Goudsche Courant, vrijdag 15 mei 1891

Zaterdag 16 Nel 1801 2 4528 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insending van advertentlèn kan geschieden tot en unr des namiddags van Jen dag der nitgave wisBRiN k unum a 0 criD i GROOTSTE SORTEERING Tricot Tailles Corsetten Handsclioenen mm mmmiii ummi Zotner Blouses van af f 1 S O in alle g enres en prijzen Juni leveriag 7 36 Juli levering 7 40 Au gustualereriug f 7 50 September October NoTenber en Deoember levering ƒ 7 60 aae Staats loteriJ 6e Klasse Trekking ran Donderdag 14 Mei No 1661 16 000 No 14571 ƒ 10000 No 3369 13172 ƒ 1000 No 6884 10704 14921 400 No 1698 4862 20690 ƒ 200 No 1730 9942 11224 18448 en 19981 ƒ 100 Prg ien van ƒ 70 27 3769 6817 8930 10433 18189 16846 17897 397 3907 6840 8988 10458 13234 15896 18014 646 4003 6881 9038 11002 13357 15919 18143 841 4026 6902 9094 11068 13418 16085 18219 886 4038 6975 9174 11086 13484 16077 18453 893 4061 7127 9277 11142 13496 16209 18701 905 4153 7148 9360 11334 13979 16244 18918 927 4277 7871 9463 11443 13988 16406 18980 991 4Ï97 7410 9623 11478 14090 16426 18991 1322 4339 7776 9669 11604 141S7 16793 19266 1629 4556 7825 9717 11638 14141 16975 19336 1654 4698 7848 9867 11865 14230 17090 19385 1698 4926 800110018 11931 14278 17100 19810 1601 6072 8151 10153 12029 14791 17174 19824 1755 6287 8202 10154 12446 14937 17305 19869 2181 6386 8252 10172 12450 16051 17456 19973 2338 6526 806 10248 12496 16054 17481 20097 2340 6552 8356 10261 12623 16074 17511 20173 2430 6769 845710271 12729 16107 17607 20829 2961 68U6 859710281 12849 15478 17664 20467 3297 6010 8707 10363 12905 15612 17797 2056Ï 3529 6042 8894 10409 12924 15716 17801 20809 3688 6582 MARKTBERICHTEN Gouda 14 Mei 1891 Granen heden niet redelijken aanvoer De handel gins langzaam tot flan vorijfe prijien Tarwe Zeeuwsche ƒ lO S a 10 75 Mindere dito ƒ 9 60 a 9 76 Polder ƒ 8 76 a 9 26 Afwykende 7 25 a 8 Boode 8 a 8 25 Angel ƒ 9 a 9 50 Rogge Zcenwsche 7 60 a ƒ 8 Polder ƒ 6 25 a ƒ 6 60 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 6 70 a ƒ 6 90 öerat Winter ƒ 4 90 a ƒ 5 60 Zomer ƒ 4 60 a ƒ 5 25 CheTalier ƒ 5 T8 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 4 40 a ƒ 5 50 per 100 kilo ƒ 9 a ƒ 9 50 Hennepzaad Inlandtuli ƒ 10 a ƒ 10 25 Buitfnlandsch ƒ 8 25 a ƒ 8 60 Kanariezaad ƒ 8 25 a ƒ 9 Boonen Bruineboonen ƒ 12 a 14 50 Daivenboonrn ƒ 7 50 ƒ 7 76 Paardenboonen ƒ 6 75 a 7 26 Mb per 100 kilo Bonte Amerikaanscho ƒ 8 60 a ƒ 8 80 Cinqantine ƒ 8 50 a ƒ 9 Veemarkt Melkvee goede aanvoer Handel en prijzen gewoon Vette varkens goede aanvoer handel gew 17 a 20 et per half K t Biggen voor Engeland goede aanvoer handel 6anw 15 a 15 et por half KG Magere Biggen goede aanvoer handel gewoon ƒ O 50 a ƒ 0 80 per week Vette schapen goede aanvoer handel vlag ƒ 21 a ƒ 27 Lammeren groote aanvoer handel vlug ƒ 4 a ƒ 8 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 4 a ƒ 11 Aangevoerd 77 partijen kaas handel vlug Eerste qualiteit ƒ 24 a ƒ 26 tweede qualiteit ƒ 21 a ƒ 23 Noord Hollandscbe ƒ 22 a ƒ 27 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 05 a ƒ 1 16 per kilo Weiboter ƒ 0 80 a f 0 90 per kilo H Burgerlijke Stand 6EB0BEN 11 Iei Huberts AdriaM ouden i F Putters eu M J vao der Fooi 12 Jao Arte Fleter oaders H i Hlaazer en G OVEBI EDEN 12 Mei D fan der Wijden 62 j F H Lafeber m E A U E Van Nijmegen Scbooegeeel 12 m e G F Sloof 4 m M Boot 2 m 18 G G Greij 76 j 14 W Vermeulen 72 j GEHUWD 13 Mal M ran Boon eu N Treore L van Erke en G L au Veen A J Koopman eo K C Happel I l fl og en M n Boot A F Wildeiborg en C S W Le aco H H Weck en K J Koz E9traten U L Üljkïhoorn eo C Verhoef C A Groeoendal en F van Eijk A C Schriek en F Velmeulen P Boer eo A Busseber ADVERTEWTIÈN De Heer en Mevrouw J A P MONTIJN betuigen hunnen dank voor de blyken van belangstelling dezer dagen ondervonden Gouda Snelpersdruk van A Bbinkhan ZooK ♦ Ondertrouwd J H CREBA8 EN C W HEESTERMAN Qovida U Mei 1891 Agenten gevraagd Een soliede Maaischappg tot nitkeering by Overiyden vraagt nette PERSUNEN om werkzaam te zgn tot bet aanbrengen van Leden tegen hooge premie en opbaalloon Franco brieven onder letter R R bg de Boekhandelaren A KOK COMP te Gouda Sportartikelen A 7 os Az EleiwegE73 en73 Cleef Ie Rang beroemd luchtberstelliugsoord van alle prii n e Cleef beroemd luchtbentellingswrd Dr CHANTOMELANÜS OOGE WATER versterkt herstelt eo behoadt het gezicht van allen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen te verzwakken Prys per flacon met gebrniksaanwgzing 00 cent Yerkr gbaar in de onderstaande depots Wed Bosman fiooda tVed N Sanders Leiden A Print Zevcnhuiten W Ligihelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel Tand Arts S WA AP ü arlsrt j 109 Botersloot lioiUrdam is DONDERDAG 21 MEI en zoo vervolgens elke 14 dagen te spreken of te ontbieden by den Beer SCHIEVEEN Markt Gouda voor alle Tandheelkundige Operatiën alsook wegens het inzetten van Knnsttanden met garantie van leeftijd en concurreerende pryzen De prysen zyn door den Staat gegarandeerd Gelubankondjging Hoofdprüs ev 500 000 Mark Ultnoodiglng tot deeloemiog aan de Prijzen der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geldrerloting waarin 9 MilUosn 553 005 Mark leker gewonnen moeten worden De pryjcn dezer voordoelige Gold Loterij welke volgens plan sleohta 100 000 loten bevat lijn ala volgt De grootate Hoofdprjj is ev 600 000 Mark 1 premie Iprus 1 prijs 1 prijf è 1 prys i 1 prijs a pryzen a 1 prqs a 1 prijs a 1 prya a 1 prqs a 8 prijzen a 26 prijzen a a 300 000 M a 200 000 M a 100 000 M è 76 000 M i 70 000 M ft 65 000 M a 60 000 M a 65 000 M a 50 000 M a 40 000 M a 80 000 M a 15 000 M 10 000 M 66 prijzen a 6000 M 106 prijzen a 3000 M 203 prijzen a 2000 M 6 prijzen ft 1600 M 606 pryzen a 1000 M l060pnjzené 600 M 2S prijzen a 800 M 120 pr 4 200 160 M 30930 prijzen a 148 M 7994 pr s 127 100 94 9045 pr ft 67 40 20 Mark totaal 60 200 pryzen en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelingen tot zekere beslisaing De Hoüfdprys late klasse heeft bedragen M 60 000 verhoogt zich in de 2de klasse op 66 000 Mark in de 3de op 60 000 in de 4de klasse op 65 000 in de 6de klasse op 70 000 Mark in de 6do klasse op 75 000 Mark in de 7ile klasse op 200 000 Mark en mH do premie van 300 000 Mark event op 500 000 Mark Voor de eerste prystrekking ambtshalve vastgesteld kost 1 geheel origineel lot sights M 6 of 3 60 l half 3 180 1 kwart 1 0 90 welke door den Staat gegarandeerde origineele loten geen verboden promessen met origineel plan met staatswapen tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste omstreken van my verzonden worden Ieder deelnemer ontvangt van mü na plaats gehad hebbende trekking dadelyk zonder aanvrage de oflicièelo trekkingslijst Het Origineel Plan met staatswapen waaruit inleggelden en indeeling van da prijzen in de 7 klassen te zien worden vooruit gratis ver zonden Do uitbetaling n verzending der gewone Gelden volgt direct aan de beian hebbenden prompt en onder de strengste discretie MV ledere bestelling kan men eenvoudig por postwissel opgeven 81 Men wende zich daarom met beslellin gen voor de aanstaande trekking tot 80 N E I e k met vertrouwen aan JOSEPH HECK8CHER 2v£aj s t s Bankiers en Wisselkantoor te H A M B U KG Duitschland De nitgave dezer Coar nt geschiedt dagelyks met nitzondering van Zon en Feestdagen 0 prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Wzonderlflke Nommers VIJP CENTEN BINNENLAND GOUDA 15 Mei 1891 Gisteren werd het jaarlyksoh examen van de leerlingen in de Cbr Nat School Lange Groenendaal fehouden in tegenwoordigheid van het Bestuur de eoretaria van den Dislrictraad en vele belangstellende ouders Met dank herdacht men het a6 jarig bestaan der School waarvan zoovele ouders voor hunne kinderen