Goudsche Courant, dinsdag 12 mei 1891

336 Staats loterij 60 Klasse Trokking ran Maandaj 11 Mei No 5407 11182 ISS M 20606 ƒ 1000 No 41 BI 400 No 8116 10985 ƒ 200 No 2S97 2485 7101 8033 8587 14366 en 19076 ƒ 100 Prijzen fan 70 85 2699 6267 8893 11093 8667 16595 18734 98 8044 6275 8954 11118 13749 16846 18766 474 3051 6474 9266 11387 14047 16880 18771 530 3209 6603 9308 11396 14148 17112 18808 564 3243 6706 9431 11405 14224 17220 18864 692 3246 671 1 9498 11429 14252 17268 18984 8415 6825 9639 11473 14270 17279 19047 3440 6942 9664 11483 14316 17394 19090937 3875 6985 9694 11682 14447 17570 19179 1065 3977 69 9 9817 11669 14483 17678 19688 1089 3985 7027 9945 11873 14488 17699 19728 1134 4128 7046 9970 11942 14981 J7842 19983 1261 4128 7066 10043 12365 15489 17851 20176 1450 4169 709310150 12443 15600 17984 20303 1628 4316 7686 10204 12447 15789 18067 20576 1970 4621 776710216 12490 16184 18273 2074 2097 4794 7918 10286 12523 16191 18277 20779 2255 5483 7944 10398 12602 16243 18371 20879 2373 6490 838010654 12613 16277 18497 20887 2464 5596 868010658 13184 16536 16654 20953 2581 6616 8844 10730 13226 16646 18666 20960 2676 6856 8866 10779 18508 Spaar en Hulpbank Wegens het PINKSTERFEEST zal de Zitting töt terugbetaling plaats hebben DIi 8DAG 19 MEI des avonds n 8 9 uur Namens het Bestuur D RÜIJTER GEVRAAGD Adres Bureau dezer Courant Voor leerlingen die degelgk onderwfla in de FBANSCHE TAAL of in de HoU vakken 1 o behoeven wenscht de onderget tegen zeer matigen prys lessen te openen 1 leerl 40 ets 2 leerl 60 ets per uur 4 of 5 leerl 1 per uur dus 25 i 20 ets per hoofd Aaa achterlyke leerlingen zal veel zorg besteed worden Spreekuur dagel van 6 7 uur snamidd L C J DE GROOT Hoofdonderwijzer en Onderwijzer ia de Fr taal Crabetbstraat 250a KËL L l$GEVli G BUKGEMEESTEE eu WETHOUDERS van de Gemeente GOUDA pezieu Art 228 der Wet van den 29sten Juni 1851 Staattblad No 85 regelende de samenstelling inrichting en bevoegdheid der Gemeentebesturen Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de termijnen voor de vorderingen ten laste van het Rijk bij de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Gemeente van toepissing zgn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over den dienst van 1890 lolti cf uiterlijk op den 30sten Juni aanstaande behooren te worden ingediend Gouda den Un Mei 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAX BEEGEN IJZENDOOBN De êecrotarie BEO ü WEK VVOBDT GEVRAAGD om dadeiyk in dienst te treden EEN FATSOEJNLIJKE Adres Café Belvédère Markt OPNIEUW ONTVAiraBN de eerste qualiteit ZwltSOrSChe HorlOgeg alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 17 Qonden Heeren 36 Eene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage 12 Rotterdam B J A VAN DUE ADVESITENTIËN ♦ Heden overleed tot onze innige droefheid na tgdig voorzien te zyn van de H H Sacramenten onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader de Heer WILHELMUS THEODOBÜS BLOM in den onderdom tan 65 jaren Uit aller naam Wed W T BLOM geb BoEEs Gouda 10 Mei 1891 Ditgaven van J B Woltere te Groniagen Dr J H Gunning JHz De blijvende Heer daarboven en de ongerechtigheid der Aeilige dingen hier beneden Een woord van a tcheiden intrede f 0 60 Dr J II Gunning JHz Leoen en j van Hermanus Wtllem Wiiteveen 0 6d Prima Maltha AaIidAPPELEN 8 Cent het Pond COCOS OTE i6 Cent per stak MaizLzer Zuurkool per Pond 10 Cent Dagel ks versche ASPERGES J GERItlTSEAJ Zeer ITette G esteeudrukte NAAUÈAAmES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn