Goudsche Courant, donderdag 14 mei 1891

gezaagd gesneden had ik haast gezeg zoo spoedig zoo bliksemsnel gaat het Die stokjes ter lengte van twee welgeschapen lucifers ieder worden nu in bundels jrepakt en daarna ten getale van omstreeks 9000 tellsens binnen don tijd van vijf minuten tusschen latjes dus in la en binnen een soort van lijst gesloten daarna met beide einden in de vereischte oplossing gedoopt gedroogd in bundels door midden geslagen in doosjes gelegen die weer door andere werklieden waren gemaakt on ziedaar binnen twee uren ia do balk in den nuttigen ja ontbeerlijken maar tog nederigun lichtdrager berschapeu lu de Bcheele inrichting heerscht de grootsts roijheid en orde en alle werklieilen die reeds elders geschiktheid jvoor hun werk verkrogeu hadden betuigden om strijd hunne tevredeuiioid mot in t kort alles Terwijl ergens anders het loon per ros doosjes slechts 12 cent is betaalt men hier vier stuivers zooilat een vrouw het ia meest vrouwenwerk die vroeger 15 sliilling 9 gulden per week kon verdienen door lunge uren te arbeiden nu 24 shillings of ƒ 14 40 kan verdieneu Spoedig hoopt men hondord arbeiders aan den gan te hebben terwgl er kans is dat écue flrma al het gemaakte in eens afneomt zoodat mon de tusachonkorast van winkels niet hoopt uoodig te hebben Na afloop der inspectie werd in do meetingzaal thee brood on koek rondgedeeld waarna mr Booth liet plan in den breede besprak er op wees dat niettegenstaande de zooveel hoogere loonen de goederen niet duurder zoudon worden verkocht dan die van andere fabrieken dat er toch nog behoorlijke winst kon worden behaald en dat men reeds door aanbiedinijen van iverkslieden zoowel mannen als vrouwen werd overstelpt Hij stipte nog oven aan dat met einde Juni de lucifers voor het eerst in den handel zouden worden gebracht maar dat zoo er nu liefhebbers waren voor de eerste dozijnen zij dan maar moesten bieden t walk tengevolge bad dat één dozijn doosjes voor 5 pond ƒ 60 één dozgn voor 3 pond een dozijn voor 1 pond en nog een paar honderd doosjes tegen prgzen tusschen 12 gulden en 1 60 van do hand gezet werden Hg zeide verder dal het gerucht omtrent da erfenis van 70 000 pond sterling aan de Heilsarmee volkomen juist was maar dat het land er 20 percent successierecht van bad geheven hem ongeveer £ 56 000 660 000 gulden latende Met het zingen van de gewone Heilslicderen werdde plechtigheid of hoe men het dan noemen wil besloten Bnlteoiailécli Overzicbt Omtrent den toestand in de Belgische mgndisIricten vallen heden de volgende bgzonderheden te melden In bet bekken van Luik was weinig veranderd Terwgl te Herstal en Ilerve eene kleine verbetering viel waar te nemen was hot getal werkstakers te MarUiaye vermeerderd Vele klachten worden in dat district aangeheven over de willekeur en voortvarendheid waarmede de justitie te werk gaat Tal van arrestaties vonden plaats Op de minste aanklacht worden de arbeiders gevangen genomen de klacht blijkt dan dikwijls op geanerlei grond te berusten De gevangenis te Luik zit overvol Deze ongewone en herhaaldelijk ongemotiveerde strengheid der justitie is nafiiurlijk niet geschikt de reeds verbitterde arbei dersbevolking zachter te stemmen Volgens bericht aan de Ré orme zwerven in het land van Luik verscheidene moucbards rond Een journalist werd door een dier lieden die den persman voor een collega hield te Luik aangesproken en gevraagd of hg zijn hulp wilde verloenen bij een hoogst gewichtige arrestatie In bet bekken van Charleroi heeft men nog nooit zoo n werkstaking gezien Alle arbeiders zijn het onderling eens Er waren daar Zaterdag 27 000 gruvisten Alle vereenigingen der metaalwerkers te Charleroi hebben besloten don arbeid te staken Het getal werkstakers