Goudsche Courant, maandag 11 mei 1891

Opmerking verdient dat de meeste nietkalho liêke leden die tegen stemden of zich onthielden door zich even te verwijderen afkomstig zijn uit districten waar veel katholieke kiezers zijn die hun parlementairen levensdraad kunnen afsnijden A s Dinsdag is nu aan de orde de motieVanHouten tot verdnging Aangezien de Regoeringreeds verklaard heeft volkomen bereid en in staatte zijn om met ds afdoening van het wetsontwerpvoort te gaan eu die ten eindo te brengen is hette hopen dat men deze motie zonder veel debatzal verwerpen Het electrische licht komt voortdurend meor in gebruik om de vaart door het Suezkanaa te bekorten Aan de meeste schepen worden de noodigc toestellen verschaft door de verschillende saheepvaurtageuten te l ort Said tegen het uniform tarief van tien pond aterling voor de reis van genoemde plaats naar Suez of vice versa Deze nieuwe regeling is van kracht sedert Maart 18S7 en na dut tijdstip was de toeneming van het aantal sohapen waarop het electrisoh licht gebruikt worilt hoogst opmerkelijk In 1887 was dit aantal S95 in 1888 1611 in 1389 244B on in 1890 bedroeg het 2836 van de 3389 schepen dis het kanaal doorvoeren In 1886 deed ieder schip nog dooV elkander 36 uren over do doorvaart doch in 1887 was de gemiddelde duur der reis door het kanaal 33 uren 58 minuten in 1888 31 uren 16 minuten in 1889 25 uren 50 minuten eu in 1890 24 uren eu 6 minuten B j de schepen die met behulp van electrisoh licht de vaart bij nacht voortzetten was in 189U de gemiddelde doorvaarttyd 22 uren 9 minuten Door één stoomschip werd de reis door het kanaal volbracht in 14 ureu 15 minuten bg de andere omstandigheden heeft aanleiding gegeTen tot zijne arrestatie Veeoatra ontkent tsn stelligste zijne schald Staten Generaal Tweede Kamie Zitting Tan Vrijdag 8 Mei Eindelijk zijn de algemeene beraadslagingen gesloten Keggen wjj met eon zucbt van verlichting en leker reien met ons Het obatruotionisme toonde lich Itu zoo duidelijk door lange niets zeggende redevoeringen o a van da heeren Haffmans en Harte dat het de kamer te machtig werd Scherp geeselde de hoer Kutgers dit streven ooIe blijkende ait een aangekondigde motie van Houten om de beraadslaging tot nader te bepalen dag uit te stellen Naar verdienste slelde hü de gezochte argumenten der obstructiooisten teu toon onbevoegdheid der kamer van welk denkbeeld de hoer Van Houten het vaderschap niet wilde aanvaarden tijd voor nader beraad voor den minister die zelfs mans genoeg is er om te vragen als hij dien coodig heeft de verkiezingen van 9 Juni waarbij de hoeren belang hebben waarop het antwoord luidde D tgd au bewerking der kiezers is voorbij Sommigen zouden t nog wel willen maar sedert f korps V 1U de heeren kiezers te veel is uitgebreid louden de bezoeken te talryk moeten worden Despreker enscht in t belang der moraliteit van de verkiezingeiji de leden in den Haag te houden Over de gevoerde replieken swijgeo wij verder daar er niets nieuws werd aangevoerd Het gewiéht ligt meer in de gevallen beslisaingon Eerst werd sluiting der algemeene beraadslaging door den heer Schimmelpenuinck van der Oye voorgesteld en aangenomen met 48 tegen 30 stemmen Daarna werd de motic Domela Nieuwenhuis luidende Te Rotterdam worden door de f ereenigingen Eruditio Officierenluiu Diergaarde en de afd van Toonkunst pogingen in bet werk gesteld om hetorkest bij elkander te houden Vsr moedely k zullenechter die pogingen sciiipbrettk lijden omdat dekosten te hoog ijn nu de Duitsche Opera er nietmeer ia daar deze tot heden oen groot deel derkosten Toor het orkest droeg Eerstdaags zal ereen lergaderiog