Goudsche Courant, zaterdag 9 mei 1891

IS91 GOUDSGHE COURANT meuws en Advertentieblad voor Gouda eL mstreken De Inzending van advertentlfln kan gescbleden tot een nor des namiddags van den dag der uitgave Boter goeds aanroer handel geiroon Goeboter ƒ 1 05 a I IB per kilo Weiboter ƒ O SO a 0 90 per kilo uurRerlijke Stand GEBOREN 6 Mei Simon Gertrdu ondtri T J Zuqdveld en J M Tin Ardeone Wilhelmmi ouden J L Kifi ea A P W tu Well OVERLEDEN Mei C Bont 8 j GEHUMD S Mei G Kerkhof en C de Groijl C P ttn der P M 1 en W Nehriroid D VI eD Hoorn en C tio Soeet J Simoou en T J len BlokUid J Bilot eo W TtD Rooueo IJ Tieiiog eo K Klop advertentïën Allen die ieta te vorderen hebben van of Terschaldigd zga aan de Nalatenschap van LBS A ROOS gewoond hebbende te ou ia en aldaar overleden den 23en April j l gelieven daarvan opgave of betaling te doen vóór den 20en Mei aanstaande ten kantore van den Notaris G C FOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda De prqzen zqn door den Staat gegarandeerd GelabaD Hoofdpr s ev 500 000 Mark Firma J WELTER Hoogstraat 130 GOUDA BEVEELT DE VOLGENDE aan als de soliedste en nieuwste modellen 1 26 1 50 1 80 1 90 2 10 2 25 RECLAME CARMEN SYLVA MARIE ANTOINETTE MARIE LOUISE GRACIEOSE horiogeveer Corset VICTORIA fijn grijs Corset zeer lange taille ULARETTE zonder concurrentie fijn Crème 3 Corset GLORIA uiterst soliede wordt met garantie verkocht RICHE zeer fijn Corset Alléénverkoop voor Gouda en Omstreken 3 75 4 50 De nitgare dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering yan Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden ia 1 25 franco per poit f 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Zaterdag 9 Mei K 4522 ADVEBTENTIEN worden geplaatgt Tan 1 6 regel k 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen GROOTE LETTSB8 worden bereksnd naar plaatsruimte Borendien worden alle Adrertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnc BINNENLAND in al de drie klassen zal intreden D C vrrlaging zal vermoedelijk niet minder dan 30 tot 40 procent bedragen met opheffing echter van de reductie voor retourkaarten Het zal niot het eigenlijke kringentarief wezen waartegen de Hollaudscho Maatschappij ont ons kleine land groote practische bezwaren had In hei kiesdistrict Roermond is gekozen tot lid der Tweede Kamer ter vervanging van wjjlon den heer d OIne do heer Diepen met 1144 vao de 1302 uitgebrachte stemmen Door de Regeering zijn een aantal wijzigingen in het wetsontwerp tot regeling van den krijgsdienst gebracht Drioen derlig artikelen zijn gewijzigd hetzij tot overneming van de door den heer Rooseboom voorgestelde amendementen sommige met eenige wijziging of aanvulling van redactie of verandering van plaats hetzij tot tegemoetkoming aan de bedooling van den voorsteller dier amendementen De overige wijzigingen betreffen voor een groot gedeelte aanvulling van bepalingen in verband met voorgestelde veranderingen Do ministor van waterstaat handel en nijverheid heeft bij de Tweede Kamer voorstellen ingediend omtrent de reorganisatie van den raad van toezicht op de spoor B ogdionston übib voorstellen staan in verband met de nieuwe regeling van hot spoorwegnet welke verscherping van het rijkstoezichtnoodig maakt en tevens door verdere hervormingen op spoorweggebied behoort gevolgd te worden GOUDA 