in het Centrum bedroeg Zaterdag 10 000 dat in den Borinage 20 000 Overal doet zich reeds het gebrok aan sleenkoleu gevoelen Bg de kleine industrie is de voorraad gelgk nul en do meerderheid der groote fabrieken moet wel voorraad hebben doch niet langer dan voor een maandi Do directie dUstaotsspoorwogen beweert dat zij voor zes wokeiitoenkoleu heeft Do 1600 staatslocomotieven verbruiken circa 2600 ton per dag d i 1 10 van het geheele verbruik vo r de industrie in het land Mon is verwonderd dat de meeste industrieelen zoo slecht voorzien zijn vau kolen Nog daargelaten dal zg misschien niet geloofd hebbon aan de mogolijkheicl van zulk een werkstaking als de tegenwoorlige wordt ook als reden opgegeven d it or veel Imden inhoud in de fabriek nitgezookt en aw een ondenoel onderworpen En irat was nu de uitkomatP Dat er in sommige geen schadelyk mettal werd aangetroffen dat er in enkele sporen lood of tin of koper soms sporen van twee dezer metalen werden aangetroffen maar de qnantiteit was zoo gering dat quautitatieve bepaling onmogelijk was Van nadeelige werking op het organisme kan dus bg hel gebruik van den inhoud Yan zulke blikken geen sprake zgn In mijn meening werd ik versterkt door de uilkomst van een onderzoek van een bekwd scheikundige te Amsterdam die in asperges ond 0 00448 pCt tin en 0 0007 pCt koper quantiteiten zoo uiterst gering dat zy op ons organisme zeker niet den minsten invloed zullen oefenen Het koper kan daarenboven nog afkomstig zun geweest van de a r pergeszelven Men make zich dus niet noodeloos ongerust maar koope zijn blikjes b j een gunstig bekenden fabrikant die zorg draagt voor zqn fabrikaat en dit nu en dan aan controle onderwerpt D Dl Loos Leiden 4 Mei 1881 Staten Oeneraal Tweede iCudsk zitting Tan Dinsdag li Mei De motie Van Houten tot uitetel van de behandeling der legerwet tot de volgende zitting is na langdurig debat met 51 tegen 44 stemmen verworpen De discussie was geanimeerd soms heftig zelfs coodat de interrupties niet van do lucht waren en er een oogenblik gevaar bestond dat er in ons kalme parlement ongekende tooneelen zouden plaats hebben De bittere bijwijlen grove toon van den heer Bulgers was stellig ongepast maar toch verklaarbaar bij de herhaalde pogingen die de obstructionislen doen om een spaak in t wiel te steken Verklaarbaar ook de toejuiching op de publieke tribune toen de uitslag der stemming bekend werd de houding der tegenstanders van de wet begint ieder vaderlander te walgen Su nmmammeen recht lü Uga zitting drie sprekers A v Uedem Batgers Van Houten tot de orde geroepen de Kamer bijna voltallig daar de aoti revoiutionaire leden rechtstreeks van de deputatenvergadering waron overgestoomd om aan de temming deel te nemen de heer Schaepman met tooneelgebaar zijn deel vragende in de on r zijner partijgeuooten de heer Haffmana brieschende over de uitvallen van den heer Bulgers Doch eind goed al goed Heden begint de behandeling der artikelen de daarbij oprgzende technische vraagstukken zullen wel verkoelend op den hartstocht werken Nog werd besloten terug te komen op hel vroeger beslnit tot verlenging van den duur der zittingen Als naar gewoonte komt men weder van 11 tot 4 uur bijeen De maand Hei is voor velen de uitverkoren maand om in het buwelijkabootje te stappen Hoe sterk dit in sommige streken van ons Land is bewijst o a de Leemte Ct van Zaterdag waarin negenen dertig advertentiën voorkomen van 50 45 40en 25 jarig huwelijksfeest en negen en twintig van trouw of ondertrouw De uitvinder van de snelpers Uit Eisleben meldt mialeidt dat men ben geruststelt met gdele hoop en zg dragen het overweldigend verlangen met zich om te doorgronden wat er waar is in de lengens die rij beseffen dat de liefde voor hen