Goudsche Courant, zondag 17 mei 1891

t ismi Mq iiiI 17 mi m 4589 fiOÜDSCHE COURANT JVfei m m 4dmrtfmtieMg4 q Qouda en Omstreden De imendlng van advertentiau kan geschlegen tot Mn utij dea namiddags van den dag der mtgave Moj C C Bas alhier deed met gunstigen uitslag examen voor de akte als onderwijzeres Heden middag werd ten Baadhuize dezer Gemeente aanbesteed I a Het wegbaggeren of opruimen van ondiepe gedeelten in dn Turfsingelgraont te Gouda In schreven werd door J de Bruin te Gonda voor 1230 en C Furror te Gouda voor 1198 b het maken van 390 Meter rasterwerk mot drie hekken langs het Schietterrein aldaar Ingeschreven werd door A Leowen te Heeuwijk voor 899 50 C Lugendijk t Gouda voor 895 W de Jong Wz te Gouda voor 792 J de Jong Wz te Gouda voor ƒ 768 j W Bokhoven te Gouda voor 76Ï P Vermeer Jz te Gouda voor ƒ 666 en H J Nederhoret te Gouda voor ƒ 649 Dinsdagmiddag ia door het bestaurvan Schieland aanbesteed lo Het verawaren en verhoogen van den dg k onder do gemeente Nifiuworkerk on Moordrecht 2o Het verzwat on gedeeltelijk verhoogen van do dijk tusschon hot KraKngsche Voer en Capelle bonevens het verzwaren van een gedeelte van don Groenen Pgk So Hot verzwaren van deS dgk on het verbeteren der taluds van af het Kralingsche Veer tot de spoor te Botterdam Voor No 1 waren 19 biljetten ingeleverd de laagste irschrjjver was F Korenaar te Hardingsvold voor ƒ 9788 Voor No 2 waren 15 biljetten ingekomen de laagste inschrijvers waren F Zaanen Hzn te Ammerstol voor ƒ 16 478 en A Korevaarte Hardingsvold mede voor ƒ 16 478 1 Des nacht was er oen zwaar on ader geweest In den vroegen morgen brak do zon vroolijk door de vluchtende wolkon en dreef die steeds verder voort Nu was de hemel weer blauw do vogels zongen in da bloeiende jasmijnstruiken tusschon de grashalmen fonkelden de laatste regendruppels en uit de kelken der half ont oken rozen steeg een heerlijke geur naar boven In het klimopprieel bij den vijver met zijne witte zwanen hoorde men hot rinkelen van de kopjes euoorden die voor het ontbijt door don bediende tereed gezet werden Twee meisjes zes en zeven jaren oud stonden bij oen ingang van het prieel on zagen met ongeduld naar de ontbijttafel Nu zette de oude in den dienst m geworden Johan de zilveren schotel met de wmeen de roomkan neer overtuigde zich dat de uikerdoos goed gevuld was trok de schaal met aomg moer naar voren schoof vier stoelen bij de tafel en zeido eindelijk lachend Na kunnen we ihama gaan roepon 1 LIJST T n BRIEVEN gesdresseeri aan onbekendeu gedurende de 2e helft derfmaiqd April 1891 welke oor tusaobènlcomst van bet Postkantoor Gouda terug te bekomen fjjn B Blverdmg Amsterdam H Pluim Bsamdonkveer G Sakker Antiverpen Yaq WAüDINGSVEEN C J Clooa Botterdam Gouda 14 Mei 1891 De Directeur van het Postkantoor VOESTER BurEerliJke Stand Hoocdreojit e AOREN lainlje aaitH k Onduk en A n der Vuit Jobamiis oudrn 1 Verboom en K Slmnbarg J bÉona IiDgelioe oadert P J de koegt en T Boom SeeuwUk eEBOREN Willem ouders F Breow en J rto Weotteeo Cornelia Wilbelmiiu onderi W Smit en A Znldim lluiM oödert H ven Dyk ea A Perd jk Tugje onder P Hoogen dgk en F van Eyk OVEBi EUB V A Tenteef wed van N van Leeowen i j GEHUWD G PlMieher en P Tugl wed va f van Dam W QraarlaBd en E Bonthoorn StolwUk GEBOREN Hendrik ondera W Noorlander en T Slinferlaad Una Adriaantje Cometia oudera L van den Heavel D jr da Grnyter OVERLEDEN L A de Vrengt oodSSjaran T Bretdijk ond 7 weken L de Groot oud S