Goudsche Courant, zondag 17 mei 1891

Maandag 18 Mei 1891 Bultenlanüsch Overzicht In het Engelscho Lagerhuis verklaarde baron Honry de Worms dat de bij do regoering ontvangen itiliohlingen oratront de tervolging der joden te Corfu oeno bevueliging inhouden van de reeiïs door de dagbladen medegedoeldo berichten Do Britsche gezant te Athene heofi deawege vertoogen bij de Griekscbe regeering ingediend Een Éngelsoh oorlogsraartuig is in de wateren ran Corfu aangekomen De toestand aldaar is eenigszins verbeterd Krachtige maatregelen zyn genomeu en de stad is op militaire wgza bezet Hot beheer der prefectuur is iu andere handen gestold en nieuwe leden der reehterlfjka macht zijn gezonden De toestand ia België blijft gunstig Del werkstaking der mijnwerkers op don linker Maasoever vau Luik is geëindigd en alleen te Seraing duurt de werkstaking nog voort maar ook daar neemt bel aantal der mijnwerkers die weor aan den arbeid gaan steeds toe In Heoegc uiven blijft het aantal der werkstakers aanzienlijk hoewel ook bij Charleroi en io de Borinage de verandering ten goede blgft aanhouden De leiders der beweging blijven echter tot volhonden aansporen Woensdag hield in het volkshnis te Brussel de opperste raad der werkliedenpartij een bijeenkamst met het bestuur der mijnwerkersvereeniging De uitslag dor berasdslagingeu was dat besloten werd de werkstaking te blijven steunen en vooral te pogen het ontladen van boltenlandsche teenkolen in de havens van Antwerpen Ostende Gent en Ter Nouzen te beletten Voorloopig hebben deze pogingen eohter weinig succes want behoudens de onbeduidende werkstaking der sjouwers te Gent blijven da sjouwers rustig aan den arbeid Teneiode ds beweging te steunen hebben nu ook de metaalwerkers lo Brussel den arbeid gestaakt en wel op grond dat zij uitbreiding van da politieke rechten vsn den werkman verlangen Indien wij dus Inidl het manifest van het bestuur derVoreeniging tot de werkstaking besluiten doen wg dit niet om verhooging van het loon of herstel vkn andere grieven Ie verkrijgen maar uitsluitend om de regeering te dwingen zonder verwijl handelen en den tegonwoordigen toestand die vol gevaar is niet te bestendigen Vele metaalwerkers te Brussel gaven san deze uitnoodiging gehoor en staakten den arbeid o a ook de werklieden der eleotriciteits maatschappg welke in de hoofdstad die stations heeft De directie verwittigde echter terstond de eigenaars der banken hotels en koffiehuizen zoodat deze zoo zy hun gasleiding niet hadden behouden zioh nog bij tijds van lampen konden voorzien Do werkstakers hielden een openbare bijeenkomst en trokken daarna naar de voorsteden om de werklieden daar over te halen zioh by hen aan te sluiten Te Molenbeek Saint Jean gelukte slechts gedeeltelijk daar van de 3000 werk dit liotlen die daar arbeiden ruim 700 den arbeid staakten maar ernstiger is het feil dat nu ook de werklieden in de groote gasfabriek met de mannen der electrisohe vorliohting gemoene zaak hebben gemaakt De geheele stad Brussel wordt nu mot duisternis bedreigd Gisteren hielden de werklieden oen vergadering om te protesteoren tegen het verbod van don burgemeester Buis tot het houden dor groote botooging op Woensdag Natuurlijk kon de politie dit niet dulden zoodat zg de vergadering uiteen moest drgven üit den aard dor zaak gaf dit aanleiding tot opstootjes on vechtpartijen maar overigens liep do zaak zonder ernstige ongeregeldheden af De kidor zitten er mee in en dit is ook het geval met do radicalen welke met de arbeiderspartij steeds op een wit voetje hebben willen zijn Men kreeg haast medelijden met den Afgevaardigde Jansen toen hg gisteren in de Kamer de wer staking en de Grondwetsherziening ter sprake bracht t Was als gevoelde hij al hot zwakke van zgn positie Hij begon met hulde te brengen aan de oprechtheid dor Begeering en der centraio sectie om de quaestie der Grondwetsherziening tot klaarheid te brengen en keurde de door de Begoering genomen maatregelen tot handhaving der orde goed hij bezwoer de Begeoring en do Kamer een verklaring eohter u te leggen volgens welke zg geneigd wat weldra JOSEPH van DMZiG Am Ontvangen een nieuwe sending Groote keuze lAPOI STOFFEV met bijpassende Garneeringpeh en Gekleurde BAXdE E Costumes worden in den kortst mogclijken tijd op maat geleverd ENGELSCHE BAZAR Markt A 68 Gouda Specialiteit in Eeeren