Goudsche Courant, zondag 17 mei 1891

w Ondergeteekende hettk de er t ne geacUe begunstigers te berichten dat hg z ne jA in GABBN BaSd en MODE ARTlKRLJMi heeft overgedragen aan den Beer W VAN DORT Dankbaar voor het genoten vertronwttiAbeveelt h zgn opvolger in nwe gonst aan 1 y M DB VLETTER Ingevolge bovenstaande advertentie neem ik de vröheid mijne zaak bjj het geachte publiek aan te bevelen daarbg de verzekering geven Je dat door mg niets onbeproefd zal worden gf laten datzelfde vertrouwen waardig te worden hetgeen mgn voorganger zoo ruimsehoota heeft genote y BOUT GEVESTIGD als ï HOELOeSMAEEE Oosthaven B 16 A Uitteiftbogaardj ft ac Horlogtën Régulateurs Wekkers en Muziekwerken REPARATIEN uiterst billijk N B SYMPHONIONS nieuwste muziek instrument steeds voorradig Uit BoUei m aok en t e oakniig der dtinkwet liet hier in den laataten tqd Teel te wenachen over In de nieuno buurten zag men overal kleiiw bierhaizen rerrijno an bet was spoedig voor MttBand een geheim maer dat daar meer dan bier verbijgbaar wii ja zeUs dat het debiet Tan bier ar genfig vaa in verhouding tot dat van jenever obchuon er aan die loaalen geen Tergunning wu rarboaden Lang bleef dit misbruik voor de polifie auioriteitcn verborgen doordien de houders dezer geheime drankhin ra da politio agentao d m honnc buurt toaócht hielden op hunne hand wisten te krijgen door ook voor hen sterken drank te schenken ea wel veelal koatislooq Zoodia dit ontdekt werd is de politie zaar kmcjilig tegen hfit dubbele kwaad opgetreden de ontrouwe agvnten werden verplaatst en de verdachte bierhuizen ooilei ickerpar toaziehi gaatuld met walk doel in sommige buurten eau versteiKte politiediecst werd ingesteld Aldus hoopt men aan het misbruik een einde te maken Moeiel ker valt hei toaaieht op de rivier te boadan ten aiude verboden drankverkoop onder de bedlanuing der schepen en de aan boord dier schepen werkzama sjouwerlieden tegen te gaan Dit gaachiedt mede onder voorwendsel dat men bier verkoopt De handelaren laten siob met aen aantal kruikjes by zich die bier heeten te bevatten naar hsanl mv da op stroom Kggenda schepen loeien eo slyten daar hunne waar Be kruikjes bevatten echter niet altjjd bier maar voor aen deel een minder onschuldigen drank die heimelgk verkocht wordt Staten Oeneraal Tveecs KJuai Zitting TiD Vrgdag 15 Mei Da beraadslaging over de legerwet vorderde weinig De leden dia amendementen voorgesteld hadden lichtten die nader toe doch de Begoenng kwam nog niet aan het woord De oorzaak daarvan waren de verootnistende berichten uit Suriname Oe heer Gleiehman vond daarin aanleiding om eena interpeUatia te richten tot het ministerie waartoe dan ook wegens het dringende der zaak in den loop dar zitting gelegenheid werd gegeven Er zijn daar wanordelijkheden vermoedelglc het gevolg der oneenigheid tusscben den gouvemenr Lohman en dén procureBr generaal Kalf De mindere man schoot qigeataokt te zijn om partij te kiezen voor den vertrekkenden gouverneur eu heeft van bet herinneringsfeest der Staten gebruik gemaakt om van zgn gevoelens blijk te geven Over het keer gaan der opstootjes zijn nu weder beide autoriteiten in stnjd en de gouverneur werpt open ijk de schuld óp den beer Kalil Daardoor alleen toont de heer Lohman zieb ongeschikt voor zijne hooge betrekking Niettemin vond de heer Keuehenins de gelegenheid seboon om den lof te bezingen van dien bewindsman dien bij benoemd heeft De Regeering daarentegen toonde zich verlegen met de zaak en had de beide heeren telegrsphisch verzocht samen te werken Alsof dit helpen zou waar die twee