Goudsche Courant, vrijdag 8 mei 1891

hooie van het geheele Nederlanilsche Tolk hun grieTen op te sommen en hnn wenschen te formaiBeren dan hen door militair rertoon eo sabelhoawen te dwingen tot geheime samenspanning en Terborgen woeling Wellicht isont dige tusschenkomst de font geweest der Fransche autoriteiten Deze zgn ten allen t de haiverig geweest van publieke betoogingen onder allerlei régime is men daar te lande onmiddeliyk in de weer met de militaire macht en politiemaatregelen wier noodeloose gestrengheid aanleiding geren kan tot yerbittering en verzet Hoe dit zg wat er thans gebenrd is te Fonrmies is nog niet Tolk omen opgehelderd wfl gevoelen meer ffrmpathie met het Engelsche dan met het Fransche systeem We is de taak der overheid lang niet gemakkel k en vereischt eene groote mate van wgsheid en tact doch de meerdere vrgbeid komt dankt ons ten goede aan bet geheele volk en de gansche maatschappij Het laut zich niet aanzien dat de oplossing der sociale moeilgkheden spoedig tot ieders tevredenheid gevonden zal worden Al dringt het beset meer en meer door dat in die richtinf aller krachtige medewerking noodig is en a zgn allen vol goeden wil het samenstel der maatschappg is te ingewikkeld om daarin op eens een radicale verbetering te kannen hopen De Meimaand kan das nog menigmaal van openbare volksbewegingen getuigen zgn mogen zg bon t enwoordig vreedzaam karakter behouden Het beste middel daartoe is dankt ons dat verstandige menschen er niet aan meedoen en dat voorts de Regeering Igdelgk blgve voor zoo ver dit met de handhaving van gezag en orde bestaanbaar is Dan zal vanBslf de aardigheid voor de deelnemers er spoedig af zgn In 188 werd 107Ï0 in 64 voenchotten ter leen veretrekt Aan 10 debiteuren werd tweemaal een voorsobot ventrekt Boete moest eenmaal worden toegepast De borgen van 3 debiteuren moesten tot betaling van het saldo worden aangesproken DE SPAARBANK De inleg bedroeg 106873 98 De teruggaaf 94511 13 waaronder aan interest 408 91 Blyft 94108 99 De namen van de brandstichters zijn GijibertusVan Gent 61 j wonende te Goud en Leendert Van de Ridder 55 jaar te Vlaardingen Zg zijn nogdes avonds op last van den burgemeester ter beschikking gesteld van don officier van justitie teÜtrech Het is onbegrijpelijk hoe ze op het denkbeeld zijn gekomen om het verbhjf waarin ze waren opgesloten in brand to steken Ware het ééa uurlater gebeurd dan waren ze zeker levend verbrand en zouden ook het gemeentehuis en bet archief belangrgke schade hebben bekomen Vtr Ml Staten Generaal Tweeub Kakeb Zitting van Dinsdag 5 Mei De overige bg de legerwet betrokken ministers waren bet eerst aan het woord De minister van Marine de heer Krngs trad voor het eerst op en maakte geen ongunetigen indruk Hg drukt zich verstaanbaar uit en heeft een wolgeveatigde overtuiging omtrent het uut der wet De minister van Binnenl Zaken de heer Lohman verklaarde eerst waarom de Rogeering volhardt bg haar besluit om bet advies van den raad van State niet over te leggen Deze adviezen zgn vertrouwelgk eo de Baad van State mag geen gevaar loopen in den maalstroom der politiek te worden medegesleept Overigens gat hij eene verwaterde uitgave van de rede van zgn ambtgenoot voor Oorlog Gaarne geven wg echter den Ministor acte van twee goede woorden Het eerste wa dit dat zoo het oordeel van officieren verdacht moet boeten omdat zg belang hebben bg de wet ook het oordeel van hen niet onpartijdig kan zgn wier kiezers en die zelf belang hebben bg het niet lot stand komen der wet on die wellicht daarom er niet genoeg san donken dat de StatonOeneraal hot geheele volk vertegenwoordigen Het tweede dit dat zoo t den Minister eenmaal euvel geduid ia dat hg den schoolstrgd wilde voortzetten u moest ook Het Vaderland ten verderve gaan men hem thans niot euvel zou duiden dat hg Het Vaderbnd boven alles stelde al moesten ook de partgen te gronde gaan