Goudsche Courant, woensdag 20 mei 1891

The MmAL Life mmi Coufant of 3 e v7 lSrorlc Opgericbt 1843 Onderlinge Levensverzekering Maatscbappy Uit het jaarverslag eindigende 31 December 1890 206 055 Polissen Venekerd kapitaal totaal 1595 667 163 10 waarvan in 1890 49 188 Polissen 402 464 963 95 Ontvangsten 87 446 946 73 Vermeerdering in 1890 9 640 897 68 Betal aan Polisbouders 42 433 000 13 4 431 479 18 Waarborgfonds 367 887 403 26 884 082 95 Directie vour ederland Heerengracht 525 te Amsterdam Th LUl S Directeur Donderdag 21 Mei m 4531 1891 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 0e Insending vau advertentlön kan gesclüeden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave JjiBi lerering 7 36 JuU le7ering ƒ 7 46 AugustmUrenng f 7 60 September Ootobtr NoTembsr en Peombter levering ƒ 7 60 aae Staats loterij Se Klasse Trokking van Dinsdag 19 Mei No 10036 108S3 10970 11066 ƒ JOOO No 496 4086 8088 19297 ƒ 400 No 361 662 1660 6845 13290 18887 200 No 759 867 2638 3688 3797 6881 7198 11680 12114 12746 14919 16377 17081 109 Prqien van 70 34 1985 4542 6419 8695 11707 1489S 17416 190 2041 4569 6490 8722 11713 16039 17447 231 2277 4611 6610 8771 11991 16042 17493 287 2504 4658 6593 8801 12018 13046 17506 289 2531 4656 6631 8895 12119 16087 17610 335 2566 4708 6658 8919 12171 15152 17814 391 2699 4766 6700 9117 12189 15153 17948 471 2758 4788 6734 9310 12217 16230 17973 478 2815 4963 6748 9324 12341 15419 17997 481 2876 6071 6826 9329 12441 15466 18002 614 2897 6133 6987 9366 12960 15481 1804 623 3321 5172 6957 937S 13123 15568 18099 783 3332 5183 7139 9709 13138 15622 18134 757 S4B2 6261 7208 9347 18188 15672 18142 8 6 3492 5286 7668 9857 13469 15921 18560 989 3551 5814 7569 9979 13480 15938 18704 961 3626 5336 7632 10327 13602 15983 18908 955 3681 5359 7795 10850 13603 16110 18936 1004 3725 5462 7960 10362 13933 16187 19016 1067 3770 5495 8054 10490 13954 16283 19148 1084 3813 5660 8129 10585 14051 16 92 19192 1094 8867 5824 8201 10638 14132 16370 19318 1111 3911 5921 8261 10667 14168 16718 19321 1275 3940 6174 8355 10793 14162 16825 19554 1478 3959 6188 8470 10815 14179 16864 19780 1686 4025 6185 8515 10922 14255 16973 20019 1607 4114 6168 8548 11301 14439 17074 20203 1706 4198 6218 8578 11421 14776 17106 20512 1810 4317 62 32 8643 11431 14780 17189 20721 1866 4874 6380 8684 11694 14809 17259 20886 1884 454U 6392 Hurgerlijke Stand GEBOREN IS Uei Hiria Heleot ouden B K Niinber ea H H Sch iijlfobiirg 17 AdruDi omJifri C F Kr gimaa cd N Hioceadijk CathariQi Maria oadera W Bakker ea C de Gioil Fredenk iokaaoea oudera F E J Bnjbi t ea i M Heerkena OVERLEDEN ie Mei P an der Diiu a 80 j H O Tojrn liet 7 17 Olikuiia 10 w 18 A Hoot S m ADVERTEWTmW STEEI liOLfe iM In LOSSING eene LADING Machine Rachel en Snieckolcn CONCUBREEEExSDB PRIJZEN Kantoor en Pakhuis Ve stO 161 voormalige Branderij van de Wed J van KBANENBUEG Zook Aanbevelend F ERIJQSMAN Ie Bang Cleef berosmd luchtburstellingsoord S Q dui le ÓÏ tl fï jaf van J ot il alk priJMH en mricUU j beroemd lucbtherstellingsoord Prima Alaltha AARDAPPËLEIV 8 Cent het Poud cocos ote 16 Cent per stuk Mainzer Zuurkool per Poud 10 Cent Dagelijks versche ASPERGES J GËRIUt8EI l De prysen zijn door den Staat gegarandeerd Eerste trekking 10 jt i Houfdprgi Dg ev 500 000 Mark Uitnoüdiging tot deelneming aan de Prijzen der door den Slaat Hamburg gegarandeerde groote Oeldvarloting waarin 9 Millioen 553 005 Mark teker geironnen moeten worden De pryten dezer voordeolige üeld Loter j welke volgens plan slechts 100 000 lolen berst tgo als volgt Do grootste Hoofdprys is ev 600 000 Mark 1 premie a 300 000 M 66 prijzen u 6U00 M 1 pnjs a 200 000 M I 106 prijzen i 3000 M 1 pnjs a 100 000 M 203 prgzeo a 2000 M 1 prijf a 75 000 M 6 prgzanè 1500 M 1 prijs a 70 000 M 606 prgzon a 1080 M prjjs a 65 000 M 1060 pnjzen 8 600 M prijzen a 60 000 M 29 pryzen a 300 M 1 prijs 8 86 000 M lïOpr 8 200 160 M Ipnjs a 50 OOOM 