Goudsche Courant, dinsdag 12 mei 1891

Waaraan het lijt dat van hem die zijnen broeder Dirk 13 jaren heeft overleefd na hetgeen hij tot opluistering dor kerk had bijgedragen weinig of niets meer uit iet vak zijner kunst vermeld wordt is niot uit te maken Zeer waarschijnlijk hoeft hij dat slecht betaald vak bij zijn huwelijk met de niet onbemiddelde dochter van Govert Jans van Proven laten varen en zich met andere zaken bezig gehouden Zoo leest men dat hem in 1576 van stadswego 12 betaald werd ter zako hg Je stadt geineeten ende deselfde drtematl itaet Leven geconterfeyt ende afgezedt heejt Eene enkele maal t w in 1581 spreekt nog eene aanteekoning in do boeken der kork van eene vordering die hij daarop had wegens reparatie in dat jaar aan do glazen gedaan van ƒ 11 8 et En eindelijk iu 1585 wordt melding gemaakt van eene lietaling van wege de stad van 6 voor bet leekenen van enkele patronen en schotsou Daar bij dose laatste betaling door tusscbenkomst van zijnen zwager Clements ontving bestaat er grond voor de veronderstelling dat hij destijds roods door do beroerte getroffen was waarvan genoemde schrijvers gewagen Zeker is het dat hij niet lang vciór 28 Mei 1590 toen er ooae scheiding van zijnen boedel pKvits had in zijn huis achter de Vischmarkt N Z naast hot hookhuis op do Gouwe overiedon is Do éénigo zoon die hij naliet Pieter Woutern Crabeth die den 10 Nov 1591 huwde met Marritgen Jan Huygen de Jonge werd de stamvader van vijj generatie waarvan de laatste afstammeling met den naam van Crabeth Reynior Jani den 27 Juli 1768 in de St Janskerk Middolpand begraven word waar ook het stoffelijk overschot zijner roomzuchtige voorzaten geborgen was Ton blijke dat hot geslacht der Crabeths steeds in eere is gehouden moge dienon dat velen daarvan 100 in de stad als elders aanzienlijke betrekkingen hebben bekleed en dat onder anderen met inbegrip van Jacob Clementsz bovengenoemd vier burgemeesters van Gouda zijn geweest Do laatste Crabeth overleed als oud burgemeester en weduwnaar zonder kinderen in oen huis op Honskoop de N W zijde van de Turfmarkt dat met den daarachter liggenden tuin over do zijl den 9n Deo 1768 voor 5050 verkocht werd aan Mr Martinus van Toiüod Jestgd Baad en Vroedschap en oud Schepen van Gouda De deftige inboedel van Crabeth tusschen 16 23 Januari 1769 verkocht bracht niet minder dan 11985 op Omtrent het hui evenganreld heb ik aongeteekend gevonden dat het in 1787 bij de oproerigo beweging in Sopt van dat jaar toen Toulon het bewoonde geplunderd werd En u t de Eigenboeken blijkt het dat deze hot in 1793 voor 4500 verkocht aau Dr Joh Vriesman on dat het ia 1799 voor 2500 het eigendom word van Mr Adr Wittert van Bloemendaal In 1802 waa het nog in diens bezit en tot 1811 toe met welk jaar de Eigenboeken eindigen blijkt niet dat het van eigenaar is veranderd Wie daarvan de opvolgende bezitters of bewoners zijn geweest heb ik biet verder kunnen nagaan Intusschen hoeft de aanteekoning dat het ton westen belend was aan een huis genaamd Breda mij tot do conclusie geleid dat h t hetzelfde moet geweest zijn met het huis genaamd de drie schoppen het vroegere eigendom van Hen beroemden scheepskapitein de Sitter uit don tijd van de Bugter dat dezelfde belending had en dat later door do familie Büchner bewoond is Door de vriendelijke modedeeliugen van do nabestaanden di familio in m jne opvatting versterkt meen ik het er vsor te mogen houden dat werkelgkdit het hui van den laalston Craboth is geweest Gouda N SCHELTEMA Alzoo werd het voorstel Orterer aangenomen £ r voor stemden bet centrum en de nationaal liberalen bijna zonder uitzondering benevens een gedeelte der conservatieven en vrij consertatieven die den doorslag gaven Er tegen stemden de liberalen en sociaaldemocraten die zelfs deze premie nog te hoog vinden en de overige conservatieven en vrijconserva