Goudsche Courant, woensdag 20 mei 1891

1891 Woensdag 20 Mei lit 81 1 m Mw GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken Oe inzeading van advertentldn kan geschieden tot edn nur des namiddags van den dag der uitgave n jwmsffl Goedkoop Soiled Elegant si G a ngbaarst e Sfek modellen gy iia i7 HERZOO t p do ijii I Or K t P OroottóL II dozijn p düiijn 4S AIiBIOSr OOITB STBPHAIÏ p d wj p dos purS 74 p doiijn 0 Verkrygbaar te OoUda bij den Heer C A B BAiMZl GER Korte Tiendeweg D 17 J W E vau ËÜE van der PALS Harkt A 107 direct bq MEY EOLICH Venaiid CeMbSlt Leipslg Plagwitz Waarscbuwing Wie eene Sl gCr N aiinia ClliQ6 weaecht te koofieD kooiM ulMuUend in een Depot van de 8ing r MnaUchapptj want er worden vaak ook namao gel en wel zelfa vrg brntaal onder de benaming van techle verbeterde Stngert aangeboden en het is te begrjjpen dat zalka namaakaela van wmnig waarde knnnen ïöb anderi zonden de fabrikanten en verkoopera er van niet trachten deze namaakteta bedrtegel Jh ali echte Singer Machinea te verkoopen maar ze onder den waren naam van den fabrikant aanbieden De Singer 3taat ehappH gevestigd te New York ondste en grootste Naaimachinefabriek der wereld heeft de zaak overgenomen van wylen J M SI if O BB de uitvinder van de naar hem genoemde Singermachine en xtj alleen heeft dna het recht hare verbeterde Naaimachinea leehte verbeterde 8inger te noemen De Singer Maatschappij heeft te AMSTEBOAM slechU één depot en wel 6 Kalverstraat 6 ± Eenig Dej at te ROTTERDAiM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lang e Pooten 16 Eenig Depot te GOUDA Dubbele Buurt 4 Tbe Mutual Life Insübmge Cmm Opgericht 1843 Onderlinge Levensverzeliering i laatscliapplj Uit hot jaarver ag eindigende 31 December 1890 206 055 Polisaen Verzekerd kapitaal totaal 1595 567 163 10 waarvan in 1890 49 188 Poliseen 402 464 963 95 Ontvangsten 87 446 946 73 Vermeerdering in 1890 9 649 397 68 Betal aan Polishonders 42 433 000 13 4 431 479 18 Waarborgfonds 367 887 403 26 884 082 95 Directie vour iN ederiand Heerengraclit 325 te AfDSterdaoi Th LU1 S Directeur Uoufiljrija ev sfIii OOn Mark Gdlultsaaii doo Tn stMt koiiiliijiiiji Lf f ±l de UitiiDüdiiliig lul d i liii iiilnii aaii rijzen i der door Hen Slaat Hamburg KïgaraiKloerrf groote Oelilvi rlütini uaarin 9 Millioen 553 005 Uatk zeker gewonnen mooten worden De prijzen draor voordoeligo Gold Loterij j wolka volgens plan slechts 100 0 0 loten bevat I cijn als volgt Do grootste lloofilprg is er 600 000 Mark a 100 000 M a 200 000 M a 100 000 M a 75 000 M a 70 000 M a 65 000 M a 60 00 M ü 56 000 M b 50 000 M 40 000 M a 30 000 il 15 000 M tt 10 000 M 1 premie 1 prys I prijs IprÜ 1 pr ja prijs prij ieD I prijs I prijs I pr J9 Iprys 8 prijïsn 26 pryjoo 5B prijzen il 6000 M 1 0 prijzen a 3000 M 203 prgaeu a 2000 M 6 prijzen a 1800 M 60B prijzen a 1000 M 1080 prijzen a 500 M 29 prijzen ü 300 E lïOpr 200 U0 30930 prijzen a 148 K 71 94pr a 127 100 4 9045 pr il 67 40 Mark totaal 50 200 pryiaa CU komen ileza binnen weiDii 0 maanden ia 1 afileelin en tot zekere iwsliwing De lloi fdprys Iste klasse heeft bedragen M 50 000 erh 0 t ziob in de 2de klasse op 5 0 Mark in de 3de op 60 000 in de 4deklaiN op 65 000 in ile 6de klasse op 70 000 Hwk in de Ode klasse op 75 06o Mark in da 7de klasse op 200 000 Mark eu met du premie taa 300 000 Mark event op 500 000 Mark Voor de eerste prijstrekking ambtshalve TastKCtteld kost 1 geheel origineel lot slaohtt M 6 nr 3 60 1 half t f 3 1 80 1 kwart 0 l 0 90 welke door den Slaat grgrarandeerde orii tneele loten i een lerboden promessen mot oriniacel plan met slaatswapen legen franco inzending van het bedrai zelfs naar de rente ooistrekea van mij verzonden worden leder deelnemer ont v as t van mij na plaat fehad hebbende trekkiüK dailelijk londer aanvra e dr ofliciéele trekkingsl st Het Origineel Plan met staaUwapcn waarail iuleatKeldm eo indeelinji van de prgzen io ds 7 klassen te zien worden vooruit gratis rorzonden De uitbetaling n verzcndinif der gewone Gelden volgt direct aan de beiaufthebbenden prompt en onder de strengste discretie jlgr Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven K Men wende zich daarom met bestellingen voor de aanstaande trekking tot SO N E I e k met vertrouwen aan JOSEPH HECKSCHER Bankiers