worden gehouden van e besturen der bovengenoemde vereenigingen woidt dan geen definitief besluit genomen dan zullen de raeestender orkestleden elders engagement zosken Detweedo stad van Nederland eena beroemd wegens hare liefde voor d muziek zal dan zelfa geen ekjiea orkest van eenige beteekenia meer hebben Hen is tegenwoordig zoo gewend ran iedere gebeurtenis van eeoig belang in welk deel vpde wereld zij ook laege gesehiedeii onraiddelgk o iderritht te warden dat m en zich Dauwolijks roèi tellen kan hoe het vroeger daarmee gesteld waa Napoleou I stierf zooals bekend is op den 5enMei 1821 op St Helena Hpt eerste bericht van deze gebeurtenis was in ds Breslauer Kei ung van 18 Juli van dat jaar te leren Men berichtte daarin Lon len A Juli BoMiparte is niet meer Hij stierf Zondagavond den 6 Uei s avonds om 6 uur Het bericht had dos 74 dagen noodig om ran St Helena naar Breslau te komen Twaalf da en was het onderweg van Londen naar Breslau Twee infanterie oSioiered te Mainz hebben een tijdelijk daar vertoevend polytechnisch siudent den zoon ran een aanzienlijk ambtenaar op straat aangerallen en deerlijk venvond De jonkman had met een dier officieren twist gehad en oen duel geweigerd omdat hij hem niet aatiafactionsfahig vond Toen luj nu s avonds voorbij I het Casino kwam werd hij door zijn tegenstander De Kamer overwegende dat de hoofdbeginselen van dit wetsontwerp zijn verhoogiug van het contingent en vermeerdering der oorlogsuiigaven overwegende dat door aanneming daarvan een bedenkelijke stap wordt gezet in de richting van het militarisme den kanker die knaagt aan de welvaart Tan alle volkereu keurt de hoofdatrekking af van dit wetsontwerp ondanks het daarin opgenomen rechtvaardige beginsel van afschaifing der plaatsvervanging en at over tot de orde van den dag verworpen met algemeene stemmen op 5 na De motie Vermeulen na wijziging door den voorsteller luidende Ds Kamer van oordeel dat te zware financieele ea persoonlijke lasten bij dit wetsontwerp aan de ouie worden opgelegd gaat over tot de orde van den dag werd mede verworpen met 61 tegen 34 stammen De heer Rutgers eeno priocipieele beaiiasing wonschonde voor het geval de motie Van Houten wd aangenomeu had de volgende motie voorgesteld De Kamer van oordeel dat aan het aanhangig wetsontwerp terecht is ten grondslag gelegd het beginsel van persoonlijke dienstvervulling door alle dienstplichtigen gaat over tot de orde van den dag Deze werd aangenomen met 49 tegen 27 stemmen xoodat men althans weet dat het hoofdbeginsel der wet de sympathie der kamer fieeft Tegen stemden de heeren Mackay v Vlymen Cleiva Lambrechts Schepel Kolkman Bevers Harte Nunen Balhmanu Walter Michiels G v Dedem Travaglino Vermeulen v Berckel Ruland Schimmelpenniuck Schajpman Vos de Wael ijutsaera v i Schrieok Keuchenius Dobbelmau Borret Haffmans an De Kam Afwaaig de heeren Van Kempen Geertsenu Reeken Oppedijk Van Alpben Okma en A Vu Dedem Juist werd er buiten op da kamerdeur geklopt de aandacht van dan magistraat werd afgeleid Zonder dit onverwacht voorval zou hij hebben opgemerkt dat mevrouw Salbert doodsbleek werd eu een hairsring haar orer de leden ging Zij herkende aen ring dien zij zeren jaar geleden aan haar brpeder had gegeren bij zijn terugkeer uit Amerika Aai rsrgissing riel niet te denken Er was een font in het donkere gedeelte ran het kattenoog een zeer dun kronkelend barstje Ondanks hare herige ontsteltenis wist Alice zien ta beheerschen Ik weet niet mijnheer sprak zij mot berende lam of ds ongelukkige eeiiig geld heeft nagelaten Vergun mü n deze rijftig louis ter hand te stellta Ik kan niet vergeten dat