Goudsche Courant, vrijdag 15 mei 1891

Vrijdag 15 Mei 1891 K2 453T GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBRTENTIÉN worden geplaatrt van 1 5 regela i 50 Centen ledeie rega meer 10 Centen GROOTE LETTXSB worden berekend naar plaatsmimte Dt uitgare dezer Conrant geschiedt dagel k mei uitzondering van Zon en Feestdagen Q pr B per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Altoaderlpf Noni4 n VlJF CENTEN I L I Oe liuieadi4g van advertentlAn kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der nltgave Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni Ü tegenspoeden en miskenning in het begin heeft volgehouden met beuydbare volharding en daardoor heeft mogfu eindigen met de achting te genietenvan alle ingezetenen Zulk een werken geeft aansporing tot navolging geeft kracht en troost bij tegenspoeden Jacobus Verboon is heengegaan zijn werk blljtt Teüer Met belangstelling zal men vernemen dat eeilug te s Gravenhage zal verschijnen een studie over d Eijksen Gemeentebelastingen in Nederland van de hand van mr J P Sprenger van Eyk Men seint aan het Vaderland uit Paramaribo Het gepeupel treedt oproerig tegen de burgerij op Eenige personen zijn al verwond Door de oneenigheid tusschen de heeren Lohman en Kalff wordt de handhaving der orde bemooilykt Er heersoht eene algemeene paniek Het bal det Staten en verdere feesten zijn daarom afgezegd Oe toestand is zorgvol De Wageninger meldt dat prof De Geer zich onlangt geheel heeft losgemaakt van do Vrye Universiteit De handel in kievitseieren in Friesland is thans geëindigd Ofschoon het getal kievitten in de provincie dit jaar grooter was dan vorige jaren bleven tengevolge van het gure weder in de laatste maanden het getal gevonden eieren en de aanvoer betrekkelyk gering en de prijjen hoog Evenals andere jaren werden weder groote hoeveelheden dier eieren naar het buitenland inzonderheid naar Engeland verzonden ttit zelfs naar Algiers Constantinopel ea Egypte hadden verzendingen plaats De prijzen wisselden dit jaar af van f tot O lï per stuk Dan zal ik zeggen hoe ik er over denk l t beloof ik Als gewoonlyk sliep Boland niet in Hij zou de helft van zijn fortuin hebben gegeven voor enkele uren van kalme rust Mot strakken blik zag hij de schimmen van mevrouw Beeding en Franpois Joffrin voor zich opdagen En dat zou altijd zoo zijn I Ds marteling zou nooit ophouden En nu zou zijn ziekte hem ook al geen verlossing brengen Nu zag by geen einde aan zijn kwellingen Nooit zou hij den moed hebben langer ten prooi te blijven aan die marteling van wroeging Hij zou den Dood opzoeken als de Dood niet tot hem kwam Voor de eerste maal kwam de gedachte aan zelfmoord bij Roland op Een stervende zichzelven van het leven berooven Welk een bittere ironie Hij bedacht zich dat hij de hand slechts liad uit te steken om een revolver te grijpen Waarom niet Zijn vaste hand zou niet beven Een kogel in het hart en meer niets I Nu stelde hij zich voor hoeveel opschudding er plotseling in zijn woning zou zijn hoe da bedienden in verwarring zouden heen en weder loopen en Alice en Florence kreten van ontzetting zouden uiten En de wereld wat zou de wereld zeggen Boland zag opeens in zijn vollen omvang het schandaal dat zijn zelfmoord zou teweeg brengen Welk een prachtige stof voor een kroniek m de nieuwsbladen Zonder nog te spreken van de giftige praatjes in de gezelschappen die niet zouden lialaten allerlei onwaarschijnlijke verhalen uit te denken ALGEMEENE VERGADERING ten Kantore Ier Vennootschap op DONBBBVAO Hl MEI des namiddags ten half twee ure DE DIRECTEUR 336 Staats loterij Be Klasse Trekking van Woensdag 13 Mei No 10S73 18514 19451 20991 ƒ 1000 No 19018 ƒ 400 No 16192 ƒ 200 No 4636 5284 8382 10142 10214 11040 11S40 11B38 12032 12880 161 2 18682 19 77 en 19704 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 43 2948 5294 8072 9883 11916 16312 18139 87 2981 B309 S150 10132 11917 15502 181B6 588 3066 B312 8195 10176 12083 15689 18389 596 3225 5531 8282 10292 1215 16061 18602 639 3239 5533 8417 10443 121 6 16240 19041 849 3269 6020 8614 10 i33 12609 16374 19154 1030 3309 6081 8668 10581 12831 16462 19437 llOl 3345 6088 8700 10682 13012 16923 19500 1148 3434 6258 8730 10629 13330 16948 J9592 1242 3735 6512 8861 10669 13571 J6979 19671 1343 3745 6595 8904 10702 13820 17050 19683 1569 3801 6757 8978 10724 18898 17130 197 3 1740 S850 6788 9234 10825 14029 1716S 19756 