Goudsche Courant, zaterdag 16 mei 1891

Den rgksreldiraohter uit Opsterltnd moest dentowliuMigde De Vries o er eene zaak be rekkelykhun spreken en tiegaf zioh daartoe naar de gevangenis te Heereuveeu lig werd daar 1 den gevangenetoegelaten en na de zaak aangaande de huur sJTgehandeld te hebben wist de riikareldwaohter het gesprek te brengen op den veriU edelgkDn moord vande ireduwe é Haan Hoeir de beaehuidigde in den beginne ierughoudend vraSk wist de ri ksVel4vtcbter het gesnrejtc zoodanig Lie plooien dat er van weerszijden me vertrouwen Icvam met het gevolg dst De Tries j en moord belijende De ryksveld aohier dee l itwelgk mede eehng dezer bekentenisaan den officienl van justitie Toen De Vries voorden rechter van ipstruotie verscheen herhaalde hgde bekentecis Df redenen die hem b t den moordhebb aangezet Inoetaq deize fiJB tlij wist dat de wwuwe den vMgende flntogen naaïfiiogera rpude aou w an waar tiet meiqje met wiemg hoopte tet iv n woont en rre sde dat zg tniddplen zonaanWeadeD op a ui de verkeering oeb Minde te i keD V f I tl T I 8taten O0neraal na Donderdag 14 MeL Het gaat niM aan bg eei zo bjj pitei I oijderweip ènta lezerai op de Ipogt te die debatten bg de l gerwet Wg moei perkell tot de hoiofdzaken en den oil Bg de behandeling vao het Lrtikal p Dingen Ider landweer bleek ten duide jjkal vijand onzer Iterk dr Kuyper en zijn staf laat aanbevelen heeft ons vertrouwen niet meer Daar jn mannen in de Kamer gezeten die wg achten met wier geloof wg overeenstemmen maar wg kunnen het niet begrgpen id hen dat zg zich door lieden di zgn van een anderen geest laten brengen in de amer zondof tioh nader te verklaren Wie hunner MAr1t nti eens on voor ziin kieznrs hiiitAn lint Hnn heer Ehodes in hst toBpunt zijner loopbaanstaande met deSBngelacho regeering en déu JAfrikaander Bond aan zgne voeten meent de lotgevallen van Zuld Afrik naar iy ft wil kunnen besttoreu dat op ditzelfde oogenblifc uit den boezem tan hetAfrikaandetvolk de kreet opgaat Noordwaarts getrokken I Een nieuwe vrg on onafhankelijk rejiubliek y boeren j ws id een6 goede ttohiting te aelden itt eene fiohtipg nanieli welke het dl st betljidqrigk ïBl wei ij toi de veri wazenlijking van waa Jgk Alrikaaosche belangen Het is ons geen geheim dat overal iiï len lande agenten van den hoer Ehodes Werkzaam ijtt ten einde dp8r fraai beloften de tftklustige mensohen over 4e halen onder Britsche vlag zich e schirén Geen pó ngen wor Ëen ongedaan gelaten om het wolalagen Van den trek onder provisioneel besfuurv van den heer Adendorf en de zgüed in duigen te doen vallen De heereij W M yar Nioholsonj en hunn handlanger reizen uit naain van don hee Ehodes Zui Afrika door em deelnemers aan te wnrvnn vnntt aan Hyit JJihan 4 ïtp amer zonuof siuu uouo j ommrou MHB uuunor oa 1 shaa nieuwe vrg on onathankeliik rebul tjf edt nn eens op voor li n kiezers buiten het Cengesticht tMwI Cqmit om en zegt hun houdt mij toch niet Er beerscht grofllo beweging onder de bo voor een triend van dr Kuiper en do dploeroilden Tllana geldt het iuzonderhialid die beweging d Ik zal Booit diéêwerkien aan den val der vadferldnd eoede riohtin te aaiden la bbha r i i J v or eöu i iiouu i u iï A uv iai DU uo upmurunuen Ik zal Booit idéêw rkujn aeu eni vaK 4er vadferldndsche kerk ik zal nooit onze Blgks üniversiteited helpen afbreken ïk ben e n belgder van het Evangelie