maanden ONDBHTBOUWD J W Qomt met P longebreor APVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Jongen C OVEBEIJNDER QCASI Gouda 14 Mei 1891 Algemeene kennügeving Heden overleed e Deventer onie ge liefde Hoeder en Behawdmoeder Mevrouw J C H BUSSËMAEËR geb Van Hekk in den onderdom van 65 jar n E U8SEL DE SCHEPPEB BUSSIMAKIB H IJSSEL DE SCHEPPER Gouda U Mei 1891 Eenige kennugeving Pro Deo Tweede Aankondiging Bg vonnis der Arrondissements Recbtbank te Rotterdam van 23 Maart 1891 zgn ten verzoeke van eerstgenoemde 8U8ANNA HOBDIJK en ZOUIS CHSiaTIAAN ROND beiden wonende te Gouda verklaard te zgn gesi heiden van tafel en bed met alle gevolgen daanan door de wet verbonden De Procureur der Mtrltereê Mr D VAN HOÜWENINGE De ZWEM8CHOOL wordt Zaterdag 16 Mei Is GEOPEND met toestemming van Heeren Bnrgemeester en Wethouders J e Zaemmeetter Gouda Saelpersdrak van A BaiMEXAN k Zoon J M GROENEN DAL Groot Verkooplmis 10 Oude Molstraat 10 EENIGE 80LIEDE BEANDZASTEN van verschillende afmetingen Twe grootc Salonsplegels van 2 Meter hoogden 1 25 Meter bre d Een pradhtige I oten L1l EI kX8T Een eiken Boeikerikast Verder ook allerhanden KEUKEIfGEBMEDSCHAPPBN FOBNJJIZEN en Corsmit Brossols Co TERSTOND GEVRAAGD eene DIËIMSTBODE Adres aan hét Bureau van dit blad Zeer ITette G esteendrukte NAAUEAAETJES worden GELEVERD door A BRI KNAIM en Zn Wie zeker zijn wu de Eclite Eikel Caeao te ontvangen tesamengeetold en na vde proefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Michaelis Tervaordigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Gtebr Stollwerck te Keulen elsche Cikel acao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een 2 theelepels van t pooder voor een kop ChocoUte Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de voornaamste H H Apothekers enz p j Vt Ko V Ko proefbugeg f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertcgenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Ealverstraat 103 Alom te bekomen BE OOUCSCnE 0LA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen 4er cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabctb DOOR CHRI8TIAAN KRAMM F r ü s 0 Cents A BRINKMAN Be prijzen zijn door den Staat egarondeerd Geluksaank Hoofdprija eT 600 000 Mark llitnoodiging tot deelneiDiog aan de Prijzen der door den Slant Hamburg ge arandeerde groote Geldverloting waarin 9 Hillioen 553 005 Vivt leker gewonnen moeien worden De prgzen dezer voordoelige Geld Loterij welke volgens plan aleolits 100 000 loten bevat lijn ala volgt Do grootate Hoofdprgs i ov BQO QOO Mark 1 premie 1 prijs 1 prijs Iprijf 1 prja prijs prijzen lpr J8 1 prgsl prijaIprys 8 prijzen a26 prijzen a a 300 000 M B6 pryzen a BUOO M s 2ao 000 M 106 prijzen a 8000 M a 100 000 M 203 prijzen a 2000 M it 78 000 M 6 prijzen a UOOM it 70 000 M 806 prijzen a 1000 M it 65 000 M 1060 pryzen i 600 M a 60 000 M 29 prijzen a 300 M a 55 000 M lïO pr a 200 160 M ü 50 000 M 309 10 prijzen a 148 M 40 000 M 7994 pr a 127 100 94 30 000 M 9045 pr a 67 40 SO 5 000 M Mark 0 000 M toUal 50 200 prgzen en komen dtne binnen wrinij a maanden in 7 afdeelingen lot zekere beslissing D Uouf prys 1ste klasse heeft bedragen H 50 000 verhoogt zich in de 2de klatwop 65 000 Mark in de Sile op 60 000 in de 4de klasse op 65 000 in de 5de klasse op 70 000 Marl in de 6do klasse op 75 000 Mark in de 7de klasse op 200 000 Mark en met de premie van 300 oqo Mark event op 500 000 Mark Voor de eerale prijstrekking ambtsbalve vastgeateld