Goudsche Courant, woensdag 20 mei 1891

1 en 3 is het mogen gelukken ds belendends perceolen te vr gwaren Zelden hebbon wg wat het weder betreft treuriger Pinksterdagen beleefd dan dit jaar Sneeuwen hagelbuien op den Eersten eindelooze regen op den Tweeden op beide een koude welke reien deed hunkeren naar den warmen kachel Toch ia bet gewone verkeer nog druk geweest ook op ons station de reizigers die meer verlangden dan hun familie te bezoeken zgn echter zeer teleurgesteld Het Vaderland ontving het volgende telegram uit Paramaribo De Gouverneur heeft aan de negers die hem eene ovatie brachten zijn opvolger afgeschilderd als hem gelijkgezind De indruk is hoogit gevaarlijk De II K kerk wordt bedreigd De procureur genornal wordt gesteund door de marine de infanterie schntterg en vrgwilligers De toestand is daardoor minder angstwekkend Van deze SI twgfelachtige districten waren er dus 12 aangeduid door f waar 13 liberalen werden gekozen Utrecht IS een dubbeldistrict de 19 I Um 1 v l o f 16 anürevolntionairen wee katholieken de heeren Sobaepman en Revers en 1 I sociaal democraat De antirevolutionaireu hebben dus het meest te verhezen Hun herkiezing hangt in schier al die districten geheel af van don steun der katholieke Kiezers Te Amsterdain loopen een man en een vrouw met bede Igslen rond wier levenswijze door bestuurders van htt genootschap Liefdadigheid naar vermogen aldaar omschreven wordt s Morgens gebruikt men voor ontbgt eenige eieren en cadetjes ander brood komt met op tafel 2 fleschjes bier en een paar maatjes jenever Ging men vroeger toeu men in logementen nachtverblijf hield dineeren in een der restaurants op bet Damrak a 1 do persoon thans wordt tehuis het middagmaal gebruikt en wordt er gewoonigk soep vloesch Malfa aardappelen en groenten opgedischt een bloemkooltjo ad ƒ O 40 ib met te duur Drie kan melk daags en ongeveer 50 eieren por week worden volgens verkregen onpartgdige informatien bovendien voor de behoeften noodig geacht Ook do kleeding Inat niets te wenschen over de man stelt hoogen prijs op fijnen suit en goede quali r P f 8 R niettegenstaande het heet dat hg door belemmerde boweKingen geen arbeid kan doen eenige uren wandelen en drinkt zijn cognacje in de netste cafés onderwijl laat hij zijne vrouw het werk loopen met bedellijsten doen Hg maakt wel degelgk nog veel gebruik van sterken drank en staat dan ook om van een aanval van delirium tremens niet te spreken aan verschillende adressen nog als een dronkaard bekend De vrouw geeft hem In dit opzicht weinig toe de naam waaronder zij in de buurt bekend is wijst duulelgk op hare drinkgewoonte en nog niet lang 18 het geleden dat zij in abnormalen slaat in optocht naar hare woning werd gebracht en do flesch baar door de straatjeugd werd ontrukt Ook omtrent het gedrag der dochter krggt men geene gunstiire inlichtingen 1 H H M M de Koningin Hegontas en Koningin zullen 26 Mei vermoedelijk des namiddags te Amsterdam aankomen DioD dag wordt op het Paleis een groot diner gegeven De audiënties zullen plaats hebben op 27 en 28 Mei des morgens rroegtgdig Daar Hare M esteiten slechts kort te Amsterdam blgven en de namiddaguren door andore zaken zgn ingenomen moeten de audiënties ditmaal uiterlijk te twaalf uur zgn afgeloopen zoodat de audiëntie het karakter zal dragen van een cour Den 27c s namiddags onutreeks drie uur lullende de vorstelijke bezoekers de plechtigheid bg wonen in de Nieuwe Kerk en in den namiddag van den 28n zal io Koningin don