Goudsche Courant, zaterdag 9 mei 1891

Het bUek alras dat kort te voren ontdekt was dat het vuur woedde in het Entrepotdok en wel m het vroegere admiraliteitsgebouw op de voormalise Marinewerf Circa halfdrie werd door de uach wacht van het gebouw rook gemerkt in de westenIgten vleugel die daarop de politie waarschuwde wolke laatste den brandpost aan het Stadstimmerhuis alarmeerde Bij onderzoek bleek dan ook in genoemden vleugel brand te zijn ontstaan die in berokkehjk zeer korten tijd in die mate in hevigheid toenam da aun blusschen niet meer viel te denken voornamelijk toe te schrijven aan de bouworde daa een V lering over het goheele gebouw heenloopt en m net benedeugedeelte geen afscheidingen bestaan Hoewel de brandweer terstond met nlle macht aanrukte bleken alle pogingen tot blusschen vergeefs Hoeveel water ook in den vuurpoel geworpen werd de hoog opgaande vlammen waren niet te bekampen zoodat het gebouw met den kostbaren inhoud koop mansgoederon grootendeels vernield werd Aan het blussoliingswerk namen deel 6 stoomspuiten waarvan 3 te water en 3 te land en 6 handmeesto r Sei oer 9 uur was men den brand Een talrgke menigjte was getuige van het grootsehe schouwspel terwgl ook overdag duizenden naar de plaats des onheils togen om de ruines tebeziehwerden stroomen water geworpen De oorzaak is niet met zekerheid bekend en de schade hoogst aanzienhjk maar niet te ramen Üen zeer groot deel van de verbrande koopraansgoederen was geassureerd bij verschillende binninen Duitenlandsohe maatschappijen In het gebouw bevonden zich de volgende goederen kaneel cassia rozgnen krenten pruimen gedroogde appelen leien pakdoek zeildoek kramerijen spiritus cognac griffels amandelen waspapier wijn krenten manufacturen sucade papier spek suiker glaswerk en sigaren Dank zij den belangrijken afvoeren m Maart en April waren de gebouwen niet geheel gevuld Behalve de zoogenaamde lage panden diendende tot opslag van wijn is alles een prooi der vlammen geworden De goederen op de terreinen ea in de loodsen hebbon alleen door water geleden Verhezen van menschenlevens zijn niet te betreuren alleen werd een brandspuitmeester bij het openspringen van een deur door een gedeelte muur gekwetst Het terrein van don brand werd ook bezocht door den minister van waterstaat Aan het beleid van het Spaatsspoorpersoneel is het te danken dat het station zoowel als de bijgebouwen geen schado van beteekenis hebben gekre en De gezameulgke verbrande gebouwen dagteekenen van het jaar 1785 Buiti3olan lscli Overzicfit Dü beweging onder do Belgische mijnwerkers neemt nog toe Hel aantal werkstakers toowel in Henegouifen als in Luik vermeerdert steeds en daarbij zijn de kansen op een spoedig einde van den strijd zeer verminderd nu het bestuur der werklie denpartg ziende dot le werkstakers toch niet naar ben wilde luisteren het besluit heeft genomen de beweging te ondersteunen Bü het congres te Brussel werd naar men weet besloten de algemeene werkstaking afhankelijk te stellen van het besluit dat de Kamer over ile grondwetsherziening zou nemen Vandaar dat de parlijleiders deden wat zij kondon om deze werksiaking te beletten Nu hun dit echter niet is gelukt hebben zij eieren gekozen voor hun geld en zich bij de wei kstakers aangesloten Ten einde hun houding te rechtvaardigen wijzen de leiders er op dat deze werkstaking niet is oen algemeene werkstaking tot verkrg ging van algemeen stemrecht welke zij krachtens de hun opgegeveu opdracht niet mogen bevorderen maar uitsluitend dient tot verkrijging van minder werkuren en hooger loon voor de mijnwerkers Dit besluit van