Mode Artikelen ZOOALS Overhemden Boorden Mandietten Dassen Ondergoederen Dames en Heeren HAI DSCHOENEIM SPORT CEINTÜRES voor LAWN TENNIS ODOVcrtr offw RWA HTEIT Alom verkrygbaap in bassen van l eo 086 en ƒ 046 CACAO GBOOTES Westzaan Opgrericht 182Ö Per Stoomboot €£ tni Kapitein PO£D£BBACH zgn 11 OCTÜBSB 1890 ran Bordeaux Terzonden I Na aankomst te Amsterdam heb ik de fleeien r HAMEL BOOS en HARMENS verzocht die partg COGNAC te onderzoeken waarop ik deze week het onderstaand rapport ontring Op grond der Chemische expertise verklaren ondergeteekende dat geenerlei abnormale beatanddeclen geconstateerd zjn en dat de COGNAC voldoet aan de eischen welke aan het onrervalschte handelsproduct gesteld kunnen worden Dr Vi HAMEL ROOS Amaterdam 15 November 1890 A HABMBNS Hzs Het groote succes verkregen door het in den handel brengen van Zuivere Onvervalsckte COGNA C welke werkeiyk Chemisch onderzocht is gaf mg aanleiding deze party opnieuw te laten onderzoeken Importeur van ZUIVERE COGNAC Wijdstraat A 172 Gouwe C 13 GOUDA Gouda Snelper druk V8n A Bbinkman fc Zoon T mm bet 818101 Eedfin avond OFEinff der geh 1 j enw bflgf iouwde pr ebtig g restanreerde Zul met BHjart welke lich nit atekend leent tot het boaden ran T GADEpiNOfiN BRUILOFTEN KINDEEPABTIJBN eni waarvoor ïich beleefdelgk aanbeveelt ÓÏBdf Dr G TUUT HOF Openbare Vrijwülige Verkooping De Notaristen Va WÜNGAABDEN en NOLEN rMideerende te Rotterdam zgn voornemegi op WOENSDAGEN 20 en 27 MEI 1891 telkeni de roormiddags ten half twaalf nn te JMeuiMritri a d IJuel ten Koffiehoize vu G VAM EEEUWIJK op het Dorp bg opttfid verhooging en afalag pnbliek te verkoopen lo Een WOOSHUI8enBRJr ii ui en gelegen te Nieuwerierk a d IJttel aan de Zaidzgde van de Dorpstraat Kadaster Sectie A No 1234 groot en ars Zn centiaren 2o Een WOONHÜ 18 SCHÜÜB en EBF staande en gelegen als voor Kadaster Sectie A No 2230 groot 10 aren 05 centiaren Te aanvaarden bg de betaling der kooppen ningenop 1 Augustas 1891 De ondergeteekende beeft de eer te berichten dat hg evenals vorige jaren ia gearriveerd met zgne POFFIRTJESKHAAI die geplaatst is op StolTxrij Icexsl CLis voor het Eaaapakhnis van den Heer Vam D BERGH Hg zal tot nadere aankondiging bakken terwgl bestellingen aan buis ten spoedigste bezorgd worden Th van der STEEiy msmiLIABFLOWEIt 3 cer ts Slgra a x F GUEiXDEL Faraphies Parasols en Lange Tiendeweg D 61 KEPARBEREN en OVERTREKKEN de Grondwetsherzieniüg in discussie te brongen om een einde te maken aan de werkstakingen die veroorzaakt zijn door een misverstand Voorzichtig gezegd De Minister van Justitie Lejoune antwoordde terstond Hij zoido dat do flegooring steeds correct had gehandeld ten aanzien dor quaestie betreffende de Grondwetsherziening bij gevolg zou een nadere verklaring slechts tot oen nieuw misverstand kunnen leidon Daar viel niet op te zeggen Niemand sprak meer de beer Janson ook niet Het incident was afgeloopen Het Fortugeesch kabinet heeft zgn ontslag genomen Toon keizer Wilhelm gister nsmiddag in eeu Bussische troika van Potsdam naar het Westend reed om hot bloemencorso te hezookec schrikten de paarden voor een voorbijgaande troeponafdoeling eu rendon tegen een boom waardoor de dissel beschadigd word Do keizer on zg n adjudant kregen geen letsel zij verlieten de troika en letton ua korten tijd den tocht met eeu ander rijtuig voort Voor eenige weken dreigde een oonfiict tusschen het Pruisische heeronhuis en het huis van afgevaardigden Wg haasten ons echter mede to doelen dat het gevaar geweken is en altes weer gaat panr Ie mieux tusschen beide takken van don Pruisisohen landdag Aanleiding van verschil van gevoelen tusschen de beide landdagen gaf hot ontwerp betrekkelijk de inkomstenbelasting Zeer belangrijke wgzigingen had het boerenhuis in het wetsontwerp aangebracht Zoo verwierp de tegenwoordiging dor Fruiaisohe jankers ds progressie en besloot het inkomen uit een vermogen van éen millioon mark on moor niet goIgk de regetring en het huis van afgevaardigden wensohts met 4 pCt maar met 3 pCt te belasten Te vergeeft beproefde de minister vau financiën Miquel de adollijko grootgrondbezitters tot endere gedachten te brengen ijj volhardden bg hun verzot tegen de gevaarlgke nieuwigheden van den minsiter onder voorwendsel dat de progressie op het inkomen een gevaarlgke concessie aan de democratie wasi Alsof de weigering