kost 1 geheel origineel lot slechta M 6 of 3 601 half 8 1 80 1 kwart 1 0 90 welke door den Staat gegarandeerde origineeU loten geen verboden promessen met origineel plan met staatswapen iegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste omstreken van mij verzoBden worden leder deelnemer ontvangt van mg na plaats gehad hebbende trekking dadelp zonder aanvrage de offioicele trekkingslijst Het Origineel Plan met ataaUirapen waaruit i leggelden en indeeling van de prgzen in de 7 klassen te zien worden vooruit gratis verzonden De uitbetaling en verzending der gewone Gelden volgt direct aan de beisni hel b ndeD prompt en onder de strengste discretie W ledere bestelling kan men eenvoudig por postwiasel opgeven W Men wende zich daarom met bestellingen voor de aanstaande trekking tot f N E I e k met vertrouwen aan JOSEPH HECK8CHER Bankiers en Wisselkantoor teUAUBUSQ Duitachland FBANSCHE ST00M7EEVEEU Gheaiische eo Zwitsersebe Wasscberlj Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven v 8 alle Heerenen Oameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen TsWkleeden Trgpen met nieuwe patronen gepetri Kwasten Garnituren Netaldoek Tulles Katen Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven Oi worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen D prgi per drie maanden ja 1 25 franco per post 1 70 ilsoi derli ke Nommers VIJF CENTEN Uithoofde van het PINKSTERFEEST veraobijDt de OOCDSOHE COURANT Maandag niet piU deze Courant beboort een Byvoegsel BINNENLAMD GOUDA 16 Mei 1891 De coUeola door het Bargerlgk Armbestuur alhiar gehouden ten voordeele der Maatachappij van Weldadigheid heeft ƒ 71 04 j opgebracht De Afdeeling Gouda van het N O G vergaderde gisteren ten huize van den heer Dam Op die vergadering werden tot afgevaardigden naar da Algemeene en naar de Gewestelijke vergadering respeotievolg k benoemd de hoeren 8 Poathumua en Slop tenrgl de heer S de Vries den eerste by ontstentenis zal vervangen In deze vergadering werd eon rooster van spreekbeurten bjj loting vastgesteld 17 leden hadden zich bereid verklaard eene spreekbeurt te vervallen De heer Gonda hield de vergadering aangenaam bezig met de beantwoording der vraag wat aanleiding beeft gegeven tot de aohtaroenvolgeude verlegging van de stapelplaats van den handel tusscfaen Europa en ndië Op voorstel van den heer v d Boer zal de Afdeeling hare instemming betuigen aan het Hoofdbestuur met een verioek van eene andere afdeeling ora een adres aan do Hooge Bogeering te richten ton einde vrijstelling te verkrggen van het doen van ezamen in do vrije en ordeoefeningen der Gymnastiek voor reeds gevestigde onderwijzers FEViLLBTOIV Als een storm vloog het goudgelokto zusterpaar op het huis toe 1 @ Sl S ® ffMama mama de koffie is gereed I kom I Dadelijk daarop werd een venster in do benedenvordioping geopend en een vrouwolgk hoofd knikte vriendelijk tusschon de witte kanten gordijnen door Ik kom waar is papaP Papa IS met den tuinman naar de bloomkasson riep Alma de oudste nog bgna buiten adem van den snellen loop Hij zeide dat hjj spoedig terug kwam vertelde Afita de jongste terwgl zij het haar van het hoeto voorhoofd wegstreek J moet maar dadelgk komen mama Do jongo vrouw had deze uitnoodiging niet afgewacht Zij trad reeds uit de huisdeur op do veranda Daar ben ik Gooden morgen lieve kinderen Do kleinen grepen do moeder bij de armen en trokken haar gelukkig lachend hoofd naar beneden Goeden morgen mama goeden