den algemeene werkliedenraad zal er dus zeker niet toe bijbrengen het einde van den strijd te bespoedigen Algemeen wordt dan ook geloofd dat de werkstaking niet van korleu duur zal zgn Het grootste gevaar daarvan is dat uit gebrek aan kolen vele fabrikanlen op den duur gedwongen zullen worden hun fabrieken to sluiten en zoo het aantal werkstakers fnet vele werkstakers tegen wil en dank wordt vermeerderd Tot dusver is het nog nergens tot ernstige ongeregeldheden gekomen Evenwel blijft de toestand vooral in Luik zeer gespannen zoodat van de zijde der regeering nog de grootste waakzaamheid wordt vereischt fiet Parijscho volt is minder zenuwachtig over de moorden l Fonrnfife dan men had verwacht Het ontbnekt na i iiki ïe t aan pogingen om het op te ruien Da 4 f e Duraay sprak in Belleville op een er fad nng door ongeveer 1600 personen bezocht De vergadering nam met groot genoegen Staten Generaal TwEim Kauee Zitting van Woensdag 6 Mei De conclusie dor commissie in wier handen de stukken betreffende de Congo zaak zijn gesteld strekt om de regeering dank te zeggen Bij de verilere behandeling der legerwot zyn tal van replieken geleverd De heer Guyot bleef eone afzonderlijke regeling van den dienstplicht voor de marine noodig achten da heer eyffardt verdedigde nader het stelsel van algemeenen dienstplicht met korte oefening en de heer Domela Nieuwenhuis hield vol dat het ontwerp voert naar het militarisme en een zwaren fiiiaucieelen last op de natie legt Hierbij haalde hij eenige nieuwe bijzonderheden aan tot kenschetsing van den ellendigen toestand in de kazernes Nog volgden replieken van de heeren Travaglino en De Beaufort De eerste hield vol dat de le orwet tweedracht bij de katholieken wekt en verdedigde hot goed recht der bestrijders de heer De Beaufort bestreed den minister Lohman terwijl ten slotte de heer Eooseboom krachtig zijne meoning bloof voorstaan De Kamer besloot met 43 tegen 41 stemmen Vrijdag to zitten en met 52 togen 36 stemmen om na Pinksteren voort te gaan met vergaderen tot het einde van Mei Dinsdag heeft in de sectien het onderzoek der Congocouventie plaats Woensdagavond werd te Leiden eene druk bezochte vergadering gehouden van de leden der R K Vereeniging Bedt en Orde In die vergadering was meer speciaal de vraag aan de orde welke de houding zou zijn van da katholieke party in dit kiesdistrict bjj de aanstaande verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal Door verschillende sprekers werd gewezen op het wenschelijke dat do partij ditmaal geheel zelfstandig zou optreden en bij gevolg een candidaat zou stellen uit eigen kring Van die zijde werd een verder samengaan met de anti revolutionaire partij volstrekt verwerpelijk geacht op grond h i dat verdere samenwerking met bedoelde partij geenszins uan de katholieke belangen bevorderlijk tou kunnen zijn Andere apnkers kwamen met nadruk tegen deze beschouwingen op en waren van oordeel dat zou kans van welslagen voor de verkiezing van een anti liberaal in dit district niet reeds vooraf geheel worden buitengesloten het wellicht noodiakeiijk zou blijken eventueel don anti revolntionairen caudidaat te steunen Het resultaat der beraadslagingen was dut de vergadering ten slotte met geringe meerderheid van temmen met de laatstbedoelde zienswijze bleek zich te vereenigen zoodat besloten werd niet onvoorwaardelyk hot samengaan met den anti revolutionaren candidaat af te wgzen immers in zoo verre van dezen met eenigen grond zou mogen worden verwacht dat billijke verwachtingen der katholieke partg niet door hem zouden worden teleurgesteld In verband