1761 3853 6791 9269 10924 14052 17288 19900 1764 4084 6797 9317 10989 14104 17316 20060f 2018 4288 6797 9821 11075 14189 17411 2029 2162 4690 6939 9541 11147 14496 17429 20647 2343 4731 7017 9583 J1247 14786 17498 2060li 2355 4749 7189 9753 11448 14841 17510 20784 2394 4946 7200 9760 11539 14944 17 52J 20799 24S7 6145 7202 9779 11641 15009 1758 20834 2654 5195 7312 9822 11763 15025 17768 20893 2859 5217 7586 9856 li827 15195 i Kleiohandel in Slerken BÜEGEMEESTKE en WETHOUDERS v Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kenniif dat bij hen is ingekomen van de namlgende persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij haar naam vermeltk Iocsliteit sterken drank in het klein t mogen verknopen als Naam van dea Verzoeker Aanduiding der loealiteit A ran der Kuij Baam Wgk O 442 Gouda den 12 Mei 1891 Burge neester en Wethouders voornoemd VAX BERGEN IJZfiNUOOBN Ik Secretaru BROUWER KaotoDgerecbt te Gouda Zitting van oenBdag 13 Mei 1891 Da volgende personrn jijn veroordeeld wegens Verkoopen en toedienen van sterken drank r an een persoon beneden 16 jaren oud J B te Haastrecht tot ƒ 10 of 7 dagen hechtenis B B te Beenwijk vnjgesproken Uitoefenen van beroep van zanger op de openbare Inutt zonder vergunning van den Burgemeester C de B te Amsterdam lot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Plegen van straatscbf nderij i W G te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Doen verrichten van arbeid door een kind beneden de 12 jaren oud C B te Gouderak tot 3 of 2 dagen hechtenis Als gezagvoerder van een vaartuig de vaart be M V K te s Hertogenbosch tot ƒ 5 of 3 dagen hechtenis Als geleider van een bondenkar de aangespannen honden niet voorzien hebben van muilkorven H K te Waddinxveen en C V te Zevenhuizen ieder tot ƒ 1 of 1 dag hecbteras Als geleider van oen bondenkar anders dan zijdelings daarop zitten A K te Zevenhai en tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bij Ie herhaling N van der K te Gouda tot 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap J van A zonder bekende woonplaats P de G en C van der K Ie Gouda J W E zonder bekende woonplaats ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap tweemaal gepleegd H J M te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van ü n dag APVERTENTIËN ADVERTENTIEN in aWe Binnen en BuUenlandache Couranten worden dadeljjk opgezonden doorhet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Heinekens Licht fcrste Biet pei llesch 9 Ct pe fl A Ct De pat A ITORTIER iiiiwe C ISa SVEbLt de VOLGTOI j i i iMe solleijst j nieüiisie fod Uen Hf CLAl OARMBs MARIE MARIE MUI i GRAClEpE orl e eerfflor it y n W lo T fij g fs Wm o er lan e taillef Ij ï fü ÜLABhTM ïond c£W reJ tie fijn Crênje f 4 CorsetI I J V y 1 S GLORIA uiterst mliedé wordt met garantie ▼ erkocht ont RICH E zeer fijn CcUet iH AUéénverkoop voor Gouda en Omstreken llYf Af 1 j Isfo ï i l ilnl Goedkoop Soiled Elegant sJ W f m OOETHB p dozijn fl 7 HBBZOO p dozijn fl tti modellen BCBM IiEB t I COSTAUA f iérilS il rt ö FHANKUN r b UaI 44 WAOJJBB ys iS BTEPHAR p d i ijii paoi p ri JS V p doi putl LINCOLN B p dozijn fl 80 Verkrijglmar te GOUda bij den Heer C A B BA TZIi GER Korte Tiendoweg D 17 J W E van EDE van der PALS M rkt A 107 direct bij MEY EDLICH Versaiid Gegchaft Lelpzig Plagwitz Naamlooze Vennootscliap De Goüdsche Nacbinei abriek te GOUDA ® Q ® 1 Ondergeteekende beTeelt zich aan tot het LEVEREN van l te KEUR mmi mmm JAN VISSER Gouda Suelpersdruk van A Beinkmak ZooN Firma J tan GROÜS J lioskoof BINNENLAND i GOUDA M Mei 1991 B j de dd Schutterij te Gouda it benoemd tot 2o Uitenant k la uite de heer G B LuHus van Goor thani eohutter De gymqastiek veroeniging BBrinio teOudeirater g f aldaar onder de flinke leiding van den heer H Ouderkerk van Gouda een uiinemeod geslaagde uitvoering Uit Stolivqk schrijft men aan de Sckoonh Ct betr het reeds vermelde overlijdea van den heer 1 A de Vreugt In den afgeloopen nacht leed onze gemeente een treffend verlies door het overlydsn v n den heer L A da Vreugt een man die door zgne vele 4eugden eane eereplaats onder z jne medeburgers innam Gedurende vele jaren was hy het hoofd der uitgebreide firma Gebr De Vreugt en zoo lang mogelyk voor zijne gezondheid misschien te lang bleef faq werkzaam in het belang der z nen wier steun en raadsman hij altgd was Ook de belangen onzer gemeente heeft hq gedurende tiraalf jaren als lid