Goudsche Courant, maandag 11 mei 1891

1891 Maandag 11 Mei S 4523 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendlQg van advertently WÊm gesclileden tot eda uur des namiddags van den dag dor nitgave Kantongerecht te Gouda Zittini ran Woensdag 6 Mei 1891 De volgende personen t D veroordeeld wegens Vissoherqovertredingen M K te Gouda tot 4 dagen hechtenis C Tan W en T van B ieder tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Als voerman van een hondenlcar do honden niet voorzien hebben van behoorlijke muilkorven J T te Nieuwerkerk a d IJssel tot ƒ 8 of 1 dag hechtenis Het te zamen op de straat te Gouda spelen met geld door kinderen beneden 16 jaren oud met oordeel des onderscheids M van der E en J N te Gouda ieder tot 0 60 of 1 dag hechtenis Als hoofd van een bedryf een persoon beneden 16 jaren oud en eane vrouwte hebben doen ontbieden na drs namiddags 7 ure niet in het bezit zijn van een kaart vermeldendenaam en voornamen dag en plaats van geboortevan die personen beneden de 16 jaren oud niet op eeno zichtbare plaats hebben opgehangenvan eon behoorlijke Igst vermeldende de namenen voarnamen dor werklieden alsmede de werkuren en het etmaal voor rust bestemd H te Gouda tot i geldboeten elk van ƒ 3 of S dagen hechtenis voor elke boete Als hoofd van e n bedryfj het doen arbeiden van eene vrouw na 7 ure desavonds het niet op eene zichtbare plaats hebben opgehangen van een behoorlijke lijst vermeldende naani en voornamen van die vrouw alsmede de werkuren en den wekelijkschen rustdag K van E te Gouda tot 2 boeten elk van ƒ 3 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Als hoofd van oen bedrijf niet in het bezit zijn ran ern kaart vermeldende naam voornaam en woonplaats van een pervoon beneden do 16 jaren by hem werkzaam niet op een zichtbare wijze hebben opgehangenIgst vermeldende naam en voornamen der werklieden alsmede den wekelijkschen rustdag C B en 1 T te Gouderak tot 2 goldboelen elk van 3 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Het doen verrichten van arbeid door een kind beneden de 12 jaren oud P K en W van der h te Gouderak ieder tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap T M en A S te Gonda ieder ƒ 0 60 of 1 dag hechtenis P B te Nienwerkerk a d IJssel tot 1 of 2 dagen Openbare dronkenschap gepleegd bij 2e herhaling A van der M te Gouda tot eene hechtenis van 7 dagen Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van 1 dag PETROLEÜM NOTKKIlliXGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijki te RoUerdam f De markt was beden onveranderd Loco Tankfuet 7 40 Geïmporteerd fHst 7 50 September October November en Decemberlevering 7 60 Heden ontvingen we de treurige tgding dat onze beminde Broeder en Behnwdbroeder de HoogEd Gestr Heer A tin BOSCH Azn Dir 0£f V Gez l kl den 31 Maart jl te Samarang is overleden L en M J tbn BOSCH ScHOLTKNS Gouda 8 Mei 91 Rouwbezoeken kunnen niet afgeuiachl aarden De Bestellers Wachters en Arbeiders der Staatsspoor alhier betuigen langs dezen weg hunnen dank voor de extra belooning die zij ran hnnuen geacbten Patroon den WclEd Heer S D BOON bfl gelegenheid van zqne 2 Jarige Echtvereeniging hebben ontvangen Gouda 7 Mei 1891 NIEUWE A T OS Al Eleiweg E 73 eu73 Wordt GEVRAAGD een fatsoenlgk L00P3IEISJE van 14 h 15 jaar Adres aan het Burean dezer Conrant Meviouw VAN DUGTEREN rraagt tegen AUGUSTUS eene bekwame Dienstbode als MEID ALLEEN roorzien ran goede getuigen tegen flink lo n Zich aan te melden CRABETHSTRAAT 576 l ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buttentandsche Couranten worden dadelyk opj ezonden doorh t Adrertentie Bnrean van A BRINKMAN en 200H te Gouda De prgzen zijn door den Staat gegarandeerd GeloksaaD Hoofdprijs ev 600 000 Mark Uitnoodiging tot deelneming aan de Prijzen der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Oeldverloting waarin 9 Hillioen 553 005 Mark leker gewonnen moeten witftlen De pryzen dezer voordoelige Geld Lotory welke volgens plan slechts 100 000 loten bevat cijn als volgt Do grootste Hoofdprijs ii cv 600 000 Jilark a 300 000 M B 2fi0 000 M ü 100 000 M a 75 000 M t 70 000 M a 65 000 M a 60 000 M a 66 000 M a 60 