van do 4 pCt belasting niet insloot een hoogst gevaarlijke concessie aan do meest bekrompen e moest veel eisohonde adellgke rodactiel Op zijn beurt toonde het huis van afgevaardigden zioh niet bereid de progressie te laten vallen en zoo scheen een oonfiict onvermijdelijk Ton slotte hebben eohter de tegonwoordigen van hot geboortorecht water in hun wgn gedaan Dinsdag nam het boerenhuis de wet betrekkelijk de inkomstenbelasting aan gelijk zij door het huis van afgevaardigden was vastgesteld al zoo ook de 4 pCt in de plaats van de gewonschte 3 pCt heffing op de groote inkomens Zonder grooten omhaal van woorden en zonder buitengewone krachtsinspanning vau de zijde der regeering kwam dit besluit niet tot stand Allo moeite gaf zich de minister van financiën om te botoogeo dat toegeven op punt geen bewgs van zwakheid maar van vaderlandsliefde was Niettemin bleef de oppositie krachtig daar zg in vasthouden aan haar standpunt een daad van zelfbehoud zag Bon haror sprekers beweerde toch dat oonooisiën in deze zaak da eerste stap was tot afschaffing van het heorenhuis terwgl andere het besluit van het huis van afgevaardigden verklaarden voor hot begin van de confisatie van het vermogen Eindelyk was nog do tttssohenkomst van don minister president Capriri nooüig om het eigenbelang en don bekrompen eischen der adellgke heeren het zwggen op te leggen Met 143 tegen 41 stemmen werd oindelgk de wet goedgekeurd eu ten slotte oeno motie van den prins Von Wied aangenomen waarbg het heeronhuis als tiju wonsch aan de regeering te kennen geeft t lo dat in don verderen gang der belastinghervorming hot stelsel van progressieve belasting geen ingang linde Jo dat daarentegen oene verschillende belasting van hot gefundeerde en het niet gefundeerde inkomen als gewenscht worde beschouwd 8o dat eene belasting van het gefundeerde inkomen boven het maximum van 4 pCt als ondoenlijk geacht wordt 40 dat getracht worde naar oene overeenkomstige ontlasting van het niet gefundeerde iukomeu PETROLEÜM IVOTEERIMGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te KoUerdam De markt was heden onveranderd Loco Tankflist 7 30 Geïmporteerd fust ƒ 7 45 September October Novonber en December levering f 7 80 Nationale Militie Onderzoek van de VKRLOFQANOERS der MILITIE te Lande Do BUBGEMEESTEB van GOUDA brengt ter algemoone kennis dat ingevolge art 138 der Wet op do NATIONALE MILITIE van don 19den Augustus 1861 StaaUilad No 72 de Inspectie der Verlofgangors voor de Gemeente GOUDA is bepaald op Dinsdag don 9den Juni 1891 des morgens ton 11 ure op da STADS TIMMEBWEBF aan de Turfmarkt alhier Dat daaraan behooren deel te nemen al de VEB L0FGANGEB3 dor MILITIE TE LAND die vóór den In April II in het genot gestold zgn van onbepaald verlof ongeacht de liohting of de Gemeente waartoe zij behooren alleen zijn hiervan uitgezonderd de verlofgangors die iu de maand Juni e k in werkelijke dienst moeten komen Voortt Korden de Verlofganqert opmerkaamfenaait a dat zij volgens art 140 dor genoemde Wet ter Inspectie behooren te verschijnen in uniform gekleed en voorzien van de Kleedmg m UUrtutin itttkkm hun bij het vertrek met verlof modo gegeven van hunne Zakboel jei en van hunne Ferlo patsen i dat zij volgens art 130 der Wet worden geacht onder de wapenen te zijn niet alleen gedurende dien tijd dien hot bedoeld onderzoek duurt maar in het algemeen Kantteer lij m tm form eyn gekleed zoodat zij die ongeregeld heden plegen of zich aan wanbedrijven schuldig maken bij het gaan naar de plaat voor het onderzoek beetemd gedurende het onderzoek en iy het naar hnia keeren te dier zake zullen worden gestraft volgens het Crimineel Wetboek en het Beglomont van Krijgstucht voor hot krijgsvolk te lande bij genoemd art 130 toepasselijk verklaard dat hi die door ziekte niet kan verschgnen een attest van een Geneesheer of Heelmeester door don Burgemeester geviseerd moot overleggen en l dat degene welke zonder vergunning absent ia volgens de Wet mot arrest zal worden gestraft Gouds den 16 Mei 1891 Advertentiën PDIEE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP S Be Bnrgemeetter voornoemd VAN BEBGEN IJZBNDOOBN Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Als bewijs van echtheid is cachet on kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE ADVERTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda