Goudsche Courant, woensdag 13 mei 1891

Donderdag 14 Alei 1891 N 45S6 GOUDSCHE COURANT JVieuwS én Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien lean geschieden tot eei uor des namiddags van den dag der uitgave 2232 5074 7316 10627 12317 16271 17894 19929 2307 5123 732410648 12601 16576 17910 19984 2361 6186 732610666 127U 16925 18067 20060 2417 6420 7885 10763 12802 15940 18096 20548 3069 6509 8002 10756 12807 16086 18138 20848 3085 5669 819110903 12823 16265 uurgerlijke Stand GEBOREN 8 Mei Hendrikus Jacobos ouders J DelensD en 1 M van der Kug Citfaarin EIi beth oudereH de Groot en C J Wolfswiokel 6 Berber JohinoeAniooie ouder i T Willenu en J H M Viner Gererdu onder J Bestenar en J Kat Elizibelb JobuniMnri ouder K C Agien en D M de Bruin 10 Dirkje Adrieiia ooiter 4 Sinder en M Osk m Jicobu Genurdo onders L A van Straaten en D J Voyk 11 Wilbelmina Aoloaia Maria ouders C de korte en C W van Aer Hoeve OVEBLKDEN 9 Mei J de Mol 66 j 10 W van Houten 64 j W T Blom 65 j T 1 Arts 12 m 11 Ji van den Berg 17 m Haastrecht OVERLEDEN N Timmer 77 j A H Brouwer de Konitt 11 j ONDERTROUWD W Jansen en J M Sirre Zevenhuizen GEBOREN Dirk onder T Karreman en N van deu Heuvel Pieler Uendert ouder A Knji sniao en M T Blgdorp Dirk onder A Scbinkeljboek en E de Witt GVhKLEDE N 1 A Klok ed A Kwak 70 j A Mul 27 j ONDERTROUWD M Muller en L Bos ADVERTEKrTi ËN Voorspoedig bevallen van een Zoon J M SCHIM VAN DEK LOEFF fioONDEBS Gouda 12 Mei 1891 Heden overleed onze jongste lieveling BDGÈNE ANTOINB DÉSIBÉ EMIL in den onderdom van rnim 1 jaar J VAR NIJMEGEN SCHONEUEVEL S M M S VA NI IMEGEN SCHONE GEVEL VAN Pba nckenbeeo ïn PttOSCHLITZ Gouda 12 Mei 1891 ♦ Door deze betuigen D J MIDDEL en Echtgenoote alsmede Wede G deJAGEB hunnen hAtelgken dank aan de veleGondscbe vrienden en bekenden voor de zoo talr ke bewezen van belangstelling bji het Huwelijk hunner kinderen erlangd Baarhnd 8 Mei 1891 Bg vonnis der Arrondissemenfe Rechtbank te tGravenhage van 10 Maart 1891 is het Huwelgk van Jhr WILL E JU JAN van der GOES Gepensioneerd Majoor van het O I Leger wonende te i Gravenlmge en Mejonkvrouwe LUDOVICA ABIIAHAMIHA 8ARA ALEIDA TJABDA vanSTABKESBOBGH zonder beroep verblijfhoudende te Arnhem gesloten 9 Augustus 1877 te s Gravenhage op verzoek van beide partijen ontbonden De Procureur der Verzoeker Mr J J BEBGSMA Adv en Procr s Gravenhage 12 Maart 1891 Sportartikelen A 7 os Aze Kleiweg E 73 en 73 Zeer ITette Qesteendrukto musAASTJSs worden GELEVERD door A BRINKMAIV en ii Ondergeteekende bericht bjj deze zgne geachte Begunstigers dat hg op h è d e n zyne BROOD eo BESCmjITBAKKERIJ op de OOSTHAVIn B No 53aanzynenZoon i T mmim hee ft OVEBGEDAAN Dankbaar voor het hem gedurende zoovele jaren geschonken vertrouwen beveelt bjjzijhen opvolger beleefdelflk in Uwe gunst aan ÜEd Dv Dr C F WILDENBURG Onder referte aan let bovenstaande beveelt ondergeteekende zich beleefdelijk aan hopende dezelfde begunstiging te mogen ondervinden welke zjjn Vader gedurende zoovele jaren heeft genoten ÜEd Dv Dr A T WILDENBURG Gouda 12 Mei 1891 De GABxMZOENSVOBDINGSCOMMISSIE te Gouda zal op MAANDAG 1 JUNI a s op het bnreel van den Garnizoenscommandant des middags om 12 uur onder nadere goedkeuring van het Departement van Oorlog in het openbaar Aanbesteden de levering van Vleesch en Vet voor het tydvak van i Juli tot en met 31 December en de Aard appelen voor het tijdvak van 15 Juni tot 1 November 18yl benoodigd voor de troepen hier in garnizoen De voorwaarden liggen dageljjks ter inzage op voormeld bureel Voor de Garnizoensvoedingscommissie A De Secretarti C DOOBMAN IIMDOOMS Eeltknobbels J oornylies Suideèlt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tijd geheel verwjjderd zouder de minste pjjn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prifa per flacon met penseel 30 eta Alléén echt bij B SCHOLTEN CoifiFeur Eisch de handteekening van A v TÜIJLL Soljede en voordeelige kwaliteiten TfilODT ÓNIIEBSOEBESEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCIW K Zn