tieven die op hun oude standpunt bleven Zeer groot was do meerderheid niet welke zich voor de regeering verklaarde want het voorstel Orterer werd met 146 tegen 143 sttmmen aangenomen Ue tegoastauders lieton echter ook toen deu moed nog niet vallen omdat gisteren bij de stemming meer dan 100 loden afwezig waren Het was du nog mogelijk dat Zaterdag iudion het gehoele ontwerp in stemming werd gebracht een andere uitslag werd verkregen maar dezo vorwacbting bleek ijdel daar het geheele ontwerp gelijk het nu was met 159 tegen 126 stemmen door den Rijksdag werd goedgekeurd Weldra zal nu d Rijksdag vermoedelijk tot November uiteengaan Do regecring wil liever de zitting niot sluiten maar geeft de voorkeur aan een vordaging omdat dan het werk terstond daar waar het geslaakt ia weer kan wordeii opgevat Dit betreft vooral het ontwerp lot regeling der ziekenkassen dat nog in behandeling is Nu heel do regecring wol het recht den Rijksdag voor een maiiiiil te verdagen maar voor een langer uitstel der zitiingisdo toestemming van don Bijksdag noodig Waarschijnlijk zullen do afgevaardigden wel geen bezwaar hebben het gevraagde uitstel te verleenen daar het voornaamste werk de arbeidswet en de suikerwet verricht is en do zitting toch reeds lang genoeg heeft geduurd Door do Hamb Nackr is thans de juiste inhoud van de redo medegedeeld welke Vors Bismarck bij de ontvangst der nationaal liberale deputatie uit het 19o kiesdistrict van Hannover heeft gehouden om zgn voornomen te kennen te geven deze zitting van den rijksdag niet lo zullen bijwonen Daarin komen de volgende opmerkelijke zinsneden voor wiarvan nog niet molding wss gemaakt Ntet alleen het onaangename en ongemakkelijke om buiten mijn eigen huis te wonen eu to slapen houdt mij op dit oogenblik uit Berlgii terug maar ook do Kans van pijnlijke ontmoetingen met voormalige vrienden die sedert mgn aftreden opgehouden hebben dit te zijn Ik hoop dat geen van u de treurige ondervinding heeft op gedaan met zijn gescheiden vrouw niet vetzoend onder éen dak te wonen Evenzoo is hot terugzien van gescheiden vrienden Gg kunt u voorstellen dat ik te Berlg n ontmoetingen zal hebben die mijn vroogeroj vrienden evenals ik en I nog meer kan ik niet wonachen Dat is onvermijdelijk conventioneole vormen houden de innerlijke indrukken van zulk oen wederzien in evenwicht Maar ik begeer zo niot m j eerder op te loggen dan volgons plicht noodzakelijk is Het mandaat duurt echter nog langer en bij de snelheid waarmode wij leven kunnen omstandigheden on indrukken tot dien t d zich veranderen Wie Bismarck met do geechoiden vrouw heeft bedoeld is do vraag waarop do Dilitscho bladen antwoorden de keizer on de minister Von Boetticher Hoe verbitterd htj immers togen dezo beiden is hoeft hij te dikwijls in den laatston tijd oponigk getc VU ju u wuigK getoond Over zijn houding in don rijksilag zeide de exrijkskanselier nog het volgende dat weder een paar puntige pijlen togen zijn opvolger in zich bergt Het ligt volstrekt niet in mijn bedoeling stelselmatig opposititi tegen mijn ambtsopvolgor en tegen de regeering te maken maar evenmin denk ik er aan mij stil to houdt n tegenover voorstellen die ik voor schadelijk houd Wat ter wereld zou mg kunnen bewegen bij zulk een gelegenheid te zwijgen Misschien dat ik grooter ervaring bezit dfan de ipeesten Zij die m j deswegen a nvaliei hebben daarvan geen denkbeeld Wanneer ik geloof dat het vaderland met zijn politiek voor een moeras staat dat beter dient vermeden te worden on ik ken dat moeras on de anderen verkeeren in dwaling over de gesteldheid van het l errein zoo is het bijna verraad te zwijgen Welke andere bedoelingen zou ik hebbon als om het land t dieoeu Voor de rust van Bismflfck s opvolger en van den keizer is het voel waard dat de rijksdag met Pinksteren tijn Zitting eindigt on waarschijMk vóo r November niet