van Christus en een vrg eeu eerlijk man Schenkt gij m j op dion grond üw vertrouwen woêr P 2iet als eOta der heeren die wg hier op het oog hebben zulk een fier en cfariatalgk woord sprak wg zouden hem met warmte steunen en zgn optreden begroeten als een teekeb dat betere dagen voor ons aanbreken Maar indien zy zich alweder stil houden en Izioh door doleereodon en half doleerenden laten herkiezen dan blgft ié ban op hen rusten waaronder zjj nu verkeeren dan blgft hun positie onwaar dan llArtï iiirAn r ii Au vriïhAitl riint Hï nriï vrtn nnama KiWJU Zitting dan herkrijgen zg da vrgheid niet die wg zoo gaarne werven voor een Brits hen trekhuo gunden l 4 1 Het rogramma der ontvangst der Koninginnenta Amsterdam ea dsr plechtigheden gedurende hetverbiyf van Hare ÏJbjesteiten is thans vastgesteld Dinsdag 26 Mei is de dag van len intocht s Avondszal ten paleize cour worden gehouden voor dames Woensdag voormiddag hoeft de gebruikelgke audiëntieplaats terwgl s middags de plechtige begroeting geschiedt in de Nieuwe Kerk Deze plechtigheid wordtingeleid met het Halleluja uit Haendels Meuiiu Daarop volgt de cantate op woorden van Beets muziek van Zweers uitgevoerd door een koor van 600 dames en heeren en groot orkest directeur WillemKes solisten de dames Kempees Christine Veldman en de heeren Bogmant en Messohaert Tusschen ds beide deelsn van de cantate toespraak derweezen tot de jonge Koningin onder aanbieding vanbloemen Tevens zullen in de kerk aan HareM esteiten de herinneringsmedaillss namens de gemeente worden sangeboden De medaille draagt op naar aus siecuts 7 aagen overbleven om aande voorzgde de beeltenissen der Koninginnen en aan s Gouverneurs dridgeöd verzoek gevolg te geven ae achterzijde he wanen van Amatardam zal hnt wal man ti ir Ao h h n j v ri De volgende nota van ifalichtingen is door den ministor van koloniën aan do T reede Kamer toegezonden op het adres van Van Tubergen en Dafim c houdende klacht Over het bestellen vnn i st en meel ten behoeve van de kolome Suriname zonder vooraf J ogane openbare insohrgiing Den 21 Maart jl ontving de minister een telegram van den Gouverneur van Suriname w rin verzocht werd om ter voorkoming van hongersnood diet het op 2 April van Amsterdam vertrekkende stoomichi t van den Koninklyjicen Westindisohen maildienst 600 000 kjlo rani zijnde p m 60 0 balen rgst en evenveel tarwomeel uit te zenden Daar tot op dit tgdstip hier te lande nog niet van ernstige vrees voor hongersnood was gebleken aphtten de ondergeteekonde eeuige nadere inlichtingen ni odig die per telegraaf gevraagd langs danzelfden weg den 26aten Maart weMen ontvangen ea tot bevestiging ven de gedane aapvraag strekken Waar dus aWhts 7 dagen overbleven om aan Gouverneurs dridgedd verzoek gevolg te geven zal het wel geen betoog behoeven dat van het houden eener openbare inschrijving geen sprake kon zgn Pe beschikUre ruimte van het eerstveitrekkend stoomschip op 2 April liet slechts toe daarmede een klein gedeelte te verzenden met de daarop volgende gelegenheid terd op 10 Amil woder eon gedeelte verzonden hlles te zamen 2406 balen rgst en S700 balen nieet Inmiddels was er bericht ontvangen van den Gouverneur van Soriijame waarbg hg verzocht naet de verscheping v het nteerdere tót nider order te wachten daar frellioht hetgeen verzonden wes voldoewie zou zjjn oto iij deo nood te voorzien De