Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1891

1801 Vftfdag 8 cl m 4521 GOUDSGHE GOURANI Nieuws en Advertentieblad voor Goudm en Omstreken De inzending van advertentlftn ton geschieden tot eea nur des namlddagg van den dag der oltgave gekwetsten het offer werden Een kleinigheid e minste onhandigheid vl in de zgde der betoogers of van ben die met het bewaren der orde belast zgn kan de achromelgkste gevolgen hebben Dat is een gevaar waaraan men zich willens en wetens blootstelt Wanneer roote menschenmassa s met verhitte hooiden geen zgn kan niemand berekenen boever zg znllen gaan en de met ds beste bedoelingen en de vreedzaamste gezindheid ontworpen demonstratie kan in een ommezien het sein geven tot de ernstigste beroering en bloedigen bnr erkrgg Ook deze zijde van den internationaen feestdag van den vierden stand mag wel eens ernstig in overweging genomen worden Welmeenende volksvrienden en rustige werklieden die verbetering van den socialen toestand bedoelen vinden genoeg gelegenheid om op de publieke opinie te werken zonder zich en anderen aao zoo groot gersar bloot te stellen StMB d kolommen der dj bladen niet voor hen open kan men geen meetings honden in de gewone vergaderzalen kiezersvergaderingen verkiezingen monsterpetities altemaal middelen om zich te doen hooren Waarom juist de openbare straat uitgezocht waar straatbengels en het schuim der bevolking van de drukte kunnen gebruik maken om de politie te tergen en de militaire macht met steenen te werpen Zoodoende speelt men in de kaart der gewetenlooze volk menhers die niets liever wenschen dan revolutie en geweld Wie daarvan afkeerig is en de maatscnappelgke hervorming langs vreedzamea en ordelijken weg wil tot stand brengen onthoade zich van deelneming aan het socialistische Meifeest Zou het dan niet beter zijn deze demonstratiën struik kan oen vijand zijn opgesteld met het geweer in de hand en de revolver in den gordel gestoken Wanneer de avonturier by toeval ia het Parijsohe leven terugkeert laat hij die voorzichtigheid spoedig varen Wat heeft men te vreezen in en stad vol politie agenten en rustbewaarders Bovendien was Fr8n9oi8 voor niemand bang Met een vuistslag zou h j den sterksten man hebben neergeveld en zijn dikke stok was in zijn hand een geducht wapen Indien hij even nauwlettend was geweest als vroeger zou Joffrin hebben opgemerkt dat oen man met een slappen hoed op het hoofd en een zakdoek voor den mond hem op eenigen afstand volgde Het waa mooi weder een van die heerlijke lonteavonden in Parijs door Francois Coppée met zulk een aandoenlijke fyugevoeligheid beschreven Het was het uur waarop de bleeko naaistertjes huiswaarts keeren na haar dagelijksohe taak te hebben afgedaan de winkeliersters staan aan haar deur houden onnutte praatjes over verschillende onderworpen of zeggen elkaar op zuurzoeten toon allerlei beleefdheden eenig kinderen spelen met hoepels of loopeu gillende elkander na en vermaken daarmede hot dikke moedertje dat haar wagentje mbt bloemen voortduwt onder het geroep van Viooltjes mooie riekende viooltjes 1 Intussohen worden iu de verte de lichten van het groote Parijs reeds ontstoken als voorbereiding voor den vroolijken nacht en de lantarens werpen reeds haar geel The MüTm Life Insübance Compan Opgericht 1843 Onderlinge Levensverzekering Maatschappy Uit het jaarverslag eindigende 31 December 1890 206 055 Polissen Verzekerd kapitaal totaal 1595 567 163 10 waarvan in 1890 49 188 Polissen 402 464 963 95 Ontvangsten ƒ 87 446 946 73 Vermeerdering in 1890 9 649 397 68 Betal aan Polishonders 42 483 000 13 4 481 479 18 Waarborgfonds 367 887 403 26 884 082 95 Directie voor IMederland fleerengracht 525 te Amsterdam T h LUIXS Directeur Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon volgde aa het p rk w s vol mmschen In het parE stonden U pr6okge toelt n waar 100 peraonen het woord voerden onder anderen Graham NorrI AveUng Barna Itann en Tillett Tot de sprekera behoorden ook vele vreemdelingen en drie vrouwen Allen legden nadruk op het internationaal verkeer der beweging Een der sprekera noemde de bgeenkomat een wapenaohonwing van het leger van den arbeid De aociaal damocraat John Barna hield een o wonden rede waarin h j de beweging vergeleek bij een lawine en beloogde dat de regeoringen beter deden ala ig den duur van den werkdag verkortten dan de loonen verhoogden Nadat hü had geaprokon werd Barna in zegepraal rondgedra en Bg trompetgeaohal werd bekend gemaakt dat de motie waarbij de werkdag van 8 uren werd geèisobt door allen ook door de aociaal democraten waa aangeno men Er heersohte geen groote geestdrift De orde werd geen oogenblik gestoord Ér waa weinig politie aanwezig Biamarck ontving zooals wg gisteren meldden een deputatie van het nationaal liberaal comité uit Geeatemunde en verklaarde het mandaat voor den Rijksdag aan te nemen ook betuigde hij lija dank voor de hem bewezen eer Men weet dat de oudBijkskanselier werd verkozen met ruim 10 000 stemmen hot dubbele roowat van het aantal van nja tegenstander Toch zijn niet alle nationaalliberalen opgekomen en ook de socialistische candidaat kreeg minder steramen dan bij de vorige verkiezing Immers de nationaal liberale candidaat kreeg toen 13731 en de sociaal democraat 8256 De socialische heeft wel eenige maar niet veel stemmen gekregen van de WeUen en Vrijzinnigen anders had hg zeker meer stemmen gehad De Duilsche bladen hebben t nu drak over de vraag of Bismarck spoedig gebruik zal maken van zijn mandaat Zij hopen dat hij t in elk geval op een fatsoenlijke wijze zal doen Biamarck schijnt cich te hebben uitgelaten dat hij alleen naar den Rijksdag zal gaan wanneer hij dat noodig acht en van dit laatste geen nadere bapalin r gegeven Eergisteren hielden te Weenen de gemachtigden de laatste bijeenkomst tot besproking van het DuitschOostenrijksche handalstraotaat Het traotaat werd onderteekend REfViMSGEVING De BURGEMEESTER der Gemeente GOUDA brengt ter algemeene kennia dat bet Hare Majesteit de Koningin Weduwe Uegeutea heeft behaagd vergunning te verleenen tot het houien eener CoMocte door het geheele Rijk ten behoeve van de Maatschappij van Weldadigheid en dat die Collecte zal plaats hebben in de week van den 11 en den 16 Mei a s De ongunstige finantieele toestand waarin de Maatschappij verkeert en het nut dat zg ten bate van het algemeen sticht mogen do ingezetenen aanleiding geven om genoemde Maatschappij door mtlde giftan in de gelegenheid te stellen aan het goede doel waarvoor ü werkzaam is te blijven beantwoorden Gooda den 4 Mei 1891 De Bur emeeater voornoemd VAN BERGEN IJZENÜOORN sciiutti rij BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Wet op de Schutterijen van den 11 n April 1827 StaaUblad No 17 alsmede de Reglementaire bepalingen voorkomende in het Staatsblad van den 21n Maart 1828 No 6 Brengen ter algemeene kennia dat de Ingezetenen die op den In Januari 1891 hun 24e jaar hebben bereikt verplicht zijn zich voor den Dienst der Schutterij te doen inschrijven Dat tot de inschrijving gelegenheid zal worden gegeven ter Secretarie dezer Gemeente van den 15n tot den 31 n Mei aanstaande dagelijks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags tien tot des namiddags een ure Dat de bovengemelde Wet ten aanzien der voorschrevene verplichting de navolgende bepalingen en voorschriften bevat Art 1 leder ingezeten van het Rijk die op den In Januari van elk jaar zijn 25e jaar zal zijn ingetreden en zijn 34e jaar niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zijnde verplicht wezen den Schutterlijken dienat uit te oefenen Art 2 Ais ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer Wet beschouwd a Allo Nederlanders binnen het Rijk hun gewoon verblijf houdende b Alle vreemdelingen binnen het Rijk woonachtig welke hun voornemen om zioh daar te veitigen zul len hebben aan den dag gelegd hetzg door ene uitdrukkelijke verklaring hetzij door het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan Do tpdelfite uitoefening van een bedrgföf handwerk in eenige ondergeschikte betrekking gelgk die van leerling knecht enz kan op ziehzelve niet beschouwd worden als een bewgs van het voornemen om zioh in dit Bgk te vestigen Art 6 Elk jaar voor den eorston Juni zullen de Ingeictenen welke op den eersten Januari vaii het jaar hun iSe jaar van ouderdom zullen zgn ingetreden zander ondersohsid of lij vermeenen mochten al of niet tot de vrijgestelden of nitgeslotonen to behooren verplicht zgn zich bfj het Bestuur der Gemeente in welke zg wonen voor de Schutterij te doen inschrijven Art 7 Zü die in meer dan in oene Gemeente hun gewoon verblgf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de Inschrijving