weder zal bijeenkomen tüW met den êx rijkskanselier te spreken voel kan er veranderd zijn tegen dien tijd Naar aanleiding van do vredelievende rede d or keizer Willitlra te Dusseldorf gehouden bevat dej streng conservatieve Standard eeu uitvoerig artikel over dên politieken toestand van Europa Frankrijk op Busland worden daarin als stokebranden vooi steld do jonge keizer en het n jvere Duitscho volk wegens hun vredelievendheid geprezen zoodat in hun hand en iu de hand hunner tegenwoordige Italic Baiteolaoilscti Overzicbt Zaterdag is het lot dor Daitsche suikorwet beslist Naar men weet heeft de regeering welke zich aanvankelijk onzijdig hield na de verworping van de verschillende voorstellen betreffende de geleidelijke afschaffing der suitor premiën eindelgk partij gekozen en zich verklaard voor het voorstel van don Zuidduitacheu clericalen afgevaarcjjgde dr Orterep dio nog premiën wil verleenen voor vijf jaren en wel oen pro nie van 1 26 mark van 1892 tot 1895 on van 1 mark van 1895 ot 1897 B j do tweede lezing van het ontwerp word dit voorstel met 144 tegeh 104 stemmen verworpen omdat da suikerfabrikanton een hoogere pi ie verlangdon maar nu zwichtte éen j gedeelte dor togonstanders voor het dreigement van den rijkskapselior Caprivi dat de rogeering bij verwerping toch later hc ontwerp weer zou indienen en dan zoudon gelijk do kanselier er bijvoegde ip voorwaarden wel eens minder gunstig kunnen wezen contract is thans te Zurich voor het gerepht gebracht De eischers z n de clowns gebroeders Price de gedaagde is de circus directeur Wulff Het proces is niet zoo zonderling wegens de aanleiding tot den eiscfa maar omdat tot nu toe geen mensch op aarde weet in welk land de rechtsstryd moet worden afgehandeld Dit is eerst een fraaie kwestie voor de heeren van hot intarnatiooaal privaatrecht De gpbroeders Price zijn geboren Engelschen maar genaturaliseerd als Denen Het engagementscontract waarover do zaak loopt is te Parijs door een agent opgemaakt en afgesloten De heeren Price waren destijds to Frankfort a M en de heer WulfF woonde te Budapest De stad waarin de gebroeders Price voor de oersle maal in het circus van Wulff zoudon optreden was Brussel daar is dus gerechtelijk gepoustateerd dat zij in gebreke bleven en het proces wordt nu te Zurich afgehandeld De Deensche Fransche Belgische Duitscho Hongaarsche en Zwitsersche wet zullen dus bij dit zonderling proces in toepassing kunnen worden gebracht en alle bevatten over de vraagpunten in kwestie verschillende bepalingen De Wiener Bauiitdustrie Zeitnit doolt mede dat de grootste muurschildering ter wereld in een ouden Budhistischen tempel te Petschaburce iu Siam is gevonden Zg stelt Boeddha in liggende houding Toor en is op een deels gepleisterden deels vergolden steenoQ muur aangebracht Hot beeld 13 honderd vijt en veertig voet lang De arin alleen meet van den schouder tot do vingertoppen zes en zeventig voet terwijl het oor eene afmeting heeft van veertien voet Do overige deelen hebben even reusachtige afmetingen De oogen zijn van paarlemoer vervaardigd en het hoofd is met natuurlijk haar bedekt Niemand cfaijnt den ouderdom van dit merkwaardig gewrocht te kunnen opgeven Jaarlijks wordt dit kunstwerk door duizenden pelgrims bezocht Onder het opschrift Ëen listige koffievorvalsching ehrijfl dr v Hamel Boos in zijn Maandblad Wij hebben tot nu tóe gelegenheid gehad onze lezers te berichten over kunstkoffieboonen d i nagemaakte boonen vervaardigd uit een deeg waarin eea weinig gemalen koffie gewerkt was verder over gemalen koffie die vermengd wa met geroost meel en eindelijk over gemalen koffie met surrogaten als cichorei enz Doch het vernuft der bedriegers kent geen grenzen Wij mogen geen kunstkoffieboonen meer leveren dus habbei ze gedacht evenmin mengsels met meel of cichorei welnu wij hebben wat anders bedacht wij lalen