leveranoiai s werden bereijl gevonden in de nietlevering van het meerdere te bewilligen Dat de qualitait ven het uitgezondene te wenschen zou overgelaten hebben en dat te hoogc prijs zou betaald zyn moet beslist jrorden tegengesproken Het uitgezondene beantwoordde in allen deele aan de uischei die bet Departement van Koloniën gewoon is e a 4e artikelen waarvan hier sprake is t tellen Dat het ingrg pen dar Begoeriug in ilit geval de belangen van den handel heeft gescbaad zal de ondergeteokendo niet betwisten Het is hem zelfs bekend dat de uitzending der Begeering den prgs van de rgst in Suriname die toen de Gouverneur zgne ïianvraag deed reeds met circa 60 pOt naar boven was gedrhven tot het normale peil heeft doen terugkeereu En het komt hem voor dat dit feit voldoende anntoont dat hrt ingrijpen der Begeering niet slechts gerechtvaardigd maar in het belang van de bevolking zelfs zeer noodzakelgk was In de kolonie maade men er der Begoering reeds eene grief van dat zg hiU den te voorzionen nood niets deed om daarom te gemoet te komen Zoo schreef De Surinamer in laar aommervan 17 Maart 1881 Hongersnood met al zijne rampzalige gevolgen staat aad de deur zonder dat van bestuurswege het minsté hiertegen wordt gedaan Maar bestuur en Bogeoring tirekken zich deze zaken niet aan want zg denken aprés nöns Ie délugè l SS ae achterzijde he wapen van Amsterdam Donderdag ochtend ü bes smd voor particuliere audiëntie Te S uren zil de steenlegging door onze jonge Koningin Wilhelmina plaaU hebben van het Buitengastbuis Ook deze plecbtigheiil zal worden opgeluisterd door eene muzikale uitvoering on groote schaal Behalve een kinderkoor van 6000 kinderen der verschillende openbare en bgzondere soholen zal daartoe een mannenkoor meewerken van 600 zangers Het geheel staat onder leiding van HenrisF Brandts Buys Het vertrek van Hare Majesteiten is bepaald op Vrgdag voormiddag Omtrent de beweging onder da Boeren tér ééiignlie naar het Noorden zegt de Tronvoalscha f oUttum onder anderen dit In alle gewesten onzer republiek schgnen de nomadische instincten welke zoo eigenhardig het Afrikanerras kenmerken plotseling met hevigheid Ie zgn wakker geschud Het Igkt duidelgfc dat zekere verborgen en misschien wel geheel onbewuste werkingen door uiterigke omatandigbedsn van maatschappelgken en staatkundigen aard verhaast bg onze natie met itiaeht de ingeboren aandrift tot bew gBl jkhaid hebben verlevendigd Dok in den Vrijstaat en de Kaapkolonie openbaart zich op eens de ateeda nog sluimerende zucht tot expansie als en hengelgk bewiji hoe krachtig en levensvatbaar het Afrikanerras is en hoe jeugdig Zuid AÏhka s kolo nistenelement niettegenstaande twee lange eeuwen vol inspanning nog gebleven is Het U een feit hetwelk aandaoht verdient dat de neiging om lioh uit te breiden bij de Afrikaners altyd dan juut het sterkst voor don dag plaoht te jreden wanneer de uitwendige omstandigheden sohgnoaar het toegeven aan dia neiging het meest bemoeilgkten Het sobönt alsof de trekzucht der JJoeren bet krachtigst wordt gevoed niet door aanmoedigende doch integendeel door tegenwerkende invloeden Zoo is het ook thans bat geval Naar te duidelijker blgkt dat aan eene echt Afrikaan ehe expansie noordwaarts ernstige bezwaren kunnen worden in den weg gelegd met andere woorden sinas het aan een groep BriUche speoulantsè gelukt eene denkbeeldige