zoo verwoed en kwajongensachtig bet woord is vanden heer Borgesins elkander behandelden De groote schuld ligt zeker bij de Regeering riie te lang den gouverneur de bami boven het hoofd gehouden hoeft Door het al te lang handhaven en verdedigen van den Gouverneur hebt gij u zelf en het land deze vrouw toe en kuste terwijl hij de armen om haar haensloeg met bgna even groote toederheid als toen hij de bruidegom was haar frisschen mond ËriKa mijne lieve Erika nog vele jaren zoo als die welke wg met elkander beleefd hebben Zij drukte zich zwijgend tegen hem aan Verondersteld allgd ging bij schetsend voort dat gö deze acht jart O met mij doorgebracht dragelijk gevonden hebt O Kgon bare stem begaf haar Tranen vulden hare oojren Ik moet toch eindelijk een een ernstig woordje met u spreken zeido de vrijhéer op zacht verwijtenden toon De e neiging tot melancholie raag met toenemen Zie eens wat ik voor u medegebracht heb Geef nu rnaar hier riep hij bet lioofd omwendend tot d n tuinman die zich achter de heestors schuil gelioudon had eu nu met trots een bloempot te voorschijn bracht welke de vrijheer hem uit de baud nam en aan zijne vrouw overreikte 0 riepen de kleinen zich op de teenen verbeffend Eene Krika voor mgne Erika zeide Egoo Het was een prachtexeraplaar van verwonderlijke grootte on schoonheid Ja mijnheer hpeft er ich reeds het geheele jaar in verheugd zeide de tiiinmanl lederen morgen was zgn eerste gang naar de Erika Hoo heb ik die voor mevrouw moeten wegstoppen Ik was altijd ellande berokkendj IfUde bat oordaBl van dahearan Smidt en Burgariiiy an ivie f ilW l j ta zeggen De zaak is nu hoe uit die ellende Ie geraken t Geval IS leker moeilijk maar de fiagesring moet IwodeleQ op baar veramwoardel jknuid Sommige Udea meendin echtte biu advie ea aan de Regeering giet te imogen ontbovdoiu Hat wilde advies van den beef Kuucheams om dan Gouvemour den Praoataur Qmt l te doM onWaan werd leraeht door de Segeeri geen aandacht waardig gekeurd De raad van den heer Borgusivs om beide hooge tii b aareo t Jaeia 4lia h te pntelai i sa h gebreke aan volkomen kennis van den staat van zaken ook niet bepaald aannemelijk Het advies eindelijk van den beer Lieftinck om dttt oqnmandant van de ter plaatse vertoeveada Sommrlail k BIn h herstel der orde te betasten zou wellieht bat m eat schaveling verdienen loodra aan nader beri t zou tootMQ dat de toestand verergert De last van de Redering aan den Oouverneur en den Prooureur Genonial verstrekt om vrede te maken en zoet samen te werken zal al beel weinig hebbon gageven en wekte in de Kamer een verklaarbare hUarittit Man maet er maar kat beste van hopen De bevolking is ia den grond der zaak nogal goedaardig en mogelgk bigkl bet dat de ootriamdo gemoederen van zelf weet lot bedaren komaa Voorloopig bigft niet anders over dan nader bericht af te aobten Dinsdag viert de Kamer Pinkster drie zoodst eerst Woensdag de legerwet weder aan d arde komt Da regeering ontving Donderdag avood van da koloniale staten bet volgende telegram Na ovatie negers aan gourarseur hebben bendan da oproerige bewegingen van gisteren ernstiger voortgezet Winkels eu kantoren gesloten politie gewond en Oaobtaloos toestand bedenkelijk Wg verzoeken u den gouverneur by telegram te gelasten dan procureur generaal niet verder te verhioderen in handhaving der oide en bareiligiiig personen eo goederen en om proeureur genarül ta machtigen in te roepen militaire hulp Kolooisle Staten Granad Gisteren ochtend het volgende Sedert eergiatereo ruatrerstoring wegens statenfaest ontstaan door voortdurend