de koffieboon in haren oatnurlgken toestand wij voegen er alleen een on ehaldig vernisje aan toe doch vervalschen de boon niet nacn wij nemen er all en de bestanddeelen it die aan de koffie hare waarde geven en dan kan niemand zeggen dat w er iets bg gedaan hebben dus is volgens ons de koffieboon onverralacht Wq hadden gelegenheid deze vervalschersh ic te controleeren door een onderzoek van koffieboonen die zeer donker van kleur waren en daarjoor den argwaan der koopera opwekten Ëij microscopisch onderzoek viel het dadelijk op dat hoewel geheel de structuur van koffis geconstateerd werd in de gnvervalschte koffie steeds aanwezige oliebolletjes nagenoeg geheel ontbiaken Do chemische analyse ewees zoowel door het geringe extract gehalte door meer Ik moest geld hebbon tot elkon prijs Ik keb het bemachtigd waar de gelegenheid zich aanbood Haar zij wilde dat hg geheel dat hij alles zou opbiechten Die brave vrouw met dat eenvoudige dsngdzame gemoed begreep niet dat de moordenaar TW Sacha zoovele jaren lang geleefd had in vrede met zich zolven en dat hg zonder dat zijn geheele wezen daartegen in opstand kwam Florence bad kunnen huwen haar liefhebben gelukkig met haar was geweest Andermaal luisterde zij naar hem in de onbestemde hoop eene verontschuldiging een enkele verontschuldiging te vinden voor dien ramptalige Toen hij geëindigd had stond Qok zij op bevende van smart en verontwaardigii En het zgn nwe wijsgeeren riep zij uit die u hebben getroost die u hebben ondersteund I Door de woorden van geleerden te herhalen hebtge de stem van uw geweten gesmoord Heeft nietelk menschelijk wezen een inwendige stom die hemraad geeft of berispt Ach Boland zie bel g deen hot rechtvaardige in het aangezicht on besUAdan of ge niet schuldig zijt onidat ge geen afschuw geToeldet voor uw misdaad nadat gr haar hadt bedreven Hij staarde strak voor zich uit maar antwoordde niets Luister vervolgde zij ge zult nooit een barmhartiger en zachter rechter vinden Ik heb ute lief gehad om die liefde in een oogenblik telaten varen Maar uw gedrag is mij een raadsel I ether werd nog geen percent uitgetrokken terwyl dit by goede koffie 13 a 14 pCt behoort te zijn als door andere bepalingen dat op zeer sluwe wijze Ie werk was gegaan De gerooste koffie was blijkbaar eerst met het een of ander extractie middel uitgetrokken ter vervaardiging van koffie extraot en daarna opnieuw weder geroost van daar de zeer zwai te kleur met een weinig suiker teneinde der boonen een bedriegelijk vernis te geven Men zou dus dergelijke boonen gevoegelijk kunnen betitelen met den naam van vernist koffiedik in den natuurlijkop boonenvorm Daar de bedriegers zich nog wel vooreerst niet van deze etiquette zullen bedionen waarschuwen wij nadrukkelijk tegen deze schandelijke praotyk Te Berlijn werd Zaterdag in het iCouzerthaus eene interessante voorstelling gegeven De kappers en pruikemakersvereeniging gaf er een Schaufrisiron h feest diende als slot van den cursus dar vereenigings vakschool voor dameskappou Lange tafels met spiegels en allerlei bouoodigdheden vulden de zaal Eone bijznal met was als modalkamar ingericht Hier werden de voorbereidende werkzaamheden verricht de kunstenaars en kunstleerlingon bestudeerden do physionomie van hun modellen onderzochten de kracht en dikte van het haar en prepareerden het door kammen en strijken tot hot vgroote werk dat iu de grooto zaal zou voltooid worden Ook andere veranderingen werden daar door ervaren handen ten uitvoer gebracht zoo schilderde de hoer K die z ju model eene rossige Thusneldapruik had opgezet hot met een afgebrand lucifertje de wenkbrauwen wat donkerder b j De hoeren van het eamxié boden aan de dames uit groote manden bouqurtten aan Na dit voorspel leidden de heeren kappers bun modell n bij do tonen van een plechiigen marsch de zaal binnon na een kleine promenade