eersten steen leggen van het nieuwe Burgergasthuis Op beide dagen zal een groot diner ten Uove plaats hebben In den namiddag van Vrgdag zullen z j naar s Gravenhage vertrekken Zaterdag 30 Mei zullen Hare Majesteiten vroegtijdig per rijtuig naar den Hoek van Holland gaan van waar op een stoomboot door de stad Rotterdam aangeboden wordt gestoomd naar Rotterdam Aldaar zal aan de Prinsessenkade door de Koningin een gedenksteen worden gelegd Vervolgens zal een rgtoer door de stad worden gemaakt een Gemeentelijke Bewaarschool eo de Tentoonstelling van Schilderijen worden bezocht waarna zij zich eenige oogeoblikken znllen ophouden in den Dierentuin Vandaar zal langs een omweg worden gereden naar het Station van den Staalsspoorweg waarmede naar Het Loo wordt teruggekeerd Pas is te Amsterdam eene nieuwe duro gevangenis gezet en in gebruik genomen of men heeft daar een ernstig gebrek ontdekt Het moet n l gebleken zgn dat de gevangenon mot elkaar kuanea spreken door de vonlilatiebuizen Ee i gesprek met luider stomme door hen gevoerd kan zelfs door iemand il ie bulten het gebouw staat geboord worden De op te richten cadettenschool zal naar het Fad meldt te Alkmaar worden gevestigd en eent in 1893 worden geopend zoodat in 1892 nog op de gewone wijze een toelaiings examen voor de Kon Mil Academie zal plaats hebben De opening van het groote Badhuis te Scheveningen zal plaats hebben op 31 Mei Van dien datum af tot 14 Juni worden de concerten gegeven door de staftnuziek van de Hasgsche Schutterg Daarna vangen de philharmonische concerten aan In de laatate dagen zijn wederom verschillende penonoD te Rotterdam de ddpe geworden van twee Bultefllandscti Overzlcbt De toestand in België blijft gunstig Nu de werkstaking der rognwerkers te Luik zoo goed als geëindigd is zullen ook de mijnwerkers in Henegouwen wel weer spoedig allen den arbeid hervatten In het district Charleroi ten minste neemt het aantal werkstakers steeds af Ook te Brussel is de staat van zake niet zoo erg als de eerste berichten wel deden vermoeden De werklieden der electrioiteits maatschappij die weigerden te werken zgn reeds door anderen vervangen en ook is de werkstaking der gaswerkers te Schaerbeok niet van groote beteekenia De vrees voor algemoene duisternis is ten minste geweken Evenwel blijken de metaalwerkers onrustig en vordrijven zg den tgd met het houden van bijeenkomsten en optochten Nu echter heeft de burgemeester Buis ïoorloopig ook het houden van bijeenkomsten in de openbare lucht verboden Gelijk reeds is gebleten toonde de overheid roeds haar ernstig voornemen de orde met kracht te handhaven zoodat deze kleine opstootjes ook wel spoedig een einde zullen nemen De Centrale sectie der Kamor vergadejde weer om over de grondwetsherziening te delibereeren Het gold nu voornamelijk het onderzoek van de statistieken door de regeeriog in verband met de grondwetsherziening ingezonden Een uniformtax werd door de sectie onaannemelijk geacht omdat daaruit in de verschillende arrondissementen zeer ongelgke gevolgen zouden ontstaan De rapporteur stelde voor toekenning van het kiesrecht aan bewoners van huizen of gedeelten daarvan met een kadastrale opbrengst van 30 fr in gemeente met minder dau 5000 inwoners van 42 fr in gemeenten met 6 20 000 en van 60 fr in gemeenten met meer dan 20 000 inwoners Naar zijn berekening zou op deze wijze het kiesrecht worden verkregen door de bewoners van 794 000 huizen op de 1 143 000 huizen welke in het rijk gevonden worden