Goudsche Courant, woensdag 13 mei 1891

met de kleine studentenmuts on de verdere attributen van een Corpsbursche versierd het voorzitterschap waarnam en hot exercitium salamandri commandeerde met evenveel vaardigheid alsof hij zijn grenadiers liet exerceeron Voor de oningewyden deelen wy hier mede dat bij don salamander de glazen op bever van den voorzitter in kringvormige beweging over de tafel wordoii geschoven waarna zij worden geledigd dan wordt er eenigon tijd modo op de tafel getrommeld totdat z j weder op commando met één forschen slag worden nedergezet Dit alles ging onder s Keizers leiding allervoortreffelijkst Wilhelm II hield ook een toespraak waarin hij de studonten duels de Mensuren ver heerlijkte als een oofenschool van moed en koelbloedigheid Bij die duels brengen de studenten elkander zooals men weet lichte wonden in hot aangezicht toe uiet ongelijk aan die welke het g volg zijn van het bekkesnyden hier te lande Voorts werden de gebruikelijke liedoren gezongen ook de Landesvater waarbij de aanwezigen paar aan paar elkanders mutsen pp een degen prikken een plechtigheid die do Keizer met zijn zwager den prins van Schaumburg Lippo verriohtte üok werden veel toasten geslagen onder anderen op don jongsten i Fuchs groen aus dom Hause Hohenzollorn dat wil zeggen op den Kroonprihe dien de Keizor beloofde in Bonn te zullen laten studeoren Even na twaalf uur des nachts was do Landesvater afgoloopen vol geestdrift zongen de Corpsburschen 80 lange wir ihn kennen Woll n wir ihn Bruder nennen Ks leb auch diesor Brudor hoch Daarna commandeerde de keizer weder Silentium Landesvater ex ofGcieller Tbeil des Commerses ex Beginn der Fidelitat Als braaf huisvader woonde i M deze fidoliteitniet bij maar verliet met z n zwager de zaal omeen welverdiende rust te genieten m dienst Reeds den volgenden dag verraste zij deze met eenen korporaal die likker zat te eten en voorgat de broeder der dienstmeid te sijn inde keuken Mevrouw verklaarde nadat hij vertrokken was van zulke bezoeken in het vervo verschoond to willen bigven Don 4den Mei ginPe moid naar de kerk met 3 paar kousen 6 rokken en 2 japonnen aan en de rest van haar goed onder don arm om niet terug te komen Den zelfden avond ontving mevrouw ochter hot volgende briefje Zurpent van oen Mevrou Ik hoef mijn Goos Pening ferdient dus ik koom niet te rug daar ik al lang fan u hoeft gehoort wat voor een surpent u is voor de booyon en altijt Tegen lemaml zgn frg er Der is op die jonge niks to seLe korporaal als de perzoono lijke dionstplig er door komt mot jo eige fent nog onder hum staan weetje dat wol dan kan dio hem nog finde Nou medam ik sal alle meide foor je waarschouwe hoorjelioddermodam Die sig vriendelijk noemende u dienaresse vonnis te vragen Dat zal Wel bij noorden blijven want de praalhans heeft te veel bazenbloed iu de aderen Ook gelooft men dat de radioalen wel wat bedaren zullen wanneer zij uitgeraasd hebben tenzij het gezond verstand heelemaal bij die heeron op den loop is gegaan Immers op dit oogenblik een crisi te maken zou wind zgn in het zeil der conservatieven Men zag in de Fransche hoofdstad vele roode en oranje plakkaten met rouwrandeu iu verschillende wgken aangeplakt met het opschrift Protest togen de moorden van Fourmies waarin gezegd werd dat de Regeering met het geweer van Lebel proeven genomen had op Fransche harten Zonder eenige wettelijke oproeping la men verder had de Jood Isaac onderprefect van Avesnes gehoorzamende aan do bovelen van den dief on moonlenaar t onstans do soldaten in moordenaars van werklieden vrouwen en kindoren veranderd Ten slotte werd aangekondigd dat oeu krans zou worden gelegd aan den voet van