daarmede werd verder besloten dezerzijds het stellen van een candidaat te verdagen totdat van de zijde der anti revoluiionaire partij candidaat telling voor het lidmaatschap der Kamer zou hebben plaats gehad De Jmh Ct schrijft Eene jonge dame betreurt ia richting van bet park Honeeau In de me Horillo gaf Boland den koetsier bevel op hem te wichten en ging ijlings het park door Hij herinimde zich op den hoek van den boulevard Maleskerbes een Iclein hoedenwinkeltje gezien to hebben met een uitstalling in de me Vlette De bankier had zijn voorwendsel gevonden Na zijn hoogen hoed bij den winkelier gelaten te hebben begaf hy zich naar hot huis van Francois Joffriu Het plan gelakte uitstekend Een uur later hoorde Roland behendig dezen en genen uit naar de dagelijksche gewoonten van den gewezen cowboy Den volgenden dag begon hij opnieuw zijn avontuurlijke onderïoekingen onder dezelfde voorzorgen Toen al deze voorbereideelen waren gemaakt wachtte hij geduldig de gelegenheid af Het was avond Roland wist dat Francois was thniagekomen maar slechts voor eenige oogenblikken want op het gewone uur begaf hg zich naar denrestaurant Papier bleu met de regelmatigheidvan den leeglooper wien niets van zijne vaste gewoonten kan afbrengen t Zou een lange wachtpostzgn maar wat deed dat er toe Een vaste wil deinst voor niets terug Nooit had de waardin uit de Papier bleu haar bezoeker zoo opgewekt gezien Gewoonlijk wanneer zijn gedachten aan wraak hem in beslag namen bleef Joffriu somber en eenigszins afgetrokken Heden schertste en lachte hij Tot vrij laat bleef hij in den restaurant om dagbladen te lezen kaart te het dat de legenrct niet oen paar artikels meer telt Er zijn er maar 362 Met 3 artikels meer ware er juist een scheurkalender van te maken Heel interessant zou hij niet sjjn maar dit zou hg slechts met vele audore soheurkaledders gemeen hebben Het denkbeeld dat door een paa amendementen misschien te verwezenlijken zou zijn schijnt nog zoo kwaad niet Eiken dag een draadje maakt een hemdsmouw in het jaar en als men eiken dag ziju kinderen een blaadje van zoo u legerwet scheurkalender laat van buiten leereo kennen zij op oudejaars avond het geheelü lijvige stuk vau buiten Als een bijzonderheid meldt men ons uit Wageningen dat aldaar een adres rondgaat reeds oorzien van vele handteekeiiingen aan den minister van oorlog waarin met het oog op de groote legoroefeningen dit jaar bij Ëde te houden wordt verzocht ook de ingezetenen van VVageniiigen genoegen te doen met inkwartiering van militairen Wat men elders als een last beschouwt schijnt daar een lust te zijn Von Moltke schijnt als jong officier geen groote verwachtingen gewekt te hebben opgewekt tu hebben Ue chef van den Deensohen Generalen Staf althans schreef als kantteekening op een brief waarin Moltke zijn ontslag vroeg aan den Koning Het zal geen verlies zga voor het Deeniohe logar als luiieaant Moltke het verlaat Ken knappe huishoudster zeide eens dat zij op I den zolder een groeten koffer had met het opschrift Uingen die ik niet noodig heb Als zij iets vindt dat zoo zij meent nergens meer gped voor is gooit zg het niet weg maar bergt het in dien koffer En wat dan P Verder zegt z j dat alt zg om iets verlegen is wat 74j niet hoeft tg naar dien koffer gaat en zeker is het daarin te vinden Uit Vreeswijk schrijft meu Met kracht wordt hier aan de oltooÜDg van de voorhaveii van het Merwedekanaal gewerkt Hel gedeelte Lekdijk dat er nog vóór de sluizen bestond is nagenoeg doorgegraven en de grond daarvan op de buitendammen verwerkt Weldra zullen de baggerwerktuigen het kanaal verder op de vercischto diepte brengen Ook he deil bij Vianeo nadert zijn voltooiing Jammer is het dat do monding van de haven niet wat a eronder en breeder is gemaakt daardoor zou de toegang vergeinakbilijkt en tevens de vlucht of voorhaven wat ruimtjr zijn geworden Het Maamlbl tegen vervcdtchmg schrijft Een onzer lezeressen deelt ons mede dat zij ten gevolge van het plotseling ontvlammen van een doosje zoogen Zweedsohe lucifers roode met gele kop en ernstige brandwonden ontving Daar versohilende andera personen naar ons bericht werd eveneens zeer bedenkelijke brandwonden bekwamen door het plotseling ontbranden der geheele doos lucifers zg men voorzichtig vooral met de zeer goedkoope soorten zonder naam van fabriek of fabrieksmerk die Door den postmeester generaal in Engeland ia aan eene maatschappij licentie verleend om aan brieven pelen of mat de kleine buurt te praten Eindelijk tegen tien uur stond hg op met den gewonen groet Tot morgen Buiten viel een Qne regen De boulevard Govion 8aintCyr was ledig en ontvolkt en strekte zich uit in d sombere nachtetgke eenzaamheid Die ruime langs de versterkingen loopende boulevards rond Parijs gelgken op de breede landwegen waar niemand ooit wandelt Zoodra de avond gevallen is zou men denken dat zq geheel verlaten waren ternanwomood ziet men om het half uur de lantaren vac een rijtuig of vac een kar haar licht werpen in de duisternis Francois liep voort toen plotaeling een item rrg luid zijn naam noemde I Hël mijnheer Joffrin Hij keerde zich om Iemand met een slappen hoed die gedeelteljk zijn gelaat verborg kwam haastig op hem toe De beide mannen stonden vlak tegenover elkander Onmiddellijk daarop voelde de avonturier een hand op zijn schouder hij zag den blauwgrijzeu glans van het stalen voorwerp en alvorens hij een kreet kon uiten werd het verschrikkelijke lemmet hem in de keel gestooten Er volgde een zeer korte strijd minder een strijd dan wul een poging tot weerstand Het slachtoffer greep de hand van den moordenaar en klemde zich krampachtig daaraan vast Daarna viel Francois achterover en gaf oogenblikkelijk den geest bussen in Londen automatische postzegels verkoope te bevestigen Het zgn kleine kastjes meteensleufis waarin een penny moet worden geworpen Dan gaat een landje open waarop eene enveloppe en een kleih boekjo ligt Hot bevat behalve een postzegel voor het binnenlandsch verkeer eenige blaadjes advertentién en een paar blaadjes wit papier Ue adverteutien raoetea der maatsohappg de winst aanbreugeu al het overige is voor haar verlies De werking der kleine toestellen moet zeer nauwkeurig zijn zoodat bodri door hot werpen in het sleufje van ijzer glas of steen van do grootte eenor penny geen boekje te voorschiio brengt Eon onderwijzer bespreekt met eenige leerlingen het notonsebrift Daar sommigen hunner reeds iets er van weten konden vraagt hj Wie weet hoe men die vgf lijnen noemt P Den notenbalk meester En hoo heet die mooie krulP De sleutel Kn dat teeken op de bovenste lijn P Algemeen zwijgen Eindelijk steekt eett knasp die zich blijkbaar had ingespannen om t raadsel o te lossen den vinger op en andwoordt met de meesU zelfvoldoening het sleutelgat Historisch Allerlei berekeningen worden natuurlgk gemsilt ten opzichte van da kansen der legerwet in ibl Tweede Kamer Van deze is de volgende wel it meest duidelijke al valt het ook te betwijfelen of zij tevens wel geheel juist zal bevonden worden Zj is afkomstig van den Haagachen oorrespondent Ut N Gron Ct Volgens haar zijn er in de ksBC 13 weifelaars die meer naar aanneming van in werd overhellen en 6 die meor neiging hebbno met de tegenstanders yiand même mee to gssii 481 leden worden zeker mKht voor te stemmen en Sll tegen vermoedelijk zU dus de eindstemming StJ tegen 42 zgn maar al verschilt t ook een stemmen in de eeue of andere richting algeai houdt men de aannerhing van t ontwerp voor vei zekerd en daarom draaien vele Katholieken i reeds bg en zoeken in matigings amendemonU hun heil Het zal echter niet baten want regeering is vast besloten op geen enkel hoofdpi toe ta geven Het Centrum maakt Ar aanleiding van het i fest van den heer Haffmans c s de volgende o merkingen Ufschoott zeer woordenrijk komt het Slaai ons vrü onbeteekenend en onnoodig voor WijhiM ben daarop slechts het volgende ta bemerken lo dat do katholieke Kamerleden die ondanlr de N Brabantsche motie en andere dreigementen da Regeering bleven steunen vrij wat meer al afvalligen zijn voorgesteld dan zij die der BagstJ ring hun steun onthielden ïo dat de billijkheid volstrekt niet vordert erkennen dat ook liberalen hebben medegewstM om aan de ernstige grieven op t gebied van lu onderwas tegemoet te komen Deze verbetering toch is uitsluitend d nkiij aan onze christelijke Begeering en aan da vrij 1 tige meerderheid der Beobterzgdo al hebben liberalen ook daarvoor gestemd 8o dat het niet begeeron zich door eenige Vil In afwachting dat haar echtgenoot zou terug nn bcatiuleerds Alice haar rol uit een nieuwe 0 van SaintStëns De deur ging zonder open en Arthur kwam zoo zacht binnen dat zj schreden op hot tapijt niet hoorde Hij trad piano toe eu sloeg zgn armen liefkozend om heen Alice uitte een kreet Ge doet mü verschrikken I zeide zij Ucheni Wat ziot ge er van ochtend weer lief uit Dat herhaalt ge me eiken dag Arthur nam naast haar plaats A propos ik moet eens iets vertellen Iets vertellen P Ja naar aanleiding van dien concierge ge laatst hebt weggezonden omdat hij zich sew een valsohen naam verborg Weet ge t nog dien machinist f Arthur was onbekend met de beschuldiging Joffrin tegen Roland had ingebracht Alics W beter geoordeeld het te verzwijgen Bg deze woori gleed een schaduw over het voorhoofd der joup vrouw Zou de booswicht hebben durven Eenigszins gejaagd vroeg zij Wat is er met hemPTDe arme kerel is dood Doodl iWordt vermisiM overeenkomst aan een partg te verbinden enz onz en de eisoh tot herstel der Koderlanilsche legatie bij den H Stoel absoluut niets anders is dat hetgeen door Dr Sobaepmau bij herhaling over huizon en daken en nog onjangs door Mr Keekers in do Tfeade Kamer zoo krachtig verkondigd is De oiulerteekonaars erkennen dat de politieke en maatschappelijke belangen van Katliolieken en AntiRevulutionnairon zeer dikwijls evenwijdig loopen Dat zij den katholieken kiezers niet aanraden in die districten anti revolutionuaire candidnten to steunen wnaritt Katholieken niet slagen kunnen verklaart zich omdat hot manifest der ondertaekenaars aan bun bepaald katholieke districten gericht is Van meegaan met of het steunon van liberale candidnten wordt in het staatsstuk zeer terecht met geen enkel woord gerept Dat in het stuk geen woord van ohristolpe regeeriug christelijke Karaorraeerderhoid christelijke staatkunde voorkomt is minder goed te verklaren Een merkwaardige Moltke modaille werd gedurende den Fransoh Doitaehen oorlog vervaardigd toen de Duitsche troepen in een kleine stad in het departement der HSute Marne waren gelegerd Een geniale graveur wilde zich den inval der Duitsohers tan nutte maken en bood den soldaten koperen munten te koop aan in den vorm van een sous stuk Deze vortoouden aan dan voorkant het borstbeeld van Moltke met een helm op en het gedenkwaardige