Hij stelde vorder voor dat de census van 10 fr gesplitst werd aan ieder belastingplichtige zou het recht worden toegekend een nomiuatieve schatting te vorderen zoodat een census over verscheidene bewoners van hetzelfde huis heid brachten de brieven van haar echtgenoot steeds een welkome afwisseling Hg gevoelde zich opgewekter en sterker maar daarbij ook meer verlangend naar vrouw en kinderen Ëindelgk dwam er een postkaart die het uur bepaalde waarin hij daebt terug te keeren Er kwam geen eind aan het gejubel van de kinderen Ook Erika breidde met verrukking hare armen uit om den terugkeerenden echtgenoot te ontvangen Ik breng u echter drukte in huis zeide Egon toen de eerste storm wat bedaard was aangename menschen waarmede ik in de badplaats kennis maakte en dis erlangden ons schoon Zuid Duitsehland te leeren kennen Wij kunnen hen eiken dag verwachten Wie zijn deze nieuwe vrienden Een grondeigenaar uit Denemarken blond enkrachtig als een Hun een Zweedsch groothandelaar een Hollander een prachtexemplaar van onverstoorbare kalmte en ten laatste een eenigszios oud ongetrouwd heer wiens hoofdhaar door de zon vanAmerika wel wst spaarzamer Bniunner gewordenis zooals hij bereid is in ee flHMjIktalett te bezweren Erika lachte en zeide baar best te zullen doen om de vreemde gasten een aangenaam verblgf te bereiden De bediende bracht een brief met zwart zegel Egon brak hem open en las Treurig I denk eens mgn oude advocaat is over tellig bevestigend Inidan Waarom niet Mits niet de handen in den schoot worden gelegd Mits grerig woide gezorgd voor inlichting der kiesers minder door ze met drukwerken te OTerstroomen dan door persoonlp bezoek en mondelinge besprekingen Men beroept zich vel eens op de geschiedenis der verkiezingen in ons district ten bewflze dat alle moeite om de dericale bondgenooten te overstemmen vergeefsch is Doch men vergeet dan dat hel nieuwe district geheel anders is samengesteld dan vroeger De onde geschiedenis van het dubbele district be WflSt niets BiJ de vorige verkiezing de eerste na de grondwetsherziening stonden 1240 liberale stemmen tegenover 1329 antiliberale Eene kleine kentering in de publieke opinie is dus voldoende om de hekken te verhangen Met recht mag Gouda genoemd worden een twijfelachtig district waar de zege grootendeels afhangt van den ijver en de persoonlijke toew dingdergeuen die het vertrouwen hebben der kiezers Er is dna alle reden om met moed den strijd aan te binden niet alleen om de eer der vlag te handhaven maar bepaald met de gegronde hoop de óterwinning te bevechten Vooral nu eeu geacht ingezetene Tan het district zjjn naam geleend heeft en sich beschikbaar stelt zijn de kansen zeer verbeterd Ieder die het dus wel meent met het vaderland die zich overtnigd hondt dat alleen het breken van het clericale obstructionisme ons verder brengen kan op den weg van den geleidelgken vooruitgang behoort dus te doen wat hij kan om den liberalen candidaat zegevierend uit de stembus te doen komen BINNENLAND GOUDA 19 Mei 1891 Voor het theoretisch apothekers examen ia te Utrecht geslaagd Mej M E Julius Den heer C P W Dessing alhier is voor de som van ƒ 10 550 opgedragen het bouwen van een r k schooi en onderwyzerswoning te Zoetermeer De boerderij in het Beiersohe te Stoiw k ia gegund aan den laagsten inschrgrer de Bru n te Ouderkerk oor ƒ 3680 Morgen ochtend ten 9 uur zal de wgding plaats hebben van de C Kapel eo begraafplaats in de oude Gouwe Zaterdag avond brak te Nieuwerkerk