Goudsche Courant, maandag 11 mei 1891

imi Dinsdag 12 Mei I 4524 GOUDSGHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üuending van advertentiön kan geschieden tot eén uur des namiddags van den dag der nltgave die van onzen vader maar do uwe Somtijds zeidet ge tegon mij Wolk oen ramp voor ons dat wy geen moeder hebbon En dan dacht ik t Is waar ik heb geen moeder maar ik heb Eoland Later toen wij alleen in het leven stonden heb ik er mij aan gewend op u te bouwen Indien go eens wist hoezeer ik u altijd bewonderd heb I Men behoudt die dingen voor zich en ik zou het u misschien nooit gezegd hebben Maar terwijl gij Parijs rondliopt om eene betrekking te zooken voelde ik een innige teederheid in mij opwellen Vervolgens z jt ge naar Amerika gegaan ge zijt teruggekomen on ik heb diets vormood niets O hoe beweende AlitfS hare verwoeste droombeelden haar zusterliofde on het geheole verleden dat ontvlood om nimmer terug te keoren I Ik bid u hernam zij zog mij alles vorzwqg mij niets Ik meende uw levend geweten te zijn haar aan wie go uwe geheimste gedachte openbaardet zij dia uwe verzoekingen uwe zwakheden uwe rooodolooshcdon kende Ge zijt zoo gewoon mij niot te beliegen dat go daar straks geen oogonblik hebt getracht te ontkennen Ik weet go kondt dat niot Do bewijzen waren te overtuigend Maar tegenover een ander zoudt go misschien oen onhandige verontschuldiging hebben gestameld Tegenover mij hebt ge het hoofd gebogen alsof mijn stom do geheimzinnige stom was die tegen u moot spreken wanneer go eenzaam en alleen zijt l G SOOS Markt Dnbbel JAL0D8IËNBAND met Tusschenlint Wit of Grauw GORDIJN en JALéü IËNKOORD MEÜ BEL en SCHILDEIlShENKOORD in allé fraaie It enren per el of per stuk a Contant Vaste Prijzen mimffm m finale mrnms T regrezD s T7 ©raaD d ©riïi d ©r f irz © Alie Goederen worden ver beneden fabrieksprUzen litverkocbt 3 Els LINNEN Toor Lakens O 25 MERINOS 0 25 j BÜKS geheel wol ƒ 0 80 V KAMGAREN geheel Wol f 1 25 150 Prachtige JAPONSTOFFBN ƒ 0 20 Franache KATOENEN echte kleur 0 15 Geborduarde NACHTHEMDEN ran 1 25 enz enz enz AUe GOEDEREN worden voor 8potpriJ eti OPOEBUIMDh I S REISER Korte Tiende weg VRAAG COLAAD GROOTËS Onovert roffen KWA LITEIT Gegfarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM Fatriek te Westzaan Opgericht 182Ö 50 Bodega s OVER de Wereld lOU Depots IN lEüROPA op Daar onze SPAANSCHE en PORTUirËBSCHE WIJNEN in de meeste hospitalenvan Enropa als versterkend middel gebrnikt worden zoo knunen wg met ger j beid opbnnne zniverfaeid wijzen TT ffW Voor zieken en herstellenden zgn onze Wgnen dan ook ten zeerste aan te bfrelen Verkrögbaar te Ooilda bp de Firma X CB Goedkoop Soiled Elegant BVOBY KHSTHX t imiint H HBBZOO p dngn si jQ Gangbaarste t modellen a örootteP Onotteli I t l nM tt WAOKEB V BTEPHAW P l i n M LINCOLN B p dMlJn S 8 Verkrygbaar te Oouda bq t den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 Jirect bij MEY ife EDLICH Versand Ceschaft Letpzig Piagwltz Sportartikelen A V OS A Kleiweg E 73 en 73 Gouda SuelpersHruk ran A Bbinkm n 8t ZoooN 0 TVAi GEN eene groote KEUZE © 3a EIUDEBMAITTELS aan zeer vooi deelige prijzen BahImann Co GOUDA Gevestigd te t Gravenhage Hooigracbt 6 Doctor S B S£LHORST Arts uitsluitend te oonsnlteeren voor Huid en Sexnaalziekten Spreekuur dagel ks behalve Zon en Feestdagen van 12 3 en 7 8 Kosteloos s morgens van 8 9V Uitgebreide nieuwe Sorteering Tafelkleeden zoowel in de fgne soorten als ia de watch echte BUmaOTTDKLEEDBN Schenk en Ziv Ie Rang Cleef beroemd luofathentellingaoord UUroerigVro ectu e ï S W Ue prij n en inncbü g beroemd luchiherstellingsoord ECHTE FRANSCHE Groote keuze alle prijzen Fim WED BDSm TIEN DE WEG D 84 VST TDEI lElXJüL waarschuwt een ieder om zgne Dochter bg WILLEMS Bleeker op de Kattensingel te verhuren Voor leerlingen die degelgk onderwgs in de FEANSCHE TAAL of in de Holl vakken 1 o behoeven wenscht de onderget tegen