ging men aan het werk tsrwgl de voorzitter de kapper Kegel een aanspraak hield die met een Hoch op de keizer eindigde Aan eene tafel dwars langs het boveneinde der zaai werkten veertien meesters de eerste kappers van Borlgn aan tafels in de lengte deden do bedienden hun best onder welke er drie alleen uit het atelier van den president der vereoniging waren Ëen interessant schouwspel was het zich de coiffures onder do hand der kunstenaars te zien ontwikkelen en vooral op te merken hoe de gezichten der modellen onder den ipvloed van het correcte kapael schooner en edeler schenen te worden meer gedistingeerd Wat men zich asn kapsel maar voorstellen kan was vertegeawoordigd De president een vermaard onderwgzer in de kapkunst had alle sieraden versmaad hg liet tgn coiffure alleen door hare lichtheid en gratie werken Bg andere zag men alle mogelijke toevoegsels Hier wiegde zich een piquet van marabouts hoog boven de bekroning van het kapsel daar zag men een glinsterende colibri of een bundel crème struisveeron Ken kunstenaar had zijn dame een zwart kanten sluier l Ëspagaole door het aschblonde haar gevlochten Orieksche kapsels met diadeem of broeden haflrband kwamen veel voor Hier had een coiffeur zgn werk met kleine hyacintbloemen volgestoken daar had een ander bet bestrooid met kleine veldbloempjes Do heer B had zijn schoone en bruingelen chrysanthemumtak in het diepzwarte haar gevlochten een ander had het donkerbruine kapael van ign dame rood gepoederd Door eenige werd het gezicht bggekleurd Twee in Geen berouw geen wroeging Ge hebt u gelukkig kunnen gevoelen en met Inchtigon trrd door het leven kunnen gaan Dat begrijp ik niet neen dat begrijp ik niet Roland hief het hoofd op Sf En hoe zoudt ge dat ook begrgpen Ge verlangt oen biecht van mg welnu hoor haar dan tot het einde toe Indien ge eens wist hoe ik met mijzelven te strijden heb gehad toen ik in de ziekenzaal wedoc tot bezinning gekomon kon oordeelen over hetgeen ik gedaan hadi Er bestaat een overgang van deugd tot ondeugd een deugdzaam mensch wordt in één nacht een misdadiger Zonder dat men er zich rekenschap van geeft langzamerhand brokkelt de wil af Ik was goed en rechtschapen geboren in het geloof aan braafheid deugd en rechtvaardigheid Hoe zou ik hebben kunnen weerstaan aan de aanraking met het slechte voorbeeld Overal zag ik het kwade toegejuicht en de onrochtvaardigheiid de zegepraal behalen I Ik was geboren toeger gt tot deu strijd met voldoende krachten Waarom zX het geweten waarvan gg spreekt zich niet Wahea vrij gepleit Overal stiet ik op boozen wil lage kuipergan en op de slechtheid der monschen Zonder dat ik hot wist ben ik oen ander mensch gow jrden bij den eerstetf zedelijken schok moest ik overwonnen worden Do dood van mevrouw Heeding is do grondoorzaak geweest van mgn slechte daden Eigenlijk kon ik mg vrijpleiten van moord Men is onschul klindien er geen voorbedachte raad ulUk nc verdiepingen opgebouwde kapsels vertoonden den tiji van Louis XV het eone een Pompadourkapsel he andere b jna eene karikatuur a la Dubarry mot eei torenhoog papegaasbont gebouw van stru isveeren krullen en orêpé s om mouchos op de wangen Kon polonaise van de kapsels besloot de merkwaar digo vertoouing Een correspondent van don Figaro vertelt eone Moltkoanecdoto die nog nieuw is Moltke s buitengewone magerheid misschien dp oorzaak van zijn langdurige gezondheid was in zijn jeugd voor hem de oorzaak van een groot verdriet Toen do jonre Moltke te Frankfurt aan do Odor als luitenant in garnizoen was werd hij verliefd op Frauleiu Hippolyta de dochter van don kommandant Von Bulo te Küstrin Het jonge meisjo beantwoordde die liefde en alles zou naar wonscti gegaan zijn als generaal Von Bulow nipt zijn meening gehad had omtrent het physiek dat een aanstaannon schoonzoon paste De lange magere jongman scheen den generaal niet