het standbeeld dor Republiek op het ploin van hot Chateau d Eau ter eero van de omgekomeuen van Fourraies V JXt verheven denkbeeld schfint uit gogaan van de Bèu Kiften Do plakkaten werden door de politie afieMmSurd Op eeu te Parijs gehouden meeting van Boulangisten onder eere roorzitting van Rochefort word veel onzin verkocht I aor vertelde o a dat de Regoering in overleg handelde met Dmtschland Roche zei dat Constans naar het schavot moest Ten slotte werd een vurige protest motie aangenomen eu toen gingen de hoeren naar huis Do Duitsche Rijksdag is naar huis tot November eu men hoopt dat de Pruisische Landdag spoedig zijn voorbeeld zal volgen zoodat het al Ies nog beter afloopt dan men ooit had durveu denken De quaeatie tusschen den Landdag en het Heerenheer over de inkomstenbelasting is ook op weg van bemiddeling Het Heeronhuis neemt genoegen met da belasting van 4 pCt voor de hoogere inkomens maar niet in don vorm van progressie waartegen veh loden van het Huis bezwaar hadden om het beginsel De pCt zullen het hoogste punt van uitgang moeten vormen en het tarief verder degre sief zijn Geen kans ziende voor eenig antwoord op da troonrede eene meerderheid te krijgen hebben de ver lfllende partijhoofdon te Weenen op aansporing der regoering er in toegestemd die rede onbeantwoord te laten en zich te bepalen tol eijn adres aan den Keizer waarin da Kamer den souverein bedankt voor zijne voortdurende landsvadorlijke zorg en het volste vertrouwen uilipreekt in de door hem te nemen maatregelen Zulk een votum is zeker eigenaardig en komt wel ho st zelden in een parlement loor maar men moot do leiders dor verschillende partijen prij cu dat zg een onvruchtbaar en langdurig adres debat uit den weg zijn gegaan Men zou in ieder land waar de stroom Ier parlementaire welsprekendheid niet in s lands maar wèl in het partijbelang breed pleegt te vloeien aan dit bewijs van zelfbeperking wol eens een voorbeeld mogen nemen De honden worden in het leger niet alleen als overbrengers van berichten gebezigd m ar zijn onlangs ook afgericht tot het opzoeken van in den oorlog verwonde soldaten die iu bosschon ot op niet goed te ovemeue plaatsen liggen Om de honden daarin to oefenen gaan verscheidene soldaten hier en daar in het veld Jiggen en verroeren zich niet terwgl zg hot geztcht naar den grond koeren De honden krggeu bevel deze gewonden op te sporen Wanneer zg dan een soldaat gevonden hebben legden zg de yoorpooten op zgn ru en gaan blaffen waV door zg de aandacht van de ziekenverplegers trokken Do houd blgft zoolang bg den gewonde blaffen wat men met een jagersterm doodblaffen noemt oen eig ouschap die bg jachthonden zeer hoo geschat wordt tot de verplegers te hulp komen ledere compaguie heeft 12 afgerichte honden Er worden uitsluitend wolfshonden voor gebruikt daar andere jachthonden bg het zoeken dor vorwondon op boschen wildrijk gebied dikwgls van hun taak J Eenige jaren geladen is in Araeië een lachpUut ontdekt welker zaad dat veel overeenkomst heeft met sperzieboontjes tot meol gemalen en zoo gebruikt de monsoltón in een uitgelaten stemming brengt Z j die het gebruikt hebben beginnen luid to lachen te zingen te dansen en de grootste gekheden te doen Do vrool kl bui duurt ongeveer eeu half uur Zoodra de werking ophoudt valt hij die er aan onderhevig was dood vermoeid in een diepen slaap en weet bg zijn antmken nieti meer van hetgeen er gebeurd is Men kan dat ook met bet zaad van andere planten gedaan krijgen als dit eerst Schiedam gepasseerd is Een gevecht op den predikstoel dat stichtelijk schouwspel werd onlangs in de Baptistenkark te Madalin Am Staat New York te zien gegeven Er werd daar acht maanden