souv reinifeit te vestigen over Mtere Undstreken ten Zuiden van de Zambezienner en sinds eene niet Afrikaanscbe Compagnie vi t or te schrijven aan de zonen het land aan de geboren meesters van den P nil in die zelfde mate neemt de geest van ver legen zoodanige usurpatie steeds grooter varhou a ogen aan Het is ongetw jfold ood veelbetoekeuend rsciignsel dat op hetzelfde öogedblik waarop de BiiiteniandScb Overztcht De werkstaking der n gnwerkers in België begint aanmerkelijk te verminderen Iu het kolendistnct van Luik daalde het aantal der werkstakers tpt 10 000 en deze tetbetering bleef aanhouden too zelfs dat in de mgnen der stad Luik de arbeid weer gèregel4 kon hervat worden Overal schenen de mijnn erk rs ontmoedigd hoezeer ook de soci istische leiders bun best deden hen tot volhouden aan te oren Ongeregeldheden komen niet meer voor en ook worden door de werkstakers geen Uchf iscfa tuden va As beller tiem da oefe lu ivvr lAuuwoi uiiwik M9U uuiuo iL iik hoezoef 4 vera Ulende bepalingen der Wet ingiblkaDder grgjwn f Da Begeering wenscht da aodw er baar legerf swve eens in de f j r ten hoogste 14 dagen w oefenen De commissie van vËortiereiding stelt voorgedurende vier jaar ten hoogste 30 dagen ia t gleheel Verzwaring van druk alzoo Ja zegt de heet Schimmelpenninck van der Oye in zooverre kijj altlians de Begeeriiig gelegenheid wil geven de lüdwe r meer dan eens of tot langdi figer oefening 1 te roepen daar 14 dagen oovoldoende gn Keen taggta de and e woordvoerders der commissie de beenn Seyffardt en Van Houten daar voor ben de meerdere oefening der landweer de brug is om tot verkorting van den diensttgd in het leger met andere woonleo tot vervroeging van den landweerdtentt te fameo Met deze quaeatie hangt dus de auaastte ao den dioosttgd nauw samen dia op t beurt oitaiirlgk weer verband houdt met die betreffende de grootte van het contingent De Hiiiuter kon het owndement desnoods aanvaarden in aansluiting aan de leiiehtiag van dec heer Van de Oye Jnderdasd kon m er geen bezwaar tegen hebben de bevoegdiieid ie trlangen de landweer langer te oefenen dan Iq net hat oog op de perapneele en flqancieele laaien oadaakdqk gekeard bad teaar voor hem koh dit Biet de weg zgn om de verzwakking van bat jgeaIgke leger mogelgk te maken De heer Seyffatdt toch neemt alle gelegenheden tf baat om het ontwerp in zgn geest te falaoeneïbren De gearing houdt echter tegenover hem good voet bg Btui ha aen leker de verstandigste weg is De BÜsli was dao ook dat het amendement der Commissie verworpen werd mél ï tegen 41 stammen waarna een minder beteekende wgziging van dan faeer Booseboom waartegen de minuter geen bezwaar kad festand werd met S7 togen 35 stemman De Kamer is aa genaderd tol en der neast eri iQ de nianwsbladen was hal publiek niet genoegzaam op de l oogte Dezap en gijnen wisten alleen dat Florence haar eeht tenoot op bed dood had gevonden Sigenlgk verwonderde m plotselinge dood niemand bg hartkramp staat men aan zulke onvarwaehta diagen bloot AUeeil dokter AltpUard kende misschien db waarheid Toen hij bet medicijnfleschje ledig had gevonden had hg alles begrepen Hg vermoedde dst BoUnd in een aanval van herig tgdea besloten bad er een eiiide aan te makeo De Iqkdienst was geëindigd En nu zetteiy aldie keurig iu het zwart gekleede dames en al dielieerent die baa t hadden weder tot hunne