geruststellend en toen het paar hem verzocht zijne toestemming te geven trok U j een gezicht en zeide dat hij eerst nog iemand moest raadplegen Hot was de garnizoensdokter deze deed den luitenant eene keuring in forma ondergaan on berichtte oen merkwaardig profeet dat luitenant Von Moltke een zeer nauwe borstkas had on dat den een of anderen dag oen longtering wol een eind aan zijn leven zou maken De dokter ried dus deu generaal ten zeerste af zijne dochter aan den borstlijder te geven Generaal Von Bulow deelt dit den luitenant mede en deze had om zich over de afwijzing te troosten nog hot vooruitzicht van zijn naderend einde Dat is nu zoowtt zestig jaar geleden Fraulein Von Bulow is later getrouwd met een zekeren heer Ven Potorsdorif in veertien jaren werd dat huwelijk met twaalf kinderen gezegend Generaal Von Bulow kon dus met voldoening grootvader zijn Iets over de Crabeths Wat is or nog nieuws omtrent de Crabeths te zeggen zal menigeen vragen die gelezen heeft wat Walvis de Lange van Wgngarrden en Kramm daarover heb ben medegedeeld Aan de oordeelkundige beschrijvingen der wijdberoemde glazen in de St Janskerk van de gebroe ders Crabetb valt dat moet erkend worden niel toe te voegen en evenmin aan de anecdoten en gezegden die van dezen zgn opgetoekond Anders echter is hot gelegen met hetgeen door genoemde schrgvera aangaande het raaatachappelgk leven van de Leden van het bedoeld Geslacht i geboekt en dat do een van den ander heeft nogeschreven Door onderzoek in de oude archieven en registert der stad ben ik op het spoor gekomen van menige bijzonderheid die op dit laats punt betrekking heeft waardoor m i de twgfelachtigheid of onjuistheid van meer dan eene mededeeling gebleken is Beeda vroeger zijn do resultaten van m jn onderzoek opgenomen in een eriadiek kunsthistorisch werk dat zoo biet te lantte als buiten sUnda verspreid is Daar intusschen slechts weinigen hier ter stede van bijne aanteekeningen kennis dragen hob ik gt meend mgnen stadgenooteu in het algemeen gem bestaat Do onwillekeurige manslag is een misdaad geworden omdat er een willekeurige dietilal op volgde Alice maakte een ongeduldige beweging Maar daarna daarna Hoe komt het dat het afschuwelijke van uw gedrag niet hebt ingezien Hoe komt liet dat ge geen verachting gevoaldetvoor uzelven Boland liep met langzame schreden de kamer op en neer Voor z jn znster gekoineu bleef hg stau en antwoordde op doffen toon Waarom zou ik mgzelvsn veracht hebben fIk gehcorzaamde aan de eeuwige wet der natuur die eischt dat de sterkste den zwakkere op zjj schuift O ik weet het wel de philosophie vu Darwin erkent niet hot recht om te moorden D groote natuurkundige beeft slechte willen spreku ver jeugdige grachten onder het menschdom spreid die do uitgeputte krachten vernietigen erfi hare plaats treden Maar de gevolgtrekkingen to ik uit deze theorieën maakte verontechuldigilen min mgn eigen oogen en spraken mg vrg Lees it groote donkers dezer eeuw bestudeer de scherpzlDnige verhandelingen of de geschriften van kundige psychologen zij het van Fonillée Charles Eiohot of Bibot zij zullen u allen hetzelfde antwoord geven liet leve is oen strgd zoovee te erger voor hen die daarbij ton onder gaata I De theorieën van de spirilualisten zgn velrouderdjlagenachtig en belachelqlt Wordt venolgd ondienst te doen met daaruit eenige bijzonderheden mede to doelen ook omtrent dat Geslacht in hot algemeen Mijne eerste opmerking betreft het zeggen dat do vader der glasschilders genaamd Puter Orepel of kreupele Pieter marktveger te Gouda is geweest of zooals de Lange van Wijng etd n omsohrijft de stedelijke bediening van het raarktvegou zou bobben gehad welk posije als men het liet bedieufn een goed burgoriijlc bestaan oplevert Tegen deze bewering moet ik in het midden brengen dat daarvan iu de oude relfeningen bij de stad nifls hlijH wel