hadden gebruik gemaakt en ook tot nut en zegen was geweest De kinderen werden onthaald op broodjes en gebak waarna de prijzeij werden uitgereikt en alle hoogatvoldaan naar buis gingen Des avonds ter 7 ure veroenigden lioh de ouders en vele belangste lende vrienden van het Christelijk Onderwijs in de Zaal Oranje en Nederland aan de Turfmarkt iftn ala spreker optrad de heer F fiie terveld Predikant te Rotterdam welke in eene sohoone en krachtige rede tot deelneming en belangslelting in het Christelijk Onderwys opwekte met aantooning van do plicht en roeping der ouders in den zagen vau het Godsdienstig onderwijs omstreeks 2 uur heeft tich J de door ophanging van tet leven Heden middag K 66 jaar oud beroofd Gisteren avond is door de Politie alhier gearresteerd J da B ia te Stolwyk een horloge had onti reemd Uit Aarlanderve ln wordt gemeld Heden nacht onlistreeks twee ure ontstond brand in de stoombriquetden fabriek van den heer C Jongenburger alhier ijermoedelyk door zelfontbranding der aanwezige hoi takool ofschoon die pas sedert FÉVilLETOIM EEN ONGELUKKIGE Aoor het Framed X 60 Natuurlijk sprak men ook over de beroemde mevrouw Salbert over haar succes dat over haar creaties die Prachtige stof voor een redacteur die zijn rak verstaat om er nog eens tustchen te lasschen I Men herhaalde elkander fluisterend in de kerk de snedige gezegden waaraan Boland misschien niet eens deel had maar die geestige kroniekschrijvers hem edelmoedig toedichtten Het gebabbel hield nauwelijks op terwijl Lassalle met trillende stem het Diesirae zong Evenwel kon mevrouw Rosenheim niet nalaten tot haar buurdame mevrouw De Ganges te zeggen Ik dweep met Lassalle En het Die8 irae maakt altijd zulk een indruk op mij Volgens gewoonte bleef Audiberte in de kerk evenzeer in den vorm als in het circus Maud schijnt maar niet tot een huwelijk tekunnen geraken Mevrouw Vivian ziet er veeljaardiger nit dan mevrouw La Faurie Zij doet met haar man wat zy wil Die goede man I Ter wille een paar dagen was aangevoerd D omstandigheid dat de houtskoolbewaarpisats kortelings tengevolge van door het gomacntebeatuur opgelegde nieuwe voorwaarden was omgeven door een brandmuur en mede tengevolge van die Voorwaarden de fabriek voorzien was van eene eigen handbrandspuit was oorzaak dat met behulp dM krachtige wijkbrandspuit de brand die zich dreigend het aanzien wijl reeds de bekapping mat eene uitslaande vlam brandde kon beperkt worden tot de voormelde bewaarplaats iets wat met het oog op de Uitgestrektheid der fabriek en de omgevende woonhuizen van groot belang was te achten Tl M de Keizer van Duitschland zal bij zijn in Juni aan ons land te brengen bezoek met zijn jacht te IJmuiden aankomen waar hy zal orden gesalueerd door een Nederlandsoh eskader waartoe o a zullen behooren Hr Ms eohroefatoomschepen Ie kl Kmingm Emma ier Nedtrhndm yan Oalen uit O I terugkomende en oian WtUem Früo uit Curafao terugkomsnd de antserdekkorvet Smitatra een drietal ramaehepen en eenige rammonitors De vice iadmiraal J B A de Josselin de Jong zal met het commando over dit eskader warden belast Op het Museum van kunstnijverheid te Haarlem zullen a s Zondag en volirende dagen tentoongesteld worden twee groote decoratieve pnneelnn de Dans en de Muziek voorstellende en eenige kleinere decoratieve stukken met kinder figuren voorstellende het heldonlied het minnelied het ceremonieele en het feestlied Deze decoratieve stukken versierden de muziekzaal van don Heer J F Cremer en worden voor eenigen ty d ter expositie aan het Museum in bruikleen afgestaan De merkwaardige verzameling van antieke Juweelkistjes doozen etuis enz die thans eveneens in ge van zyne vriendelijke wederhelft heeft hy zyne geliefde bergen vaarwel gezegd Er volgde een oogenblik stilte Audiberte voegde er bij wijze van besluit bij Arme Florence I Zy zal wol diep bedroefd zijn O ja haar echtget oot was