zeer matigen prgs lessen te epenen 1 leerl 40 ets 2 leerl 60 ets per uur Ji4 of 5 leerl 1 per uur dos 25 20 ets per hoofd Aan achterlgke leerlingen zal veel zorg besteed worden Spreekqpr dagel van 6 7 uur snamidd L C J DE GROOT Verze iiliDg eiken ZATERDAG Een uur Hoofdonderwijzer en Onderwijzer in de Fr taal Crabethstraat 250a De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizonderiijke Nonuner VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 Mei 1891 Gedurende hot 2e kwartaal van het Zieken en Weduwenfonds Frovidentia werd o m aan 36 zieken f 433 80 en aan 30 Kraamvrouwei 160 uitgekeerd Aan Contributie werd ontrangen f HO 32 aan Donatien 20 en aan reglementen van nieuw ingeschreven leden 1 60 on sloot het kwartaal met een nadeelig aldo van 26 33 Daarentegen wSs het Iste kwartaal afgesloten met oen batig saUlo an 128 92 zoodat het Iste halQaar sluit met een batig saldo van ƒ 102 69 In het 2e kwartaal bedankten 3 leilon 7 verlieten de gemeente en 1 werd geroieord en werden ingeschreven 16 leden zoodat het lodentnl met 4 vermeerderde en bedraagt 443 waarvan 897 gehuwden en 46 ongehuwden Bovendien meldden zich 2 personen als Donateur der Yereenigiug aan Se heer A BarenVis te Amsterdam deelt in het HU mede dat hü oo spoedig mogejgk een geneesmiddoi uit Indische planton bereid ter beschikkijg dgr geneesheeren zal stellen Dit geneesmiddel dient ter bostryding van bloed puwon on longtering en word hem door een noger toevertrouwd Dit middel Extractum Dorianum genaamd hoeft reeds do proef doorstaan wat door Indische artsen to bekwamer tijd met name te noemen kan worden bevestigd en heeft do meest verrassende resultaten opgeleverd Binnen drie maanden kan de eerste beSendinz uit Indié hier aangekomen zijn en dan zal hy do samenstelling in de vakbladen bekend maken In de Staatscourant van 9 dezer zjjn opgenomen de statuten dor Vereeniging tot bevordering van het herstel van drankzuchligen te Amsterdam Haar doel FEVILLETOM EEN ONGELUKKIGE blaar het Framch VIII 66 Onbeweeglijk doodsbleek met strakken blik stond hij tegenover Alice zondor een woord te spreken 6f een poging te doen om zich te verdedigen Zgno zuster wist alles Het geliefde wezen voor wie hg tienmaal zijn leven zou hebben gegeven voor wie hij allo ontberingen ellende en honger had getrotseerd Alice kende nu do bedreven misdaden den dood van mevrouw Boeding den afschuwelijken diefstal den moord op Franijois Joffrin I Welk een straf welk een boete Hü zag haar aan De trekken der jonge vrouw teokenden zulk een d iep smart dat Boland de tranen in de oogen kwamen Zij verborg een oogonblik het gelaat in 4 handen en vervolgde toen met gebroken stem Er is niemand van wien ik zooteel heb gohottdan als van jou Neen niemand Ik dacht je zoo rein zoo pdelmoedig zoo ridderlijk I Wö zyn mot olfeandor opgegroeid on niets heeft ons van elkander gescheiden Als kindoren deelden wij alles oen Do eerste naam dien ik stamelde was niet 1 ADVERTENTIEN worden geplaaw van 15 regels i 50 Centen iedere ngA meer 10 Centen GROOTEJ LBTTMB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gr a tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt word niet te rookon daar dit in strijd was met do regels van het hotel In antwoord daarop wilde haar echtgenoot den kellner eene fiesch naar het hoofd werpen maar trof in plaats van dat hoofd den spiegel De president veroordeelde den driftigen echtgenoot tot vergoeding van de schade maar legde hem als boete niet meer op dan oen shilling zestig cent onder verklaring dat de vrouwen hetzelfde recht hebben als de mannen om in restauraties en koffiehuizen te rooken en niemand haar dit verbieden kan Om nu de gevolgen van dat vonnis en hare ingenomenheid daarmee goed te doen uitkomen pas8eeiden den 30 April onderscheiden dames deels te voot deels op oen omnibus d straten van Londen mot eene cigarette sommigen zelfs met een ci ar in den mond