genoegensof tot hunne zaken terujt t keereo een treurig ge tieht en traden met tranep in de oogSn op den armen Arthur toe leer bleek en toet diepe treurigheidbod de zwager de ronwplecbtigheid bggewoond Ea en weinig verder zonder zich ta bekommeren om ae wereldsche vorinen lagen Alice en Florence op den bidstoel neergeknield bet gelaat achter eenlangen zwarten sluier verborgen en snikten luid Er zijn verschillende soorten van handdrukken jdie bij het hnwelgk gewisseld met een vroölgk gelaat en iets ondeugende in den blik die bij de begrafenis e n ernstige plechtige medelijdende hsnddruk Arthur bad al die hinderlijke vertooniagen te Verdragen Terwijl de genoodigden zich op straat verspreidden hoorde men ond de golveniie en babbelende menigte allerlei dingen door elkaar bepraten tieke punten der wet het contigent eu den diensttijd Het is niet te ontkennen dat dft positie der Aegeering na den val der amondemeovcn de oommissie op de vorige artikelen veel sterker is geworden BIgkbaar wint de m jnister door z no verdediging steeds meer den steun der Kamer De discussie begon nog over art 23 en art 26 Er bestond blijkbaar een sterke itrooming om op de eisoben der Begeering af te dingen Naast het verlangen der commfeaie om den S jarigen diensttijd door een zepjarigen te vervangen waaraan g vasthield niettegenstaande haar landweer amendement dat daariüee verbacd hield is gevallen staat het verlangen der katholieken wier eene fractie nog wat isnmatigor is in haar eischen dan de andere om het contingent te verminderen Btgkens de rede van den heer A Van Dèdem hellen ook de anti revolutionairen daartoe oifer Ku ligt het gevaar hier dat als de eene verllphting v n dhtk verkregen is de ifganden der wet e gelogenheiit tr ten aan te grgpen om door aannsfning odic der andere verlianting de wet te doen nlleq Het spreekt van zelf dat een ferme houding jet Brgeoring de beate w ag zal zgn om di te vooriQteD en de wet te dd n Keent zg op efn van ide punten ieti te kunnen toegeven zg 4e wat kal maar zHltit kke dan oói oaverbidiMlijk de grenslijn bn n welke Z0 in é len geval f § gaan phandel t u ouden lUi maats Mppyen len NederlaMlschrn ioht Waain tg Oden eener oonfe nden zal niarden jtr elen om dezen nigd Koninkrgk Nederlandsohi KamaMln I aan een aantal venmigi ndeiie belanghebbrnden bg Slhandel een rondschi v i ia ttitgenoodigd tot hk bi difu op M Juni a i te dea ter bespreking van djiil voor zoover hy het Vi ft te bevordaren et beruchte poodsdal in Cstlfomie zal thans door de Begeering vaq dat laad wWden onderzocht Dit dal is zulk een gloeiende woOsteng dat mensohen en dieren die daar kan hun ein ls komen niet vergaan maar tot mummies uitdragen Om er te kunnen reizen moeten er verbazend groute hoeveelheden water meegenomen worden want bronnen zgu er niet te vinden en de verdamping ia zoo sterk dat een mensch minstens 12 L water par dag noodtg heeft Twee bolonici die door de regeenng in dienst zgn genomen zul en van Teraehilleude kanten in hét dal binnendringen en elkaar op een bepaalde plaats ontmoeten waar professor Hernam die de expeditie leidt zich met ben zal veraenigen Men is van meeiiing dat i in h t dal r ke goud an zilverbeddingan la vinden zgn er zgn althans verhalen in omloop van een bergbswoaer die in hat dal was afgedaald en aCh luitgedroogd Igk vond naast aan man me een emmer waarin zich gondklompjaa