8 Mei I89I In de laatst Kchoudtn huishoudelijke rer$ adering vao hst dep Gouda en de Maatachsppij tot Nul fan het Algemeen zyn K kozoo tot roorzitter de heer Tb O G Valette en tot secrelaria de heer A F Crenier Aftteraardi den naar de aig rergaderini zijn de heoren D Ruiter en C W ran de Velde Aan bet examen roor aergeantg bestemd om zoo noodig de dieoslen ran luitenant te rerricbten waaraan ia deelgenomen door de sergeants Hazenbroek an Wngeningen Tan Waning Bonman en Spaan hebben allen voldaan zij treden op den Den dezer als zoodanig in functie do laatste met torplaalsing naar Leiden Aan het toefenen dezer functie i eene soldij verhooging verboiidan ad 25 et per dag QiêUtn avond werd in het bovenlolcaal van deo heer A Dam do eerste vorgadering geboadeu van de afd Gouda en Omstreken van het Ned Bond voor Algemeen Kies en Stemrecht in welke vergadering het reglement voor de afdeeling werd vastgesteld en eenige huishoudelijke zaken behandeld Voorts word besloten tot het houden eener openbare vorgadering en met meerderheid van stemmen het verlangen uitgedrukt om Ds J ax te Zaandam uit te noodigen daarin als spreker op te treden Het Bestuur verklaarde zioh bereid den verlangden spreker uit te noodigan en tu trachten de openbare vergsdering zoo mogelijk op Zaterdag of Zondagsvond te doen plaats hebben H M de Koningin regentes is voornemens op Zaterdag 80 Mei mot H M Koningin Wilholmin Bolterdam te bezoeken Het bezoek te Amsterdam lunrt van 26 tot 29 dezer FEVILLETÓK wat nitgewischt is verschijnt wedor en hot begraven lichaam staat weder op I Is dat dan hetgeen mon noemt de hand van God Ik bon gek dacht hij er is geen God En als hij biJ toeval misschien wol bestaat zoo ia er wol iets anders te doen dan zicb met ons bezig te houden De hallucinaties waaraan ik to Canonrguos leed hebben miji zenuwgestel verwoest Er komen nu vo achrikkolijke denkbeelden in mijn hoofd op dio ik vroeger nooit zou gevormd hebbon I Montfranc gaf er zich geen rekenschap van dat hij boheerscht werd door eon ziekelijke aandrift hetgeen de deskundigen noemen melaokolieke gedruktheid Mandsley zegt nZolfmoorden zijn meestal het werk van monaohen die lijdende zijn aan opkomende melankolie Zij zijn gedrukt slapen slecht maar vertoonen geen teekenen van bepaalde krankzinnigheid Of hij wildo of niot Roland slaagde er niet in het donkbeeld dat hem vervulde to verdrijven Het liet herti geen seconde los hot was bijna hot begin van vervolgingswaan n Hij zag in zgno verbeelding boe Prangois hem tegenover de gehoele wereld aanklaagde hem mot zijn scheldwoorden en bodreigingen overal ervolgde en hem het bedrieglijk masker van hot gelaat rukte Welnu het zij zoo hg zou hem dojdenl Op welke manier Do tweede j raiadaad mo st even ongestraft blijven als do eerste VERHUISD ran de GROENENDAAL L 79 naar de KLBIWEG8TEMO JS 330 2e huis van af de Kleiweg Handel in KAAS ih t groot en klein BOTER EIEREN en GELDER8CHB WAREN J WILDSCHUT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn Toornemens op ZATERDAG dea 16 MEI 1891 des namiddags ten een ure ia het Raadhuis aldaar hg inschrgring aan ts besteden a Het wegbaggeren of opruin van ondiepe gedeelten in de Tunsingelgracnt te Qouda i Het maken van 390 Meter rasterwerk met drie nekken langB het Sobietterreln mede aliaar De Bestekken zijn roor ieder werk te