uitvindt Met groots moeite richtte hij zich van zijn stoel op en begaf zich naar de deur die hij zachtkens opende Achter de gordijnen verscholen kon hij alles hooren Had ik niet gelijk n gerust te stellen lieveling sprak Alice Hg gemaUtellen I Zeker Ge hebt gehoord wat da dokter zeide Nog eenige weken moed gehouden en ge kunt naar Vauclttse terugkeeren Ge weent arm kind O welke herinneringen wekt j e op snikteFlorence Zullen wij dat heerlijke land ooit weerzien Alles staat mij nog zoo levendig voor den geest onze aankomst mijne aandoenin g Hoe genoot ik van zijne liefelijke teederhoid Mijn arme Boland Wie zou gezegd hebben dat ik u zoo spoedig zou verliezen O gij kent uw broeder Uw beider leven is te nauw verb nden geweest dan dat ge niet zoudt weten hoe goed hoe edel hoe verstandig bij is Maar ij kunt u geen denkbeeld maken boeveel zachte teederheid er in hem is En ik zal deze onuitwischbare vreugde slechts hebben genoten om er voor altijd van verstoken te worden Wees niet onrechtvaardig jegens uw lot Gehebt gezien dat de dokter beter tevreden was Boland en gij zult eenige maanden op Canourgues gaan men van den 3den dezer De onthulling van het gedenkteken voor Friedrioh Köuig heeft Maandag middag volgeus het programma plaats gehad Het gedenkteeken is in de Königstrasse b het Stadtgrabenpark opgericht Op een voetstuk van Zweodsch graniet verheft zich de bronzen buste van Kónig die door Scheper uit Berlyn vervaardigd is het geheel is omgeven door een yzeren hek door Buis te Berlin gesmeed De invi jjdingsrede werd door den machineinspecteur Nosselt uit Eisleben gehouden Burgemeester Welcker nam hot gedenkteeken uit naam der stad aan Da eenige medewerker van König die nog leeft do oude monteur Michael Sebold die in alle boekdrukkersateliers van Europa bekend is heeft een krans voor het gedenkteeken neergelegd Hel Duitsohe boekdrukkers en boekhandelaitnv tbond was door Dr Brockhaus de boekdrukkers en machinemakers vereeniging Leipzig door drie persoi en vertegenwoordigd Na de onthulling had er een feestmaal plaats Pauopticum aardighedeu Thiers in een Pyjekkcr Men verhaalt ons het volgende voor de waarheid durven wjj echter niet al te krachtig instaan Op een goeden morgen zeer vro g lang vóór den tijd waarop bü anders verschijnt trad de directeur van het Panopticum de beeldenzaal binnen en liet zyu scherpziend oog gaan over alle beelden en groepen om te zien of zo wel volgens order goed afgestoft waren Alles ziet er kranig uit Bilaar wat is d itF Wat heeft Thiers daar aan het lichaam een duifelsche pyjekker in plaats van tgn sieriyke zwarte gckleede jas Woedend vliegt de directeur naar bonuden en roept de oppassers van de beeldenzaal bijeen om den snoodaard den vandaal uit te vinden die het brutale stuk dorst ondernemen den grooten Thiera door loo n eenvoudigen pgjekkei te Nu die vandaal was spoedig genoeg gevonden Een der oppaaaers had bet stoute stuk bedreven niet omdat hij bevreesd was dat de arme Thiers in de strenge koude in zyn dunne zomeijas kou zou vatten hem uit puur medetyden zgn dikke duifelsche omgehangen maar eigenbelang pronkzucht had hem er toe gebracht die sooode daad uit te voeren Hg was op eeo bruiloft genoodigd en om er nu eens recht kranig uit t zien had hij vreemde veeren de jas van Thiere geleend daar die er bijzonder netjes uitzag en bovengenoemde diplomaat van zgn gestalte was Natuurlqk liep de man een standje vu beUng op Een nieuwe hoedl Nog een ander praatje doet de ronde Een onzer meest bekende tooneeltiguren in roste wij villen geen namen noemen vond dal zijn beeld er een weinig schunnig begon uit te zien vooral zgn hoed was lang niet mooi meer Zeg ereia zeide hy bg een bezoek aan het Panopticum tot een der oppaaaers je