bevonden Het Doodsdal dSk Annagoaa woeatgn genoemd ligt in InvD Oonnty in het ztiidweatelgks daal van Califomiê 48 H beneden den zeespiegel au wordt in het oosten door da Armagosé in het westen door hst Panamintgeb rgte begrensd Da Armagoaa ri i r stroomt wel is waar daar doorheen matr meestal is deze droog en heeft z j een enkele maal water dan is dit spoedig verdampt I 3romi ia van Battle n Co waarop tegenwoordig door middel van broohures opnieuw de aandacht t Is een groot verlies I Hg moet een reossebtig f rt ia nahUen O zgn wedi e zal wel herttoawan tQ is me jong En zg heeft geen kinderen ïten roemde de verdiebften van Bolood iijn eergevoel zijn belangeloosheid zgn edelmoedigheid En niemand vermoedde bat sombere drama van dat nitgebluschte leven en dat die zoo bewonderde zoo gevierde man een vrouw had geworgd een man den Keel afgesneden en een fortuin gestolen Z6o gaat bet in bet leven waar alles slechts ijdelheid is en logen waar Ood alleen de Waarheid kent de godheid die oordeelt kastijdt en beloont Na den dood van haar echtgenoot werd Florence zwaar ziek en gedurende zes weken vreesden Alice en Nelly baar te zullen verliezen De arme zieke leed verschrikkelijk In de glende koortsen riep zij snikkend om haar geliefden Bbhind het aangebeden wezen dat zg verloren had en dat zij nooit nooit zou terugzien Toen zg weder het bed mocht verlaten was zg zoo zwak dat zij zich nauwelijks staande kon houden Vermfigerd b leelc en met doffen blik geleek zg op die armen die het leeil ondermijnt en die in ontroostbare droefheid door het leven gaan Zoodra zg een weinig tot krachten was gekomen vertrok de jonge vrouw naar Canourgues vergezeld van haar zwager haar schoonzuster eii Nelly die haar niet wilde verlaten ordt gevestigd wordt fanbËvolen als geneesmiddel tegen slapeloosheid Ieder die weet hoeveel personen aan slapeloosheid Igden f en hoe die personen allehulpmiddelen aangrgpen zal inzien dat een hjndigkwakzalver hier een ruim veld ter bearbfeidmg vindtIndien bg echter eenfg succes aj is t ook tijdelijk voor zgne gefleeswjjze wjl hebben dfin is hg genoodzaakt de hand de hartd uij t strekkentoaar die middelen die inderdaad werkzaam zgn als aapraiddelnii en dit zgn nu bgna altgd tf sterke Jvergiften öf altluns krachtig Werkende stoffen ffler onoordeelkundig gebruik niet dooi oen geneesheer geoooêtateord slechts schade San de eozoudheid derlgdaiulekan toebrengen i Het middel Van Batde n Go nu is alles behalve ohechadelgk al staat ooM op fle etiquafto dat men er Jelk uur vtin moot innemen totdat nji slaap komt Volgens hjet onderzoek van onsiU len heer J A deze genen gnne apotheker te Middelburg beiTM elk fieiolgèin ruime boeveelheid Broomkalii m lf en Ghlonlhjrdraat beide zeer bekende en veel glbruikte geneesmiddele i maar waarigk geen ttké V P go dKeluk af i door iedereen te worden gebruikt Vooral met Chloralhydraat behoort tot de zware vergifle een onbordeefkuudig gebruik daarvan kan tot de grootstfri ongelukken aanleiding even en slechts een eneesb r kan beslissen in hoeverre hetgfebruikvaa stof in bepiiatde hoeveelheden jalm deze of lake tis aan of af te raden kt De prgs tan 2 S0 per fleaelge is éfnorm hoog Maandblad Ugtn de InMzalver I 1 De anKrdvvlulionaire party ziet hit e kraehtn slinken Dd heer Bronsveld meent in den kroaifk zgner Stemmen vootr waarheid en vrede dit b mogen opmaken