geledon een predikant de Heer Boyse benoemd Deze was echter niet naar don zin van alle gemeenteloden en de oppositie tegen hom werd zóó sterk dat Ds Boyse ontslagen werd De predikant weigerde echter in het besluit der gemeente te baruslen Ug bleet zgn ambt vervullen maar toon hij onlangs op een Zondagmorgen in de kerk kwam om te preekon vond hij den kansel bezet door een anderen leeraar dien men in zijne plaats bad benoemd Hij hield zich goed ging zitten en luisterde schijnbaar zeer worden afgeleid BQlteolandsch Overzlcbt De laatste der zes verkiezingo 1 voor het Engelsche Lagerhuis do algemeene verkiezingen in hot klein is ten gunste van Aa Home rukr beslist Te Harborough in Leicestershire moest een opvolger gekozen worden voor den overiedon conserva tieven afgevaardigde ïapling die bij de vorige verkiezing toen de Home rnler 4670 stemmen verkreeg met 5708 stemmen werd gekozen Nu echter werd de candidaat der Hotne rulera de heer Logan gekozen met 5982 stemmen terwijl zgn conservatieve tegenstander Hardy 5493 stemmen op zich vereenigde Het geheele aantal kiezers in bet district bedraagt bijna 14000 De uitslag van deze algemeene verkiezingen in hot klein is dus dat de Unionisten de overhand behielden in vier districten Whitehaven MidOxford de City te Londen en Zuid Dorset terwijl da vereenigde Homerulers vaa Suffolk en Leicestershire de zetels welke zjj bg de vorige verkiezingen verloren heroverden Het voordeel is dus aau de zijde der Unionisten gebleven maar hierbij mag men niet vergeten dat alle open plaatsen van conservatieven afkomstig waren dat het voor de Be geering een weg teoken oat de liberalen steei l meer de Udionisten iï 3en steek lat n en iot Gladstone terugkeereo De werkstaking in België blijft de uiteeoloopende verschijnselen te zien geven di haar van den aanvang af gekenmerkt hebben gevolgen van de tegenstrijdige invloeden dio op haaV werken Enkele 6e Klasse Trekking van Dinsdag lé Mei laatst ontvangen telegrammen geven hoop op spasdigs j o 14935 f 1000 hervatlen nn hnl rt 4 1 1 X PETROLEUM IVOTEERÏIVGE van de Makelaars Caotzlasr di Schalkwük te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 40 Geïmporteerd fust 7 50 en Juni lovering ƒ 7 40 September OctoNovember en December levering ƒ 7 60 voorbij was en dat hij niets moer bezat nu hij zijne zuster verloren had Hij lag nog altgd voor haar neergeknield in krampachtig snikken Ja ik ben een ellendeling sumelde hij Ik heb geen enkele verontschuldiging ik verdiengeen medelijden En toch bid ik u smeek ik u die mijn rechter zgt laat mij niet aan mg zelvenover Vergeef mg Nooit 1Alice Alice in naam onzer kinderjaren weesonverbiddelijk Het is mg niet mogelijk te met uwe verachting De gedachte is mg onvolïïraaglijk dat gij mijn hulp mijn toevlucht mijn troost niet meer zoudt zijn j Vergeef mijl Nooit sprak zij andermaal O onze gelukkige kiudoija en de heerlgkedagen die wij oertijd hebben beleefd A Gewaart nog ieel kleüi ik leidde uw j eerste sihreden en ge sloegt uw kleine armpjes om mijn Ihala enzeidet tegen mij dat ge van mij Imoer hieldt danvan alles op de wereld Zijn die herinneringendan niets moer voor u En latejr toen wg metons beiden alleen achterbleven hoje heeft toen uivwaakzame teederheid mijn gezonken moed wederopgewekt Schenk mij genade zie mot barmhartigheid neder op uw ongelukkigon broeder die doarmen naar u uitstrekt d c u bidt en smeekt Vergeef mij Nooit I herhaalde zij weder maar ditmaalmet gebroken stom alsof al haar kracht haai Meiber 336 Staats loterij hervatten van het werk W het uiet reeds hervat K jj 13439 is De herifihUn rl r ftnrrpar nn lanf ir l 1 14668 18279 ƒ 400 De berichten der correspondenten van