en Wisselkantoor t H V M B ü E ö Duilacbland Alom te bekomen BE mmuï MË of de beschrgvina der beroemde geschildeWij I Eerkglazen van de Groote of St Janskerk V I Ter Goude benevens de geschiedenis der Btj Janskerk der ülazeu der cartonteekeningen e waarbj i toegevoegd een afzonderlijk levenFj bericht der beroemde Glassohilders de óebroedsn Dirli en Prij s Wouter t rabetli 80 Cents 8uelp r drak raa A BOINEMAN Zn Gouda De nitgave dezer Coarant geschiedt dagetgkt met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 oadwlgke Nommers VIJF CENTEN Voor de verkiezing die op den tweeden Dinsdag in Juni plaats zal hebben zyn onze geestverwanten in zoo ver gereed dat zij een candidnat gevonden hebben die de algemeene sympathie heeft en die bereid is tegen deolericale bondgenooten iu het krgt te treden De eenstemmigheid waarmede de heer Boogaerdt gesteld is in de verschillende deelen van het district doet de beste verwachtingen koesteren voor het welslagen 4 er candidatuur mits de ijver der onzen eenigszins beantwoorde aan de groote belangen die op het spel staan Wat toch is het doel van den aan staanden verkiezingsstrijd Wjj willen beproeven weder de meerderheid te geven aan de liberale partij omdat wij overtuigd zjjn dat zjj alleen in taat ia aan het land te geven de noodzakelgke hervormingen op staatkundig financieel en economisch gebied De regeering der rechterzijde heeft getoond daartoe niet in st at te Zjjn Wel moet erkend worden dat het tegenwoordige kabinet niet zuiver clericaai is en dat het maatregelen beeft genomen en voorstellen gedaan die door goede liberalen werden toegejuicht en gesteund of liever het goede dat het gedaan heeft was eenvoudig de uitwerking van denkbeelden die aan de liberalen waren ontleend iraar wiJ weten zeker dat da kerkelijke partyen het kabinet gesteund hebben bü gebrek aan beter en bij wjjze van overgang Indien weder de liberalen in de minderheid blijven dan zal de reactie zeker FEVILLETOK WM mmwm 2 Dal wil zeggen ik zag op een zomeravond een schoon zedig gekleed meisje naast den rolstool van I eono oude brommige vrouw zaohtraoedig geduldig als oen engel Om u te kwellen liet de oudo van I tijd tot tijd haar zakdoek boek handschoau of wat I ze meer bij zich had op den grond vallen en gij I moest II dan tolken malen bukken om dat op te I rapen en deedt dat zonder eeuo klacht te Inteu hooren jin t laatst beweerde zij zelfs haar bril verloren to J hebben on zond u eon groot eind terug I Er waren veel menschen op de promenade ik jdurfde niet goed alleen I ffJa het kwam mij voor dat go weigerdct Maar laaarna overwon de brutaio macht gij gingt heen leo ik volgde u I Op het grasperk vond ik de oude versleten brilloIdooB zonder bril lic had mij van u vorwijdord gehouden maar en een onbeschaamde jonge man u lastig begon te vallen 2ag ik u als een beschormguest plotseling aan 8tee ls driester het hoofd opsteken en bewindslieden verlangen die meer gezind zjjn aan de Kerk het overwicht te laten in zaken die den Staat betreffen Het ministerie Mackay heeft weinig tot stand gebracht vooral omdat de rechterzijde door innerhjken tweestrijd tot onmacht is gedoemd De tegenwoordige Meerderheid is iu de eerste plaats clericaai Dordt en Eome in broederlijken bond tegen het moderne staatsleven maar levens grootendeels conservatief Een deel der anti revolutionairen zou misschien wat finaneieele en maatschappelijke hervormingen betreft den weg op willen dien de liberale partij krachtens haar beginselen verplicht is te volgen maar de groote meerderheid der bondgenooten d i de antirevo lutionaire aristocraten en bijna alle katholieken zijn conservatief iu merg en been De parlementaire geschiedenis der Ijatste jaren heeft geleerd dat voor het nalaten van hetgeen dringend noodzakelijk was steeds verdedigers te vinden waren in het kamp der regeeringspartij klaarblijkelijk omdat de hervormingen die tot vrije ontwikkeling van ons staatsieven en vermeerdering der volkswelvaart noodig zijn eigenlijk daar niet in den smaak vallen Indien er op spoorweggebied iets is veranderd indien er nog iets terechtkomt van de legerwet dan ia dit behalve aan den belangeloozen en vaderlandaiievenden steun der liberalen te danken aan de krachtige persoonlijke eigenschappen der betrokkpu