en Oostenrijk en toekomstige Engeland bondgenooten de vrede van Europa veilig rust Ons dunkt geruststellend voor £ urop is het integendeel niet te moeten denken dat de algemeene vrede voornamelijk afhangt van een monarch lóo prikkelbaar zoo beweeglijk zoo onberekenbiar als do jonge Duitsche keizer Uit een correspondentie uit Luik blükt dat de zoogenaamde abntteurs de oharbon dat z jn zy die de groote stukken uit do steenkolenmijnen halen en het best betaald worden zes jaar geleden 3 jfrs per dag kregen Na de werkstaking werd dit loon op 4 j frs gebracht een jaar geleden brak opnieuw een werkstaking uit en daarna werd het loon verhoogd tot 5 s frs De abatteurs meenen nu dal wanneer zij wederom voor een dag of veertien het werk staken zij dan wel weer een fr daags meer zullen krijgen De aandeelhouders oor mijnmaatschappijen trekken 12 pCt minstens eu de steenkolen worden zeer duur verkocht Men meent dus dat de maatschappijen moeten toegeven De werkstakers kunnen iet geruimen tijd volhouden zy hebben sedert een jaar een franc por week in do bondskas gestort en ontvingen 5 Mei hun loon voor de tweede helft van April Z j zijn dus volstrekt niet bezorgd Te Herstal maken sommigen van hun rust gebruik om hun kleine lapjes grond te bebouwen de overige houden meetings Meer dan 600 meetings worden den 6u Mei in de kolendistricten gehouden men berekent dat die door 40 000 werklieden werden bijgewoond Over het geheel ging het daar rustig toe maar er werden veel gewelddadigdhoden gepleegd tegen werklieden die niet aan de grève meedoen wilden o a in de mijn Piquet In den omtrok van Luik werd het bosch in brand gestoken en over 1200 vierk meter vernield in de stad Luik heeft geen fabriek stil behoeven te staan Te Seraing blijven vechtpartijen tusschen gendarmes en werkstakers aan de orde en worden voortdurend vele ruilen on lantaarns stukgeslagen Bij Eane ux werd bet bosch in brand gestoken die zich over 1500 vierk meter uitstrekte Volgens een ander bericht word over 12000 vierk meter alles vernield Overigens is het to Esnoux rustig Te Cockerill hebben 7600 man hot werk gestaakt te Haine Saint Pierre 380 te Marimont eveneen 380 in het Centrum d helft der werklieden te Levant du Fle ne 1000 man De werkliedenbond te Antwerpen heeft besloten de werklieden in de haven uit te noodigou geen steenkolen uit het buitenland te lossen V Véor de vele blgken van belangstelling bjj de gel oorte van onze Dochter ondervonden betuigen wjj onzen harteiyken dank W B S BEEDE J 0 REEDE BoEsT worden bij voorkeur afgewacht op 13 en Donderdag 14 Mei Vititet Woensdag Wat de Belgische grondwetsherziening betreft decentrale sectie der Kamer hield weer oen vergadering onder voorziiting au Do Lantsheere Dezeverklaarde dat bij nadere overweging de argumentenvan Frère Orban tegen bet referendum hem minderernstig toeschenen oipdat het volk nooit geconsulteerd 741I wordon dan m geval van oneenigheidtusschen den Kouing eu het Ministerie welks opvatting omtrent de nuttigheid van eenigen maatregelsteeds nauwkeurig overwogen zal zyn Hij was welgeen opgewonden voorstander van bet referendummaar zou er vóór stemmen omdat het hem voorkwam eeu voorwaarde te zijn door de Regeeringgesteld voor haa toetreding tot de herziening vanhet kiesrecht en dfze was noodzakelijk en urgent Prère Orban en Saincleletle bleven vervolgens volharden bij hun ver t tegen het referendum Desectie heeft daarna een lezing vastgesteld waarin deverklaring van De Lantsheere opgenomen