijn uitstekend keepen en handig stumpén De longstop was ook goed en deed zgn best De point waa vlug bij de hand dooh had in de 2de innings van Olympia weinig te doen daar de Olympianen voorzichtiger waren geworden Van de bowlers vond ik Kelder de beste hü gaf aan beide kanten effect t meest van don on kant en bowlde nogal hard Van Herwarde gaf van den off kani effect zijn pitch nam hü meest goed Van Gogh s ballen waren niet geregeld gepitchd hij bleek voor wicket keeper veel beter te zg n dan voor bowler Kok had in de eerste innings nogal succes dooh in de tweede gaf hg te veel fuUpitche waardoor hg de tegenpartij nogal runs bezorgde Het fielden van Ulympia was in de eerste inning Ter gelegenheid van de begrafenis van Z M koning Willem 111 zijn aan daarbü tegenwoordig geweest ijnde vorsten vertegenwoordigers van vreemde mogendheden alsmede aan enkele andere personen decoration geschonken Dientengevolge is de aanwezige voorraad moeten aangevuld worden met 18 grootkruizen en 26 commandeurskruizen van de orde van den Nederlandschen Leeuw waarvan de kosten van aanschaffing hebben bedragen 4762 30 Die som kan niet bestreden worden uit de bg onder artikel 22 van Hoofdstuk II der staatsbegrooting toegestaan krediet Een wetsroordraoht is aan de Tweede Kamer ingediend om bet betrekkelijk artikel dat door ovorschrgving uit de onvoorziene uitgaven van dat Hoofdstuk niet kan aangevuld worden met gezegde bedrog te verhoogcn Bg de redaotie van de Bode orgaan van den bond van Nederlaudsche onderwgzcrs zijn tot dusver 118 berichten ingekomen van personen die in t bezit van de onderwijzersacte nog niet geplaatst konden worden bg het onderwijs Enkelen hebben ten einde raad de hoop om ala onderwijzer op te treden laten varen een teekende als torpedist Het werkelijk getal der buiten betrekking zgnden is nog veel grooter een der berichtgevers deelde mede dat er in zgne woonplaats nog minstens zeven onderwijzers zouter betrekkingen waren Waarom velen niet wilden of niet durfden schrijven ia o s bepaald eene mysterie schrijft de rodaotfe sn ds bode Laten zjj toch begrgpen dat slechts openbaarheid huu lot kan verbeteren De regeering moet weten dat tientallen wellicht hondertallen van jonge mensoben die zg onder allerlei Sinstige voorwaarden naar kweek of normaalsoholen kte thans een leven lijden vol ontbering De rogeeriog moet weten dat tal van jonge mensoben die nuttige arbeid konden rerrrichten tot werkeloosbeid zgn gedoemd Want als zij dit weet zal zij stsllig krachtig handelen Op 1 Januari 1888 waren er nog 1240 onderwijzers te kort in dienst En velen liepen rond en zochten werk De Cricket match TCSaCKEM ROODWIT en OLYMPIA Zondag dsn Sden Mei versoheen hst 1ste elftal van Bood Wit uit Leiden op bet orioketreld aan den Botterdamschen k te Gouds om eens criokelmatcb met Ooudsch Olympia te spelen De Koning Munting Olympia s osptsin won den toss en verkoos het esrat in het veld te gaan Het veld was hoewel er dan vorigen nacht een flinke bui overheen was gegaan ta buitengewoon goeden staat Om 11 uur werden de vijaodelijkheden geopend on Quint en Kelder kwamen in Beeds bj een der eerste overs was de eerste run out en werd gevolgd door Kok die dadelijk met een slag van begon Kelder blokte gestadig en rustig door en bleef eene geheele peoa san bat Julius tegenover Kok bowlende gaf een oprechten full pitch en nam hiermede Kok oA gelukkig voor dezen hsd de umnire het een oogenblik te voreu voor een noball verklaard Nadat Kok eens score van 8 gemaakt had waarbg hij nog al boogjes gaf ving Sparnaag toeloopende hom op long off Van Herwerden moest ook spoedig na 2 lagni van 1 het bat veristen door de Vooijs uitgabowld Van Gogh die daarop verscheen werd posilig door den bowler de Voog niteevangen die in deotsifden over ook het wicket van Brouwer nam Begeriiiek volgde weldra met 1 door Sparnaaü bowled No 8 was van den Bergb die krachtige sla nsar long off en long on deed w ronder 1 van 8 Na 8 te hebben gedragen deed van Ingen Schou w met een bedriegeljk effect balletje zjjn wicket thans maar de geest in de kamers blgft dezelfde en het sociale vraagstuk even