ministers die hun partggenooten tegen wil on dank dwongen hen te volgen Wanneer heeft daarentegen de regeeringsmeer mijne zyde staan en Dwongt ge mg dadelijk zonder bodenkon verliefd op jo to worden Hare oogen straalden Oij ontraoettet ons steeds weer op do wandeling gij spraakt zelfs mijne hardvochtige meesteres aan en eindelijk Eindelijk bracht ik u aan het verstand dat noch voornaamheid noch iets anders dal overgeërfd is in staat was mij uw bezit te vergoeden en zoo werd go eindelijk overtuigd dat men een beter leven had in do armon der liefdo dau in do afhankelijkheid van oene twistzieke boosaardige oude vrouw Z j sloeg bare armen om zijn hals Maar ik was het kind vau arme lieden Achtenswaardige lieden en dat is de hoofdzaak zoide hij haar blond hoofd tegen zich aandrukicend Op de namon van uw vroeg gestorven ouders rust niet de minste vlok Neen zeide zo beklemd Nu ziet ge arm en onbesproken is hetzelfde als rgk en onbesproken Ik vermood wat u nu terneer drukt maar ik zeg u nogmaals dot de kleingeestige beschouwingen en oordeelvellingen van mgne bloedverwanten mij geen enkel oogenblik gehinderd hebben Hebt ga dan nog steeds geen vol vertrouwen iu mij O altijd fluisterde zij haastig tot hem opziende Nu dan moot ge deie treurige opwellingen onderdrukken Gij zijt my dierbaar zooals niets anders ADVBBTENTIBN worden geplsatrt Tan 1 5 regele ik 50 Centen iedere ngt meer 10 Centen GE 00 TE LETTBBS worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien graiir opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags versch ui derheid eenige wilskracht getoond ten goede Men lette maar eens op haar houding tegenover den minister van financiën Uit alles blgkt dat de verbonden rechterzijde niets is dan een politiek allegaartje waarmede niets degelijks tot stand kan worden gebracht en dat alleen wordt samengehouden doorgemeenschappelijkeu haat tegen de liberalen Het weren der onzen van de ministerieele zetels en dientengevolge uit invloedrijke posten dat is bü de tegenwoordige meerderheid het toppnnt der politieke wijsheid Zulk een negatief regeeringsbeginsel kan ons natuurlijk niet vooruitbrengen geen wonder dat er niets gekomen is van alle fraaie beloften die in 1888 by de stembus zijn gedaan Hechten de kiezers thans weder hun z el aan die staatkunde dan is ruinstens voor vier jaar weder de kans verkeken om werkeljjk vooruit te komen Wg hopen betere dingen van hen te beleven De booze dingen waarvan men toen de liberalen beschuldigde zijn gebleken verzinsels te z n geweest de vermindering van lasten de beloofde bezuinigingen de grootere welvaart en de meerdere vrijheid die de anti liberale regeering brengen zou waar zijn zij Wij hopen d it de oogen der nieuwe kiezers die voor drie jaar ons den rug toekeerden zullen zijn opengegaan en dat zij znllen erkennen dat zonder een werkelijk liberaal bewind geen duurzame verbeteringen mogelijk zyn En vraagt de lezer nu of wq dan nog hoop hebben dat ons district voor de liberale zaak kau gewonnen worden dan moet ons antwoord op de wereld Ge zijt mijn geluk mijn trots Zij scheen een inwendigen strijd te voeren Het scheen alsof ze oen vast besluit genomen had En wanneer ik mompelde ze zijne baud stijf tegen zich aaüdrukkeud En wanneer gij ook de nafcomolingo waart van eene oude voorname familie iu plaats van de wees van een armen gerechtsschrijv er zoo kou ik u toch niet meer liefdo en achting schonken viel hij haar in de rede Dit onderwerp ia nu voor de laatste maal besproken Erika I Hij was opgestaan Een eigenaardige gesirenge trek was op zijn gelaat gekomen Hoort ge het Jk spreek nooit weer daarover en verlang ook dat gy daar nooit weer over denkt Het is eene beleediging voor mij Zij sprong op on wierp zich aan zijne borst Eea stroom van traueii vloeide uit hare oogen Moet ik u niet zoo hard bekuorren kleine sentimonteele vrouw zei hy bewogen hare wang fcusseud Weet ge wel dat tranen een slecht voorteoken zijn voor het jaar dat we intre len Zij droogde haastig hare tranen af Dat mag niet zeide zy maar er ghig haar eenijskoude rilling door de leden Ik beloof u Mama riep Asta op klagonden toon Xlmn heeft een stuk van mijn brood weggenomen Erika schrikte Weggenomen Wie De kleiue zondares stond mot eeu verlegen gezichtje te kijken