De ministor van financiën wa zoor optimi ti ch en ziet zonder vree de nieuwe kosten voor het leger to gemoet Naar zgne moaning zgn de mUitaire uitgaven nog lang niet zoo hoog als in het buitonland en niet boven onze draagkracht Daarbö komt dat vele uitgaven toch noodig zjjn en dat zonder verhoogd budget aan geen horvorming der strgdkraohton to denken valt Do heer Keucheniua sprak weer een s nor gewone langdradige redevoeringen uit over allo en nog wat behalve over de quaestie aan de orde De heer Van Berckol protestoerde togen het be weren van den hoor Harto als zouden do dia idoerendo Boomocheu zgn de Katholieke partg Nog dienden do heeron Van Nunon Virulv en Van Vlümen van repliek gelukkig nog al kort Zoodoenoe is er hoop dat er eiudelgk een eind komt aaa de algemeeue debatton Ontrait het jongsto gevecht in Atjoh deelt de IkliOt nog hot volgende mede Do vüand gedeeltelgk verjaagd doch postvattonde ohter loogton greppels en andere terreinplooieu boheenchlo do sawahvlakto en bracht ons verliezen toe Elk oonvooi van Ketopan Doea derwaarts of toru werd door hem met succes besohoton Niettegenstaande on moorddadig vuur hield hg zgne positie bezet zoodat aanhoudend gewonden en ganeu velden te Ketapan Doea aankwamen en per Oztn treinen naar Koto Radja werden vervoerd Al held van don dag mag genoemd worden de 2oluit Oatreig een jeugdig officier die reed meermalen gedurende zgn verblgf to Atjeh getoond hoeft moed met bereid to paren èn bg zgno vroegere eicursiên in Edi en Koto Toeaiiko en al commandant van het bewakingsdetachoment binaen de linie in Groot Ayeh steeds opgetreden is tot tevredenheid sjjner chefs Ook op dien dag heeft hg het vertrouwen van zgn ohef kapitein N G van Hourn niet beschaamd Een der eersten die in de benting Kandang kwam moest hg zich tot ontzet der onzen door den vgand heenwerken eu hulp halen Met beleid en moed volvoerde hg de hom opgedragen taak Met slechte 6 gowaponden sloeg hg door den vgand heen en wist spoedig Ketopan Doea te bereiken van waar den gouverneur van het voorgevallone word bericht en troepen tet ontzet kwamen tocht in het fraai versierde Dusseldorf Duizenden menschen waren op de been en juichten niet aliooo den keizer maar ook den rijkskanselier Caprivi die zich in zijn gevolg bevond met groote geestdrift toe Van Dusseldorf waar hem door de proviale stoten een feestmaal werd aangeboden vertrok de keizer naar Keulen dat eveneens ter eere van het bezoek in feestgewaad was gestoken De gemeenteraad had tot dat doel 45 000 Mark toegestaan benevens 3000 Mark welke uiteluitend besteed zullen worden voor de feesteigke verlichting van den Dom De feesten welke de Keulscbe burgerij r eore van dit eerste bezoek des keizers in Rijnland geefl zouden natuurlgk niet volledig zijn zonder een parade De garnizoenen van Keulen en Deutz zullen hiervoor op de Muhlheimer heide samenkomen teneinde door den keizer te worden geïnspecteerd Nar afloop der wapenschouwing volgt weer een feestmaal den keizer door de stad Keulen aangeboden Te Bonn zal keizer Wilhelm een bijeenkomst hebben met groothertog Adolf van Luxemburg Hot bezoek dst de groothertog den keizer brengt ia niete dan een daad van hoffclgkheid welke elke regeering den vorst bewgst die in de nabijheid van haar grenzen komt Do officieuze Uuitoche bladen verzuimen niet hierop nog eens de aandacht te vestigen vermoedelijk mot het oog op de geruchten wellÉe weer verspreid worden betreffende de ophanden zijnde verloving van erfprins Wilhelm van Luiemburg met prinses Margaretba de jongsto zuster van keizer Wilhelm zoodat de aan de Bank toevertrouwde som vermeerderde met 11165 01 290 nieuwe inleggers hebben lieh aangemeld waardoor het getal boekjes klom tot 6617 waarvan er op uit December 2185 liepen Er werd geplaatst Tegen onderpand van effecten ƒ 24B00 op hypotheek 49050 ƒ 37550 en afgelost tegen onderpand v effecten ƒ 15500 op