van den raad later ook als wethouder met inspanning zijner beste krachten behartigd Voor al wat goed was stelde hij zich tteeds in de bres en nimmer klopte men voor eene zaak in t belang van ontwikkeling en beschaving te vergeefs bij hem aan De liberale beginselen was h j met hart en ziel toegedaan eerlijk en oprecht bewandelde hij steeds den rechten weg maar kwam dan 0k meer dan eens mot dezen en genen in botsing Thans heeft de dood hem uit ons midden weggenomen een vorwoesteude kwaal heeft te vroeg aan zijn nuttig werkzaam leven een einde gemaakt Maar bij al de z nen en b de velen die FEVILLETODI EEN ONGELUKKIGE Daar het Fratuci 69 1 Maar ik kan mij het genot niet ontzeggen van de woorden die ik van u vraag en hoeveel smart ik u ook veroorzaak De arme Florence kon haar snikken nauwelijks bedwingen zij liet zich voor het bed van den zieke op e knieeen glijden Neen ge hebt mijn droomen niet verwezenlijkt want nooit heb ik de zaligheid gedroomd dieik door u heb gesmaakt Roland richtte zich half op en strekte den arm naar haar uit Zie mij aan zie mij lang aan Nu hield hij haar omvat alsof hij bij het voelen naderen van den dood dat bekoorlijk beeld in de eeuwigheid wilde meenomen Toen Florence de kamer verliet voelde zij zich het hart beklemd De woorden van haar echt3 pnoot hadden haar diep getroffen Was het een voorgevool an zijn naderend einde dat deze gedachte aan de ovenijde van hef graf bij hem opwekte Angstig hemi wisten te waardeeren zal zgn naam nog lang in zegenend aandenken blijven 29 April jl was voor de gemeente Krimpen a d IJsel een gewichtige dag Het stoffelijk overschot van den heer Jacobus Vorboon moest op verlangen van den overledene bygezet worden in het graf waarin zyne eohtgonoote reeds eenige jaren rustte Tusschen 12 en 1 uur kwam de stoet uit Kotterdam aan Van het veer tot den doodenakker begeleidde eene onafzienbare menigte den geliefden doode Op het kerkhof aangekomen schaarde de menigte zich buiten de hegïen en hoorde in diepe stilte de woorden aan die by het geopende graf gesproken werden Eerst nam de heer Mackenzie uit Botterdam het woord en schetste den overledene als vriend als onderwqzer als huisvader en als echt godsdienstig mensch Hierop volgde de heer Missel van Capelle a d Usel namens de Onderwyzeravereeniging te Gouda wier voorzitter door ambtsbezigheid verhinderd was aan zijn wensch gevolg te geven om nl zelf het aftolieidewoord aan Vader Verboon te spreken De heer IJ Boers ran Lekkerkerk gevoelde behoefte te gewagen van de vaderlyks zorgen die by in zijn gansche leven van den ovcledene genoten had De heer W Brouwer van Schiedam schoonzoon van den overledene bedankte namens de familie voor de bewezen eer en hiermede was de plechtigheid afgeloopen Eenvoudig was ze evenals de persoon geweest was wien ze gold En toch heeft ooit een gewoon dorps onderwijzor recht gehad zich iet wat te verheffen op wat hy in zijn nederigon werkkring gedaan heaft dan was het voorzeker de heer Verboon Dat Krimpen a d IJsel een eigen school en een eigen kerk heeft dat de bevolking de eerste beginselen der beschaving is deelachtig geworden dat is het werk van den heer J Verboon die trots en bezorgd begaf zij zich naar Alice en vertelde haar het voorgevallene Mevrouw Dutao verbleekte by de woorden hnrer schoonzuster Waarlijk sprak zij zacht dat klonk alseen laatst vaarwel Ach wat beu ik ongelukkig I De arme Florence barstte in tranen uit de wanhoop werd haar te overweldigend Zij voorzag een plotselingen onverwachten afloop ondanks de geruststellende woorden van den dokter De zieken toch hebben een zeker voorgevoel dat hen loidt en waarschuwt Eoland geleek een van hen die de vleugel van den doodsengel had aangeraakt en die nog slechts oen zeer zwakke band aan de dingen dezer wereld hecht Met zachte stem vervolgde zy Meen niet dat ik niet weet wat ik zeg Het ongeluk is nabij het waart om ons rond Waarom zijt ge niet bij Roland gebleven Ik kon niet Het was mij niet mogelijk langer mijn snikken te bedwingen En wij hebben elkander beloofd altijd kalm en opgewekt Ie zijn als wijsamen waren Alico stond op Was de toestand van haar broeder werkelyk zoo slecht Maar neen hare schoonzuster vergiste zich Al die zorgen matten baar af en beletten haar de werkelijkheid goed in te zien Ga naar uw kamer arm kind Ik ga mij zelve omtrent den toestand van don zieke overtuigen Als ge hem gezien hebf zult go mij zeggen