randschrift H Allgemein von Moltke Volgens den vervaardiger had hij het woord general met behulp van eene diotionnaire door tallgemeiu vertaald en voor deze vermeende betoekenis van het Duitsche general had hij een H geplaatst als beginletter van deu voornaam Hellrauth Het had dus eigenlijk moeten zijn Hellmuth Generaal von Moltke Men schrijft ons Anderhalf jaar geleden we d melding gemaakt van Biittner en Meijer s toestel voor het drogen der natte of diffusie pulpe Dat schijnt niet veler aandacht te hebben getrokken maar wg blijven er bü dat de zaak juist voor ons land eene belangrgke is omdat hier zooveel peeën op grooten afstand der fabrieken geteeld worden en de puipe door dien afstand èu ook door onze hooge spoorwegtarieven voor landbouwbenoodigdhedeu veel te kostbaar wordt In Duitschland maakten deze apparaten meer opgang men vindt ze daar in meer dan 20 suikerfabrieken onder welke eene in de fabriek van Gronau dicht bij onze grenzen Belangstellenden kunnen daar het droogtoestel in oogenschouw nemen eu de droge pulpe ook Deze wordt vooraf geperst en bevat dan 10 tot 11 pet vaste stoffen zelfs 14 tot 15 pot indien ze vooraf met kalkmelk besproeid of gekalkt is geworden In gedroogden toestand bevat ze daarentegen nauwelijks 10 pot water doorgaans niet meer dun 8 pot zoodat zo misschien wel wat scherp gedroogd wordt De eiwitaohtige bestanddeelen der droge pulpe verteren uitstekend gemiddeld 86 pet 900 pond natte pulpo geven 100 pond droge De natte kost 25 pf per 100 pond het droge 10 pf zoodat 900 pond 9 oentuer 2 25 mark kosten en 900 pond droge 3 IS mark Maar dau wordt er verbazend veel aan vervoerkosten bespaard en het enaileeren met zijn arbeid en ouvermgdelijke verliezen valt weg het wordt mogelijk de pulpe in volkomen gaven toestand jaren lang te bewaren en naar ecu vasten maatstaf te vervo Kleren Het is ook mogelijk dat men tot ietwat goedkooper dessioatie zal kunnen komen ofschoon het toestel of liever de drooginrichting te eenvoudig is om tegen veel lager prijs geconstrueerd te kunnen worden De veehouders die dit veevoeder leerden kennen verlangen niet meer naar natte pulpe maar het staat hun dan nog vrij ze droog of nat te voederen omdat ze weer versche diffusie wordt als men ze laat weeken Hunne berichten over het effect der voeding luiden leer gunstig Ue melkafseheiding was meestal dezelfde gebleven maar de vleeschgroei was bij da droge pulpe aanmerkelijk grooter tot ki o eer per dag en per stuk te Wansleben bedroeg de meerdere vleeschproduotie 700 gram daags Uit Schlaustedt wordt bericht dat de gewiohtsvermoerderiug belangrijk grooter was hetzelfde resultaat leverden mestschapen op kortom de fiuancieele uitkomsten vielen steeds ten gunste der droge pulpe uit en in ge n geringe mate Ziekteverachijoselen die men na het vfrvoederen van veel natte pulpe in de Saksische suiêerdistricten eu elders meermalen heeft waargeuom Scinitielfieier SckaitzelkrmkHeit deden zich bg het voederen van droge pulpe niet voor Gisternacht omstreeks 2 j f fd de Rotterdamsche bevolking door brandalarm uit den slaap gewekt een motie aan waarin de houding der Regeering too kras mogelijk werd afgekeurd Op de boulevards wordt veel nagepraat over de zitting der Kamer waarin het ongeluk vna Fourmie behandeld werd Men vond dat de president Floquet wel wat te toegevend geweest was tegenover de radicale sprekers en o a het niet bg een tot de orde roepen van die sprekers had moeten laten Ook had hij niet moeten dulden dat er in de Kamer een hemd werd vertoond do sporen dragen van de kogels der soldaten Men kan de zaak echter