hypotheek ÏB400 40900 alioo meer ingelegd ƒ 82650 De winst op interest verkregen bedroeg bjj de Spaarbank bg de Uulpbaok Het verlies bedroeg wegen onkosten afschrijving 8983 71 286 18 4169 84 INGEgQNDEN MyMAeer de Redacteur Gaarne wenschte ik voor het onderstaande oen plaatsje in uw blad Wg zijn nu eenmaal zoo gelukkig dat onze hoofdstraten dour een stoomtram worden bereden de voor of nadeelen van dit communicatie middel voor onze sted wil ik hier liefst niet opsommen wel echter meen ik te moeten wijzen op iels waardoor vele ingezetenen waaronder ook ik veel last en schade ondervinden De bestrating onmiddelg k nevens de rails laat zeer veel te wenschen over tengevolge waarvan vooral op den Kleiweg de Hoogstraat en de Spoorwogstraat enz enz de rails op vele plaatsen belangrijk hooger liggen dan do straalsteeoen deze omstendigheid is niet alleen Itutig voor hen die de verschillende hoofdstraten met rijtuig passeeren maar zij geeft ook aanleiding tot ongelukken in de laaisto weken namelijk zijn er alleen door de alochte liggiog dor rail verschillende rijtuigen gebroken gelukkig Eonder dat daarbij ernstige ongelukken te betreuren waren Het aangeven van da wg ze waarop do tegenwoordige toostend kan worden verbeterd ligt niet op mijnen wog maar het dool van dit schrijven ia alleen de vraag to stollen Kunnen door de bevoegde autoriteiton goene maatregelen worden genomen om in don bestaanden toestand verandering to brengen en alzoo het gevaar zooveel mogelijk to vorminderan UEd dankzeggende voor de plaateing UEd Dienstw Dienaar C Gouda Mei 1891 HARKTBEBICHTB Gouda 6 Mei 1391 De ongewone marktdag on de flauwe stomming waren oorzaak dat er hier in neu bijna niete omging Tarwe ZeeuWsohe ƒ 10 25 ü 10 75 Mindere dito ƒ 9 50 i 9 75 Polder ƒ 8 75 a 9 26 Rogge Zceuwscüo 7 60 ü 8 Buitonlandsche per 70 kilo 6 70 a 6 90 Gerst Chevalier 5 75 a 6 50 Haver per Heet 4 40 ü ƒ 5 60 por 100 kilo ƒ 9 a ƒ 9 50 Hennepzaad Inlandach ƒ 9 75 a 10 25 Buitenlandsch 8 a 8 25 Kanariezaad 8 ü 8 25 fioonen Bruineboonen 18 ü 14 50 Witto boonen II 4 12 Duivenboonen 7 50ft 8 Paardonboonon 7 a 7 50 Maïs per 100 kilo Bonte Amorikaansche 8 90 a 9 Cinqantine 8 75 a f9 Veemarkt Melkvee goode aanvoer Handel en prijzen blgven gedrukt Vette varkens goede aanvoer handel gew 17 a 19 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel redelijk 15l ü 16 j et por half KG Magere Biggen goede aanvoer handel gewoon 0 55 a 0 85 per week Vette schapen weinig aanvoer handel redelgk f iO i f 28 Lammeren grooto aanvoer handel flauw 4 a 7 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug 4 4 11 Aangevoerd 56 partijen kaas Kandel vlug Eerste qualiteit 24 a 26 tweede qualiteit 21 a 23 Noord Hollandscho 26 ü 29 1906 04 62 60 1268 64 De zuivere winst te voegen by hot re orvefondi bedraagt doi ƒ 2901 80 BINNENLAND Op uit December wi iM actief aldus samengestdd Ka 693 26 Ondorpand van eSeoten 114600 Hypotheken 26460 Onderpand van hypoth grcHen 8000 Debiteuren van de Hulpbank 8782 86 Kente te goad 2148 98 GOUDA 6 Mei 1891 Oisteien avond werd in het hier gevestigde Nuti Departement verslag uitgebracht over den toestandvan de Spaar en Uulpbank over 1890 Wq ontleenen daaraan bet volgende DE HULPBANK Br werden gesloten 4 leeningen a 80 ƒ 120 1 leening 40 40 7 laeningen 60 860 7 60 410 i 70 140 3 80 240 7 100 700 1 leening ISO ISO leeningeo 160 900 800 1400 3 800 900 1 leening 360 850 l 450 460 1 600 600 1 800 600 m 7 ƒ 8M676 10 en hot paasiaf Inlet ors 816866 19 Crediteuren dor voormalige Holpb 68 18 Beserrofondt 88161 78 864676 10 Toor do Bottardainaohe Arr BMhtbank stonden gisteren terecht J r d B 84 jaar vissoher wonende te Bottardanl ao J v T 42 jaar logementhouder wonende t Qooda Hun weni ton lasta gelegd a ia den naobt van 20 21 Jaonari 1891 te zamen eu in voMoniging lo te Moordrecht tA hebben weggenomen twee paardendekkeo eigendom vsn Comelis Snoek eo een