Vrijdag jjg 11573 200 en Zaterdag lieten daar nog weinig van vermoeden jf gggy 5322 9369 al bevestigden zg dat do stakinj nog niet in alle gsss 125 0 streken van het kolenland algemeen was geworden Het voortdurend gevangen nomen van leiders hoffverbieden van samenscholingen en vergadorin n het steeds versterken der militaire macht teneindede tot arbeiden gezinde werklieden to beschermen doen zien dat overheid en regeering de bewegingals een gevolg van persoonlijke invloeden beschouwen die zg j enen door krachtig ingrijpen den kopte kunnen indrukken la Frankrijk is de gisting onder de werk lieden vrij wel bedaard maar onder de hoeren van het parlement duurt de agitatie nog voort De radicalen met Clemenceau aan het hoofd zgn woedend dat de amnestie door de Kamer i vorworpen on slaan allerlei bodreigiugen uit tegen Constans aan wien zij alles wgten De genoraal van ouds bekend lacht in zijn vuistje te Brussel eri zou zioh in zijn gewone snorkende taai reeJis uitgelaten hebben dat hij weldra naar Parijs zal terugkeeredSpm revisie van zijn 9873 10033 10104 13826 14617 en 20873 100 Prijzen van ƒ 70 92 32Ï8 B575 8277 10939 13051 16311 18168 S309 10981 13217 16416 1817 8359 11016 13236 16635 18213 8720 11066 13292 16739 8868 11207 13466 16789 9224 11336 13534 16818 9311 11529 14146 16845 11621 14329 16863 11684 14491 1708 19327 11704 14564 17189 19332 11733 14593 17322 19454 11990 14631 17340 19490 138 3319 5796 229 3383 5937 317 3435 601 339 3577 605 401 3619 6f03 982 374 1 6129 1109 3817 6164 1416 4092 62 l4 1421 4181 6290 1548 4242 6492 1653 4314 6590 1631 4351 6765fS 560 12026 1750 4661 6921 10061 12 l39 2003 4806 7107 1 J 08 12266 2143 4999 7233 10489 12282 18214 18853 18379 18546 19060 9389 9597 96 03 9610 9J30 14683 17581 19659 14792 17600 19684 149 4 17642 19715 15053 17671 19724 2170 5038 7305 10538 12312 15123 V706 1987 In de gisteren gehoudou vergadering van de afdeeling Bodegraven der Kiesvereeniging Burgorplicht is gekoien tot candidaat voor de a s verkiezing de hoer Bastert Oud Minister van Waterstaat Als candidaten voor den Gemeenteraad de hh Dr W H Kaptoijn aftr lid D Turkenburg en J A van Ghese Grothe De burgemeester van Amsterdam Keeft van iemanddie buiten woont doch in de hoofdstad zyno zaken uitoefent voor zedelijk verscbuldigdo belasting ƒ 600 ontvangen Naar wij met stelligheid vernemen is beslotentot het organiseereu vatt een bedevaart der Nederlandscho jongelingschap naar Rome ter gelegenheidvan de driehonderdjarige herdenking van den sterfdag van den H Aloysius van Gonzaga patroon der tudeerende jeugd Do bedevaart zal waarschijnlijkio September plaats bobben Tijd Men deelt ons mode dat de minister van binoeolandsche zaken de heer jhr mr A F de Savornin Lohman oen paar weken vóórdat de legerwet feij do Tweede Kamer in behandeling werd genomen naar verschillende garnizoenen is geweest om zicli p de hoogte te stellen van hot kazerneleven en den toestand der kazernes Uet resultaat van dat onderzoek is dat zich onder de miliciens der lichting van 1891 die de vorige week bij het leger zijn ingetreden en dus de kazerne voor korten tijd tot èun verbluf hebben bevindt een zoon van dezen minister dezelfde jonkman die indertijd te Amsterdam een der oprichters vas van de vereeniging van jongelieden die zich verbonden om persoonlijk hunnen dienstplicht to vervullen Hot blijkt dus dat ook do minister Lohman er geen bezwaar inziet om zijn zoon toe te vertrouwen aan de kazerne ondanks al hot kwaad dat er in de Tweede Kamer en daarbuiten van het kazerneleven gesproken wordt N R a De Engelsche professor John Tyndall is knorrig geworden dat de nieuwsbladen aanhoudend bericht gaven aangaande