aan den IJsel aan s Gravenweg een felle brand uit bg den landbouwer Z de Jong De bouwmaoswoning met schuur en 2 hooibergen bonevens 6 arbeiderswoningen werden eene prooi der vlammen Aan blusscben was niet te denken de inboedels zijn nog gedeeltelijk gered Door de goede orders van den burgemeester en spoedige holp der brandspuiten no Wie heeft iets weggenomen dat hear niet toebehoort y vroeg Erika met eene haar anders geheel vreemde drift terwijl zij Alma aansag Hoe durft gij het te wagen Het was maar uit scherts zeide Egon verwonderd over de groote hartatochtelgkheid zijner vrouw Geef het brood terug riep Erika met bevende stem Dadelijk op het oogenblik I En zoo ge nog eenmaal neemt wat een ander toebehoort Hij beschouwde met verwondering hare vlammende oogen en hare gloeiende wangen Erika riep hij Zij ontstelde hevig Het luide weenen van het kind trof haar Ga heen fluisterde zg zacht Os moet elkander liefhebben en verdragen II Vier weken later was de baron naar een zeebadplaats vertrokken Op haar dringend verlangen was Erika met haa dochtertjes te buis gebleven op het schoone stille landgoed dat ze zoo ongaarne al was het ook maar voor eenige uren verliet Daar wandelde zij in de lommerrgke lanen met bet heerlgk gevoel van ongestoorde eenzaamheid of verder nog in het uitgebreide park welks dicht bladerdak lederen boeten zonnestraal afweerde In deze voor haar niet onaangename eentonig zich aldaar ophoudende personen Zjj kiezen hoofdzakelijk voor hun dool koffiehuishouders Een vai hen tracht geld te krijgen voor eon partg manufao turen terwgl hg hiermede bezig is en verzekert dat hg dit alleen doet omdat hg geldgebrek heeft komt zgn handlanger binnetrnloch houdt zich vreemd en is verstomd over het koopje dat er te doen is H j wil het graag voor dien prijs hebben en veri zoekt don houder of de houdster der inrichting hem het bedrig voor te schieten z j kunnen het goed tot pand houden totdat lig geld heeft gebaa d Wordt z n verzoek ingewilligd dan vertrAken de twee personen de een na den ander en de houier van het oed komt later tot de overtuiging dtt S is opgeliolit daar het goed veel te duur betaald u Omtrenl de komst des Dnitsohen Keizers te Aasterdam wordt bericht dat z j iu elic geval eerst nn 23 Juii tal plaats hebben met het oog op dra dan eerst eindigenden hofrouw Het verblgf zal twee dagei duren Op beide dagen gala diner ten paleize Of de Koningiii regenles den Keizer bg aankomst aan het IJ ontvangen zal of Z M ten paleize zal afwachten is niet bepaald Op het programma vin af te leggen bezoeken door den Keizer komen voor de kwueksohool voor de zeevaart eene diamantslg lerij en hit rgksmusenm To ens zaleen tocht geoi janiseenl worden naar de Zuiderzee ter bezichtigini van de sluis en Keulsohevaartwerken Onze DeuÈfche Vernine hopen in de gelegenheid te worden geijteld aan den Keizer eene ovatie te brengti onder medifwerkiiig van do Wagoer Veroeniging De groolje Indische olifant in Artü te Amsteidsm bijna algemeen bekend ouder den künschetienden naam van de k vade had Woensdag een langikrigs bui Hg fag de zon zoo vriendelijk schijnen door de ruiten van bet knaagdierengobouw het groen zag er malsch en frisch uit kortom langsnuit begreep het groote ontrast dat er bestond tusscben zgn bekrompen stial en ds buitenlucht Hg trok dsarom even den ketting van een halve d M dikte wsaraai hij vastlag stnk wandelde de deur uit en daar zagea de oppassers op een gegeven oogenblik het logge gevaarte op een sukkeldrafje