wirl metwelke de meerderheid zich vereenigde In beraadslaging kwam vervolgens de vraag of in de Grondwet moet worden opgenomen een voorschrift behelzende dat de toestemming van den Koning vereischt wordt voor het huwelgk der prinsessen vankoninklijken bloede Met algemeeoe stemmen werdbeslist dat een gewone wet daarvoor fbldoende is Eveneens verklaardde de seclie het onnoodig ofschoonniet onnuttig om in de Grondwet een artikel optenemen hetwelk do cventueele annexatie van denKongo toelaat Eindelijk verklaarde de sectie evenzeer onnoodig een constitutioneel voorschrift hou tiJi Vno m ir 1 dende het in het leven roepen eener staats politie t oermanB en KolenpersoneelDe commissie heeft thans haar werk afgedain en p en WélEd Heer S D BOOü betuigt langi dezen weg hunnen dank voor de extra beloöning die van hnnnen geachten Patroon bü gelegenheid van ZEd 12 J8rige Echtvereeqiging hebbén ontvangeü T G BOÓl ïl VAN PEE GRAAF C SEVENHOVEN L STAPHORST D JANMAAT C SCHENKEL Gotida 11 Mei 1891 besloot Woensdag a s bijeen Ie komen om de sLitistieke gegevens na te gaan welke de Eogeering heeft overgelegd tot nadere toelichting van haar kiesateliel en om de vraag te behandelen of de grondslagen van het kiesrecht moeten worden opgenomen in de Grondwet dan wel overgelajen aan d en gewonen Wetgever pffRoSnOTKERf GEP van de Makelaars Cantïlaar Schalkwijk te Rotterdam Gouda Snelpersdruk vaii fi BEiNKMAN Zoon De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 40 Geïmporteerd fust 7 50 September October November eu Decemberlevering ƒ 7 6Ö 1891 m 4585 Woensdag 13 Mei GOUDSCHE COURANT WERKSTE R tenUehlad ooor Gouda en Onistrehm De uitgave dezer Courant geschiedt dagelpe g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prp per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Wzonderlflke Nommers VIJP CENTEN ADVERTENTIBN worden gepla t t van 15 regels k 50 Centen edere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsmimtfc Bovendien worden alle Advertentien gr M opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt De inzending van advertentien kan gescMeden tot 6to uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND M BOGAEKDT Bz met algemeene 48 stemmen tot candidaat van de kiesvereenigiug Burgerplicht geproclameerd De Voorz herinnert dat deze candidatuur slechts voorloopig is daar do besturen der vereeuigingen van de verschillende deelen van het district nog moeten bijeenkomen om den einduitslag der stemmingen op te maken doch hij twijfelt niet of de hier gestelde candidaat zal blgken ook elders de meeste stemmen te hebben verworven zoodat de heer Bogaerdt wel definitief candidaat zal worden Hij beveelt de candidatuur met allen aandrang aan en zegt dat bet niet genoeg is dat ieder een half uurtje uitbreke om te gaan stemmen mair dat elk behoort te g veren voor de goede zaak opdat de afloop niemand aanleiding kunne geven tot zelfbesohuldiging Hoe ook de vooruitzichten zgn daarover loopen de meeningen uiteen wg moeten doen wat wij kunnen zegt de Voorz In antwoord 8 eene vraag van den heer Grootendorst verklaart de Voorz nog dat de beer Bogaerdt zioli bereid heeft verklaard voor d kiezers op te treden zoodat eerlang de gelegenheid zal bestaan om met den gestelden caadidaat en zgne denkbeelden kennis te maken GOUDA 12 Mei 1991 Bg kon besluit is aan den burgemeester van Bodegrave W Lotsy toestemming verleend om tot 1 Mei 1892 te Gouda te blijven wonen Gisterenavond had eene vergadering plaats der liberale kiesvereoniging ten einde