zijn gezondhoidstoeatand Jicht zegt bij is oen demon die zich op velerlei wijze vertoont en het kan zijn dat ik aan jicht lijd Daarop geeft hg een nauwkeuii o boschryving van den ziektetoestand vao zijn rechtervoet Onder de gunstige omstandigheden en bij volkomen rust zal het nog zes weken duren alvorens zijn voet weer in gewonen toestand is zegt hij Hij bedankt de pers voor haar belangstelling maar nu heeft hij nog een gunst te vrageh Hy beeft nu alles verteld wat er van zijn voet te vertellen viel en de veranderingen die van dag tot dag in zijn toestand plaats grepen zijn der vermelding niet waard Hij verzoek dus dat er een einde kome aan de berichten die het publiek en zqn vrienden slechts lastig en vervelend kunnen vinden Z M do duitaohe Keizer is te Bonn weder in een nieuwe hoedanigheid opgetreden en wel als roünist Hij heeft mot do bonner studenten en oudstudenten van welke laatsten zees velen waren overgekomen om de buitengewone plechtigheid bij te wonen een Commers gehouden waarbij hij zelf hebt gehuwd dat ge tot vrouw tot vertrouwde tot levensgezellin de dochter van uw slachtoffer hebt gekozen En met een glimlach op het gelaat met opgeheven hoofd hebt ge deze vloekwaardige verbintenis kunnen aangaan Overweldigd door de waarheid barer woorden zonk Boland met gebogen hoofd voor zijne z ater op de knieën neder O ik weet wat ge mij zult antwoorden gin nj harUtochtelijk voort Om den moorj moeder gepleegd te vergoeden wildot ge gelukkig maken en ge gaaft aan de doJ Ror hét aan do moeder ontroofde geld terug Meer dan dat een belangrijk fortuin Leugen niets dan leugen I Alleen het berouw wischt uit en ge hebt goen berouw gehad alleen de wroeging maakt weder goed en gij hebt geen wroeging gekend Ge hebt het schandelijke van uw gedrag niet ingezien toen ge gedwongen wordt een tweede misdaad te begaan Sampzalige ge hebt dat alles gedaan I Ik heb u te lief gehad om u te haten maar ik kan niet anders dan u verachten u die in mijn oog zoo hoog Verheven waart Daarom vloek ik u Ge hebt mijn afgodsbeeld te pletter geslagen Ware ik niet een ijverige en geloovige Christin ik zou aau alles twijfelen En wien zou ik nog gelooven nu ik niet meer in u geloof Zij werd overweldigd door een ontzettende smart tranen stroomden haar langs do wangen en Roland weende ook want hij begreep wel dat alles nuj aandachtig naar z jn ambtgenoot Maar bij de avond godsdienstoefening waren do rollen omgekeerd Toe stond Ds Boyse op den predikstoel Hij gaf eet gezang op maar men verbood don organist dal gezaag te begeleiden en niemand zong mee Di predikant zong echter zyn solo ten eind en daarop begon hg zijn tekst voor te lezen Maar terwijl hn daarmee bezig was klom een gomeentelid Worthington genaamd den predikstoel op on pakte den leeraar vast om hem er af te dragen Do Hoor Boyse een sterk man echter bood tegenweer Hij drong Worthington met kracht terug en toen nog tweo andoren dezen kwamen helpen ontstond er een hovig gevocht waarin heel wat slagen vielen V n de godsdienstoefening kwam natuurlijk niets De predikant Boyse heeft togen Worthington een aanklacht ingediend Het hoofdbestuur van den Nederlandschen militairen bond wekt in oeno circulaire op tot steun daarvan De bond dio in 1874 is opjjerioht hoeft zfjn ontstaan te danken aan do behoefte die bleek te bestaan aim uitbreiding en samenbinding van de voor vele jaren roeds door vrienden der militairen in de groote garnizoonsplaatsen opgerichte militairs veroenigiugoo waarin do belangstollende onderofficieren en minderen enkele malon por weok vergaderd werden om naar de eischen van hart eu versland nuttig en aangenaam te worden bezig gehouden ia overeenstemming met