bekomen op de Gemeente SecretaHe en het Stadstimmerwerf tegen 30 cents per exemplaar Inlichtingen worden gegeren door den Ge meenteBouwmeester EEN ONGELUKKIGE Naar hH Framch 1 oê v ij had een voor gevoel van oen onvermg dolgke ramp d n thT M l gevaar te verwijmet za fj r l verklikker die hem zware Jl getuigenis trachtte te be weg emiml f f O dwSL P i aad oord Zt Men is een r net slachtoffer voor altijd is begraven Maar Uitnoodiging tot deeloemlDg aan de Prijzen der door den Staat Hamburg gegarandoerdo groote Geldverloting waarin 9 MilUften 553 005 Mark teker gewonnen moeten woeden De prijzen dezer toordoelige Geld Lotery welke ïolgens plan slechts 100 000 loten be at tqn als rolgt 56 prijion i 6000 M 106 prijzen a 3000 M tos prgzen a 2000 M 6 prijzen a 1500 M è06 prijzen a 1000 M 1060 prijzen a 500 M 29 prijzen ü 300 M 120 pr a 200 150 M 30930 prijzen a 148 M 7994 pr a 127 100 94 19045 pr 8 67 40 20 Mark totaal 50 200 prijzen Do grootste Hoofdprijs is er 500 000 Mark 1 premie a 300 000 M 1 pnjs a 200 000 M 1 prijs a 100 000 M 1 prijs a 75 000 M 1 prijs a 70 000 M prijs a 65 000 M prijzen a 60 000 M 1 pnjs a 65 000 M 1 prijs a 60 000 M 1 prijs a 40 000 M 1 prijs a 30 000 M 8 prijzen a 15 000 M 26 prijzen a 10 000 M en komen deze biunen weinige maanden in 7 afdeelingen tot zekere beslissing Da Hoofdprijs 1ste klasse heeft bedragen M 50 000 rerhnogt zich in de 2de klasse op 55 000 Mark in de 3 le op 60 000 in de 4de klasse op 65 000 in de 5de klasse op 70 000 Mark in de 6do klasse op 75 000 Mark in de 7de klasse op 200 000 Mark en met de premie ran 300 000 Mark erent op 500 000 Mark Voor de eerste prijstrekking ambuhalre rastgesteld kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half t 3 1 80 1 kwart l i K 0 90 welke door den Staat gegarandeerde origineeleloten geen rerbodea promessen met origineelplan met staatswapen tegen franco inzendingvan het bedrag zelfs naar de verste omstrekenvan mij verzonden worden leder deelnemer ontvangt van mij na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de officieeU trekkiugslijst Het Origineel Plan met staatswapen waaruit inieggelden ea indeeling van de prijzen in de 7 klassen te zien worden vooruit gratis verzonden De uitbetaling en verzending der gewone Gelden volgt direct aan de beianf hebbenden prompt en onder de strengste discretie 4 V ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven 0 Men wende zich daarom met bestellingen voor de aanstaande trekking tot 30 HEI e k met vertrouwen afln JOSEPH HECKSCHER Bankiers en Wisselkantoor te H 4 M B ü E G Duitichland Gouda Snelpersdruk ran A Brinkman Zoon in JTOfflM Goedkoop Soliedl Elegant e Gangbaarste ÊL modellen 0 I 0O8TAIX d OOETHll f iM at J HBBZOa f r doti at H AlBIOH ï JftSf ÉSIP = V VSM TRASmJS ♦ WAOKBB I J 8TBPHAW p doeUn p ai tMI J p ll0I I Mi J USCOVS B Verkrijgbaar ta Gtouda bij den Heer C A B BANTZIIVGER Korte Tiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY ft BDLICH Ver and Gesch8ff Lelpzig Plagwitz Wordt GEVRAAGD een fatsoenljjk LOOPlfiEISJE van 14 15 jaar Adres aan het Bnrean dezer Conrant TE HÏÏUE GEVEAAGD een liVIS zooveel mogelgk in het centrom der stad Brieren franco bij den Heer H M DERCKSES Westharen Gouda PrlmaJlaltha AARDAPPELEN 8 Cent het Pond COCOS OTEX 16 Cent per stuk Mainzer Zuurkool per Poüd 10 Cent êf GKIUUTSEIV