30930 prijzen s 148 M 1 prijs a 40 000 M 7994 pr a 127 100 941 prijs a 30 000 M 9045 pr ii 67 40 208 prijzen a 15 000 M Mark 26 prijzen a 10 000 M totaal 60 200 prijzen en komen deze biuneo weinige maanden in 7 afdeelingen tot zekere beslissing De Hoofdprijs 1ste klasse bedraagt Mark 50 000 verhoogt zich in de2do klasse op 65 000 Mark in de 3de op 60 000 in de 4de klasse op 66 000 in de 5do klasse op 70 000 Mark in de 6de klasse op 75 000 Mark iu de 7 l6 klasse op 200 000 Mark en niel de premie van 300 000 Mark event op 500 000 Mark Voor de eerste prijstrekking ambtshalve op don JO JL I e k vastgesteld kost 1 geheel origineel lot sloehts M 6 of 3 60 1 half 3 1 80 1 kwart l i 0 90 welke door den Staat gegarandeerde origineole loten geen verboden promessen mot origineel plan mot staatswapen tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste omslrifcen van mij verzonden worden leder deelnemer ontvangt van mij na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de offioieele trokkiiigslijst Het Origineel Plan mot staatswapen waaruit inleggcldcn en indeeling vau de prijzen in de 7 klassen te zien worden vooruit gratis verzonden De uitbetaling en verzonding der gewone üeldon vol t direct aan de belaiKjhobbenden prompt en onder de strengste discretie W Iedere bestelling kan men convondig per postwissel opgeven J9 Men Hende zich daarom mot bestellingen voor de aanstaande trekking tot l J L I e k met vertrouHan aan JOSEPH HECKSCHER liankiers en Wisselkantoor te HAMBURG Duitechland Snelpersdruk van A BBINKMAN en Zn Gouda Opentare Verkooping te GOUDA op WOENSDAO 27 MEI 1891 des morgens onmiddellijk na de veiling van de op dien dig aangekondigde veiling van Huizen en Erven in bet Geb nw der B K Leesvereeniging aaa de Westhaven Wjjk B No 159 van Een op vrolijken stand gelegen goed onderbonden en gemakkelijk ingericht ERF en TULV aan de Gouwe Wjjk C No 8 te Gouda Kadastraal bekend in Sectie B No 870 groot 62 Centiaren Te aanvaarden 1 Jnli 1891 Het Huis bevat 4 Kamers Keuken en Zolder en is van Waterleiding en vele gemakken voorzien Nadere inlichtingen ziJn te bekomen ten kantore van den Notaris O C FOETOUN DBOOGLEEVEB te Goxida Openbare Verkooping te GOUDA om contant geld op WOENSDAG 20 MEI en DONDERDAG 21 MEI 1891 beide dagen des namiddags te 2 nren in het Lokaal Wp K No 252 aan de Peperstraat van eene aauzienlgke Partg Mantifadturen VOORJAAIIS en ZOMEBSTOFFBN bestaande in Zwarte en gekleurde Lakens Buksking Satin de Laine Kamgareu Cheviot Coupons voor Pantalons ÜemiSaison stoffcn groote sorteering Ditmesstoffen als zwart Thibet zwarte zjjde Merinossen heele en halve Linnens Zakdoeken Damast öordjJDen Keper Amersfoort Boezeroen goed Engelsch leder Paardendekens enz Voorts eeu groote collectie MODERNE DAMESMANTELS in alle klenren en kwaliteiten De Goederen zg n een nor vóór de verkoopiug te bezichtigen Sportartikelen A 7 0SAz KleiwegS73en73 A D V K R T E N T I E N in aWeBinnen en üuitenlandkche Couranten worden dadel jjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda D uitgave dezer Courant geschiedt dagelps met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco p r post 1 70 ifïonderlike Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 Mei 1891 Ii een tamelijk brzochte vergadering der vrijzinnige kiosveroeniging te Woerden 24 leden waren opgekomen die in de vorige wrek werd gehouden deelde de voorzitter de heer Zelvelder mede dat op de voorloopige lijst vau candidaten voor a s verkiezing van een lid der Tweede Kamer voorkwamen de heer J N Bastert die genoemd was in 5 afdeelingen do heer C A Zelvelder in 4 afdeelingen en verder eenige heeren die elk in ééne afdeeling op de lyst waren geplaatst spr verklaarde verder dat het hoofdbestuur der centrale vereeniging te Bodegraven met den heer Bastert eene byeenkomst had gehad alwaar na vele en ernstige besprekingen men algemeen van oordeel was dat de beginselen des heeren Bastert