een candidaat te stollen voor de verkiezing van 9 Juni voor een lid der Tweede Kamer Op de lijst der ingekomen oandidaturen kwamen voor M Bogaerdt Bz te Krimpen a Ij vootgestelddoor de heeren Mr J Eortuyn Droogleever G Prince en H Enno van Gelder M Bogaerdt Bz Mr E P Mees en Jhr Mr W 3ix voorgesteld in de Kiesvereoniging Burgerplicht te Krimpen a L M Bogaerdt Bz voorgesteld in de LiberaleKiesvereoniging te Waddingsveen M Bogaerdt Bz te Krimpen a L en Van Dissel ingenieur te Leiden voorgesteld door de Kiesvereeniging te Boskoop De voorzitter begon met te betreuren dat de leden niet meer gebruik haddon gemaakt van hunne bevoegdheid om candidaten op de lijst te brengen waardoor drie leden van het Bestuur zioh genoopt 1 gezien hadden don heer Bogaerdt voor te dragen die in het district woont en aldaar voel voorstanders telt Oere candidatuur kwam lu de eerste plaats aan de orde De voorz Mr J Fortuyn Droogleever beval den beer Bogaerdt ook namens zijne medevoorstellers warm aan Hij kende dezen heer sedert jaren als een echt liberaal vooral doordien hij met hom bij de verkiezingen had samengewerkt Ten overvloede had hij zgno moening gevraagd omtrent Zondagavond hield Vt J H Gunning J Hza io de Pieterskerk te Leiden zijn intree rede als predikant der Ned Herv Gemeente aldaar met den tekst Exod 28 86 38 Des morgens wai hij door zgn vader professor J H Gunning in zgn dienstwerk bevestigd met eene leerrede oïor Efez 4 10 12 Een tdlrijke menigte woonde beide plechtigheden bg Gisteren overleed te Stolwijk de heer L A do Vreugt sedert twaalf jaren lid van den raad en wethouder in welke betrokkingen hij de belangen der gemeente behartigde alsof het de zijne waren het bekende manifest der Liberale Unie dat hoewel niet verbindend voor allo vereenigingen en candidaten toch een geschikte leiddraad mag heeteu voor hetgeen in den eersten tijd ann de orde zal komen Oe heer B had verklaard in hoofdzaak speciaal wat het kiesrecht en de iinancioele hervormingen betreft met de wenschen der Unie in te stemmen Hij zou als industrieel een zeer waardig en nuttig Lid der Kamer zijn temeer daar hij voorstander is van vrijen handel en voor onze industrie geen bescherming veriangt zoodat hij ook iu dit opzicht aan de traditie der liberalen getrouw blijfl Voorts is de voorgestelde candidaat een goed spreker die schoon als industrieel niet gewoon in hei publiek het woord te voeren duidelijk en gemakkelijk zijne gedachten kan uitdrukken waarvan hg meer dan eens heeft blgk gegeven Aan tijd om die betrekking behoorlijk waar te nemen hetgeen bij mannen uit do practijk vaak een beletsel is zou het hem niet ontbreken daar hij met een broeder is geassocieerd aan wien hij veilig de zaken in zgne afwezigheid kan overlaten Over het geheel ia de heer Bogaerdt dus een zeer gewenscht candidaat die verkozen zijnde natuurlijk niet dadelyk op de eerste rijen zou schitteren maar die op den duur zou blijken een zeer nuttig en waardig lid der volksvertegenwoordiging te zijn De heer Gotte die den heer Bogaerdt persoonlijk kent juicht deze candidatuur van harte toe beaamt ten volle wat door den voorz ter aanbeveling gezegd is en verklaart ook zgnerzijds dat de heer B is een volbloedliberaal dien hg gaarne in de Kamer zien zou FEUILLETOIM EEN ONGELUKKIGE Haar het Framch De andere candidaluren blijven onbesproken daar de heeren Mees en Six verklaard hebben geen candidatuur in het district Gouda te willen aanvaarden en niemand weet op welke gronden de heer Van Dissel Ie Boskoop is genoemd