bandalan door proenreur genenul tegen myne bevalen in veratandhoading met de sUlen beide dagen gelukt hentel der orde door persoonlijk optreden en zonder bloedvergieten rustverstonngeo wareo tot gisteren van geen beileukelyken aard Sedert gisteren 4 ure was de rost geheel hersteld Nacbt volmaakt rustig Politie heeft heden ochtend weder gehandeld tegen uitdrukkelgke bevelen Rustige marktbezoekers gewelddadig weggedreven en eou neger door politie commissaris doodgeschoten Thans toestand niet zonder zorg Herstel der orde opgedragen aan see eu landmacht aameu met politie Ik sein nader LOBMIN Te Palermo is voor eenige dagen de draad eener eleotrische geleiding gebroken eenige straatjongens vermaakten er zich raée die tegen de voorbijgangers aan te slingeren zoodat een koetsier eau schok ontving welke hem van den bok wierp zonder dat hij echter eenig letsel van beteekenis kreeg Ken dame in angst dat mevrouw er iets van merken zou Neen Predenk zeide Erika met blozende wangen daar heb ik niet om gedacht Maar ik dank u eèr voor uwe moeite De tuinman verwijderde zich rood van vreugde over den lof terwijl de huisheor zijne vrou v den arm bood om haar naar de ontbijttafel te brengen Vroolijk sprongen de kinderen vooruit Kgon gij zijt zoo goe l fluisterde zij ik verdien het niet Maar ik bob nu een kop koffie verdiend antwoordde Uij schertsend zie zoo hier staat rogn gesclienk nu kunnen wij het allen zien en bewonderen Do jonge vrouw nam hare huiselijke plichten met onbewuste bevalligheid waar Zij lette op ieders wenschen en behoeften en raadde dio reeds van te voren Hare blanke handen waren steeds zacht en ijverig in beweging om ieder te bedienen Nu stonden Ie kinderen op en vroegen om brood voor de zwanfn Toen ze dit gekregen hadden sprongen ze naar den vijver waarover een leger van lusekten gonzend heen en weer vloog Het echtpaar bleef alleen Egon beschouwde onopgemerkt de onbegrijpelijke verandering in de trekken zijner gade Haar gelaat dut op hare haail rustte was met een treurige uitdrukking op den bloempot in bet midden van de tafel gevestigd den kinderen bat willende beletten greep tig genoeg don draad vast en stortte neer Zg is spoedig overleden Twee knapen te Prairie it dagcu tengevolge vu hat o m4 ri rotten e da opening der lgk be raii vond man speren van jiho hi d knapen De dood most wallen aan dit vergift benevens aan nicotine l 4 ool exa vii iV4 Vf Ëxamicator Wat is het verleden desTwoi nl viii bet onderspit delven Learliog Ik bab Delft ondergespoten Uutoruck i iSjA h Siti fA mvfi iii fit JÜJ Siii ft Beinbotd Kaiser een componist uit de zerentisniteachttiende eenw gaf zque thans geheel onbiik oil opera s de volgende zonderlinge titels Allerunterlfaaoigster Gehorsam Ballet opera opgevoerd in 1698 ta Hamburg Der sus Hyperborea nach Cymbrien iiberbraolill goldena Apfel opgevoerd te Hamburg 1699 Die dumb Wilhelm den Groszon in BrittanUi wieder iagarubrta Irene Hamburg 1607 en tot slot Der bei dem allgemeinan Weltfrieden vos Uk gnaseo Augustus gescblassene Tempel des Jmu suf dem langgawiinschteo Friedensfaste wclchM m Jabre l 91 IE Haraborg gefeiert ward in iiM Singspiel dargestalt p OefIGeorg PbiUp Telemaa 1B81 1787 die tminder dan 80 opera s bat aanign heeft geschonk raakte door een zoo groot tal van geesteskinderHmet eena jniste Ier naamstelling in de war ietgw hem niet kwatyk t nemen is bq daobt veor tüét de volgende titels uit Oymbriens Froblooken Die Amears der Veapetta 17S7 Das neabeglüok te Saohseo Die verkebrta Welt i Deze laatste opera verdient onze bgzondero ssadaobt omdat da