De Staatacouraat van 7 8 Mei bevat het volgende Bij koninklijk besluit van 4 Mei 1891 no 10 is de heer jhr mr M A de Savornin Lohraan op ziJH vo oek eervol ontslagen uit d betrekking van gouverneur vau Suriname onder dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten eo met bepaling dat het ontslag ingaat met den dag Waarop hij het bestuur aan zgn opvolger zal overgeven Bij koninklijk besluit van 4 Mei 1891 no 11 is de hoer jhr mr T A J van Asoh van Wijck lid van de Tweede amer dor Stalen Generaal en burgemeester van Amersfoort benoemd tot gouverneur van Suriname met bepaling dat de benoeming ingaat roet den dng waarop hij die betrekking van zgn voorganger zal overnemen De Ver tot behartigiig van de stoomvaartbelangen in Nederland heeft zie per adres Int den Minister van Waterstaat gewend met eesigo opmerkingen omtrent den zomcrdienst op de St 8poorwegen Men schrijft uit Amersfoort De nieuwe gouverneur van Suriname zal zich waarschijnlijk op 4 Juni a s met zgne echthenoot naar zijn post begeven De heer van Asoh van Wijck heeft zich to Amersfoort vele vrienden verworven en met leedwezen ziet men hem van daa vertrekken De thans but ande gliptreioan stdlen nl met de aanstaande dienstregeling vervallen daarvoor zullen in de plaa s treinen voor het verkeer van Gouda met Rotterdam en s Gravenbage worden ingele d zoodat van GoudlF met tusschenruimto van ongeveer 4R minuten treinen zullen loopen naar Botterdam en s Gravenhago en evenzoo terug De Ver acht zich niet geroepen om te beoordeeion of zulk oen groot aantal treinen voor een stad als Gouda uoodig zgn maar zij wijst den Minister op den onhoudbaren toestand die daardoor voor hot vorkeer op den waterweg Rotterdam Amsterdam in het laven zal worden geroepen Adrossante verzoekt hom dientengevolge eerbiedig daaromtrent de noodige voorzieningen te willen troffen Uit don Haag meldt men aan de Zwolsche Ct dat met 1 Jan 92 eene zeer aanzienlgko tariefsverlaging voor het personenvervoer op de spoorwegen Men vermoordt niet gomakkolg k iemand in het midden van Parijs zonder gezien overvallen ot verdacht te worden Hoe zou hg het aanleggen Hoe zoo krachtig toe te stooteo dat hot slachtoffer sterft zonder een woord meer te uiten Zoo ba iendig dat niemand weet wie de schuldige is Eindolg k kwam Rolaad tot een besluit Eon woinig geslepenheid en veol stoutmoedigheid en alles was voorbij Gedurende dien geheelon ochtend berekende hg zorgvuldig al do gevaren waaraan hij zm zijn blootgesteld Aan het ontbgt w a hg bijna vroolgk Florence stolde hom voor een wandeling met haar te gaaa doen Gaarne antwoordde bij Ik moet veel loopen het ia een gonoogeli zulk een lieve vronw te mogea vergezellen Tegen drie uur kwamen zij thuis en Roland ging naar zgn kamor Hier zocht hij uit zijn hoeden een slappen grijzen vilten bood dien hg op do jacht droeg of op zijn wandelingen iri het boscb en paita dieii op vervolgens verkleedde hij zich haastig Toen hij gereed was bekeek hg zich in de spiegolkaat Do begoocheling waa volkomen do knappe Roland geleek oen netten arbeider die op een galant avontuur uitgaat Tevroden o er deze gedaanteverwisseling trad hy op het wapenrok toe dat aan den muur hu na eenige aarzeling nam bij een groot mes met eea aan beide kanten geslepen lommet E ii kirartier daarna reed de coupé door de avenue Friedland ia