Franfoia Joffrin mij het laren gered heeft en dat hij in mijn dienst is geweest Was hij arm dan kunnen deze duizend francs strekken om zijn begrafenis te bekostigen indien Be commissaris van politie boog beleefd Ik gevoel mij zeer getroffen door uwe edelmoedigheid mevrouw maar gelukkig is zij onnoodig De arme man bezat een klein kapitdaltje enik hoop dat de erfgenamen aan zijne nagedachtenis niet te kort zullen doen Mevrouw Dutac stond op en met inapanning van 1 haar wildracht kon zü zieh overeind houden Hare knieën knikten Behoud dit geld mijnheer Ik verzoek u hette willen aannemen roor d é armen ter herinneringaan een ntan wien ik veel verplitht was Weder in haar rijtuig gezeten rreeede Alice dat ZÜ in onmacht zou rallen Boland was de moordenaar ran Francois JoffirinI Zij kon daar niet aan twijfelen Fnni is klaagde Rojand aan en eenige dagen later werd bü nachts termoord door het mes ran een onbekende Op de plaats zalre waar de moord nas gepleegd rond men een kleinood dat slechts aan den moordenaar kon toebehooren een ring die hem ran den ringer was gerukt in een laafste stuiptrekking ran het slachtoffer I Waar rond men een meer overtuigend bewijsstuk een sterker vermoeden In de me Friedland aangekomen sloot de jonge vrouw zich in haar kamer op met berel niemand by haar toe te laten En zoodra zij alleen was riel zij rernietigd op een stoel neder Een somber licht drong tot den geest der ongelukkige rrouw door Wat was de redtn van Jolfrin s dood Hij beschuldigde Boland Waarvan beschuldigde hij hem Merrouw Reeding rermoord te hebben Maar dé tweede misdaad bewees immers de eerstel Indian Boland zich ran een hinderl ken getuige ontdeed dan was dit omdat die getuige waarheid sprak I Montfranc droeg altijd dien ring hem door zijne zuster gegeven in den tijd toen zü beiden arm wajren Arme Alice I Hij was een misdadiger die aangebeden broeder dien zü lief had dien zü bewonderde als den edelsten den meest rechtschapen den braafsten man op aardel Efln misdadiger dia man met zulke voortreffelüke eigenschappen in do en nog een ollioier daarover aangesproken toen hü oen driftig antwoord gaf kroog hy een sabelhouw en toen hij vluchtte vervolgden de beide officieren hem en brachten hem nog verscheidene wonden aan hoofd en armen toe Hij werd in een vrij bedenkelijken toestand naar het ziekenhuis gebracht Er is van Rogecriiigsivego een ondorzoek ingesteUl en de driftige officiereu zuUon zeker hun straf niet oiit aun Bultenlandscli Overzicht In dh Fransoho Kamer is voorgeslold een soia vau 60 000 frc te besteden ter ondersteuiiiug vaa de nagelaten belrekkinger dor te Fourraies gedoode werklieden Hut voorstel werd met algemeene stemmen anngsnomen Ook worden drie voorstellen gedaan tot amnestie voor de goplnegde ongerogeldhedao Deze zijn echter wijselijk verworpen Do fabrikanten te Fourmics hebben ds gevraagde rorhoogiiig van loon met 10 pCt geweigerd De toestand in België blijft reer gepannet De mijnwerkers in llenegouweu blijven rustig maar in de omstreken van Luik komt het telken lot vechtpartijen lusschon do politie en ds werkstakers dis bij troepjes rondtrekken on de inwoners der ilo rpoa vrees aanjagen De ri georing breidt haar vooriorgamaatregelen zooveel mogelijk uit en hooft reeds besloten tot het onder de wapenen roepen van twee lichtingen miliciens daar de nu beschikbare troepen niet sterk genoeg zijn om aan alle aanvragen om militaire bescherming te voldoen In de omstreken van Luik wordt niets verzuimd wat kan dienen om de veiligheid te bevorderen Gedurende de nachten worden overal door gendarmes eu soldaten patrouilles gt maakt en waar lantaarni zijn