000 M a 40 000 M a 30 000 M 15 000 M 10 000 M 1 premie 1 prgs 1 prijs 1 prijs 1 prjjs t prijs a prijzen a 1 prys a 1 prijs R I prijs B 1 prijs a 8 prijzen a 26 pry zen il 66 prijzen i 6000 M 106 prijzen a 1000 M 203 prijzen a 2000 M 6pryzen4 1600 M 606 prijzen a 1000 M 1060 prijzen 600 M 29 pryzen a 300 U 120 pr a 200 160 M 80B30 pryzen A 148 M 7894pr 8 12 100 94 9046 pr a 67 40 20 Mark totaal 50 200 prijzen en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelingen tot zekere beslissing De Hoofdprijs Iste klasse heeft bedragen M 60 000 verhxogt zich in de 2de klasse op 65 000 Mark in de 3de op 60 000 in de 4de klasse op 66 000 in de 6do klasse op 70 000 Mark in de 6do klasse op 76 000 Mark in de 7de klasse op 200 000 Mark en met de premie van 300 000 Mark event op 500 000 Mark Voor de eerste prijstrekking ambtshalve vastgesteld kost 1 geheel origineel lot afóchta M 6 of 3 601 half 8 1 80 1 kwart 1 V 0 90 welke door den Staat gegarandeerde origineele loten geen verboden promessen mot origineel plan met staatswapen tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste omstreken van mij venonden worden le ler deelnemer ontvangt van mij na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zander aanvrage de ofiiciéele trekkiugslijst Het Origineel Plan met staatswapen waaruit inleggelden en indeeling van de prijzen in de 7 klassen te zien worden vooruit gratis verzanden De uitbetaling en verzending der gewone Geldon volitt direct aan de beiaof hebbenden prompt en onder de strengste discretie U0 Iedere bestelling kan men eenvondig per postwissel opgeven S Men wende zich daarom met bestellingen voor de aanstaande trekking tot 80 HEI e k met vertrouwen aan JOSEPH HECKSCHER Bankiers on Wisselkantoor te HAMBURG DuittchlanJ D nitgave dezer Coaraut geschiedt dagel ki met nitiondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 70 üsoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 Mei 1891 De lijst der hoogstaangeslagenen in Zuid Holland die verkiesbaar zijn voor do Eerste Kamer bevat 633 personen Uit onze gemeente komen daarop voor de heeren J Steens Zynen met eon totaal aanslag van 8B9 06 K Jonkermot 807 60 A Dortland met ƒ 70106 P M Montgnmet 608 16jW Hoogendijk Wz met 691 04 Uit de omliggende gemeenten de heeren O A van Houweninge Gzn te Moordrecht met 1987 74 K van der Torren Ki te Waddinxveen met ƒ 1704 21 G W Lans te Capelle a d IJssel met 890 91 D A Dupper Az te Haastrecht met 838 09 A J T Hofman te Woerden met ƒ 620 80 H J Augustgn te Zoetermeer met 03 49 In het district Bodegraven heeft de heer C A Zelrelder schoolopziener te Woerden zich voor de a st verkiezing als candidaat voor bet lidmaatschap der Tweede Kamer teruggetrokken De gemeente Zwamoordam lead dezer dagen een treifend verlies door het plotseling overlijden van haren burgemeester den heer Von Oven Ofschoon nog slecijts korten tijd in die gemeente werkzaam had hij zich veler sympathie verworven Het pagblad mm Z H m i Oravenha e verneemt dat dé keizer van Duitsobland toch zijn voornemen heeft te kennen gegeven ons land met een bezoek te vereeren Op deze aankondiging heeft H M de Eegentes den Keizer te kennen gegeven dat het Hd aangenaam tal zijn hem ta Amsterdam te mogen ontvangen Het bezoek wordt tegen hot eind van Juni te gemoet gezien en het is niet onwaarsohqnlijk dat keizer Wilhelm ook aan de hofstad een bezoek zal brengen Gisteren morgen vond te Amsterdam een knaap in een vuilnisbak op het Oosteinde een papiertje waarin waarschijnlijk eenige diamanten waren ge wikkeld De knaap onbekend met de waarde van zijn vondst ruilde deze gaarne voor een kwartje dat een voorbijganger hem aanbood Toen bij echter de zaak mededeelde aan zgn bekenden ontstond bij ben vermoeden dat da jongen diamanten gevonden en verkocht had De politie werd mot de zaak in kennis gesteld en deze zoekt na don persoon die de stèenen gekocht heeft Onder de publieke vermakelijkheden die voor jong en oud veel aantrekkelijks hebben behoort in de eerste plaats het circus Gaarne willen wij daarom rort een enkel woord de aandacht vestigen op de voorstellingen in het circus Oorty Altboff te Rotterdam die nog slechts