ooderbroek toebohoorende 62 ƒ 7240 lende sUpelooaheid Hoe een van de medespelers in dat ontzettend treurspel mengde zich plotseling in zijn leven I Een dier ellendige cowboys moest op de gedachte komen hem Roland te verdenken Men volgde zijn gangen evenals de jachthond het wild speurt men drong in zgno woning om hem te bespieden om bom te tnfffon O die Francais Joffrin verontrustte hem aiet want hg stond te hoog dan dat een dergelgke beschnidicing hem zou kunnen bereiken Maar de kalme zekerheid van vroeger was nu weg Er was een duister punt in zgn leven Het was een angat die hom niet meer losliet Hg ontstak in woede tegen dien man Gedurende eenige dagen dacht Florence dat hij weder een aanval kreeg van zijn zielsziekte Willen wij weder naar Canourgues gaan vroeg zij Ge neemt niet meer zooveel gezonde lichaamsbeweging als d ar ginda Ge loopt weinig schermtniet meer In Parijs hebben wg minder aan elkander vindt ge ook niet Onder het spreken was zg voor Roland neergeknield en het gelaat tot hem opgeheven zag zij hem met teedere liefde aan Boland huiverde Parij verlaten Neen neen dat nooit En daar zij zich over dat zonderlinge antwoord kon verwonderen voegde hg er snel bij Ik wil zeggen uu niet Ziet ge lieveling ik voel mij niet wel O maak je niet ong rust het is een voorbijgaande gedrukthoid Maar bier heb ik betere geneeskundige behandeling Kortom o zgt niet alleen Alice is bg je en dat maakt mg geruster Zij wendde hot hooU af om da truien to verbergen die in hare oogan opwelden ig wilde niet bezorgd schijnen Verkeerde Boland in levensgevaar F Zij herkende hem niet meer Die sombere prikkelbare man herinnerde in niets aan den oplettendon verliefde dien zij had gekend Zg bedekte de handen van haar echtgenoot met vurige kussen en fluisterde met haar welloidende stem die als muziek io de ooien klonk Ge zijt niet gelukkig O zeg niet neen Ik 1 6s in uwe blikken en ik doorzie al uwe gedachten Er is ieu bitters en smartelgkf in nw hart waarvan de beteokenis mij ontgaat Ge hebt een geheim maar ik zal hot wel weten te doorzonden Bg die woorden voelde Boland zich door ontsteltenis aangegrepen Indien een toeval haar eens tegenover Francois Joffrin bracht en deze aan baar herhaalde wst hg eenige dagen geleden aan Alice had gezegd Roland gaf zich moeite dien opkomenden angst te bedwingen Hg werd teeder en liefkoozend en bedaarde langzamerhand de onrust van Florence met de teedere woorden die zoo liefelgk klinken in het oor eener vrouw Toen hg bemerkte dat zij tot kalmte wa gekomen maakte hg met haar plannen voor de toekomat Waarom zouden zij de groote zeereis niet gaan ondernemen die de dokter hem aanrieden Langen tijd hielden De algeraeene jaarvergadering der Vereéniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwij zal den 21n Mei te Leidon gehouden worden Boiteoiandsc i Overziciit Het volgende strekku tot aanvulling van hetgeen gemeld is omtrent de rumoerige zitting dor Fransche Kamer waarin do ouluston te Fourmies behandeld iverden aan Lourens Snoek en 2o te Waddingsveen te heb ben ontvreemd eenig linnengoed bfhooronde aac Klaas Graveland Vervolgens in den nacht vat 29 30 Januari d a v te Berkenwoude te hebben weggenomen een haan en v jf kippen toebohoorende aan Zeger Vink 2 zwanen eu een haan en 18 kip pen toebohoorende aan verschillende eigenaren Negentien getuigen a charge waaronder een J van den Witteboer ook door den 2en bekl décharge gedagvaard benevens nog 3 a décharge ten verzoeke van deien bekl werden gehoord Een incident deed zich voor J van den Witteboer die vroeger san de veldwachters had verklaard dat de 2e bekl hem eene kist met kippen en zwanen had gegeven met verzoek deze te voet naar Rotterdam te brengen waarvoor hg alsdan ƒ 1 of ƒ l sn belooning zou ontvangen eu dat hem tevens door dien bekl was opj edragen de zaak sÜI te houden kwam op die verklaring heden terug en zeide zulks niet aan