blijven deze ook s nachts branden Zoo hoopt men een einde to maken aan de dynamiet aanslagen welke tevene door de werkatakers worden gepleegd Hier en jdaar begint reeds gebrek te komen vooral in de buurt van Luik waar roods verschillende troepjes bedelaara zijn opgepakt Het ernatigsto verzet dat gepleegd ia viel Woeiudag voor to Vaux aous Chevromont Een paar honderd werkstakers wilden daar den arbeid in eender mijnen beletten De burgemeester begaf zich terstond met eenige gendarmes naar de mijn en trachtte de werkstakers ts bewe uiteeu te gaan Het antwoord was een schop die een mijnwerker een gendarme gaf Toen volgde een hagelbui rau steeneB welke den gendarme noodzaakten van hun vuurwapenen gebruik te maken Evenwel gingen toch ds werklieden uiteeu toen een afdeeliug beteden gendirnes te hulp kwam 0e werkstaking is uu algemeen ia de omgeriag van Charleroi waar alleen reeds 26 000 mijuwerken leegloopen en bü Luik In het Centre en in Be rinage wordt nog gewerkt maar toch breidt ziek ook daar de werkstaking zoo uit dat zij oofc weldra algemeen zal zijn Vele fabrieken beginne gebrek te krijgen aan kolen Natuurlijk zullen dan kolen van elders ontboden worden maar ook biertegen beginnen da leiders der beweging maairegelea te nemen Reeds hebben zy beproefd om de dokwerkers te Antwerpen over te halen den arbeid te staken en geen buitenlandscbe steenkolen te helpen lossen In Pruisen wordt daarentegen de toestand met den dag gunstiger Het aanUl werkstakers teËsseaen te Dortmund is gedurende de laatste dagen zoo rati verminderd dat het geheele einde der erksukiag nog in deze week wordt verwacht In den Pruisischen Landdag heerscht eenigeriute eene crisis Tusscben het Heerenhuis en het Huis van afgevaardigden bestaat er geechil oror een belangrijk punt in het wetsontwerp op de inkomstenbelasting uamslijk over hot artikel betreffende dsa percentsaanslag in die belasting De regeering had wej eld gekonen zoo moedig in tegenspoed ton dapper in het ongeluk I Hoe was d t gekomen Door welke reeks van verzoekingen Zg trachtte te begrijpen maar begreep niets Kü stuUte op e i ontzettende geheimzinnigheid Ëindelqk kon zg h t niet langer uithouden zg besloot er een einde au te maken eu Roland alles te zeggen Al zou 4 er ook onder be wgken het was beter te stervei dan die snijdende pün te verdureta In den gtai barer ziel dacht zg Indien hg eene rerontachuldiging konbghre gen mg bewüzen dat müne oogen zich had bedragen of dat ik krankzinnig ben I VIII Broeder en zuster atonden tegenoreï elkaftd Langzaam tart doffe atem deed Alice haw rerachrifc kelgk rerhaal haar bezoek bü dan commissaris m politie de ontdekking ran den riug au hoe da vreeselgke waarheid haar opeens in al haar afgrijselgt beid had voor oogen gestaan De Holand van hedeï geleek in geenendeela meer op den Roland ran gisteren De hartkwaal rcrmaerderdo de zenuwachtigheid ran zgn roor indrukken zoo ratbaar gestal D onrerwachte bekendheid ran Alice met zgu geheim bracht den man die rrooger zooveel maoht over zich zelveu had geheel vaa zijn stuk Naarmate zg zustejsprak voelde Lij ziju geestkracht ontvlieden ilTordt vermlgd ju het ontwerp een maximum van 3 percent gestald Het Huis van Afgevaardigden bracht dii cijfer voor een iukoraeu van 30 000 tot 100 000 mark tot op 4 parcent Het Heerenhuis bracht het toen terug op een maximum van 3 doch het Huis van Afge vaardigden heeft daarop met 231 tegen 80 stemmen ïijn besluit heeft gehandhaafd Hot is derhalve da vraag wat het Heerenhuis nu zal doen Men verwacht niet dat het zal toegeven on dan vervah het geheele ontwerp De derde van de reek verkiezingen voor het Engelsoho