het beginsel dat in de Inleiding op bet reglement van krygstucht aldus i omsohroven Daar de godsdienst de bron is van allo geluk deugd waren moed on troost moet ook ia im krijgsstand een ieder zich tot betrachting derzelfe en tot eene zedige levonswyzo bovigtigen de godslasteringen het vloekon en zworen moeten wordta nagelaten en zullen de meerderen hierin en in il wat de handhaving der goede zoden kan bevorderen hunne minderen met oen goed voorbeeld voorgaan en alle buitensporigheden algemeen vermeden moeten worden Het gevolg der oprichting van den bond staande op den grondslag van het Woord van God wai dat de reeds bestaande militaire vereenigingen vereen herachapen in Tehuizen voor militairen di eiken dag voor den militair geopend hem zoo veel doenigk het gemis van het oudorlgk huis zouden vergoeden Voorts werden in verschillende plaatsen Tehuizen opgericht en in stand gebonden waarvan de rgke zegen reeds voor zeer velen onmiskenbaar is geweest Op het oogeublik mag de bond zich verblijden iu het bostaan van 21 Tehuizen en wel te Amersfoort Amaterdam Arnhem Bergen op Zoom Breda Delft Deventer Doesburg Gorinchem Harderwgk Helder Hoorn Leiden Naarden Nijmegon Utrecht Tlissingen Zutphen legerplaats bg Oldobroek legerplaats bg Soeaterberg en Batavia terwgl een TehuJ te Schoonhoven zal geopend worden AI deze Tehuizen behalve Amaterdam worden naar gelang van plaataelgke behoefte en omatandigheien uit de bondskos gesteund maar het beho geen betoog dat het onderhoud vooral voor i kleinere plaatsen zoowel voor hoofdbestuur als afdeelingsbestuuren met zeer vele bezwaren en zorgen gepaard gaat Zoo gaarne zon het hoofdbestuur in staat z jii om al de besturen der Tehuizen die alle met toe ontzonk Toen hief Boland zich op hg wilde vlochtw maar was nauntelijks in staat te loopen Hij sloeg krampachtig met do handen in de lucht stoottt met de knieën tegen de meubelen en viel als 1 door drank benevelde tegen de muren aan Hij verliet de kamer en de jonge vrouw wi alleen Toen uitte zg een luiden kreet en viel b wuitelooB op de n grond neder IX Na dit ontzettend tooneel legde Botand zich op het ziekbed neder om het niet meer te verlotél Al die verschrikkelgke aandoeningen haddon It veerkrachtige natuur gebroken De stoornis in W zenuwstelsel kwam weder terug en ook het pbt aan eetlust waaraan Móntfranc sedert lang ilijdend was nam toe Tevergeefs trachtte men do ongfr steldheid te verdrijven Florence liet dokter Alli ard roepen die haar zijn bezorgdheid niet verborj De verschijnselen schenen hom jeeor ernstig haalde duizelingen en aanboudeoVe slapeloosheid terwijl alleen door gevaarlgko verdoovende middetoa eenige rnst kon worden aangebracht Binnen enks dagen verergerde de toestand dermate dat all i uit de omgeving van Roland begrepen dat hg loren was Wordt vervolgd wi ding hUune taak vervullen in staat te stellen om zonder groote flnnnciéole zorgen hun arbeid met blijdschap te doen trots den tegenstand wolken zij nog menigmaal moeten ondervinden De vaste inkomsten zijn op verro na niet toereikend om in de behoeften vau dezo Tehuizen te voorziou D bezoekers daarvau zijn wol gewillig maar niet bg machte om eenigon afdoenden geldelijkon steun te bieden Voor hot lidmaatschap is behalve instemming met de beginselen van dien bond oeue jaarlijksche contributie van minstens 2 noodig Over onze kolonialen is al veel geschreven Het ol d soms hun verblijf hier maar voel meer toch dat in de Oost waar vooral in vroeger jaren zoovelen omkwamen door den invloed van het klimaat de daar heersohonde ziekten cholera on bori beri en laatst niet minst door de kogels en klewangs der Aljehueezon Het woord koloniaal werd dan ook