korten tijd zullen worden gegeven Vooral ty die het Zoogenaamde waterballet willen zien moeten spoedig eene voorstelling gaan bewonen daar dit spoedig van het repertoire verdwijnt Uit Berg Ambacht schrijft men ons Met de opruiming der ruïnen van den brand is men reeds begonnen Hot bestek van de nieuw te bauwen consistoriekamer ligt reeds ter lezing Als deze voltooid is zal zij tijdelijk ook tot kerk dienen Tot dien tyd zullen de godsdienstoefeningen en de katechisatien gehouden worden ir4e groote benedenzaal der pastorie Te bejammeren is het dat geheel het kerkelgk archief ook de doop en lidmatenboeken enz door den brand zijn vernield De poging tot redding van de ambachtsheerlijke wapenborden was vergeefech Betreffende de oorzaak van den br md in het Entrep6t te Rotterrlam heeft het gebonden onderzoek tot geen resultaat geleid Wel is gebleken dat de wakers slecht hun dienst hebben gedaan en van het ontstaan van don brond niets hebben bemerkt zelfs moest één terwgl de brand reeds aan den gang was wakker worden gemaakt De sleutel van de bergplaats waar de twee stoomspuiten geborgen waren kon niet door hem gevonden worden zoodat die spuit geen dienst hebben gedaan De minister van binnenlandsohe zaken was gisteren op het terrein aanwezig om zich van den toestandte overtuigen JV B Ct ADV EBTENTIEN worden g plaatit van 1 6 regel 50 Centen iedere ngal meer 10 Centen G BOO TB LETTXB8 worden berek nd naar plaatamimta Bovendien worden alle Adrertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAI t welk des l dag8 verschgni sm De heer Booth generaal van het H ilsleger wendt thans een poging aan om op practische wgze aan da klachten n grieven der arme lacifersmakers tegemoet te komen Hg heeft een fabriek geopend in welke de arbeiders voor stukwerk nagenoeg het dubbele zullen genieten van het loon dat hun tot dusver werd betaald namelijk 4 in plaats van ï of 2 stuiver per gros Gelukt deze poging zoo zullen er nog andere van dien aard door het Leger des Heils ondernomen worden Door bemiddeling van een zijner lezers te Utrecht ontving het nMaaudbl tegen Verv eenige kunstamandelen welke op inderdaad voortreffelijke wgze nagebootst waren Zg bestonden uit glucose en waren geparfumeerd met een weinig uitrozenbol zoogen Essence de Mirbane De lichtbruine klour en boonenvorm waren boide onberispelijk en wij zouden zegt de redactie ze voor een uitnemend geslaagd en onschadelijk banketbakkersproduct gehouden hebben en ze niet signaleercn indien ons niet uitdrukkelijk er bg verklaard was geworden dat zij wel degelijk in een groothandel voorkomen en er dus schromelijk bedrog mede gepleegd wordt vooral Indien zg met andere goede amandelen vermengd worden Het spreekt vanzelf dat de waarde van dit kunstig product in vergelijking van echte smandelss uiterst gering is Omtrent den vermoedelijken moord te Dnchit wordt nog gemeld v Ofschoon de lijkschouwing geen direct resultaat opleverde vond men toch aan den nek van de overledene sporen van geweld De verslagene Tietje Kloosterman was reeds voor acjit dagen dood gevonden en jl Vrijdag tér aarde besteld Bij aankomst ter plaatse was de vermoedelijke dader Cornelis Veenstra onder politie toezicht gesteld en voorloopig opgesloten in de bewaarplaats van arrestanten te Drachten Zeer bezwarend voor hem was een schrijven aan zijne aanstaande dat men heden morgen in zijn bezit vond het droeg de dsgteekening van 3 Mei toen er nog geen sprake van een gerechtelijk onderzoek was en behelsde de mededeeling dat hüt wel kon gebeuren dat hij een dag of tien naar Heerenveen moest Dit gevoegd uurgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Elkfrlje ouden H Tober en A n den Dool fiemige ooders P Tnijndcr en A de Wilde Alitje onder A H lliDg en 1 Verdoold Cslherin ondert J do fireef en G Hofman OVERLEDEN W T C n Hemert 2 ONUtRTHOUïVD W Knmtn irooeoile te Gravenluge en A M Kramer T Balk en A E Horilboff GEHUIFD A v Q der Ku en J LeeoweDhoek ADVERTENTIÊN Getrouwd i J DK JAGER P W F J MIDDEL Baarland 8 Mei 1891 ïoüda Snelper iflruk van A Brinkman Zoon Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao e m c Doe