Parlement is ton guusie van Home rule uitgevallen Het gold de verkiezing van een plaatsvervanger voor den Tory Edward Greene te Stowmarket in Suffolk De uitslag was dat du Home rulor Stern gekomen word met 4346 stemmen torwgl do Tory Green 4132 stommen verkraog By de laatste verkiezing in 1886 verkreeg do candidaat der conservatieven 3906 en de liberaal 3363 stemmen Het geheele aantal kiezers in dit district bedraagt ongeveer 11 000 Het debat over do Afrikaansche zakon is ia de taliaausoho Kamer ten oinde gebracht en wol met eon voor do Kogeoring gunstige motie zooals verwacht kon worden Aangenomen werd immelgk met 196 tegen 38 stemmen een motie vau den heer Duuisli waarmede de Eegeering zich had voreenigd inhoudende dat de Kamer na de verklaringen dor Bcgeering gehoord to hebben tot da behandeling der arlikolen van het budget voor Afrika overgaat De iroote Jury te New Orleans heeft gedaan wat men verwachtte dat zg doen zou zg heeft rerklaard dat zij moeiUjk personen kau beschuldigen wegens hat ophangen van de bekende Italianen In een uitvoerig rapport dat deswege is ingediend wordt o a gezegd dat er bewyzen zgn van omkoop en poging tot omkoop vnii rechtspersonen door den detective O Malley en vgf andere personen Tevens bleek bij het oliderzoek dat O Malley in 1875 te Cleveland Ohio een bezwarend vonnis had ondergaan wegens meineed Verder loopt het rapport over den aard der geheime rereaniging Maffia en verklaart dut de toenmalige uitspraak bg hot gerechtelgk onderzoek der Italianen die boschuldigd waren ran don moord op den politia commiasaria Hennessey in strgd mat de wet is geweest en dat de destüda roor het gerecht afgelegde getuigenis afkomstig was van personen die roet het iloel om htt gerecht te misleiden in dienst waren genomen Ten opzichte ran do vergadering van burgera op 14 Maart die zulke treurige gevolgen had wordt in het rapport gezegd dat die door duizenden van de beste burgere werd belegd die verklaarden hun rechten niet in de handen te willen leggen ran moordenaars en hun invloedrgke bondgenooten Acht van de vermoorde Italianen zijn gebleken Amerikaaneehe burgaM te zgn geweest terwgl een ander kort te voren den wensch had geuit genaturaliseerd te worden Aangezien het lyuchen der Italianen zonder eenige voorbereiding plaat vond als het ware het uitvloeisel was ran de algemeene reruntwaardigiog dor burgen u zich dsstüds a 8000 personen roor de gerangauis hadden rarzameld besluit de commissie dat het teer moeielgk is een bepaald aantal dier menigte roor hot gebenrde aansprakelük te stellen en schuldig te verklaren PETROLKÜM IVOTEKRIIVGEIV van de Makelaars CaotzUar Schalkwük te RoUerJam De markt was heden onveranderd Loco Tankfuet 7 40 Geïmporteerd fust 7 50 Augustu levering 7 50 September October Novemberen December levering 7 60 COBRESFONDENTIE Het artikel over de Crabeths wordt in ons votgeod nr geplaatst Bedactie MurKerlljke Stand koff 6 H i drik oadM C B kk r en 7 Wiw P Aa o u H f V Z OVB8LEDEN 6 Mei M Blom O m G H Scboon fc r O i 7 ri fj ri T h s T r 1 ONüBHl iouwD 8 Mei P Bic k rk 8 j J B SvERTE NTl£W Voor de vele bewezen an deelneming oaderTonden bg het overlgden van omen ee len Vader en Behuwdrader betaigen de ondergeleekenden hunnen hartelgken dank D W K00BS WiLL 8 T J KOOBS Qouda 8 Mei 1891 e in 13 Mei a s hopen m u 1 n Moe j J LINTHORST I E TAN DEH KLEUN f i li JABIQE ECBTf INIGiya te herdenken Bun liefhebbende Zoon PIETEK I Boude 10 Mei 1891 Bevallen van eene flinke Dochter J H M WILLEMS VlSSEE Gouda 9 Mei 1891 Heden overleed onze jongste lieveling HENEI in de aanvallige leeftijd van 20 maanden V De Heer en Mevrouw