mocht mg wel eens een nieuwen hoed geven Ja nignheer ziet n ik geloof niet dat de directie voor de kleading van de beelden geld uittrekt anders Den volgenden dag ontvangt de directie een nieuwen hoed voor bet beeld van den heer die zelf altgd keurig netjes om door een ringetje te halen het niet velen kon dat het bopfd van zijn afbeeldsel door een zoo schunnigen bood gedekt l nerd doorbrengen Daarna gaat ge samen eeo groote reis maken en als ge over een jaar in Parijs terugkeert zal uw dierbare u zgn teruggegeven Florence weende ni t meer Zg die innig liefhebben laten zich zoo gaarne misleiden Hontfranc bad alles woord voor woord ventaan en hi sidderde van angst Groote God zou het dan mogelgk zijn dat de dood hem spaarde t Hg zou veroordeeld zijn te leven nog jaren lang de marteling te dulden waardoor hij nu werd gepgnigdl Hij zou dus zgn leven weder moeten beginnen zich bewegen in de wereld komen mot de ontzettende wroeging die hem verteerde De ongelukkige verlangde wanhopig naar het gntf daar alleen was rust en vergetelheid Als gewoonlijk bracht men hem na het middagmaal naar zijn slaapkamer terug en toen bij weder te bed lag riep hg Florence bg zich Ga hier bij mij zitten sprak bij op teederentoon Heb ik u volkomen gelukkig gem aki inden tijd dat wij elkander hebben liefgehad Boland Versta mij wel dierbaar kind en zoek inmijne woorden niets anders dan hetgeen zij uitdrukken Weet go wel hoe innig lief ik u heb Voor ik u leerde kennen had ik nooit bemind De wereld waande mij gelukkig omdat ik rijk geëerd enmachtig was Wat is dat alles zonder een weinig liefde Eindelijk ontmoette ik u en ik bob de eenige vreugde gekend die hier op aarde waarde heeft Als t niet waar is zegt De Echo dan is t in alle gevallen aardig beducht iJmt Ct Op de werf van Hanner en Jager te Duisburg is voor rekening van de Koniukl Pruis rivierbouw administratie een duikersohip gebouwd bestemd om de gevaarlijkste plaats in den Bijn het Bingerloch te verdiepen Het schip heeft een lengte van 43 5 m de romp een totaal gewicht van 114 660 K G do duikerstelling 87 080 K G do duikerklok 72 000 K G zoodat hot totaal gewicht ruim 2 S0 000K G bedraagt Ongeveer in hot midden van den soheepsromp bevindt zich eene groote opening om de duikerklok er doorheen te laten dalen hetgeen een verzwaring van 6il 000 K O eisoht om onder den waterspiegel te geraken en 74 000 K G om tot de grootste diepte 5 meter te dalen Onder da klok bevindt zich de met een druk van 6 atmosphere werkende boormachine die de met dynamiet op te vullen boorgaten in iodero richting in den rotsachtigen ondergrond drgtt Do snelheid van t door eigen kracht zich voortbewegend achip is gering daar slechts geringe voor on achterwaartsohe verplaatsingen bij de mijnontploffingen zgwaarts in auimerking behoeven genomen te worden Den bewegingen worden door stoom kabel lieren bewerkstelligd geen grooler snelheid dan 1 meter p r seconde ontwikkelende Moeilgkheden leverde de luchtdicht te maken sluiting aan de deuren en vensters der duikerklok op die aan een waterdruk van 5 meter gelgk atmospheer overdruk weerstand moeten bieden Aan de deuringugts bevindt zich dientengevolge een voorvertrek itnut men eerst na sluiting der buitendeuren inde bUswruimte komt de vensters van zeer dik glas vavmrdigd blgven bg een druk van 0 9 atmoapherea nog volkomen dicht De door nederdalirg der klok veroorzaakte verplaatsing van hel zwaartepunt vu bel schip waanloor hel swrk naar voren zood overhellen wc H oor achteruit in te nemen waterballast van 1 Si OiT K G geneutraliseerd Ing Van de Amaterdamache Huishoudschool Prinsengracht 298 ia hal prospectus verspreid De school stelt zich ten doel lo Jonge meisjes bekend t maken met al die kundigheden die iedere