den veldwachters verklaard te hebben Ofschoon met aandrang gewezen op het gevaar waaraan die get zich blootstelde bleef hg bg zijne eenmaal afgelegde verklaring volharden Het gevolg was dat het O M lijne inhochtonisstelling vorderde Na schorsing kwam got op zijne onware verklaring terug tengevolge waarvan ook hot O M zgn requisitoir tegen get introk Hot O H ging vervolgens uitvoerig na al de bezwaren tegen deze beklaagden uit het langdurig getuigenverhoor gebleken toonde aan dat men hier te doen heeft met oen paar zeer gavaarlgke dieven daar deze feiten slechts een groep waren uit de veU waarvan zij verdacht werden waarom het in hst belang der maatschappij was hen zoo lang mogalfir daaruit te verwgderen De vordering strekt tot veroordeeliag van J v d B tot acht eo van J v T tot zes jaar gevangenisstraf met laat tevens tot hnu onmiddolgke inhechtODisitelling De rechtbank wee echter na schorsing dit laatste terzMk af on bepaalde de uitspraak op Dinsdag a i Hedenmorgen vertrok van hier een detachement onder bevel van den In luitenant do Bidder naar de legerplaats bg Zeilt ton einde kwartier te maken voor het Bata on dat den 8d aldaar het kamp moot bettïkkon en arriveerde alhier bot detachement uit Aoutordam onder bevel vatt den In luitenant Overvoen bestemd om in don gamizoenidienat te voor ieo Ia dan Znidplaspolder te Nienworkerk a d IJaol i een knaapje van 6 jaar io hot water gevallen en verdronken Een ontzettende paniek vcroonaakte oergUlerenavond circa halftion ta Montfoort hot geroep van Brand op t Stadhuis I Ia minder dan geen tgd waa een massa volk op da been en al spoedig hoorde men uit vonobilloDde monden dat twee dronken bedelaars die in den namiddaag in verzekerde bewaring waren gebracht de atroozakken van hun verblgf in brand hadden gestoken en daarna alarm maakten Spoedig waren do verschillende autoriteiten op het Raadhuis om zoo noodig het archief dat zieh juist boven do pravoast bevindt te redden dook dit bleek gelukÜg niet noodig ta zgn daar de bnad door de inmiddels toegetnelde brandweer werd beperkt tot eenig stroo en bontwerk in meergemelde provoost ig zich hiermede bezig torwyl zg zich tooverachtig achoone landen voor don geest riepen waar de gedachte zoo gaarne verwglt Wa dat nist een hunner wenschen geweest voor hun huwalgkP Ver ver weggaan naar hot seboone Inaolinde of hot leheimzinnige C ina en steden gaan zien die alloon d stoutmoedige ontdekkingsreiziger hoeft besohrorsn Maar keerde ook het vertrouwen bg de jongt vrouw terug Roland werd steeds meer door annt gekweld Gedurende den geheelen nacht aan tgi gewone slapeloosheid ten prooi bleef hg op een soil uitgestrekt liggen of liep met langzame schreden do kamer op on neer Hg waa bang voor dien Fnir fois Joffria bespottelijk onberedeneerd bang Dl gelukzoeker die plotaeling in zgn leven was opf doemd scheen hem toe niet alleen de opwefcny van zijn misdaad maar ook een bedreiging van sdrf te zgn Hoe zon hg zich van dien man ontalaut Hoe Maar de moord op mevrouw Koeding achnif hem zgn gedragaign voor Door oen alochte onnutte booze vrouw uit dat weg te ruimen had hg zgn geluk en datderzgnta verzekerd maakte b den cowboy onschadelgk daa zou hij aan dezelfde noodzakel kheid gehoorzamen Deze misdaad waa het natuurlgk gevolg van do oente do noodlottige geboorte van de eene daad uit de andere Maar nu kwam zgn geest io verzet iJTordt vervolgd Wat i te Fourmies gebeurd De werklieden eener fabriek wilden aan bet werk gaan en die van een andere fabriek wilden dat belettoa De gendarmerie kwam tusschenbeide om de vrgheid van arbeid te beschermen en nam een arhttel rustverstoorders in hechtenis die iu het gebouw der marine werden opgesloten De manifestonten namen eon dreigende houding aan en poogden de deuren open to loopen om het acht al te verlossen De onder prefect van Avesnes en substituut officier van Justitie te Pourmies gekomen werden