Alsnu wordt tot stemming overgegaan en de heer De fortuin vroeger zoo wreed laobt u toe en toont zich barmhartig Ge denkt volkomen gevrijwaard voor straf nietwaar Da wereld weet njet dat ge hebt gestolen Wie kan u uw misijaad in hef aangezicht slingeren God Hij bespiedde u Hij heeft Florence op uw vtq gevoerd en ge hebt haar liefgekregen en zij u Ge hooptet op geluk Onzinnige Hoe hebt ge hef niet wonderbaar gevonden dat ge de dochter van uw slachtoffer moest ontmoeten Er waren zooveel vrouwen op de wereld om verliefd op te raken aan wie ge uw naam fcondt geven Maar ge moest juist deze kiezen zondtir iets van haar famiUo of van haar verleden af te weten En de liefde heeft u overmeesterd ge hebt dat onbekende wezen aangebeden en go zaagt uwe toekomst in biiar om haar I O ja het toeval Dat is de naam dien gij aan de Voorzienigheid geeft Denk na en oordeel I Die Voorzienigheid doojfti ontkend heeft u Florence doen ontmoeten want God wilde dat gijzelf de bewerker zoudt zijn van uw straf Dat is niet genoeg Diezelfde Voorzienigheid heeft Pran ois Joffrin op uw levensweg gestuurd Ge hadt een eerste misdaad begaan de tweede moest volgen Kolund hoorde onbewegelijk toe getroffen door het logische in Alice s woorden Zij di wij liefhebben oefenen invloed op ons uit zoo el door hunne woorden als door de stem die de woorden nitspteA t Sedert zgne kinderjaren was Roland er aan gewend geweest zich door de stem zgnor zuster Vin 87 l tf i iea wij dan rouw t = Saweten geei berouw zonder berouw geen wroeging Ja ik heb vrg en gelukkig geleefd zonder o ii aan de ver moorde vrouw te deuken Ge veroordeelt mij omdat nen Whebhen Ik wischte het kwaad van vroe intii rt P eu plechtig gebaar n een opwelling van edele verontwaardiging sprak aj jnet innige overtuigioè s s P ai En God waar bloeft ge dan met uw God P l nd barstte in een pgnlijk lachen uit be weet wel dat ik daar niet aan geloot Gnrf if F 1 Maar ongelukkige aluT gelooven Hij heeft h eft J geleid alles vastgesteld Hij r T i gevoerd tot op het punt waar on vol P vernieuwde krachten 01 vertrouwen in den strijd Alles gelukt u te laten medesiepen Zij ging in vervoering voort En tot uwe verontscbuldigiug voert ge de scherpzinnige redeneeringen uwer wijsgeeren aan en de grondstellingen van naturalisten i Ik ben niet zoo geleerd als gg on ik ken de werken niet waarvan ge spreekt Maar nooit zal ik gelooven dat mannen van talent en vernuft den vrijen wil kunnen ontkennen don handelenden wil die ons vergunt te kiezen tussbhen goed enykwaad De menigte begrijpt misschien niet do werken dier groote denkers goed dat is mogelgk dat halve geleerden uit seo op waarheid gegronde theorie valsche gevolgtrekkingen maken geef ik eveneens toe Die raenschen vinden het gemakkelijk met behulp van vluchtig overwogen schrifturen een zedelcer te scheppen die hun past Maar is een dergelijke dwslinsf te ver ondersfell i bij u Bij u dia alles heeft bestudeerd wiens geest is gerijpt wiens verstand is geoefend P De verontschuldigingen die ge aanvoert moetea door u dadelijk zgn weofld d Nooit zal ik gelooven dat ge geen genoegzaam besef hadt van uw mi daad Ongelukkig behield uw trots den boventoon de trots dje u daed haken naar geld omdat uw gdelheid haJ geleden onder het zoeken naar fortuin Het was altgd nog die trots die u heeft gestieand toen go uwe rijkdommen zaagt verineenlcren ei ge de wereld met uwe mi lioenen beheerschtet Nog hadt ge voor u zelven verontschuldigingen bij de hand Maar verachtelijk is het dat ge Flonnce