vroair later in eigene of andere woning noodig heeft te welen 2o Onderwijzeressen te vormen die deze kennis praotiach en theoretisch kunnen brengen op de Vulkssohool of in aansluiting daarmede 8o Dienstboden te leeren koken strgken enz Er worden inwonende leerlingen aangenomen ea er zullen verschillende ouraataen worden gebonden a fHuiahoud onderwgs Inwonende leerlingail moeten minstens den leeftgd van 17 jaar hebbenbereikt on voldoend meer uitgebreid lager onderwijs hebben genote De prgs por jaar voor inwoning koet bewaasching ac lesaen in huishoudkunde is 400 per kwartaal vooraf te voldoen Men verbindt zich voor een jaar Hot Bestuur ho q t do avonduren te besteden aan lesaen overgezondheidsleer eenvoudig boe ahouden en zooveel mogelgk aan h l bghouden van talen en verkregen talenten b Kook curaus voor jonge dames Maandagen Donderdag Dinsdag en Vrgdag van half 10 tot 12 uur per maand 16 of per cursus van 4 maanden ƒ 50 j lï leerlingen per cursus Ie Ha r het ia niet voldoende dat ik die vreugde heb gekend zg zou voor mg niets zgn indien gg er niet in gedeeld hadt Tranen vloeiden oil de oogen der jonge vrouw Zg nam de hand van Boland tuaschen de haro Ge hebt mg een volmaakte gelukzaligheiddoen smaken fluisterde zg Sedert ik u toebehoorzegen ik God eiken dag dal Hg u op mgo wegheeft gevoerd Boland a oogen schitterde koortsachtig een luihl huivering ging hem over de leden Dus hernam hij op zonderlingen toon g betreurt niets Wat wilt ge dat ik zou betreuren Begrijp mij wel Ik wil weten ofdevreugd die ik u gaf uwe meisjesdroomen heeft verwezenlijkt of overtroffen O liefste Heb den moed de werkelijkheid in hel aangezicht te zien lieve Florence Ik kan morge sterven Sterven I Droog uw tranen I Is bet niet het lot van I schepselen P Ge zult aan mij Als ik heb opgehouden voor anderen te bestaan als ik niets meerzal zgn dan ijdele stof dan zal ik in uwo herinnering toch altgd blijven voortleven nietwaar Ja ikdoe u verdriet dat zie ik wel voel verdriet WoTdt eertolji cursus van 1 September tol de Kerstvacantie 2e cursus van Januari tot uit April c Kinder oursus voor minvermogenden Woensdag van haif 2 4 uur per maand 1 12 leerlingen per cursus De leerlingen niet beneden 13 jaar zij mogen tevens da door hen gereed gemaakte spyzen nuttigen óf Dienstboden cursus Woensdagavond van half 8 tot half 10 uur per maand ƒ 2 12 leerlingen per ourous Zg die een getuigschrift Burgerpot willen hebben moeten minstens 1 jaar den cursus hebben bijgewoond e Onderwgzoressen cursns Vrgdagavond van 8 tot half 10 uur per maand 2 60 12 leerlingenper cursus Ie cursus van 1 September tot ulto Januari 26 cursus van 1 Februari tot ulto Juni 4 indien noodig dun zal er Dinsdagavond een parallel cursus worden gehouden fj f Strijklessen en behandeling der wnscb Dinsdagen Donderdag van 2 4 uur per maand ƒ 10 6 leerlingen per cursus De leerlingen worden verzoohthet later te bepalen strijkgoed mee te brengen De te geven lessen over gezoudheidsleer warenkennis boekhouden enz kunnen ook door uitwonende leerlingen worden bijgewoond j tgd en prijslater te bepalen Aan de school zal gelegenheid bestaan iroor een klein getal dames om het middagmaal te gebruiken i f I rails mfn den vorigon dag er kennis van hebbe gegeven Hot spreekuur der Directrice Mejuffrouw S Megboom zal Woensdag s morgens van 10 12 uur zgn het zal echter eerst met September beginnen Men schrgftt het volgende uit Londen aan de Amsterdammer Ct over de lucifersfabriek van generaal Booth f Gehoor gerande aan de vriendelijke uitnoodiging van Oeneraal Booth toog ik maandagmiddag op weg teneinde tegenwoordig te zijn bg de opening der eerste luciferfabriek in verband met des Generaals plan ter verbetering van get lot en de zeden van