verschillend beschouwen Vies is het zeker zoo iets in de Kamer te doen maar men had toeli ook kunnen zeggen dat de Frauscht soldaten werkelijk blijken goed te kunnen schieten De Vermoorden te Fourinies zijn begraven in tegonwoonliglieid van veel beliiugstelleiuieu Da stoet was ongeveer twee mijlen lang en telde vele arbeidersvereeuigingen die roode of zwarte met krip omwonden vaandels voerden Op het kerkhof werd eenige heftige redevoeringen uitgesproken Er vielen geon ongeregeldheden voor t Schijnt d it de üuitsohe Keizer zich te Duaseldorf weer verpraat heeft Enkele bedenkelijke uituitdrukkiagen over het niemand naast zich dulden en meer van dien aard zouden wel gehoord maar niet in do kranten opgenomen zijn Do Beichsanzeiger zal weer de waro lezingi moeten geven Do Keizer blijft tot 8 Mei te Bonn en Bisraurok hoeft oen deputatie ontvangen van kiezers te Geestemunde die hem geluk kwamen wenschen mot zijn verkiezing Waar een mensch al niet toe komt Do verkozeno was zeer spraakzaam Ik heb lang geweosoht zeide bij o a naar een huis dat ik alleen voor het graf zou behoeven te verlaten Op Friedrichsruh meende ik dit gevonden to hebben en daarom valt mij de gedachte zwaar lat ik op mija 76 jaar deze woning weer voor eenigen lijd zal moeten verlaten om de plichten te vervullen welke mijn mandaat voor den Rijksdag mij oplegt In een vreemd huis te moeten slapen valt mg moeilijk Kwalen en smarten van allerlei aard beletten mij reeds in mijn eigen huis voldoenden slaap te vinden De beste veertig jaren van mijn leven heb ik doorgebracht in den staatsdienst waarbg het aan bevordering niet heeft ontbroken Thans streef ik niet meer naar uiierliike gruotheid want wat zou ik nu nog kunnen word ju Muur wie zooals ik veertig jaren lang ijverig heeft deel genomen aan do openbare zaak die gewent zich bezwaarlijk aan geheele onthouding Toch zou ik nooit naar een mandaat voor dan Rijksdag gestreefd hebben omdat ik voel dat mgn gezondheidstoestaiid mij verhindert mijn verplichtingen daarvoor ton volle na te leven De zaak verandert evenwel wanneer een oproeping tot mij gericht wordt met een beroep op mijn plichtsgevoel Gelijk ik gedurende mijn loopbaan mij nooit onttrokken heb aan de roepstem mijus Konings welke ieder volgen moet zoo kan en wil ik mij niet onttrekken aan de oproeping der kiezers van uw kiesdistrict Verder verzocht Bismarck dat men hem voor het overblijvende van deze zitting tou verontschuldigen aangezien er toch geen belanitrijke verhandelingen meer te wachten staan Hij kwam op tegen da bewering dat hij ooit de nationaal liberalen als zijn tegenstanders zou behandeld hebben zijn schoonste werkzaamheid toch was juist in dat tgdperk gevallen toen de nationaal liberalen in het Parlement de meerderheid hadden Hij koj natuurlijk niet als partijman in den Rijksdag zitting nemen doch tijn sympathieën behoorden aan het oude kartel Een voorstel van Lord Kimberioy om de verdere behandeling der Newjoundtand FUheriea BUI uit te stellen ten einde aan het Wetgevend Lichaam ran Newfoundland den noodigon tijd te laten tot bet treffen van de gewenachte wettelijke schikkingen op dit stuk werd na door de Lords Salisbury en Knutsford bestreden te zijn in het Hoogerhuis met 113 tegen 30 stemmen verworpen Kleinhandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbg vergunning wowlt gevraagd om in de bij haar naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van de Verzoekster Aanduiding der localiteit Maria van den Berg Raam O 515 Gouda den 6 Mei 1891 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZIENDOOKN De Secretiru BROUWER