BOON betuigen hunnen hartelpen dank voor de vele en zeer gewaardeerde bewgzen van belangstelling bg hunne 12 Jarige Echtvereeniging ondervonden TEltSTOND GEVRAAGD e NOODHULP DIENSTBODE Adres Bureau dezer Conrunt J v D PAVOORDT A J T D PAVOORDT Gouda 8 Mei 1891 Mki keet Tlt DE MARK EE van Gebrs SNEL Aoisterdaiu Verkrëgbaar te Gouda bg P OUDSHOORN Kleiweg QH LAKBRVBLD Gouwefc vli GERDEN OraheSïI te Sehoonliottn Wed F G VERDONK I N DHAADT Oudetattr W VERHOOREN 1 C VERHEUL Woerden J GROEN Al en a R J KOOLB Probeert e v p SOÜCHON THEE No 3 i 1 25 per kilo BBUGKMBBSTEB en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemeoa op ZATERDAG den 16 MEI 1891 dea namiddags ten een ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving aan te b tteden a Het wegbaggeran of opruimen van ondiepe gedeelten in de Turfsingelgracht te Gouda 6 Het maken van 390 Meter rastefwerk met drie hekken langs bet Sobietterrein mede allaar De Bestekken zgn voor ieder werk te bekomen op de Gpmeente Secretarie en het Stadstimmerwerf tegen 30 cents per exemplaar Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester 500 Gulden betalen wg n hem die bg gebruik vau oidmano s Keiser Tand water ooit weder Tandpijn krngt S QOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bg den IWg J C ZELDENRIJK Direct uit Keulen ONTVANGEN prima EAU DE COLOGNE verkoop tegen den minst mogelgken prgs LOUIS P WELTER Coiffeur VERHUISD van de GBOENENDAAL I 79 naar de KLUIWMQSTEEG S 330 2e huis van af de Kleiw Handel in KAAS in t groot en klein BOTER EIEREN en GELDERSCHE WAREN I J WILDSCHUT OPENBARE VERKOOPIN te GOUDA ten overstaan van den Notari G C FOKTÜIJN DRO ÜLEEVER op WOENSDAG 27 MEI 1891 des morgen te elf uren in het gebouw der K K Lce veieeniging aan de Westhaven van Ue navolgende a li ii te Gouda gelegou pandeu Ie weten No I Een goed onderhouden van Gas en Waterleiding en vele gemakken voorzien WOONHUIS ERF en fraaien TUIN aan de Waohterstraat Wgk 1 No 224 Te aanvaarden 15 September 1891 Het HÜIS bevat beueden 2 KAMERS en SUITE SLAAPKAMER TUINKAMER met overdekt Warande KEUKEN KELDER en BERGPLAATSEN en boven 3 KAMERS en ZOLDER No 2 Een HUIS en ERF aau den Katteusingel Wi k Q No 150 en 150a Verhuurd bg de week voor 2 4U No 3 Een HUIS eu ERF in een poort aan de Nieuwe Haven Wijk N No 225 Verhuurd bij de week voor O ÖO No 4 Eeu HUIS en BRF in de Lange Noodgodsteeg Wgk B No J Verhuurd bij de week voor ƒ 1 30 No 5 Een HUIS en ERF iu de Zak Wgk L No 246 Verhuurd bg de week voor 0 65 No 6 Een HUIS en ERF iu de Komgn steeg Wgk K No 7 6 Verhuurd bij de week voor 1 20 No 7 Een HUIS en ERF achter de Vischmarkl Wijk I No 157 Verhuurd bj de week voor J 1 50 No 8 Een HUIS en ERF aan de Varkenmarkt Wgk M No 219 Terstond te aanvaarden No 9 tot II Drie HUIZB V en ERVEN in een Gang aan den Raam Wjjk O No 293 294 en 295 Verhuurd bg de week voor ƒ 0 80 en ƒ 0 60 t rwgl No 293 terstond is te aanvaarden No 12 Een WINKEL en WOONHUIS gedreven wordt met SCHUUR en stuk GROND aau de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 169 Te aanvaarden 1 Juli 1891 No 13 tot 17 Vgf HUIZEN en ERVEN in een Gang of Poort aan den Raam te Gouda Wijk O No 331 332 333 335 en 336 De Nrs 331 en 335 zj veiliuurd o l 25 per week terwgl de overige perceeleii terstond zijn te aanvaarden En No 18 Een HUIS en ERF aan de Vlaamsche Haven of Bleekerskade te Gouda Wgk P No 14 Te aanvaarden 1 AngustnaI89l De perceelen zgn te bezichtigen den 23n 25n en 2 6u Mei van des morgens 10 tot dés namiddags 3 uren en op den verkoopdag dea morgens van 9 tot II uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJ V DROOGLBEVER voorgenoemd