verplicht zgn binnen die gemeente alwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig ia Bij a dien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijen bestaan zullen zg zioh doen inschrijven in de gemeente alwaar zij voor do personeele belasting zijn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verplicht zijn hun verblijf te houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven zullen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreven naar deszelfs oordeel onverminderd do bevoegdheid van den ingeschrevene om van zijn juisten ouderdom nader te doen blijken Dientengevolge worden de ingezetenen die in de termen van gemelde Artikelen vallen dat zijn zij die m het vorige jaar den 24 jarigen leeftijd HEBBEN BEREIKT en geboren zgn in de jare 1886 mitsgaders de zoodanige tusschen de 24 en 34 jaren welke sedert de laatst gedane oproeping in de dato 3 Mei 1890 zioh alhier met der woon hebbeu gevestigd opgeroepen om zioh op bnvengemeldeo tgd en plaats aan te melden Zij die nalatig mochten zgn zullen van wege het gemeente bestuur ambtshalve worden ingeschreven door den Schuitersraad worden veroordeeld tot eene geldboete en ZONDER LOTINtJ bij de SCHUTTERIJ worden ttti elyfd indien bet blijkt dat er tg dens de vmutmde vuchrgting geene reden tot uiUluitmff of vrijêlelUng ten hunne aanzien bestond Voorts wordt de belanghebbenden medegedeeld dat zij bij de inwiirijmxg moeten overieggen hun leicgt eon Odoortt hetwelk voor hen die in deze Gemeente zijn geboren ter Secretarie dezer Gemeente kan worden verkregen van des morgens tien totdea namiddags em ure en dat zij zullen moeten opgeven de tiraat de vijt eo het nummr van hunne Komng ban ieroep benevens dat hunne oudere alsmede sedert wanneer zij ingezetenen dezer Gemeente zijn GOUDA den 4 Mei 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd TAN BERGEN UZENDOOBN De Secretaris BEOUWER PETROLBUM NOTEERINGËIV van de Makelaars CaotzUar Seb lkwUki te Rotterdam De markt was heden flauw Loeo Tankfust ƒ 7 40 Geïmporteerd fust7 B0 Mei levering 7 40 Juni levering 7 40 Juli levering 7 45 Augustus levering 7 60 September Oetober November en December levering ƒ 7 60 BursrerllJke Stand GKBOREN l M Pi t r Jok a o a D d ha u deo Edel 8 Johauna Msr i ouden A J v k n M P Tier L Bkerto ouder 1 Hn ï k Vr H f ut 4 Heudrik Johanne oüder H J Bjbouw en J v n Egck Ueudert J oW ÊhH ouden M 1 Boil eu C A C vtu Dooae BoMiL OVERLEDEN i Mei J B GwdCrt 4 m Heerkeoi 8 m G J C Terhont 18 w w k i ADVERTENT IgW Bevallen van een levenloos Meisje Mevr A J MONTIJN r o Schelling Gouda 5 Mei 1891 Een zeer besch DAME m 1 P G wenscbt zoo spoedig mogelijk ia Gouda ib een deftig gezin zonder kinderen san het hootd eener Hoisbouding of tot Gezelschap geplaatst te worden Adres francobrieven onder No 2108 aan het Bnrean dezerCo urant Er biedt zich aan een DAGMEISJE dat door omstandigheden buiten dienst kmi Beste getuigen zyn te bekomen op d Gouwe C 175 N I E B W B A T os A Eleiweg E 73 en 73 mniööËiisi Toor Mannen Vrouwen en Kinderen Tricot van t stuk om te verstelJen SCHEITK Zn Vuurwerker Een Vuurwerker tevens Bankwerker en een kunnen dadelgk geplaatst worden bg L B VAN ES HEI1 EKENS Wiener Export Bier per fl 16 ei p 7 fl 8ct Licht Gerste dito 10 5 Specialiteit van TAFELBIER Vo6r Kofijhuisbonders op fn t zeer voerdeelige conditien OepAt A NORTIER Goowe C No 34 33 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiionderlgke Nommers VIJF CENTEN ültboofde van den HEMELVAARTSDAG verschijnt de GOÜDSCHB OOÜBANT Donderdag niet II By onze beschouwing van gisteren waarin wg onze weitiige ingenomenheid toonden met de betoogingen dezerdagen hadden wjj voornameljjk het oog gevestigd op ons vaderland waar alles ordeijk en rustig afliep zoodat do dwazejzgde van het Meivertoon niet nalaten kon ons te treffen hoewel ook de ernstige achtergrond niet over het hoofd gezien werd Het voorbeeld van naburige landen echter waar de opgewondenheid der werklieden aanleiding heeft gegeven tot verzet tegen politie en soldaten zoodat er bloed gevloeid is wijst op het gevaar w nnede dërgelüke demonstraties gepaard gaan De aameggers dezer bgeenkomstan spelen met vuur Wanneer op allerlei toon de grieven der werklieden worden uitgemeten en het smeulend vuur van ontevredenheid en klassenhaat stelselmatig wordt aangeblazen dan kunnen