de onderste lagen der maataohappg zooals bg dit in zijn erk ln Darkest England heeft bloot elegd De trein bracht mg al spoedig in één dier buurten van Londen waer het scbgnt dAt de leelijkheid lot fraaie kunst verhoven is Alles wat men zag was neerdrukkend Beneden in da straalen wij gingen over viaducts vuile huisjes het een precies gelijkende op het ander met die uitzondering dat elk er nog poverder trachtte uit to zien dan zijn buur kleine tuintjes die op alles meer leken dan op tuintjea zonderi boom of zelfs gras Dat alles afgewisseld met hooge borookto schoorsteenen waarvan de fabrieken waartoe zo behoorden er waarschgnlgk even vnil uitzagen als de gedeelten die zichtbaar Wareu ziedaar de hoofdtrekken van de buurt waardoor hel stoompaard mij vliegend bracht Ik zij daar echter dat alles neerdrukkend was ik moet daarvan uitzondeieo bel Victoria Park het volksparlc van Londen een der meest uitgestrekte en best aangelegde tuinen van de parkrijke wereldstad Het was de eerste echte lentedag van het jaar voor hot eerst toonde de zsn haar macht over onze zwakke planeet Als in een oogwenk waren de donkere overjassen en mantels voor hunne lichtere broeders on zusters of meer verwijderde familie veiruild Het park zelf wa in vier en twintig uren lijds van een kale plek Int oen heerlijke oase vervormd In een spanne tgds waren knopjes dikke sappige blaadjes bloesompjes lieflijko bloempjes geworden en over den geheelen aanlag was dat bekoorlijke waas van malach voorjaarsgroen verspreid de harten stemmeud tot geluk tevredenheid terwgl in één korf oogenblik al net Igden van den winter vergeten was Ik kwam dus niattegenstaande de armoedige omgeving in da meest optimistische stemming aan Al het neerdrukkende om mg heen had ik vergeten en ik maakte mij gereed om slechts oog te hebben voor hel goode dat ik zou zien of te wel hooren f om het minder aangename eenvoudig te ignoreera Nadat ik nu uit het station komende nog een paar van die leelgke traten had doorwandeld kwam ik aan do deur of liever een deur waarboven een bord Salvation Army Match Factory Niets dead vermoeden dat daarachter een fabriek reeds in volle werking was Bij mijn binnenkomst werd ik door eon allerbeloefdsten portier ontvangen die mij mijn kaart afnam en mij verder over een uitgestrekte binnonplaats tot oen tweede deur geleidde dio ons tot do werkplaatsen toegang gaf Daarbinnen vonden wij de uitverkorenen 2 een allerhofilijkste ontvangst De beambten hoogere en lagere beijverden zich om bet zeerst het hunner gasten zoo aangenaam mogelijk te niukon Ze werden niet moede govraagd of zolfs ongevraagd alles uit te leggen of aan te Loonen Ongeveer dertig lieden waren er op het oogonblik aan het werk Daar zagen we hoe de balken in blokken de blok en m dunne plaatjes en de plaatjes i i repen werden kapitaal vereicht wordt voor de groote induatrieëu om een goeden voorraad op te doen dal de industrieelen hoopten op een verlaging van den kolenprijs en eindelijk dat de steenkolen die aan de lucht zgn blootgesteld aan qualiteit veriiezen en somwijlen vanzelf ontbranden Overal in do mijndistrictcn werden Zondag druk bezochte meetings gehouden Algemeen werd besloten te volharden Fransoho troepen zijn naar de Belgische grens gezonden om socialistische agitators te verhinderen Frankrijk binnon te komen De Boulangisten schijnen werkelijk van moening Ie zgn of houden zich althans zoo dat het gebeurde te Fourmies do partij weer op de been kan helpen Wanneer het waar is wat de Figaro beweert van don generaal vernomen te hebben dat dezo op groote schaal wil gaan werkan om straks zijn intocht to Parijs la doen dan beslaat er voel kans dat de generaal Belgié weer uitmoet on wel in do richting van Engeland want do