door menig eerzaam burger met een soort huivering uitgesproken het Indische leger was in zgn oog een toevluchtsoord waar het uitvaagsel van do Nederlandsche maatschappg zijn lichamelijk verderf kwam voleinden Er is tAans evenwel een groot verschil bij vroeger op te merkeu De van dag tot dag schrijver van het UU wij st er op dat in 1886 b v de normale sterfteverhouding was 6 pet ijLe slachtoffers dor choleraepidemie niet meegerekend thans in 1888 en 1889 bedroeg de sterfteverhouding niet meer dan ruim 2 pet on daarvan was oen derde aan cholera te wijten Voor onze Europeescho soldaten in Indie bedraagt alzoo de sterftpkrans minder dan de helft van dio vóór twintig jaren Dit verrassonde resultaat wijst onweersprekelijk op de betere zorgen dio nu in vergelijk met vroeger aan do Indische soldaat besteed En van den anderen kant wijzon deze do cijfers aan dat de vroeger beruohto ongezondheid van Indié thans goen beletsel meer ehoeft te zijn om zich naar onze overzoesche gewesten to begeven Zg die met moeite OU zorg slechte gedeeltelijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien kunnen gerust dienst nemen bij het Indische leger Het gevaar dat zij nog loopen dat hun levenskans verminderd wordt thans voldoende opgewogen door het betrekkelijk ruim pensioen dat hun reeds nn twaalf janr dienst wacht Maar de beri beri dan zal mep vragen Hierop nu is het antwoord dat aan deze ziekte in de laatste drie jaren por jaar niet meer dan ééa Europeesch soldaat op de duizend overleed En daartegen is het opraorkelgk dat de vreeselgke ziekte die in vroeger jaren de Europeanen in Indie zoo teisterde de dysenterie nagenoeg geheel verdwouen I Vóór 1870 maakto zg jaarigks steeds meer dan 100 slaohtoffers 10 de laatste twee jaren niet meer dan Tgf op meer dan 16000 soldaten Men kan dus zeggen dat ook dezo vroeger zoo gevreesde dysenterie geen gevaar meer oplevert Naar aanleiding van eene vraag door de Uidd Ct geopperd of de Sohr bg zgne berekening niet ééa belangrgk punt over het hoofd zag n i de meet op verweer dan op aanval berekende gedragsIgn door ons in de laatste jaren tegenover de Atjebers gevolgd en waarnoor het sterfteogfey ontegonzoggelgk zeer verminderd moet zgn vult de sohr zgne beschouwingen nog eenigszins aan Z i is door de concentratie in Atjeb de gezondheid geenszins bevorderd Dadelijk na de concentratie werd de toestand ongunstiger In 1884 was hot sterftecgfer der Europeescho soldaten Ï 47 pot in 1885 bedroeg het 8 04 iu 1888 3 08 pot eerst daarna daalde het weder toen de bodem met rust gelat n werd Bovendien kon de concentratie onmogelgk gunstig op den physiekon toestand onzer Europeesche soldaten wetkon omdat door den toestand waarin zg geplaatst werden hun moreel ontegonzeggelgk lijden moest Atjoh is nog altgd een zeer nadeelige factor Euwanneer meu dan nagaat dat in de drie zeer gunstige jaren vóór den Atjeh oorlog 1870 187 dosterfte 2 69 266 2 45 pet bedroeg en dat deze inde laatste drie jaren 1887 1889 ondanks hotheerschen der cholera in 1888 en 1889 die eenderde van het aantal dooden op hare rekening had was teruggebracht op 1 56 2 01 en 2 02 pct i of zonder cholera gemiddeld op 1 43 pet tegen 2 61 pet in 1870 72 dan kan raeft met hot volsterecht blgveu beweren dat de hygiënische teestandenover geheel Indie van lieverfeïïS belangrgk verbeterd zijn V Het is plicht hierdp te wijzen Het is plicht jongelieden die hier niet aan dei kost kunnen komen tot diönstneming in ons nobele Indische leger san te moedigjin nu men Win de zekerheid kan geven dat de regeering krachtig voor hun wakja zorgt Do persoonlijke dienstplicht in de ko Bij eene mevrouw te Breda trad op 1 Mei eene aicuwe meid f 1