door den tuia gaao In allergl M hoten z j toe doch al spande de olifaot zich met de warmte ook volstrekt niet in het personeel kon hem onmogelgk inhalen Allen verkeep den in doodelgken angst dat het beest het hek tan omver loopen en zoo zijn tocht door de stad voortzetten Gelukkig liep h j echter met den kop tegen het aquarium up waardoor hij viaL Nu was het de grootste quaestie hem overeind te krijgen Ëenige mannen klommen op den rug van het dier en Ua van heD b gk n hst zelfs met het achtereind vau eea bgl op den kop te tikken Dit hielp langzamerhand richtte het gevaarte ziijh op spoedig werden nu eenige tt nwen om zgn lichaam gesisgen m zoo gelukte het veertig man na eenige uren werkeu den deserteur maar meteen naar zgn nieuw verblijf in de roofdierengalerg over te brengen Des nachU hielden twee oppassers bij het schuw dier de wa ht doeh de lust tot wandelen sehiJBtvoorbg te z jii Zoo tairgke en hevige onweders als er verleden week over iuidelgk Duitschland gewoed hebben heeft men sedert menwsbengeheugen in de Meimaand niet gezien leden Nu moet ik naar een anderen omzien I Zijne plaais zal wel spoedig te vervullen wezen I Drie voor een lieve kind Daar behoeft mes geen zorg over te hebben I De roigendo dagen vlogen voor Erika spoedig om deels in de vreugde barer hereeniging met den geliefden echtgenoot en anderdeels in de voorbereidselen tot de feestelgke ontvangst van de verwachte goaten Tuaschenbeide drukte dikwgls iets als een beklemmende laat op haar gemoed dien zg door verdubbelde werkzaamheid van zich poogde af t schudden Zij wilde vroolijk zgn en niets zou bsai dit beletten En zoo brak eindelijk de dag aan waarop zij aas de avondtafel in de eetzaal de laatste hand legde De baron trad binnen Zi5aveel moeite voor mijne gasten zeide hg Hg omhelsde haar Maar iii moet ge u zelve ook een beetje opknappen ik wil dat onze gasten u bewonderen Zij knikte BIgf maar hier even wachten I Spoedig kwam ze terug naar baar lievelingsgowoonte in éen wit kanten kleed met eenige frissche rozen in liet haar en voor de borst En het jutveelen kruis dat ik u medegebracht heb vroeg hg haar met verrukking beschouwende Zg verschrikte Ach neen I Ik heb wees er niet boos om 4 een vooroordeel tegen juweelen Ik weet niet Wordt vervolgd Zaterdagnacht woedden verscheidene onweders boven het midden Bijndal Uit Hessen meldt men dat het Zondag en Maandag hevig gedonderd heeft in het grootste deel der provincie Rgnhessen in den Pfsla en Sterkenburg Het onweder was van hevigen hagelslag vergezeld welke in korte oogenblikken gehe le streken opnieuw het winteruitzicht gaf de bloemen van de fruitboomen vernielde en veel schade aan de wgngaarden reroonaakte De velden bebben ook geleden Te Asheim had eene wolkbreuk plaats welke het dorp in korten tgd onder water zette Jonge wgnborgplantingen werden door den watervloed vernield en de sedert eenige dagen geplante aardappelen werden uit het veld weggespoeld Ook in de Alsenz en Zellerdalén en den Bheinpfnlz heeft do hagel groote verwoestingen aangericht vooral in de w jnborgen Te Winterheim en OberOlm viel de bliksem waardoor twee gebouwen in asoh werden gelegd üit versoheiden andere plaatsen komen nog geIpluidende berichten De rivieren stijgen snel Het Lauterdal staat geheel onder water Te Mannheim was hel Zondag wielrijdenjprgskamp Terwgl al het volk op de baan vereenigd was borstte eensklaps een hevig onweer los vergezeld van hagelslag waardoor eene ware paniek ontstond Iedereen