zgne candidaatstelling door eene vrgzinnige kiesvereeniging niet beletten Verder deelde de voorzitter mede dat hy op diezelfde bijeenkomst aan de kiesvereenigingen die hem gesteld hadden verklaard had dezen keer niet in aanmerking te willen komen ten einde daardoor eene versnippering van stemmen te voorkomen en den te stellen candidaat met groote meerderheid te doen kiezen Na eene uitvoerige en dikwijls zeer belangrijke discassie ging men lot stemming over en bekwam de heer J N Bastert 17 van de 23 uitgebrachte stemmen Een billet was in blanco ingekomen ter ijl de overige 6 stemmen over verschillende heeren verdeeld waren Be voorzitter deelde hierop mede dat de heer Mr Smeenge lid van de 2e Kamer der Slaten Generaal zich bereid had verklaard te Woerden eene politieke lezing te komen houden Na eenige bespreking werd besloten den dag waarop de heer Smeenge zal optreden door bet bestuur vast te stellen FEVILtETOX SU Sl S ® n 3 Kleine zonderlinge rrouwl Nu gij weet zelve het beste wat ge doon moet besloot hij Buiten hoorde men snel achter elkander twee rijtuigen aankomen Baar zijn ze riep Egon naar buiten ijlend Welkom mijne heeren Uit de wagor kussens verhieven zich vijf gestalten in stofmantels gehuld Do eene aan Egon geheel onbekend een slanke man met een breedgeranden strooboed op het donkore haar sprong veerkrachtig op den grond Ik bid u om vergeving mijnheer de baron dat ik als oen vreemde en ongenoodigde gast hot toch gewaagd heb mij bg mgn vriend Elton te voegen Hy beweert dat men op uwe gastvrjjhoid vertrouwen kan De vrijheer drukte hem de hand Zijt welkom mijne vrouw zal zich even als ik over deze aanwinst verhengon Tegenover mevrouw do barones is mijn onverwacht verschguen nog minder te versohoonen maar De voorzitter sprak nu enkels woorden maar aanleiding van de gevallen beslissing en drukte het vertrouwen uit dat allen deze eandidatuur naar ververmogen zullen steunen en vooral ook zij die liever een meer vooruitstrevend liberaal hadden gesteld gezien krachtig zullen medewerken tot de verkiezing van den heer J N Bastert oud minister van Wa terstaat Handel en Nijverheid Ook Hazerswoude Zwammordam en Olidewater stelden met groote meerderheid den beer Bastert als candidaat en oischoon op dit oogeublik nog niet van alle kiesvereenigingen bericht is ontvangen kan men toch als vrij zeker aannemen dat de candidaat der liberalen in het kiesdistrict Bodegraven zal zgn J N Bastert Weekbl V W Bij het departement van koloniën is Zaterdagavond 16 dezer bet volgende telegram van dengouverneur van Suriname ontvangen dat dlenzelfdendag uit Paramaribo verzonden werd jj Volmaakte kalmte houdt aan Maandagochtend 18 dezer volgde een nader telegram luidende Bust blijft ongestoord Seinen laat ik verder na Sta Men seint aan het Vaderland uit Paramaribo De toestand is steeds gespannen De gewapende macht handhaaft de orde onder de burgerij De Staten hebben een request ingediend om nog een oorlogsboot De Engelscbe consul heeft telegraphisch hulp aan zijn Begeering gevraagd De Gouverneur beschuldigt mr Kalff de oorzaak te zijn van het oproer In een in den Haag ontvangen en nan het Vadtrland ter inzage verstrekt telegram wordt nader bevestigd dat de Staten tot den minister van Koloniën het telegraphisch verzoek hebben gericht een oorlogschip naar Suriname te zenden ik aal mg alle moeite geven om den eersten onaangenamen indruk spoedig uit te wissohen Hij zeide dit alles op gemakkolijkei toon waarbij zyne interessante wel eeiiigszins scherpe trekken een innemenden aangenamen indruk maakten Intusschon had zich de welgedane Hollander zoo omslachtig mogelijk van de kussens opgeheven tot bigkbare vertwijfeling van den zoo t schoen eonigszins zeniiwachtigen mr Elton die met handen en voeten zijn bost deed om de bewegingen van den dikken heer wat te bespoedigen De Deen had zijn roishoed afgenomen en zwaaide dien groetend tegen den gastheer daarentegen zag