BÜBGEMBESTEB en WETHOÜDEBS van Gouda zgn voornemen op ZATEEDAG den 16 MEI 1891 des namiddags ten een ure inhet Eaadhnis aldaar hg inschrijving aan tebesteden i Het wegbaggeren of opruimen van ondiepe gedeelten in de TurfBingelgracht te Gouda i Het maken van 390 Meter rasterwerk met rie hekken langs het S chietterrein mede al i aar De Bestekken zjjn voor ieder werk te be koTnen op de Gemeente Secretarie en het Stads timmerwerf tegen 30 cents per exemplaar Inlichtingen worden g even door den Ge meenteBouwmeester f by gelegenheid van het 2S Jarig bestaan der School voor Chr JVat Ond alhier door X J v BIESXEBVBLD van Rotterdam op a s Donderdag 14 Nel des avonds ten 7 ure in de Zaal OEtnjE EN Nederland achter den Boekhandelaar MAASKANT VEIJE TOEGANG ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelp opgezonden door het Advertentie Bureau van A BBINKMAN en ZOON te Gouda De prijzen 2 jn door Ion Staat gegarandeerd Geloksaan Hoofdprijs ey 500 000 Mark Uitnoodiging tot deelneming aan de Prijzen der door den Slaat Hamburg gegarandeerde groote Oeldverloting waarin 9 MilUoen 553 005 Mark leker gewonnen moeten worden De pryzen dezer voordeelige Geld Loterij welke volgens plan slechts 100 000 loten befat tijo al volgt Do grootste Hoofdpry is et 600 000 Mark I premie 1 prgs 1 prijs 1 pry 1 prij prijs prijzen 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 8 prijzen 26 prijzeB ü 300 000 M a 200 000 M ft 100 000 M a 75 OOOM i 70 000 M a 65 000 M a 60 000 M a 65 000 M a 50 000 M a 40 000 M a 30 00pM a 15 000 M a 10 000 M 66 prijzen ü 6000 M lOfiprgzen 3000 M 203prgzcn8 2000 M Oprijzen 1600 M 606 prijzen B 1000 M 1060 prijzen a 600 M 29 prijzen a 300 M 120 pr a 200 160 M 30930 prijzen a U8 M 7994 pr 8 127 100 94 9043 pr R 6 40 20 Mark totaal S0 200 prijzen en komen deze binnen weinige utfnden in 7 afdeelingen tot zekere beslissing De Hoofdprijs 1ste klasse heeft bedragen M 50 000 verhoogt zich in de 2de klasse op 65 000 Mark in de 3de op 60 000 in de 4de klasse op 85 000 in de 5de klasse op 70 000 Mark in de 6de klasse op 7 000 Mark in de 7d klasse op 200 000 Mark en met de premie van 300 000 Mark event op 500 000 Mark Voor de eerste prijstrekking ambtshalve vastgesteld kost 1 geheel origineel lot slecht M 6 of 8v80 1 half 3 i 80 1 kwar V 0 90 welke door den Staat geglrandeerde origineelsloten geen verb eo promessen mot origineelplan met 8taat8 en tegen franco inzendingvan het bedrag zelfs naar de verste omstrekenvan mij verzonden worden leder deelnemer ontvangt van mij na plaatsgehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de officiéele trekkingslijst j Het Origineel Plan met staatswapen waaruitinleggelden en indeeling van de prtjzeo in de 7 klassen te zien worden vooj uit gratis verzonden De uitbetaling en verzending der wone Gelden tolgt direct aan de beianijhebbenden prompt vep onder de strengste discretie ledere bestelling kan men eenToudig por postwissel opgeven M wende zich daarom met bestellin gen voor de aanstaande trekking tot SO Jl E I e k met vertrouwen aan JOSEPH HECKSCHER B inkiers en Wisselkantoor te HAMBÜE G Suitschland Goi da SnelpersdrukVan A Brinkman Zoon 1 De uitgave dezer Conraut geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTBN BINNENLAND GOUDA 13 ilei 1991 In de hedenmorgen gehouden bijeenkomst der Besturen van de Liberale Kiesvereenigingen in het district Oouda is gebleken dat in alle vereenigingon nagenoeg met algemeene stemmen tot caudiHaat voor de Tweede Kamer is gesteld de hoer M Bocigaerdt te Krimpen a d Lek welke daarna als candid at der Liberalen is geproclameerd en de candidatuur heeft aangeuomon Gisteren avond ten ongeveer half negen is voor de Gymnastieksobool de sleeper B te water geraakt en onmiddelijk er uit gehaald door de schoenmaker K Hedennacht heeft zekere G verpleegde in hot Oudenmannenhuia zich door ophanging van het leven beroofd De Botterdams he rechtbank veri brdeeUlu gisteren J V d B visscher ie Rotterdam en J v T koopman en herbergier te Gouda wegens