uit de zeldzaam falie qze wsuM Jk Sta daar3 hem in de laaMto weken aanvalt Wi gaat men meent hg niet te keer tegen een ma k telooze wedorpartg De óogèn van velen zyn da ook opengegaan Men wil niet langer samengiM mat de Böoissoh Katholieken Mfiar nel kiaaar hebben zich schrijft d he Bronsveld verder niet losgemaakt van bet antbfr volutionair partg varbsnd omdat zy in dr Knypw nog altgd zien den opvolger van den heer Groen M gruwen van da liberalen van eiken liberaal Op een vergadering yta aan kieavereeniging met gebM en psalmgeiang gecnwnd ziet men in dr Kuypsr nog altgd dan Kampioan voor t geloot der vadeM Hen lefi wg knnnan zeer wel iemand kisMs die door dr Kuyper wordt aasbavolen mits bfj maar niet doleert Doch als hg wal doleert Zal man bffr denhier Loben Sels tal men den heer Heemskerk deti heer Seret den heer Van der Borcb den heer Keunhenius niet stammen f O bat u ta voorzien dathonderdan leden van onta Karicdia hearen zullensteunen En dan de hearen dia niet doleeren maar het program onderschrijvan Da christelijke gereformeerde heeren Donnar Van Velien Lucsssenf De half doleerende Vati Asch Van Wijok Oppedijk Van Wassanaerf Kn dan de heeren die zoo verdraagzaam too iaae ikkamk tijn taganover da doleerenden I Men moet in desan baalist positie nemen DM oentraalrcomit dat da leiding dar verkiezingen voor de antirevolntiooairen in handen neemt moet voor ons zgn een baken in zee Wie met dat comité gameene zaak maakt wie zich door dien onedelen Thans kende Arthur de waarheid Alidehadhem madattaeling gedaan van de ontzettende ontdekking Beiden geloofden dat Botand door wroeging verleerd ziehsalvan van het leven bad beroofd Meer malen schudde Dutac bat ti wanneer bij het blaaka en vermagarde galaat van Florenee zag Waarom zouden wg haar bet geheim niet langzamerhand nededeelenF vroeg bg eens aan zgne vrouw Zij ts zoo diep te beklagen Men moet haar langzaam gewennen aan de gedachte dathij dien zg beweent hare moeder gedood heeft Alioe boog bat hoofd en met onderworpen bitterheid antwoordde zg Gevoeli ge niet dat haar dit nog ongeUkkiger zou mdcen Zg leeft slechts in de herinneringLaat baar dia behouden in het weemoedige wtasi Zg heeft ge n andere levensvreugd dan de geliefde droombeelden dia hare ontroostbare droefheid koesteren Laat haar hem beWeenen t De liefde disIgdt en zich herinnert is te verkiezen boten debedriegeiyke rust der vergetelheid pogingen meer beproefd om hun makkers den oi beid te beletten of tot niet werken over te halen Ook bij Charieroi en ia de Boriuage wordt detoestand over hot algemeen gunstiger Zeer grootIS het aantal werkstakers dat in bet district Charleroi den arbeid hoeft hervat nog met maar toiJhschgnen ook de mg awdrkers daaivreeds genoeg tehebbep van de werkstpking en beginnen in ver schillende mgnen w 6r gedeeltelijke ploegen aan den arbeid te gaü AUeen in het Centre blijft de oestand Jeiel de Tot dusver konden de meeste lasblazeilgen ed ijze fabneken id deze streek nog geregeld blijven doorwerken mair indien de werkstaking nog lang duurl is het te vreezen dat dovoorraad kolon geheel uitgeput zal raken ed velefabrikanten geno otzaakt zullen iju hun inrichtingente sluiten Eergisteren fou pn de Brnsseleohe sociaaldemooratta m de hoofdstad een groote betooging houden ten einde aldus hun instemming met de werkstaking te i betuigen De burgemeester Buis