Da restaurateurs en koffiohuishouders protesteeren ernstig en blijven vasthouden aan hun recht om in hunne inrichtingen naar eigen verkiezing reglementen en bepalingen vast te stellen De heer Vaughan wordt sinds dien tijd met ongetoekende brieven vol spotternijen en bedreigingen lastig gevallen m ar hij lacht er wat om de dames lachen ook doch het hartelijkst van allen lachen de houder van tabakswinkels 18 de herstelling van drankzuohtigon te bevorderen door onthouding van alcoholische dranken en doelmatige behandeling m herstellingsoorden waarin ieders godsdienstige overtuiging zal worden geeerbiedii d Het eerste herstellingsoord zal worden ingericht voor Aannelijke patiënten op het landgoed Hooghullon De vereeniging bestaat uit ooreleden donateurs leden on bogunstigors Eoreleden worden op voorstel van het bestuur door de algemeeno vergaderine benoemd en hebben de rechten van leden Donateurs zijn zü dio in eens ƒ 100 of meer bijdragen Leden zijn zij die zich verbinden tot eene jaarlijksoho bijdrage van minstens ƒ 2 50 Bogunstiijers zijn allen die door jaarlijkscho bijdragen van kleiner bedrag de vereeniging steunen Uit de leden worden door het bestuur correspondenten ove het geheole land gekozen Het bestuur kan ook buitenlandsohe oorrespondeuten buiten bezwaar der kas benoemen Het bestuur bestaat uit 7 ledf n waarvan 3 door de algumeene vergadering worden gekozen terwiU do besturen van den Volksbond tegon drankmisbruik dor Nederlandsohe Vereoni i g tot afsohaffing van sterken drank dor Nederlandscho Vereeniging voor psychiatrie en der Nederlandsohe Maatschappij tot bevordering der geneeskunde ieder een lid zullen benoemen In een der grootste restaurants te Parijs waar om het publiek te lokken schildpadden zijn ten toon gesteld hoeft een der gargons die met de verzorging dezer dieren belast is gewed om op een schildpad den tocht van Parijs naar Moskou te maken Voor een aanzienlijke som men zegt tien duizend frank heeft hij gewed daar voor 15 Augustus 1894 te zullen aankomen Hij zal op dien datum van dit jaar vertrekken maar houdt zich roeds gedurende eenigo weken bezig met do schildpad af te richten voor haar taak Jaarlijks wordt minstens e én algomeene vergadering gehouden in de maand Juni Een zonderling proces verbroken Niet weinig opzien baarde voor korten tijd de uitspraak van den president der rechtbank voor strafzaken te Londen den heer Vaughan waardoor hij de vrouwen op indirecte wijze aangemoedigd heeft om in het openbaar te rooken Eene jonge rouw had in gezelschap van baar man en een vriend in eon hotel gedineerd toon zij door een koUner die gezien had dat zij haro cigarette aan do cigaar van haar man had aangestoken verzocht Roland richtte zich driftig op Ontkennen I ri p hij opgewonden uit ffi tgg dan met dat mijn kracht ia uitgeput Na dandood van mevrouw needing heb ik rvo jare Wkalm rustig en onbezorgd geleefd er zijn leohtaaohtonveertig uren verloopon sinds ik d on ot Inkkigo doodde en ik moet oen wroeging verdu Tdie mij waanzinnig maakt orauren Toen verhaalde hij haar alles haastigen bijirend slechte half waanzinnige vrouw de twisten i Ne York en Chicago en eindelijk de aankomst te WU at K T byzonderheid als werd hg aangegrepen door oen onoverwinnelükébehoefte aan waarheid alsof h zich onthief den on zettenden last die zijn geweten bezwaardedoor Alice zijne geheimste gedachten to openbarenZijne zustor luistenle aar hem getroffen do een zonderiing medelijden want zij z4 hoe Rol leed Zg wist nu alles zelfs don oZkenden dirfstal dien niemand vermoedde de vier h nlr rlusschon do kleede n van het slachX be die den grondslag hadden govormd tot dirfe vloekten rijkdom 8 se hebt gestolen En g hebt ssstolen I horhaa do zij tot tweemaal toe en wrönfTn wtLhoop do bevende handen Ja ik heb gestolen ik hob gemoord 1 O ikhennnor u onzen strijd ons lijden onze schand onze vernederingen ij as it put ik k n ntt