zoo goed zoo n uitstekend mensch Een weinig verder zat het clubje societeitsvrienden onder elkander te praten Verbeeld je zeido Bene Lestourmel men heeft tot vanochtend 8 uur doorgespeeld Een verwoed spel En de generaal is er leelijk by geweest Och kom 1 heeft die goede Maurice het afgelegd P AU een schooljongen Die oude krijgers Zij zijn zoo onnoozel Stil toch I Rose Caron begint het Pie Jesn En terwijl de groote zangeres de laatste noten ten gehoore bracht onder een stilte die van vrome aandacht scheen te getuigen zette Fernand De Quinsac een gelegenheidsgezicht om te zoggen Arroe mevrouw Moiitfranc Zij moet wel heel bedroefd zyn I O ja haar echtgenoot was zoo goed zoo n uitstekend raenach In de eerste stoelenrijen zaten de financiers bankiers en effectenhandelaars Hoewel even spraakzaam als de anderen trachtten zij hunne wereldsche onverschilligheid ten minste zooveel mogelijk te verber ADVSBTENTIEN worden geplat itk 1 5 ïeg ls 50 Centen leden i ge méér 10 Centen ÓBOOTE LETTiBS worden bereksud naar plaatsmimte Bovendien borden alle Advertentieo gratit opgenomen in het ADVBETENTIBBLA t welk des M aandags verschjni noemd Museum te zien is wordt druk bezocht uit a le provinciën van ons land wenden inzendingen ontvingen van af het vorstelijk joweelkistje tot de koperen tabaksdoos tyn exemplaren voorhanden en geven deze tentoonstelling eet echt nationaal katakter Öedurende d Pinksterdagen i het Museum ge opend V i De West Indii8r heeft dett 20endezerhel volgende bulletin uitgegeven Wij verheugen ons nzen lezers mede te deelen dat naar aanleiding van heden door den Gouverneur ontvahgen depêches waarbij zijne bestuursdaden door de Eegeering worden gelvraakt de heer J ohma n dezen middag zijn ontslag telegraphisch heeft aangevaard In het nomnïer van 22 dezer athat dit met grcblis letters afgedrukt mot bijvoeging van het volgenêe y Het ooftenblik is nog niet gekomen om al de moeilijkbeden en al den stryd al de smart en al dè ellende al de ongelukken en al de i ampen te vermelden die het nziuuig bestuur van jhr ar M A de Savomin Lohman in zoo k rtan traver deze koloiie heeft uitgestort Maar de sni haid waarmede het bericht van zjjn ontslag zich gisteren avond in deze stad verpreidde de uitbundige blijdschap zichtbaar op het gelaat van alle die het heugelijk nieuws vernamen de wedarzijdsche hartelijke gelukwenschen die men elkander over dn gelukkige gebeurtenis toebracht deden eerder denken aan de verlossing van een buitenlandschen vgand dan aan de eenvoudige verwisseling van het hoofd des hestnurs De heer Lohman heeft der kolonie bloedige wonden geslagen waarvan z nog hrajf de gevolgen zal gevoelen Aangaande den moord gepleegd op de 74 jarige weduwe De Haan te Draohtster Compagnie Fr meldt mèn nog gen Men kon ternauwernood zien dat zy praatten sommigen openden nauwelijks de lippen andetea hielden hun hand voor den mond Men heeft er dus de coupon afgenomen ik wed dat hot binnou drie weken stygeo zal tol 470 Denkt ge dat f Ik ben er zeker van Traag het maar aan graaf Ryan die is altyd goed ingelicht Zeker zeker Ik heb laatat bij den Engel schen gezant gedineerd en die heeren maken geen geheim van hunne plannen Welk kabinet wij ook krijgen noch de Whigs noch de Tories n 0l Egypte durven ontruimen Die arme me rouw Montfranc I zij zal wel heel bedroefd zijnl O ja haar echtgenoot was zoo goed zoo n uitstekend mensch Ginds wisselden de vertrouwde vrieadeD enkeie woorden Die plotselinge dood ia ontzettend DoUw AUouard zeide laatst nog Wat scheelde hem eigenlijk Deze vraag beantwoordde aan de algeihaene ttieaw gierigheid Een ander voegde er bü Wat heeft hij gehad Bij begrafenissen is dit de gewone telkens herhaalde vraag Niet als bewijs van belangstelling ia den overledene maar iedereen wil gaarne ieker zijn dat hij zelf niet reeds is aangetast door de ziekte waaraan de vriend is gestorven Ondaoka