diefstal van kleaderen kippen en zwanen resp tot vijt en vier jaar gevangenisstraf Zij gelastte tevens hunne oumiddelli ke inhechtenisstelling J v T die zich in eene inrichting in den omtrek van het gerechtsgeboufr bevond werd kort daarop door den ryksveldwaohter G uneweg gearresteerd J v d B betond zich te Dordrecht in bewaring De Deputatenvergadoring te Utrecht op gisteren wa talrijker dan ooit bezocht Meer daa 800 deputaten badden zich aangemeld 7 Kamerleden woon len de opening nog bij maar moesten toen naar de Kanfer FSUILLETOI EEN ONGELUKKIGE IVaar het framch y IX 68 Plorouce s droefheid was pijnlijk om aan te zien In tegenwoordigheid van den zieke slaagde zij ef nog in haar ïwellenden angst te verborgen maar wanneer zij alleen was wé de zij lang en stil voor zich heen Niets kon haar troosten noch de onware hoop op beterschap die Alice haar toefluisterde noch d ontwijkende antwoorden van den dokter die Iracntte haar Ie misleiden De zieke leed j0ndragolijk Elk oogenblik werd hij overvallen door stekende pijnen in de borst Beproefde hij door de kamer te loopen dan overviel hem soms plotseling epn duizeling zoodat hij plotseling ineenzakte Als natuurlijk gevolg verzwakten ook zijn geestvermoge ns en bet bestaan van den stervende werd een hel Geen oogenblik van verpoozing geen oogenblik van rust Gedurende de lange slapelooze nachten zag Roland de schimmen van zijn beide slachtoffers voor hem opdagen Hu zijn wroeging werd vermeerderd door aanhqjjacgat Wolk een straf voor dien fieren De voorzitter liet Psalm $ 9 7 en 3 zingen las Openb 19 ging toen voor in gebed en hield daarna een uitvoerige toespraak hoofdzakelijk strekkende om aan te toonen dat het hoog tijd is om in beslist Christelijk democratisohen geest op te treden Deze rede werd herhaaldelijk door toejuiching afgebroken en aan het slot met stormachtigen bijval begroet Voor de verkiezingen is aangenomen als regel overal met eigen candidaten op te treden en bij herstemming opnieuw te oonfereeren met de kiesvereenigingen Bij de vervuUinf der vacatures sprakde voorzitter 4en heer Van Asch van Wijok tfltt hetoog op zgd vertrek naar Suriname toe hierop zongde vergadering p alm 134 3 De lieer Van Asclivan Wijok dankte in korte woorden en beval zichin aller gebed aan Na de pauze werd do uitrfag meegedeeld vflin de verkiezing in de vacatures vao het Ceurraal Comité In de vacature Kuy er word gekozen Dr Kuypor in de vacature Savornin Lofamau de heer Mr Keubhenius in de vacature Worioser de heeMVormser in de vacature Van Asoh an Wqok Mr Heemskerk in de vaoature IJoogeveon de hoer fioodhuizen Besloten is uit deze opnieu v gekozenen bg het einde der vergadering een voorzitter en assessor te kiezen Bij de bespreking van het Program van Actie is de volgende motie door het Centraal Comité voorgesteld met luid applaus aangenomen De antirevolutionaire partg zelfs erfgename in rechte linie van de aloude groep in den lande die eeuw aan eeuw de op onveranderlijke verdienste gegronde rechten vaA het huis van Oranje tegen onvaderlandsohe aanranding bepleit voorgestaan en verdedigd beeft acht bet beneden de waardigheid van ons Vorston fui en van ziohzelve om naar soramiger roekeloos voorbeeld den ons heiligen Oraiijenaom als partijwapen bij de stembus te misbruiken en spreekt als baar gevoelen ui dat er slechts ééue pLiats is voor onze Vorstinne boog genoog die namelijk van krachtigen raau door slapeloosheid afgemat De uren verliepen met pijnlijke traagheid in de eenzame stilte van den nachl Tevergeefs drong Florence er op aan bij hem te mogen waken Ik bid u sprak zij sta mij toe bij u teblijven Vrees niet dat ik mij al te zeer zal vermoeien Ik zal op den dag slapen als Alice of devrienden bij u zijn on u afleiding kunnen verschaffen Maar neen hij wilde niemand aan zijn bed O zeker bij zou niemand liever dan zijn Florence bijhem hebben gezien maar hij vreesde lo zullen ijlenen woorden te uiten betrekking hebbende op datduister verleden waardoor zij onverwacht de freeselijke waarheid