matige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde fabricatie en ttitslnitend gebruik ran fijne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker van Stollwerck s Chocola4e en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als Hofleyerancler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Beeds 1874 schreef de Accademie national de Paria Nous vous déoemons nne HedalUe d or premtère eltMse en consideration de votre excellente fabrication de Chocolat bonbons varies etc etc Stollwerck s febrlkaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jalins Mattenklodt Amsterdatn Kalrerstraat J03 FEVILLETOM EEN ONGELUKKIGE A ar iet Fratuci VII 65 Men heeft hem heden ochiend in een der buitenwgken vermoord gevonden De ongelukkige lag in eou groote plas bloed Men veronderstelt dat een of andere nachtzwerver hem onverwacht heeft aangevallen en met een mes de keel afgesneden De man moet onmiddellijk dood zijn geweest Hemel I hoe verschrikkelijk I Lees hier staat het Onder den titel de moord van den boulevard ÖouvionSaint Cyr gaf het ochtendblad een uitgewerkt verhaal van de misdaad Het verslag met groote zorg bewerkt gaf tot zelfs de kleinste bijaondorhedcn Mevrouw Butac las on herlas verscheidene malon hst artikel vervolgd door deze eene gedachte Heeft ij ook aan anderen gezegd wat hü aon mg vertelde Zij veinsde geenorloi gewicht aan dit drama ts hechten en trok haar echtgenoot vroolijk mede nsar do eetzaal Zoodra zij weder alleen was begon haar dwalende verbeelding opnieuw te werken Welk een zonderlinglot was dat van Francois Joffrifi den zoon vanPargsche burger die door een sluipmoord om hetleven kwamï na het avontuurlijke bestaan in deprairién geleid te hebben I Thans vergaf zij hem bijna zijne afschuwelgkeo laster Deze gewelddadige dood geleek een boetedoening Op eens overvielhaar de vrees dat de ongelukkige sporen had nagelaten van zijne leugenachtige aanklacht Bij elk slachtoffer dat op geheimzinnige wijze om het levenkomt wordt door de politie een onderzoek ingesteld Alles wordt verzegeld en men hoopt papieren te vinden die op het spoor Kunnen brengen van den moordenaar Als Joffrin maar niets beschrevenhad Haar vorige onrust keerde met verdubbeldekracht terug Ik moet het weten sprak zg Zij liet haar coupé voor komen Waarom zou zij geen inlichtingen gaan vragen bij den commissaris van politie in de wijk waar Fran9ois gewoond b d Dat was toch eigenly k een zoer natuurlijke handfling Die man was in haar dienst geweest het was dus heel begrijpelijk dat zij belaag in hem stelde De commissarissen van politie te Parijs zijn bijna allen ontwikkelde monsclien die de hoedanighedon van den ondergeschikten ambtenaar en van de over held in zich vereenigen De commissaris van de avenue des Ternes ontving mevrouw Salbert roet I I Il m eerbiedige beleefdheid voor hij nog de reden van haar komst kende drukte hij haar in goedgekozen woorden zijne bewondering over haar talent uil Vervolgens luisterde hij aandachtig naar het verhaal der jonge vrouw Zij zeide hein hoe zij uit ds nieuwsbladen den dood van Francois Joffrin bad vernomen en stelde belang in den man die nadat hij hulpmachinist bij de Opera was geweest al concierge bij haar broeder mijuheer Moutfranc was in dienst getreden Hoe verklaarde men de misdaad Wist de politie er iets naders van Uut spijt mü meviouw dat ik u niet beter kan inlichten Wij weten niets iu t geheel niet Klaarbiijkelgk is diefstal de drgfveer van den meord geweest en toch is Joifrin niet geplunderd Manheeft de portemonnaie ep het horloge op het lijk gevonden Het schijnt dat de schurk in zijn treurigebezigheid is overvallen en geen tijd meer heeft gehad zg n slachtpffer te berooven Wg vermoeden dat het iemand geweest is die de publieke bals bezoektMen heeft naatt het lijk van Jnifrin een ring gevonden vol bloffl en modder Die ring kon alleen aaaden moordenaar bohooren want hij past aan ge der vingers van den armen man dien giJ gekmdhebt Cjl t is ecu ring van weinig waarde en indien ge tf wenscht te zien De commissaris van politie strekte de hand uit en nam uit oen vaas die voor hem stcnd een gladden gouden ring geslot a door een katteuoog Zie pBvrouw