de door rustelooze werkzaamheid vroeg grijs geworden Zweed allereerst onderzoekend in het rond Egon die leer opgeruimd was beantwoordde de verontschuldigingen van mr Elton over het onverwacht medebrengen van een vriend door eene uitnoodigende beweging met de hand naar de wijd geopende deur van de zaal Zijne gasten voorgaande naar de trap die naar do logeerkamers voerde wilde hij hen gelegenheid geven eerst hun toilet in orde te brengen voor dat hij ben in het salon bij zgne gemalin bracht De ondergaande zon wierp hare laatste stralen over Enka s bekooriijke gestalte toen zij van de vensterbank opstond om de binnentredende heeren als gastvrouw te verwelkomen Een ontbreekt er nog aan zeido Egon die met genoegen opmerkte boe verrast de vreemden waren ADVERTENTIBN worden geplsatrt van 1 5 regels il 50 Centen iedere lega meer 10 Centen GROOTE LETTBS8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertenüen gr at Ti opgenomen in het ADVERTBNTIBBLAJ t welk des Maandags verschgni Men bericht aan Sempervirens dat de vorige week op een der bloembollenveilingen te Heemstede f 187 werd besteed voor vier bollen van de nieuwe hyacint La Grandesse De Parysche hoogleeraar Henri Joly is door da Fransche regeeriug belast met oen wetenschappelgk onderzoek van het gevangeniswezen en de strafpleging in Nederland De heer Joly doorreisde verleden jaar met hetzelfde doel België Men sehrijft aan do Jimterdammer Donderdtgavond werd op de Ceintuurbaan te Amsterdam aangerand de heer M I öilhuys gepensioneerd zeeolScier die den avond bij zijn broeder had doorgebracht Op eens kwam nu een man naar hem toe vroeg hoe laat het nas en op het antwoord fibijna 12 uur zeido de kerel kan ik je horlogo niet voor den dag halen Neen antwoordde de hoer Gilhuys waarop de aanrander antwoordde geef me een rijksdaalder anders sla ik je dood Om kort te gaan een worsteling volgde waarbij de aanvaller ernstig werd gewond en viel Toen schoten plotseling twee medehelpers te voorsohgn om den aanrander te belpen en zij richten het zoo in dat ze den heer Gilhuys opdreven al dieper en dieper het land in tot dat hij in een kuil struikelde In minder dan geen tijd vielen nu de aanvallers op hem stopten zijn hoofd onder het zand mishandelden hem en beroofden hem van zijn portemonnaie inhoudende 140 Daarna zetten zg het op een loopen en de aangevallene op dat oogeublik geheel ontdaan kwam niet op de gedachte hen te achtervolgen maar strompelde naar zijn kamer op bet Damrak en deed aangitte van de zaak aan het politiebureau in de Oudebrugstraat Den volgenden morgen begaf de officier zich na zijn hand te hebben doen verbinden naar de bewuste toen zij zich voor zijne vrouw bogen Hadden wij ons dit oogenMik van te voren kunnen voorstellen zeide de galante mr Elton aeh voor de tweede maal voor Erika buigende zoo zouden we niet zoo verwonderd geweest zijn dat uw echtgenoot zijn familiebezittiag als de sclioonste van de wereld roomde Op dit oogeublik werden buiten de kamer snelle voetstappen hoorbaar De deur ging open Lieve Erika mijnheer Wostarp De mot meor jonge man wiens veelbewogen leven hem ais t ware op het voorhoofd geschreven stond trad snel en uiterst beleefd naar de huisvrouw toe die hem even als de andere heeren hare hand aanbood Hare blauwe oogen straalden zoo vriendelijk en opgewekt Daar op eens was het alsof een bliksemstraal haar alle kleur uit de wangen dreef en do vingers die koud werden in de hand van don vreemde begonnen te beven Dit alles gebeurde zoo snel en onverwacht dat niemand dor aanwezigen de zonderliUi e verandering opmerkte ook de heer v Westarp niet hoewel zijne grijze oogoii een vluchtig oogeublik onderzoekend op Erika s schoon gelaat schenen te rusten Ik heb als onzenoode gast het miuste aanspraak op uwe welwillondheid mevrouw do barones zeide hij zou er werkelijk nog een klein gedeelte daarvan oor mij overgebleven zijn Hij sprak met inoomende vriendelgkheid zoodat