dat slechts éénmaal in do thesauriersrekeningen uit deu tijd van Pieter Orepel t w il die vauilSH sprake is van een betaald jaargeld vaii 20 schell aan een Crepel Claesge kreupele Klaas voor het schoonhouden van de markt Te minder aaunemolijk is mij het aangevoerde door genoemden schrijver voorgekomen dewijl ik in 1511 een Pieter Dirks dezelfde met Pieter Cropel als glazemnker in 1514 als glasschrgvor glasschilder on m 1515 als doken van zijn gilde vermeld heb gevonden terwijl verder staat aangeteekend dat bij in 1821 voor rekening van de stad voor eonen Passchier te Mechelon twee glazen vervaardigde Uit eon on ander is op te maken dat hij een bekwaam man in iju vak was voel te goed om als marktvegor op te treden Bovendien schgnt bij niet geheel onbemiddeld to z jn geweest daar h j reeds in 151 + een huis kooht op do Zeugestraat tusschen de Speldemakers en Cappenerssteeg Bij hot nagaan over vele jaren van do eigonaks der huizen op deze buurt uit dien tijd ben ik tot de slotsom gekomen dat hot bedoelde huis hot 7o was van do Spoldomakorssteeg af alzoo stond tor plaatse van dat hetwelk tegenwoordig door den heer Legrand wordt bewoond Naar m j gebleken is was het in 1553 het eigendom en de woning van zijnen zoon Dirk die mij nog in 1352 als Derrick Pieters Orepel is voorgekomen Van meer gewicht evenwel dan de kwestie omtrent het mnrktvegerschop vanNjen vader zgn twee fiunten van do door genoemde auteurs geleverde evensschets t w hel vermelden lo dat Dirk Craboth tael gehuwd is geweest en 2o dat hij 1600 mg in leven was Hot eerste punt wordt weêrsnroken door twee aanteekeningen in de zoogenaamde Eigenboeken dd 10 Mei 1660 on 9 Mei 1561 bij de eerste van welke Dierck Pietersz Craboth genoemd wordt als verkoopdr van oen huis in de Soeohstraet dookelgk zgn woonhuis aan Dierck Jans Bos als vader en voogd van vgf kinderen terwijl bij de tweede hier van het meeste belang sprake is van een ander huis naast T irci Pieter glaenmecker huymrmwen erfge Die iuinrouK vermoedelijk eene £ 0 blgkt alzoo overleden te zijn zonder kinderen na te laten Met betrekking tot het andere punt dient in de eerste plaats te worden vermeld dat Dirk Pietersz Crobeth gloesmaeoker den 9a Deo 1561 van Erckgen Jnnsdr wed van Booloff Woutorsz kocht een huis en erve staande op de westzijde van de Gouwe en wel zooals mij nader gebleken is nfffens over do Turf brug Bg nog verder onderzoek heb ik bevonden dat het t vierde huis was ten Z O van hot Nonnenwater af ter plaatse von de tegenwoordige woning van den heer Steonsmn In het bedoelde huis was hot dat Dirk Oraleth de laatste jaren zijn levens sleet en waar de dood km vóór 8 Juli 1577 mgiiam Immers leest men in een Giftbrief van dien datum betrekkelijk den verkoop van een daarnaast gelegenhals dat dit aan de N Z belend was aan de erfgenamen van Ktjlen Dirck Pieter eii Ctabeth glaesscryver Wie die erfgenamen wafen blijkt uit den volgendenGifibrief van 2 Mei 158Ö waarin als verkoopersjan dat huis genoemd worden Jacob Clementsz namens zijne vrouw Wouter Pieters glnesschrgvor en Clara Pioteredr met haer gecoren voocht erffgonamen van Dirck Pieters Crnbet haar broeder enswagor respective Ter zijde staat 1050 als de verkoopsom Van genoemde erven waa Jacob Clmeuta eenman tan boteekenis die in 1565 als Schepen en in 1576 78 80 84 87 als Burgemeester van Gouda voorkomt als weduwnaar gehuwd met Maria Craboth Hg had tot grootvader Jaeoi Cleinentéz in 14 92 eigenaar van on waard in het Oulden Vliea op doMarkt hot 80 huis van de Korte Groenendaal f toon en lang daarna evenals het nabijgelegen Hertbuis het logement van vorsten en personen van aanzien Omtrent Clara Craboth is alleen bekend dat z j ietrouwd is geweest met eonen Raos Daoman uit elk huwelgk oen zoon Pieter Eposen glasschrgver ói5r 17 Oct 1597 overfeed En nu volgo wat mij aangaande Wouter Crabeth gebleken is