onoplosbaar als na zelfa indien er enkele banner gekozen worden Ueett men niet in de groote rgken waar algemeen stemrecht ingevoerd is kannen waarnemen dat de arbeidende klassen een vruchtbaar veld zgn voor kapitalisten die met klinkende mant in de hand op de stemmenjacht gaan Speelt in eenig and ter wereld de almachtige dollar een grooter rul ter vervalsching van den geregelden loop der staatsinstellingen dan in het democratisch Amerika waar ook de armste Ier met een stembiljet is gewapend Niets zal den werklieden in t gebroik dunkt ons meer tegenvallen dan het algemeen stemrecht En de 8 aur werkdag dan Een hersenschim een utopie Indien de oplossing der sociale vragen daarop wachten moet dan ligt ig nog in het verre verschiet Want om tot een achtaarswerkdag te komen moet er in de eele miuitschapp een revolutie komen Men ledenke toch dat niet da werkman alleen recht moet hebben op 8 aar werk 8 unr rust en 8 uur slaap Wie heeft dat tegenwoordig tenzg enkele bevoorrechten die heele of halve renteniers zgn Zoolang het overige deel der bevolking van s morgens vroeg tot s avonds laat moet zwoegen en tobben om door de wereld te komen kannen de werklui toch niet vorderen dat ig s middags een pgpje rooken in t plantsoen en i avonds een potje bier drinken in de Club onder het Eingenvan vrghttdaliederen en hetaanhooren van socialistische toespraken Een gverig werkman zal niet wensehen veroordeeld te zgn slechts 8 aur te werken indien hg gelegenheid vindt voor zgn gezin nog iets meer te verdienen Indien wg lehrgvers en conrantiers slechts 8 aar mochten werken wg zouden niet op tgd klaar komen en de concarrentie zon het ons ook spoedig afleeren Als ideaal vinden wg het nitstekend Waarom niet Wg zondsn zelfs met minder tevreden zgn vier of zes nor b v Niemand slooft en zwoegt voor zgn pleizier eiken dag weer aan dezelfde eentonige taak Maar als wg om ons heen zien in de maatschappg wat er zoo al moet veranderen eer ieder komt op een maximum van 8 unr arbeid dan komt het ons voor dat deze eisch niet is een practisch middel om daarmede de sociale hervorming te beginnen Daarenboven schgnt ons de uitvoering onmogelgk toe daar niemand bg de wet lal kannen worden gedwongen zgn vrgen tgd ongebruikt te laten Bg deze opmerkingen zaUen wg het ditmaal laten Het onderwerp is anders nog rgk genoeg men beschouwe het bovenstaande eenvoudig als losse Meigedachten BINNENLAND GOUDA S Mei 1891 In ds hedenmiddag gehouden vergadering van den De woning vaa Franfois bestond uit drie vertrekken op de vijfde verdieping Uit de venster van zijne tamelijk groote zolderkamer zag hq op eene rq verdedigingawerken met hun grijze ombsre huizen even al de voorsteden van Far t sAvonda na den maaltqd en voordat zijn dienst san ds Opera begon ging hg gewoonlijk wat wandelen op den boulevard Gouvion Saint Cyr Nu hernam hij weder zijne vroegere gewoonten Ue buren hielden van hem omdat hg eenvoudig leefde ala een kleine rentenier en tegenover iedereen beleefd en welwillend waa Hejuffrouw de modiste of mijnheer de kruidenier zonden zeer verwonderd hebben opgekeken als men hun verteld had dat die eenvoudige burger een gewezen zwerver uit de prairiën was Toen Fraopois de avenue des Ternes verliet om een betrekking aan te nemen bij mijnheer Montfranc had een sprookje de ronde gedaan even hardnekkig als alle onwaarschijnlijke verhalen Eerst vertelde men dat de machinist secretaris werd van deo grooten bankier Den volgenden dag veranderde de secretaris in compagaon Wat al romsatiaeke hersenschimmen worden er gevormd in de hoofden der jonge meisjes I Bij de teru komst van JFoffnn ondervond ieder een groote verwondering en I diepe teleurstelling Wat beteekende datP De gewezen cowboy gaf achteloos ten antwoord dat hg zieh niet kon voegen in de verveling van een zittend leven De eigenliefde van de goede lieden werd hierdoor gevleid Zeker leidden zij een druk en gemeenteraad die door 15 leden werd bijgewoond afwezig waren de bh Frinoe en van der Garden de laatste met kennisgeving wegens afwezigheid uit de gemeente werd door den Voorzitter medegedeeld dat bij beaehikkiog van den Minister van Binnenl Zaken de rgksvergoeding in de kosten van het Lager Onderwgs in deze gemeente over 1889 was vastgesteld op 22 882 17 Deze me k deeling werd aangenomen voor kennisgeving Bg don Raad kwamen beden in 1 Het gemeente verslag over 1890 Dit wordt gedrukt ieder raadslid zal een exemplaar worden toegezonden 2 De rekeningen van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid over 1890 Worden gesteld in handen eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de hh Hoogenbüom Lotsy en van Veen 3 De rekening van de Volksgaarkeuken over 1890 Wordt gesteld in handen eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd dehb Oadgk Prince en van der Post Eene missive van de Commissie voor de Strafverordeningen inzendende twee ontwerp verordeningeo op do logementen koffiehuizen enz en op de slachterijen enz ten einde de oude verordeningen ia overeenstemming te brengen met do voorschriftenvan het Wetboek van Strafrecht Ter visie Eene missive van Regenten van het Hoffmansgesticht kennis gevende dat dit gesticht 1 Juli s st zal worden geopend en inzendende eene aanbevelingter benoeming van een geneesheer van dit gesticht Daarop sUan de hh H 3 de Voogt en Dr P J A Levedag Ter visie en benoeming in de volgende vergadering Een voorstel van B en W tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1890 Ter visie Een adres van het Baatunr der GoudscheZwemclub mededeelende dat het zwemonderricht aan de Stedelijke Zwemschool dringend verbetering behoeft dat ite Ie zwemmeeslar niet in degelegenhuid is vooral op die uren waarop de zwemschool kosteloos voor ieder toegankelijk is onderrieht inhet zwemmen te geven ten gevolge van de grootetoeloop bezoekers waarom genoemd Bestaur verzoekt een speciaal persoon nitslaiteod te belastanmet het zwemonderricht Wordt gesteld in handen van B en W om bsriefat en raad 8 Een adres vaa Groenendal en een grootaantal andere bakfen in deze gsmeente kennis gevende dat g vsel onaangenaamheden en schadeondervinden in hun beroep door do bepaling in de Verordening dat de met klinkers bestrate voetpaden in deze gemeente niet door hunne wagens mogen worden bereden daar bet thans onmogelgk iabrood en beschuit naar eisch to leveren waarom zij verzoeken bedoelde Verordening te wijzigen Wordt gesteld ia handen van de Oommiasie voor de Strafverordeningen om bericht en raad 9 Een adres van A Zwambaeh verzceksndeeervol ontslag als noodholp lijkdrager wegens eenontvangen aanstelling bij de S K begraafplaats Het gevraagd ontslag wordt eervd veiteend bewegelgk leven daar hun bnnrman er het geldelijk voordeel aan gaf on weder te komen wonen in de vreedzame avenne des Ternes Daar Montfranc eerst weder tegen den her t naar Vaucluse zou terugkeeren zag Pran ois zich verplicht de uitvoering van zgne plannen nog wat uit te stollen en hernam hg z jns vroegere gewoonten Vooreerst bleef hg tot laat in den ochtend te bed ontbeet dan waarmede een gedeelte van den middag omging en daarna slenterde hg door de stralen van Parga s Avonds begaf hij zich naar den schouwburg een caféconcert of een van die duizenderlei publieke rermakebjkhedec die Parijs den lediglooper aanbiedt Sedert eenige dagen bewoonde hij weder zgoe kleine woning toen op een avond de concierge hem staande hield en op vriendelijkett toon tot hem sprak Er is iemand voor n geweest mg nheer Levraolt Pranfois keek haastig op Wie Dat weet ik niet Die mgnheer heeft zijn naamniet genoemd Prani is ging naar boven dat bezoek bevreemdde hem Wie kon er voor hem geweest zijn P Bij eenig nadenken werd hij langzamerhand geruster want hg kende het edelmoedig karakter van mevrouw Dutac Die edele vrouw kon hem niet verraden hebben Den volgehden dag alvorens hij de deur uitging liet hy den concierge evenwel vertellen wat hij ervan wist I 10 Een adres van A Baars verzoekende benoemd te warden tot keurmeester vaa het vleeschen de visch Ter visie De Raad stelde beden het vroeger ingekomen Kohier der Plaatselijke Directe Belasting op de Inkomsten dienst 1891 vast en besloot afwijzend te beschikken op de adressen van L Nieu enhuizen en L Boot gewezen nachtwakers houdende verzoek om pensioen Overeenkomstig oen voorstel van B en W werd besloten den post op de gemeeutebegrooting dienst 1891 voor de rioleering der Zgl tusschen de Vrouwensteeg en de Nieuwe Haven met 398 te verhoogen Het aan de beurt van aftreding zg nde Lid der Commissie van beheer dor Stedelijke Gasfabriek de heer G A Oudijk werd als zoodanig herbenoemd Het gouden jubiM dat de heer T P Viruly als eigenaar der zeepziederij de Hamer den In Mei herdacht is niet onopgemerkt voorbijgegaan Het geheele personeel mot de vrouwen was te dezer gelegenheid tegen Zaterdagavond jl ten 7 uur in het hotel de Zalm uitgenoodigd alwaar hun een feestmaaltijd werd aangeboden Voor dat het personeel des avonds de fabriek verliet om zich tot den feestmaaltijd te gaan tooien kwam de Patrbon in de fabriek en reikte aan elk een spaarbankboekje van de hier bestaande Nutsspaarbank uit waarop elk ten zijnen name een bedrag was ingelegd van S voor elk jaar dat tij in dienst van den jubilaris waren werkzaam geweest en waarbij lelfs de sobipper niet werd vergeten Wanneer men weet dat er werklieden zgn die 10 38 30 en ook 20 jaren aan de fabriek zijn verbonden kan men nagaan wat een kostbaar gesehask en wat groote verrassing dit voor het poraoneel as Voor den aanvang van het feestmaal kwam de jubilaris met zijn zoon en den procuratiehouder dm hoer de Mink in de zaal en hield eene toespraak tot de feestgenooten waarin hij o a mededeelde dat van 1 Januari af zgn zoon als deelgenoot in de zaak wa opgenomen doch dat de jubilaris gemeend had tot op dit tijdstip waarop hij het voorrecht had een halve eeuw aan het hoofd dier fabriek te staaa daaraan verbonden te blijven doch thans nu heo het geluk te benrt is gevallen dat gouden feest te hebben mogen belsven de zaak aan zijn zoon overdraagt In gevoelvolle bewoordingen beval spr daarop het personeel waarvan hij zooveel jaren de blijken van ijver en trouw he ondervonden in de welwillendheid van zgn zoon aan De kuiper H G Brinkman bedankte daarop namens het penoneel den patroon en beval has allen aan in ds welwillendheid van hna nieuwen patroon Aangedaan veriieten ds heeren de zaal nadat de jubilaris met een bartelijken handdruk van zijn personeel afscheid had genqmen Tot eren na middemaoht bleef men gezellig bijeen waarop het feest met het gebruik van een glas champagne werd besloten Op Donderdag 7 Mei Hemelvaartsdag wotdan r nationale en intsmationale wialerwedstrijdea te Scheveningen gehouden Te Utreoht had onlangs de jaariijksche alg verg Ge hebt mij gisteren gesproken van iemand die my wa komen bezoeken Hoe tag die BW er uitP Verheugd dat hij na eens op zijn gemak koa staaa babbelen begon de portier een wüdloopig g sprek O een zeer nette heer die er b jna erea deftig uitzag als mijnheer Levrault zelf I Zgn geziekt kon men moeilijk onderscheiden want het begon al donker te worden en een groote ali pe hoed verborg zijn voorhoofd en zijn oogen Maar hij had eea bruinen baard een mooien goed verzorgden bntinea baard I Deze inlichtingen stelden Franfoi volkomen gsr rust een van zijn vroegere kameraden van de Opeis zeker Hij ging ontbijten in den kleinen restsorsa waar hij gewoon was te eten en die het zonderlinge uithangbord had Au papier bleu Fmnfois VH vroolijk en opgewekt Hij schertste met de waardin die verzot was f oaféconcert tiedjes en deze niet meer jeugdige sehoolft heid toonde zich zeer gevoelig voor de opleiteai heden van zulk een netten mijnheer De gewsHt cowboy bracht zQn dag door met tegen dezen es genen te praten kaart te spelen of een der verhalea uit zijn vroeger leven te vertellen wat de anderen deed zeggen Mijnheer Levrault hyft veel gereisd I iWorit vemlffd veel beter dan in de tweede Haar point was eenigszins zenuwachtig doch was toch overal vlug bg en volgens een der Leidenaars kroop hij over den grond om de ballen van het bat der tegenpartij af te plukken De wicketkeeper weerde zieh best doch stopte te veel met zijne boenen waardoor hij een paar ballon op zgne teenen kreeg De longstop was in de eerste innings beter in de 2de liet hij oen paar ballen door Long off en long on waren zeer goed en vingen best Wat de