componist getracht beeft deze v w keerde wereld ook in de muziek weer te gaven Ds contrabas beeft d mdadia dia violen en flailea daarentegen begeleiden Dat dit meer van gooobdta dan vau muzikaal talent heeft zal ieder gevoelen iCvon zonderling luiden de volgende titels Da doppelte Oluck getrouer Liebe iwlsofa Fernando and BelUmira in gleioben Don Carlos uod Sidooie Die Klughait der Obrigbeit in Anordnung des Bierbrauans J xme tegenstelling met deze lange au onnnoifi titels vormen de volgende lakonisohe 1717 komische opera van A Thomas 1838 X Y Z opera buffa van Fiöravanti 1817 W P Kngalscbe opofa van Horn 1815 H Fransobe opera van Kastner 1846 Tot besluit noemm wy den volgenden operadien Scarlatti uitdacht L opera senza titulo Trièvné Zondag bezocht een 10 jarig knaapje te Mannheim de avondkerk on viel iets wat niet alleen knaap Hij raakte haro hand aan Zg cUriklo doch bgna onmiddellgk daarop omspeelde de gewoue vrieadelgke glimlach hare lippffl wed Go deedt mg scbrikken zeide zij het 1 schuddend Waaraan dacht go vroeg hg Zg bloosde üe zult mij lioknorren U beknorren En dat nog wel vandaag I hij verwijtend nit Voor t overige weet ge imrae I wel hoo zeer ik op openhartigheid gesteld b l I Neen dat is geen berisping viel hij zich zelf I de rede toen ze hare vingers zenuwachtig in ander drukte Wanneer hebt ge mij ooit wat vW zwegen of ik u Zog dus eens waar dacht ge aaar Zij aarz Ide Hare wangen waren verbleekt Ml gewoon aan dez i verwisseling van kleur op l gelaat lotto de vrijheer er niet op Ik dacht aan hetgeen ik was en aan hotgW uwe lietde van mij gemaakt heeft Alsof ik dit niet reeds van to voron wistl tiï do vrijheer lachend uit I Neen dat wist ge niet zeide Erika met nadrsii 1 gij kunt niet weten welke herinneringen mij M dikwijls overweldigen Als een arm afbankeli I scbopsol zonder hoop aan den nood prijsgeven M I dat voor iedere luim van het lot moest boven zaagt I ge mij het eerst zóó vondt ge mij fTordt Bet oljtd slaa ikiten jes i van mon uur wiikkor wBM èa goon uilgang Vcmd Ih zijn vsrtwüjelitig Ntebfntitbg iop M gJibiir t g Vlomiitn te zgn drukte hier een kerkraam in en wild mm buiten klimmen Hg viel door do duisternis misleid op sïriaj in iefd UMf d od dan levend door voorbnwngers naar t ziekenhuis gebracht ftn ffe jBsi v ergai zedelijke veibeferijf financioele toestand b h f it f ir eo Ing yw gunstig 9atflmi i 8 QQD TenB T 10 UlOBOlDaJbtaU daalde van ftn e JBSi9erg e lng aif Cet Genootéhap n geyapgfBM jeak dat de istlg tvas Ofe ontvangsten 2364 tot 2390 De hb njrs A i pethaan Maoar dfflci er van Justitie ïe Htai tóm en È van der Work rsiidsbeei te Acisterdam ójn tol ladan van bpt hpo db uur Besloten is een adres te richten fu dep minister van justitie wsorin de wenscbëlijkbéid dtftilógdijk hoid ea noodzakclgkbaid vap Qiidurricbt a iirbeul wordt betoogd van gavaBgeqon die daarvoor j eeehikt z VébTUzil bg den minister onder dank voor hetgeen diutrvoor reiids gasoli ied is wortlen aangedrongen om het cellulaire stelsel ook bg voorarrest toe te passen tiurcertljke Stand OtBPBMi t Ké lo is iriinii ouden J Jsauo eo W Zweednk 14 Cornelii Meiodert ooderi J J rip Hoflfe en E Dommiue Johinnei ouders F G Overeijnder en C X uM li Coraeiie a dsr C kfeuwveU ca t O ffVERtEDEN 18 Mei I Wiunet 14 i 14 W J Heerkesi 8 w C deu Honlt bniavr van P Noordhoek 44 J lSi t dsKwiog fl j A G WiJdenburj 16 d 15 Mei N sn Omme ii j en C 1 B Crebei Ï7 j co C W ONUERTROTJWD vso der Vmrdcti 88 j Heestermen te Kriliogeo 2J j A U ven Adnchem te Moordrerht 28 j eo P Lorje M j O K Nieuwland 88 i eo W ss Beet 8 