vluchtte in wilde haast en zocht vruchteloos eene schuilplaats Bij eiken biiksemstraol hoorde men hel angstgeschreeuw van vrouwenen kinderen Hagelsteenen zoo groot ala eieren vielen neer en bedekten spoedig centimeters hoog den grond Voor de eerste maal zal in de volgende maand 9 Juni gevolg worden gegeven aan het ge Ijzigd voorschrift van de Grondwet over het aftreden van leden der Tweede Kamer Die van 1848 bepaalde dat om do twee jaren de helft der Kamer moest worden gekozen thans treden om de vier jaren allo leden te gelgk met September af Wanneer dus de stnstkundige stroomingen in sterkte gewijzigd zijn kan de invloed zich bg de nieuw e verkiezingen over het geheele honderdtal doen gevoelen In de rauesto van de 84 districten is het verschil van stemmental in Maart 1888 i66 aanzienlijk geweest dat vernioedelgk daar geen verandering zal komen in de richting die de meerderheid verlangt Met name in de provinoién Brabant en Limburg waar de Katholieken verreweg do overhand hebben Verder in oen aantal Gcidersche en Zuidhollandsohe districten waar de antirevolutionairen in de Noonlhollandsohe Oroningsche en Drentaohe waar de liberalen de groote meerdor id hebben Het meest trekken de twijfelachtige districten de aandacht waar de stemmen slechts eenige honderdtallen fö nog minder verschilden en waar nu kans bestaat dat de schaal naar de andere zgde zal overslaan Het is zeker niet onbelangrgk een overzicht te hebben van die twijfelachtige districten met opgaaf van de uitgebrachte stemmen Eerst geven wij de 17 districten van dien gard waar reeds b j de eerste stemming op 6 Maart 1888 een beslissing viel Dulrietm I Uieraal Anti Liieraal Bergum 1232 1374 t Brielle 1829 1380 Delft 1247 1403 Dokkum 1328 141 f Enschede 939 919 Gorcum 1423 1674 Gouda 1240 1329 Harlingen 1407 1766 f Leiden 1102 IQU liochem 1894 1459 Ridderkerk 1032 1262 Sliedrecht 1237 1684 Steenwijk 1199 1302 t Tiel 1416 1131 t Utrecht 2010 1694 Zutfon 1431 1733 Zwolle 1184 1636 In 26 districten moest worden herstemd op 20 Maart Daaronder waren 14 waar het verschil tusschen de liberalen en anti liberalen gering was W i laten die hier thans volgen Duirkten Liberaal Anti Liieraal t Beverwijk 1763 1692 Bodegrave 1716 2017 t Breukelen 1726 1696 Deutichem 1628 1766 t Dordrecht 1413 1286 t Franeker 1898 1621 Middelburg 1896 1986 Oostburg 1341 1432 t Schiedam 1328 1108 Schoterland 1036 1161 t Winschoten 1423 1129 Wolvega 1008 1116 Wgk b j Duor8tedel369 1663 t Zuidhorn 1670 1300 zou kunnen verdeeld worden en ieder banner het kiesrecht zou kunnen verkrijgen door den oensus indien hij het niet krachtens Iwwoning kon erlangen Met de toelichting van al deze cgfers ging de beets zitting heen en de heeron beslaten tr eens over te denken en Woensdag weer bijeen te komen Aan do werkstaking stoort men zich dus blgkbaar niet want Indien dat het geval was behoefde men er zoo lang niet over te denken De Times ontvangt bericht uit Lissabon dat het ministerio zgn ontslag nam omdat het na beeindi ging der onderhandelingen met Engeland over de Afrikaquaestie zijn taaie als geëindigd beschouwde en zich verder wilde aansluiten bg het verzoek om ontslag van den minister van financiën Graaf San Januario is belast met do samonatelling van een nieuw Kabinet De Grieksoho rogeering heeft de zaak der Joden te Corfu thans ernstig ter hand genomen De gouverneur en de burgemeesler zijn van hun ambt ontzet en door andere geschikte krachten vervangen Op haar last werden tevens aan de