bowlers betreft de beste vond ik De Voogs van Ingen Schouten had meer succes ook hü als Sparnaag waren goed Julius was vrij wat minder ook moet hg passen op sgn gewoonte om het achterste been op te lichten van de bowling crease Op de effectballen van Schouten schenen de Leidenaars niet berekend te zijn De Vooijs maakte in de eerste innings een mooien over waarin hg S wickets nam evenzoo Schouten in de 2de inuings Van Kekem viel als fielder tegen eu draalde nog al eens Wat het batten betreft vond ik dat De Koning Munting ongelukkig was daar hg anders veel beter is en hg ook in een goeden stgl speelt misschien kwam het wel door zgne zenuwaobtigheid De Voogs blokte ook vrg goed ofschoon nog al mos vangertjas Ook De Schepper blokte goed en gaf in het geheel geen kaus aan den point Julius deed du ook nogal Van Ingen Schouten speelde als iemand die zeker van zgn slag is en sloeg ze goed raak Van dan Bosch dacht meer dunkt me aan het ophalen van de runs dan wel aan netjes spelen Hg was dan ook voor 15 topscorer der Olympianen Van Sparnaag heb ik weinig gezien omdat hij zoo spoedig uit was Van Mens speelde zeer goed nu eens blokkende dan weer slaande meestal naar leg Zijn goode score bedroeg in t geheel 13 De meesten evenwel vooral Maarschalk en van Kekem gaven nog al eens vangers Olympia moet dan ook over t algemeen beter naar den grond leeren spelen BalteolaDdscb Overzlcbt De toestand in België is waer zeer gespannen Ofschoon de leiders der werkliedeo partg den mgn werkers bleven ontraden den arbeid te staken omdat zg zich daardoor nooiioloos zouden verzwakken en derhalve later de algomeene werkstaking met de te minder kracht zouden kuuneu doorzetten heeft toch een gedeelte der Belgische mgnwerkers den arbeid gestaakt Het voorbeeld gaven de mgnwerkers te Charleroi en weldra waren er ook velen in de Borinage en te Luik die volgden Eerst heette het dat de arbeid werd gestaakt ten einde de Pruisische mgnwerkers bg hun strijd tegen de mgneigeoaars te ondersteunen maar toen de werkstaking in België begon was het reeds duidelük dat de beweging in Westfaleo op niets zou uitloopen De leiders der psrtü te Brussel vaardigden Zaterdag een manifest uit waarin zg vooral hierop wezen en de Belgische münwerkers nogmaals dringend aanspoorden de werkstaking niet door te zetten maar dit manifest oefende geen grooten invloed De werklieden zgn verbitterd op de leiders omdat deze de werkstaking hebben uitgesteld totdat de Kamer over de groadwet herziening zal beslist hebben en daarom zal het de vraag zgn of zg nu nog naar hen zullen luisteren De hoofdleiders zün zelven naar de kolendistricten vertrokken Zg zullen daar beproeven de algemeene werkstaking welke heden zou uitbreken te beletten Het is te hopen dat hun dit zal gelukken opdat verdere strgd en ellende worde voorkomen Nu reeds zgn de mgnwerkers in vele plaatsen slaags geweest met de gendarmes en de troepen welke de regeering terstond naar de meest bedreigde punten heeft gezonden Het gevsarigkste is de toestand in de nabgheid van Luik Te Horioz moesten de gendarmes reeds van hun vuurwapenen gebrnik maken om de werklieden die ondanks het verbod samenschoolden uiteen te drgven Terstond kwamen afdaslingen lansiers en infanterie die de münea bezetten maar ook de soldaten hebben werk genoeg om de münwerkers die zeer opgewonden zgn ia bedwang te houden lu Henegouwen en de Borinage heersoht ook o der de mgnwerkers een geeet van verzet maar tot dusver is het daar nog niet tot ernstige ongeregeldheden gekomen Intusschen neemt de werkstaking in Pruisen steeds af zoadat zelfs het getal warkstakers in het district Essen tot 4000 is gedaald Wellicht zal het mislukken der beweging in Praiseg nog wel een gunstigen invloed oefenen op het besluit dat de Belgische mgnwerkers zullen nemen De betooging der werklieden te Londen in Hydepark was zeer indrukwekkend Er waren ongeveer 200 V ereanigingen met 20 muziekkorpsen en 300 vaandels dia aan de betooging deelnamen en in I optocht van de Theems naar Hydepark trokken De stoet was zoo lang dat het binnentrekken van het I spark anderhalf uur duurde De weg dien de stast