evenals de troepen met steenworpen begroet en een offijier viel den oproermakers in handen Van uit hnn midden riep deze volgens sommigen ging bet bevel uit van den onderprefect den soldaten toe vuur te geven met het gevolg dat 9 personen omkwamen en 10 of meer werden gekwetst De omgekomenen zijn allen jongelieden en kinderen o a 4 meisjes van tot 19 jaar De oudste was een man van 30 Voor het bevel om met scherp te vuren gegeven werd was reeds vruchteloos met losse patronen geschoten en driemaal met luider stem gowaarschuwd hetgeen de werklieden echter beweren niet gehoord te hebben Verscheidene kogels drongen in een herberg door waar een jongen van 13 jaar dood bleef en verscheidene gekwetot weiden Men ziet het is een treurige geschiedenis maar men kan den werklieden toevoegen oorzaak en gevolg Men meent echter in zekere kringen vast dat do soldaten politie agenten in de wereld gekomen zgn om zich te laten beleedigen en met steenen geworpen te worden wanneer het souvereine volk zijn I zin wil hebben en recht en orde lo de maatschappij stoort om het zoover te brengen De geheele radicale pers het blad van Clomenceau de Justice meegerekend is woedend over bet gebeurde te Fourmies schimpt en scheldt op de regeering en beweert men zal het niet licht raden dat hot gebeurde alleen te wg ten is aan de rogoering die door het vertoon van de militaire macht het volk heeft opgohiut wanneer niet op andere plaaten niet hetzelfde hoeft plaats gebod dan heeft men dit alleen te danken aan de buitepgewono groote bezadigdheid van het volk Ook wordt den arbeiders te Fourmies do raad gegeven niet eer aan t weik te gaan voor da militoire macht weer is afgetrokken De Ministor Constons stond de hoeren radicalen kloek te woord Hij was trouwens zeker van zijn zaak dat wil zeggen van de meerderheid daar is zulk oen geval de rechterzijde onmogelijk hulptroepen aan do uiterste linkerzijde kan afstean Constons vond dan ook dat hij heel goed gehandeld bad en trok zich van do beschuldiging dat hij een moordenaar wa hoegenaamd niete aan Do interpoUant mot zijn groote woorden werd tot de orde geroepen en do interpellatie eindigde mot een overwinning van de fiogoering Daarin wordt intuaschon do te Fourmies bestaande vorbittoring niet weggenomen Ware zulk oen ongeluk gebeurd op een groote plaate dan weet men niet wat de gevolgen haddon kunnen worde t Is te hopen dat Fourmies een waarschuwing zal wanton voor anderen Hot aantel gewonden wordt tusschea do 20 en 40 opgegeven De gewonden worden al zeer erg boschraveo een gevolg van de Lebeljpatronen die op kortoa afstand zeer kwaadaardig zgn Do rechtbanken vellen strenge vonnissen tegen do anarohisteo die 1 Mei zgn ingepakt De rechtbank i Ie Charleville heeft zekeren Clément 1 Meigearros teord tot 2 jaren gevangenisstnif en vijf jaren veroordeeld wegen rebellie eu beloediging van den magiatraat Twee andere kregen 10 dagen Te Lyoo waar zooal men weet verschillende charges door de militoiren moesten worden gedaan zijn een veoriigtol penonon tet gevangenisstraffen veroordeeld van 24 uren tot 3 maanden Ee u kroeg een bal aar De toestond in België blgft gespannen Het grootste gedeelte der münwefkers heeft den arbeid geatoakt en vooral in Henegouwen is de werksteking algemeen Tot ernstige ongeregeldhoid dan is het echter nog niet gekomen en men In Spanju is ook ovond do rust nog niet toroggekoerd Te Barcelona en Valladolid is bet werk nog niet hervat en blijven de werkstakers zeer woelig maar de rogeering heeft haar maatregelen genomen en üiet geen roden tot ernstige ongerustheid In Pruisen blgft de werkstaking afnemen zoodat daar zelfs nog in deze week het einde der mislukte werkstoking wordt verwacht Keizer Wilhelm heefl zgn reis door de Eijnprovincie aanvaard Zondagavond vertrok do keizer uit Potsdam en Maandagochtend hield hij aan het hoofd van het 39e regiment infanterie zijn foestolijken in