noodlijdenden levensmiddelen verstrekt De Turkscho regeering en eenige particulieren te Konstautinopel en Salonioa bebben maatregelen genomen om aan verscheideno Joden van Corfu een schuilplaats in Turkije te verschaffen Bovendien zond Griekenland twee oorlogsbodems terwijl ook het garnizoen versterking heeft ontvangen een en ander zoo men zegt onder den invloed der vertoogen van de vertegenwoordigers der groote mogendheden De Joden beginnen dan ook weder meer moed te krijgen sommigen hebbon dan ook reeds hunne winkels heropend Echter deelt do Triester oorrespondent van do Parijsche Figaro mede dat weder 9 mannen en o 1 i 8 vrouwen door het gepeupel werden vermoord Zes Joden zgn letterlijk van honger omgekomen terwgl de meeste vrouwen en kinderen aan het uiterste gobrek zijn prijsgegeven Men vertrouwt echter dat ten gevolge van het nu krachtig optrede der Grieksoho regeering de toestand spoedig ten goede zal veranderen In Rusland houdt de verdrijving der Joden nog steeds aan Nu weder moet Transkaspië door hen worden ontruimd terwgl ook de gouverneur van Astrakan aanzegging hoeft ontvangen allo in zijn gebied zich bevindende Joden te verdrijven Thans zgn reeds 22 000 Joden uit Moskou vertrokken terwgl in do volgende maand nog een gelijk getal moet uitwijken Te Petersburg voeren nog dagelijks de treinen vele Joodsche familiën mede De moesten begeven zich naar de zuidelijke en westelijke ilislricten Het ontslag van den Pruisischen ministar Maybach wordt door de pers in zeer uiteenloopendeu zin besproken Zoo houdt de Aotion Ztji het voor een gevolg der ongunstige resultaten der spoorwegpolitiek v n den minister Het was zijn werk dat de spoorwegen door den Staat werden overgenomen maar aan den anderen kant stond daar zulk een kleingeestige zuinigheid tegenover zulk een voortdurend drijven om toch door beperking der uitgaven de grootst mogelgke winstcijfers te behalen dat zich do nadeelige gevolgen dezer verkeerde zuinigheid werdra vertoonden De opbrengst der spoorwegen bleef in hot jaar 1890 zestig millioen Mark beneden de raming Nog komt er bij dat de heer Maybach op zeer gespannen voet staat met de grootste industrieele en grondbezitters die het hem niet hebben vergeven dat hg weigerde hunne belangen tor koste der belastingbetalenden te bevorderen In elk geval komt hom de eer too zgn departement met groote kennis van zaken en onpartijdig te hebben beheerd De Bumeniers zgn oprecht verheugd over het vertrek van den Russiachen gezant Hitrovo Wg waren nu eenmaal van de vertegenwoordigers van den Czaar niet veel aangenaams gewoon zoo laat een der bladen zich uit maar toch was geen van hen met Hitrovo dien geesel der volken van het Balkan Schiereiland te vergelijken Nadat bij te Sofia den val van den Prins van Battenberg had bewerkt en honderden Montegrijnen had gewapend die alleen opzijn bevel wachtten om een inval in het ongelukkige Bulgarqs te doen kwam h j naar Bucharest waar hij evenmin binnen de gienzen zgner bevoegdheid bleef en alles aanwendde omde rust in Rumenié Ie verstoren Handen vol gouds had hij over voor het smeden van samenzweringen tegen de Regeering en alleen aan hem had men de boerenopstanden in Rumenié te danken Doch zgne plannen liepen gelukkig steeds op niets uit want men kende hem ia den Balkan en begreep telkens zgne ware bedoelingen PETROLEÜM NOTEKKINGEiN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk e Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 30 Geïmporteerd fust 7 45