daaruit ongeregeldheden en onlusten ontstaan die in de gevolgen het treurigst zjjn voor de werklieden zelven of van missel ien onschuldige vrouwen en kinderen die het slachtoffer worden van hunne nieuwsgierigheid Men spiegele zich aan het gebeurde te Fourmies in Frankr k Te midden eener in gisting verkeerende arbeidersbevolking is daar de Ie Mei getuige geweest van eene botsing tusschen oproerige burgers en de militairen waarvan 14 dooden en 22 FEUILLÉTÖIM EEN ONGELUKKIGE Aaar iet Fraiueh B3 Tegen vier uur op den middag ging Francois heen GewoonUjk liep hij dan nog eL an bu staande 8e hem andermaal i T Levranlt de mijnheer die laatst naar u gerrasgd heeft is er weer geweest A 8 Ü ö ee beetje nauwkeuriger vertellen hoe hy er uitzag 1 niindor hy hield een zakdoek voor zijn mond Kiespijn raissohien üararui heeft opgemerkt dat concierges gewoonïïwL t bben Bij deze eerste opmerking ItiL f ® gevoegd worden namelijk dat de espijn veelvoudig voorkomt in die klasse van de nnatschappg u het omdat de portiers altijd beiwen wonen of omdat hun deur meestal open staat P b inierde zich niet meer om dit tweede I j Saf rioh rustig naar de Papier bleu hii i cowboy steeds op zijn hoede i altod omringd van gevaren Achter elke 4 DVEBTENT1EN worden gqilasM van 1 5 regela it 50 Centen iedere regel meer 10 Genten 6B00TE LETTSS8 worden berekend naar plaatsmimta Borendien worden alle Advertentien ff Hf opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk de Maandags verschjnt en bgeenkomsten in de open lucht te verbieden vraagt men wellicht Wg gelooven kat niet Het zgn in ons oog overbodige vertooningen maar de deelnemers scfagnen eraudera over te denken Zjj zien er een doeltreffend middel in om hun grieven en denkbeelden te uiten voornamelgk omdat daarbg dnidelgfc wordt hoe groot bet aantal der geestverwanten bedraagt In een vrg land nu late men zooveel mogelgk elk het recht zjjne meening duidelijk te maken op de wgze waarop hjj zulks verkiest mits daardoor de openbare orde geen gevaar loopt waarvoor de overheid veiplichtis zorg te dragen Men neme in dit opzicht een voorbeeld aan Engeland waar voortdurend openbare manifestatiën plaats hebben zonder dat zg aanleiding geren tot rustverstoring Da politie bemoeit er zich zoo min mogelgk mede doch is steeds op alle gebeorlgkheden gewapend De mauiiestanten die weten dat alia wanorde onmiddellgk wordt gestraft zorgen zelven voor de handhaving der orde Zoo zjjn daar de volkabetoogingen in de zeden gedron en en bieden geen grooter gevaren dan die iet recht van ergaderen of de vrjjheid der drukpers oplevert Tot dus ver is in ons land alles goed gegaan omdat de politie en de overige autoriteiten mo verstandig waren den betoogers geen onnoodigen overlast aan te doen Dè wenschen van een geheele klasse van menschen laten zich niet smoren de arbeiders vormen zich overal tot eene staatkundige partg waarmede moet worden gerekend en wie de middelen niet mogen onthouden worden zich te doen hooren Het is veel verstandiger hun die zich verongelukt en misdeeld achten gelegenheid te geven ten aan scbgnsel in de dalende duisternis TL Neen de onrust van Boland week niet Sedert bij door zijn zennwziekte was aangetast had er b j dien man een geestelijk en lichamelijk verval plaats gegrepen de hersenen waren licht aangedaan Vroeger verliepen er somtijds weken waarin hij niet aan roevrouw Reeding daoht Daar het berouw zijn rustig geweten niet kwelde kwam de herinnering aan zjjn slachtoffer slechts zelden in hem op Nu was alles anders Sedert zyn verbintenis met Fljrenc liet zijn misdaad hem niet los Hoe zou hg de moeder hebben vergeten terwijl hg leefde aan de zgde van de dochter Die zonderlinge gelijkenis die hem onophoudelijk vervolgde wekte weder de herinnering op aan den diefstal en den moord Na zgn ziekte op het kasieel van Canourguel was hij langzaam hersteld e ennls men weder tot kracht komt na hevige schokken die het menschelgk samenstel verstoren Do ontdekking van Alice was voldoende om hem dienzelfdea angst wederom aan to jagen Moest alles hem dan aan mevrouw Eeeding herinneren Hü dacht dat do misdaad begraven was tegelijk met de vermoorde De misdaad stond weder op in dien avonturier de vrouw herleefde in de teerbeminde jonge schoofie Florence Zijn lusteloosheid keerde tarug en daarmede ook de verschrikkelijke voortdurende kwel