j J J relie te Solterdim 83 j eo A T Smfte 82 j Het öorean rittt den Bnrserlgken tal a 8 Maandag 2e Pinksterdag van de Toornliddaga 11 tot dei namiddags X uur geopend z n tot bet doen vsa aaogiftea Tan geboorte ea overlgden Heden overleed ons jongete Zoontje ANT0NIU8 CaRMBLIS alechti I dagen ood r v M 1 F H WILDENBURG M L WILDENBüBQ PiKBT Gouda 15 Mei ISOL Voor de vele bewgien van belangstelling by oug Huwelijk ondervonden betuigen wg onzen hartel ken dank j A Th wildenburg C S W WILDENBüEG f Ifl imfi Lbüsen 6o 19 m lafii fp Voor de menigvuldige bewgzen van belangstelling bjj het overljjden van onze ge Behnwdraoeder MAKIA van A VAN BÜOIJEN oprechten liefde Moeder en BORST Weduwe ondervonden betuigen wjj onzen dank H J A VAN ROOIJEN k I A J H VAN IIÜOIJBN C A J VAN KOOIJBN B VAN ROOI JEN VAN ZdIJLEN ® m Ondergeteekende beveelt zich aan tot het LEVEREN van I te KEUR mm mmmi JAN VISSER Wma J VAN GROOS J JSoskoop i mm TERKOOPIN liiLiiJe GQÜDA ten overstaan van den Notaris G C P ïTfjN pRj3Ö LEBVBB op WOENSDAG 27 MÊTi891 des morgens te IW urew in het gebouf de R K m vereiifiging aan de Westhaven van de navolgende allen te 6ou J agelegen panden te weten No 1 Ben goeij ooderhooden vgn Gas en Waterleiding en vele gemakken voorzien BRF i ftraaiens Tl N aan de Wachterstraat Wijk P No 24 Te aanvaarden 15 Septeraièr 1891 l Vl U i V Het HÜIS bevat beneden 2 KAMERS en SUITE SLAAPKAMER TUINKAMER niPt overdekte Warande KEUKEf KELDER en BERGPLAATSEN en boven 3 KAMERS en ZOLDER No 2 Ben huis en ERF aan den Kattensiugél Wjjk Q No ISÜen 150a Verhuurd bö de week voor 2 40 f f No 3 Een HUIS eu TÉlF ffi een orf aan de Nienwe Haven Wp N No 225 Verhuurd bij de week voor ƒ 0 60 jjjt No 4 Een HUIS en ERF in de Lange Noodgodsteeg Wjjk B No 63 Verhuurd bjj de week voor ƒ 1 30 No 5 Eèn HUIS en ERF in de Zak Wijk L No 246 Verhuurd bij da week voor 0 65 No 6 Een ÏIUIS en ERF in de Komijnstee Wflk K No 76 Verhuurd bfl de week voor 1 20 No 7 Een HUIS en eRF achter de Vischmarkt Wjjfc L No 157 Verhuurdbt de week voor 1 50 No 8 Een HUIS en BRF aan de Varkenmarkt Wijk M No 219 Terstond te aanvaarden No 9 tot 11 Drie HUIZEN en ERVEN in een Gaüg aan den Raam Wijk O No 293 294 en 295 Verhuurd bij de week voor ƒ 0 80 en ƒ 0 60 terwjjl No 293 terstond ia te aanvaarden No 12 Een WINKEL en WOONHUIS waarin gedreven wordt met SCHUUR en stuk GROND aan de Nieuwe Haven te Gouda Wijk N No 169 Te aanvaarden 1 Juli 1891 No 13 tot 17 Vijf HUIZEN en ERVEN in een Gang of Poort aan den Kaam te Gouda Wjjk O No 331 332 333 335 en 336 De Nrs 331 en 335 zijn verhuurd 7oor 1 25 per week terwijl de overige perceeleu terstond zjjn te aanvaarden Eu No 18 Een HUIS en ERF aan de Vlaamsohc Haven of Bleekerskade Ie Gouda Wijk P No 14 Te aanvaarden 1 Augustus 1891 Üe perceelea zijn te bezichtigen den 23n 25n eu 26n Mei van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren on op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 ureu Nadere inlichtingengeofl Notaris FORTÜIJN DROOGLEBVBR voorgenoemd G SOOS MarM Dubbel JAL0Ü8IËNBAND metTnssohenlint Wit of GranwGORDIJNen JALOÜSIËNKOOBD MEUBEL BELen SCHILDERIJBNKOOBD in allrfraaie kleuren per el of per stuk HlJLSTKAMP s OUDE GENEVEI verkrggbaar bg M J DE GEAAP HOOGE GOUWE 255 TSICOT ONDEEQOEIIEBEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen Schenk en Zn Sportartikelen A y OS Az Kleiweg E 73 ei 73 500 Gulden 8 betalen wij aan liem die bij gebruik van Goldmann s KeiserTandwater ooit woder Tandpijn krijgt I S 50LDMANN Co Dresden I 50 Cents de flacon veikrijgbiiar bij den I Drog J C ZELDENRIJK