morgen hevo j mama I riepen ze hare moeder met jeugdige onstuimigheid fcussentlo Wat ziet u er van morgen prachtig uit Zij traden eon weinig terua en bdwondürden het witto morgenkleed mei do schitterende roode linton En hoj stralen uwe oogen Zottinnetjes zeide de jonge vrouw hare beide doohtertji s Uj de hand nemend en het tuinpad dat naar t prieel leidde betredende Heden zijn papa en ik acht jaren getrouwd Waren er toen ook zulke hooge taarten met ADVEiBTBNTlBN worden gmlwU van 15 regel ik 60 Centen ieder meer 10 Centen GE 00 TE LETTEBB worden befekeöd naar plaatérnjnite Bovendien worden aUe Advertentien ff rati a opgenomen in het ADVBRTENTIBBLAJl t welk Ii 9ndag tnnK nk Voor No 3 waren 20 biljetten ingeleverd laagste inschrijver L Brouwer te Gouda voor ƒ 14 800 Bij de belanghebbende Gemeentebesturen zijn Ingekomen de plannen met teokeningen enz van im ontworpen stoomtramlgn Gouda Stolwijk BergAmbacht Schoonhoven ontworpen door de hoeren Vaa Visser eu Van der Ouderm ulen De proourour goueraal bg den Hoo gen Baad nam Donderdag conclusie in eene kieszaak en wel op het beroep van A J Drieasen tegen een vonnis der rechtbank te Botterdam dd 27 April jl waarbij h naar aanleiding van eene in 1S67 door hem aange gane verbintenis als pauselijk zouaaf geacht werd zijn Nederlanderschap te hebben verloren op grond waaïyan zijn naam niet op de kiezerslijst der gomeente Schoonhoven werd gebracht In deze zaken concludeerde proc gen tot verwerping van het beroep Uitspraak 29 Mei Donderdagmorgen te 11 uren werd het Ig k van den heer L A de Vreugt te Stolwgk grafwaarts go dragen Aan de geopende groeve nam Dr Van Langeraad hot woord om in eene treffende rede nog eens in herinnering te brengen wat de afgestorvene voor de maatsohappg on de gemeente maar vooral wat hij als holper en raadgever zijner uitgebreide familie geweest was Nadat de heer J Schilt schoonzoon van den overledene bedankte had voor de eer den doode bewezen riep hij in gevoelvolle woorden don man die voor hem alles geweest was opvoeder vader steun en raadsman een laatst vaarwel toe En men keerde huiswaarts overluigd dat er een mensch in den edelen zin des woords was heengegaan suikerfiguren vroeg de lieftallige Asta hare roode wang tegen haar moeders kleed vlijende zooala laatst bij tante M edow Do jonge vrouw knikte vroolijk Ook hooge taarten waren er zeker I Plotseling w rd ze ernstig en drukte de handen van hare küderen vaster in do hare Mama wat moet u er mooi uitgezien hebben toon u do bruid waart nep Alma Hadt ge toen ook oen krans en een langen sluier Natuurlijk I Wilt go don krans straks eens zien P vroeg do jonge vrouw bewogen Ik heb hom zorgvuldig bewaard met het bouquet van witte rozen dat papa mij toon p eschonken hooft Hare stem was week geworden Daar komt papa I Goeden morgen papa Wü wensohen u geluk op uw trouwdag 1 Do beide kiemen hepen oen hoone mannelijke gestalte tegemoet die met anello schreden uit een dicht bosohjo te voorschijn trad Zijn eerste blik trof de bekoorlijke verschijning van zijne vrouw die hem met stralende blikken en glimlachend te gemoet kwam Zoo als zo nu voor hem stond met hare schoone gestalte a s een jong meisje versierd het langwerpig door een zachten blos bedekt gelaat vol verwachting naar hem opgeheven dat liefelgk gelaat met de donker blauwe oogen oit da fijne van ontroering bevende lippen werd zijn hart nog meer dan anders met liefde voor haar vervuld Egon von Wartenberg trad naar zgno