Belgische regeering houdt niet vau zulko dingen Gisteren vertelde men te Brussel al dat Boulangor een uitnoodiging had gekregen om op het politiebureau te komen De man schijnt intusschen met zijn poliliekerij niet sleohi gevaren te zijn want hij had geen geld en leeft slechts als een groot heer en dat zal hij toch alleen niet kunnen doen omdat hij een mooie man is Naar aanleiding van de verwerping van de amnestie in do Kamer is er sprake van ile herstelling van de uiterste linkerzijde d w z van de verooniging van al de radicalen en roeden Clemonceau schijnt nog altijd niet tot kalmte gekomen De cijfers over de amnestie in do Kamer zijn bij nader inzien zoo fraai niet als men eerst meende Zoowol de republikeinen als do conservatieven stemden verdeehl Het voorstel werd verworpen met 294 tegen 191 stemmen De meerderheid bestond bestond uit 195 republikeinen en 99 leden der rechterzij do minderheid uil 138 republikeinen 32 Boulangisten en 21 leden der rechterzij waaronder bisschop Freppol en graaf Da Mun Voorts hebben zich 43 leden onthouden waarvan 18 republikeinen en 25 leden dor reohterzg De Kamer is nog altijd bezig mot het nieuwe toltarief en het is moeilgk te zeggen wanneer de heeron uitgepraat zullen zgn zij hebben den tgd Veel van t geen gezegd wordt is niet veel zaaks en behoeft geen vermelding Scherp werd het ontwerp bestreden door den bekenden financier Léon Sny die betoogde dat do gronden waarop hot ontwerp gebouwd is geen steek houden en daarom ook van alle kanten klachten inkwamen over het plan Sajr berekende dat met dit stelsel aan het volk een verbruiksbelasting van 1 tot 3 milliarden werden opgelegd De heer Gladstone is plotseling ziek geworden maar de ongesteldheid van don ifraHd old tan aabijat niet van ernstigen aard Intusschen bespreken de Engelsche bladen allen den uitslag der algemeena lerkiezingen in het klein De unionisten rijn niet volkomen tevreden vooral niet over do verkiezing te Harborougb waar de unionistische meerderheid van 1138 stemmen veranderde in een meerderheid der Home miers van 487 stemmen De organen dor Home miers rekenen uit dat zij in zes jaren bij 112 aanvullings verkiezingeu 17 zetels hebben heroverd en konden daarom tot de gevolgtrekking dat bij de algemeene verkiezingen van de 672 zetels 380 aan de Home rulers en 290 aan bun tegenstanders ten deel zullen vallen Ken dergelijke berekening heeft natuurlijk geen groote waarde maar toch gelooft men algemeen dat do uitslag der verkiezingen niet zal bijbrengen om do rogeering tot een vroegere ontbinding van het Parlement te doen overgaan Do kans dat de algemeene verkiezingen op den gewonen tijd in het volgendejaar zullen worden gehouden is dus vermeerderd In Portugal is plotseling een fiuaneieele crisis uitgebroken welko in weinige dagen zoo grooten omvang heeft aangenomen dat de regeering zich zelfs gerechtigd achtte tot den buitengewonen maatregel die alleen in hoogst kritieke tijden wordt genomen om de verplichting tot het betalen van alle wissels twee maanden uit te stellen Naar de telegraaf meedeelde is de rogent van Manipoer door de Maaipoeris zelf gevangen genomen en is hg thinis onder de hoede van kapitein Davis afdeeling gesteld Men zoekt thans nog den Seuaputtie De expeditie kan dus zoo goed als afgeloopen worden beschouwd In Manipoer zal een bezetting worden achlerselaten van ISOO man inlandsoho troepen onder bevel van 50 Britscho officieren VERB E TERING In het artikel over de Crabeths in ons No van Uinsdog iju enkele fouten ingeslopen Blz 3 kol 1 regel 45 v b staat vermelden moet zijn vernielde rogel 26 v o staat Pieters eo moot zijn Piekraen regel 5 v o staat Daeman moet zijn Daemen kol 2 regel 35 en 36 v b staat roemiuchtige moet zijn i oeuirvchfi e