zou loeren kennen Zijne gedachtenmartelden hem en toch verkoos hij liever met ijicgedachten alleen te blijven Alice s verwijtendewoorden weken niet uit zijn herinnering door wroeging verteerd was hij er toe gekomen ziohzelvente verachten te haten Eiken ochtend kwam meyrouw Dutac haren broe der bezoeken Indien zij zich koel of minder Bar telijk had betoond zon dit Florence s verwonderinghebben opgewekt en Alice wilde ijiet dat bare schoonzuster iets zou vermoeden Dikwijls wanneer jer niemand bij was greep Roland de band zijnerzuster en keek haar lang en smeekend aan Armevrouw zij begreep wel de welsprekende taal van dien stommen blik Zg beteckeade Zult ge dan altgd ónverzoe nlijk blijven en mij nooit vergiffenis schenken Zie boe ik lijd Ik i ADVBBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regel it 50 Centen iedere regal meer 10 Centen G BOO TE LETTSSB worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien graiii opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAD t welk de Maandags verschgni aan heel het Nederlandscbe volk in nood en dood verbonden hovm de partyen te staan Standaard Aan het koninklijk pale s te Amsterdam is than ook het bericht ontvangen van het bezoek des Keizers Wilhelm II aan Amsterdam in de laatste dagen van Juni Op verzoak wordt door ons vpigend ingezonden artikel overgenomen uit bet Leidsche Dagblad Als men tegenwoordig de berichten leest over vervalsthing of verontreiniging van allerlei voeHingsmiddeLen ja zelfs over hoogst vergiftige eigenschappen van spijzen en dranken dan moet men zich verbazen dat men nog in het land der levenden verkeert Nu houdt zeker de kunst om te vervalschon gelijken tred met den vooruitgang der wetenschap Geheel iets anders is het echter met d verontreiniging fau veel spijzen en dranken deze is veelal aan slordige bewerking soms aan onkunde toe te schrijven Een verontreiniging die veel besproken Sydt in den laatsten tyd is die van voadingsmiddeSff in do zoogenaamde blikjes en el met toetalen Het komt mij voor dat deze verontreiniging veel te breed wordt uitgemeten niet dat ik wil ontkennen dat er in den handel blikjes worden aangetroffen welker inhoud schadelijk is geworden door lecht soldeeren of ten gevo o e van te hooge stoomdrukking maar zoodanige verontreiniging in Re mate dat tij schadelijk is komt bij goed ingerichte fabrieken nooit of hoogst zeldzaam voor Ik meen dit oordeel te mogen uitspreken op grond van eenige ervaring er werd mij toch door een bekende Hrma hier ter stede gevraagd met den beer N F Soijst een gatneenschappelijk onderzoek in te stellen naar haar fabrikaat daaraan heb ik voldaan en zelf de blikjes met den meest verschil boet op harde wijze het kwaad dat ik brdreef Alice deuk aan het verleden denk aan de teedere liefde die ons verbond Wees barmhartig want dff dood zal mij weldra wegnemen Hoe menigmaal had zij zich over den zieke heengebogen om hem den kus van vergiffenis op het voorhoofd te drukken Maar zij kon niet neen zij kon niet Zij had te zeer bewonderd zij had hem in hare gedachten te boog gesteld De val van haren broeder griefdf haar te diep en kwetste haar in haar dierbaarst vertrouwen Op een avond had Roland zich naar zgn studeerkamer gesleept i Doktor AUouard had juist zjjn dagelijkscb bezoek afgelegd en vond dea toestand iets beter Bij het venster gezeten staarde l ontfranc weemoedig in den tuin E en zoele wind woei door a boomen bet jonge groeii begon langs de sappige takken uit te botten blijde opgewektheid beerschte in deze belofte van vernieuwd leven Ik zal den zomer niet meer zien dacht hij zooveel te beter Ik lijd te veel Mjjn levenis onverdragelgk en als ik bet nog lang moestvoortslepen Plotseling weerklonken stemmen in den gau die de beide vleugels van het gebouw verbond Florence en Alice spraken over hem en over hetgeen de dokter gezegd had Roland huiverde Indien hij eens iets kon verstaan Zieken houden zich aanhoudend bezig met bet denkbeeld de waarheid te willen w ten Zy vermoeden wel dat men hen