heeft echt er naar men weet hot houden van den optocht verboden omdat hij beducht was voor ongeregeldheden Ondanks de bedreigingen der sociaal democraten gingechter de dag voorbg ponder dat er iets bijzonders voorviel Ook te Antwerpen gn door de socialistische leiders dezer dagen bgeenkomsteu belegd vooreerst om de sigarenmakers tot werkstaking aan te sporon maar vooral om de sjouwers in de dokken over te halen het voorbeeld der Gentenaars nè te volgen en te weigeren Duitaohe en Engelaohe steenkoled te lossen Tot dusver zyn te Anlwópon nog geen kolen van elders aangekomen De werklieden in de dokken bleven tot dusver rnstig aan dèn arbeid tnnder zioh te storen aan de sigarenmakers die dadelgt het werk staakton en met muziek in optocht de stad doortrokken Ovei het algemeen ia diia de toesfand a ttlhierlaIgk verbeterd zoódat het einde der geheele werkstaking spoedig verwacht wordt Terwgl de finanoieele cirsis in Portugal haar invloed doet gevoelen op de beurzen beloven eventueele politieke gebeurtenissen in Portugal belangrijke gevolgen te hebben voor Spanje In dat land staat qien derhalve met groote spanning den loop van zsken te Lissabon gade met des te grooter en angstiger spanning wyl de uitslag der toor de gemeenteraden gehouden verkiezing niet volkotaen beantwoord heeft aAn de verwachting der regeering Voor de verkiezingen hadden de republi keinsobe fractien een onderlinge schikking getroSen met hel gevolg dat de republikeinsche candidaten in alle groote steden en nog veertig kleinere hebben gezegevierd Waar zg zieh niet verbonden hadden weMen zij geslagen als te Barcelona en te SeviUa of onthielden zich van stemmeu als te Malaga Te Madrid werden 12 republikeinen 11 conservatieven en 4 libefiilen gekozen zoodat de oppositie de mear erheid a den gemeenteraad behoudt Da triomf der republikeinen volgde op kosten der liberalen wien men hun zwakheid tegenover de dbnservatieven zeer euvel duidt In aapmerki ng nemend den buitongewonen invloed welken elke regeering en dus ook die van den heer Cadofas op alle verlfj zingen in Spanje uitoefentdat schijnt werkelgk de republikeinsche pary in Spame wch den laatston tyd aanmerkelijk te hebbeouitgebreid In de Fransche Kamer bracht de heer Molina zgn rede tot aanprijzing van het protectionisme tcd einde Kenmerkend voor de meening der regeering is het feit dat toed de leider der proteotionistenide tribune verliet alle ministers opstonden en liem geluk wenschten met zijn rede Op den heer Mfline volgde de heer Eaynal oud minister van financièn en afgevaardigde van Bordeaux wiens pleidooi voor den vryen handel iich door bgzondere heftigheid kenmerkte Gisteren moest de handelspolitiek bet veld mimen voor het weddeni Aan de orde was het bekende ontwerp van den minister van landbouw den heer Develles betreffende het toezicht op het wedden dat na eenige discnssie werd aangenomen Het meeste verzet ondervond art 4 waarbg het wedden met den totalisator wordt verboden benevens art 6 volgens hetwelk het vorige artikel niet toepasselyk is voor renvereenigingen Welke van den minister van knd bouw verlof hebben ontvangen om den totalisator op hdn banen te gebruiken PETRÖLEüM NOTEERIlVGp van de Makelaars € antzlaar 4 Schalkwük te Rotterdam Dé markt wis heden vast Loco Tankfust 7 30 Geïmporteerd fust ƒ 7 45 September October Novenber en December levering ƒ 7 60