Goudsche Courant, donderdag 21 mei 1891

plek den kuil denkende misschien ligt daar nog geld en Tond nog een ryksdaalder drie gulden een kwarlje en een cent De worsteling heeft geduurd 12 minuten de aangerallene riep moord politie maar geen hulp kwam opdajren Mevrouw C te Utrecht kreCg dezer dagen lekere G K als noodhulp keukenmeid in haar dienst doch hoewel het mpi e aioh nogal scheen te beijveren om het haar meesteres naar den zin te maken had deze weldra allo reden om over de door haar gedane keuze berouw te gevoelen Maandagmorgen n I in eone op haar slaapkamer staande linnenkast komende ontwaarde zg met schrik dat daarin een leegte nas ontstaan zoo merkbaar dat het wel niet anders kon of men had haar be stolen In dit vermoeden werd zg weinige oogenblikken later nog versterkt toen haar bg nader onderzoek bleek dat in een in did kast staand geldkistje pi ra 50 aan goud en zilvergeld ontbraken Wie bet gestolen had bleef nadat de politie met een en ander in kennis gestold was niet lang verholen want al spoedig kwam aan het licht dat de nieuwe dienstbode de dievegge was en dat doze reeds een gedeelte van den buit in veiligheid had weten te brengen Voor zoover men kan nagaan had dit veelbelovend keukenmeisje in minder dan 8 d en tgds haar meesteres reeds voor een waarde van pi m 150 bestolen Gelukkig werd alles opgespoord en in beslag genomin terwijl de ontrouwe dienstbode naar de gevangenis werd overgebracht waar het haar wel niet aan tgd zal ontbreken om over hetgeen zg misdaan heeft eens ernstig na te denken gaarne aangenomen opgesierd met de bevorgln hoe verkeerd ea ondemocratisch t was zooveel macht aan oen man te geven Michael Davitt van ouds als Fenian bekend en groote vgand van Parnell heeft zich met zgn vrouw en kinderen naar Montreal ingescheept Hij zal zes of zeven maanden voor zijn gezondheid reizen eerst door Britsch Noord Araerika tot aan Van Couver en Tan daar naar San Francisco Daar zal hij eenigen tgd vertoeven en dan over Yokohama naar Sydney en Nieuw Zoeland gaan om in de hoofdstad van Californié terug te keeren alles voor de gezondheid Davitt verklaarde dat men spoedig zou zien dat Parnell zgn voornaamsten steun in Ierland had verloren en dat hij reeds zoo goed als dood was Het comité sn vijftig leden te New Orleans dat de toedracht der lynchquaestio in het juiste licht zou stellen en middelen ter verbetering van den toestand aan de hand doen heeft thans een rapport uitgebracht waarin een geheelo reorganisatie van do reolitorlgko macht te Now Orloans wordt aanbevolen en er op wordt aangedrongen do immi i gratie van Zuid Italianen in de toekomst te verbieden omdat de Zuid Italianeti zoo luidt het in het verslag zich da Amerikaansche beschaving onwaardig hebben getoond en zich steeds als onrustige burgers doden kennen Het eerste werk van bet comité was zich door rlen chef der politie de verslagen der 94 in den loop dor tgden door Italianen geploegde moorden in handen te doen stellen waarbij de beschuldigden wegens gebrek aan bewijs werden vrijgelaten De Bavue des deux Mondes behelst een artikel Het volkenrecht en de lynobwet in de Voreenigde Staten door Arthur Desjardins advocaat generaal aan het Hof van Cassatie te Parijs naar aanleidiug van de zaak to New Orleans De strekking is geheel in den geest van Italie s zienswijze KEMMISGEfiJMG Do BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur dor Directe Belastingen enz to Rotterdam op den 16 Mei 1891 zijn executoir verklaard de Kohieren van de berlasting op het Personeel Nos 11 en 12 dienst 1890 91 Dat voormelde KOHIEREN ter invordering zijn gesteld iu handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aaaslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 30 Mei 1891 Da Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN EENNISGEVINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouds brengen ter kennis van de ingezetenen dat het Kohier der plaatselgke directe belasting op de inkomsten in deze Gemeente voor het dienstjaar 1891 door Gedeputeerde Staten van Zuidholland goedgekeurd in afschrift gedurende vijf maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Gouda don 20 Mei 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd ib VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER tti X r S dC t tl b er gran T Wolk een koiid griezelig hn gelbuiig Pinksterfeesj In een te Berlijn uit Moskou ontvangen brief kig feel Wg hebben hier jeen geluk en geon feest den avonl voor Paschen werden wij dooï Kozakken overvallen en allen oud en jong jannen on vrouwen uit onze huizen verjaagd Meü beval ons al ons goed dadelijk te verkoopen mi r hoe konden wg dat op eens doen Toen werden r een 30 Russen gjepen ctie als wat t ate I voor eenige roebels kochterf ra ar het geld atakde politie voor de onkosten natuurigk op I Wie zich beklaagde werd met den knoet afgeranseld tZ vluchten wij paar het Kerkhof i de hoop alth op de graven s nachts rust te vinden Maar en uur later omringden do Kozakken het kerkhof wn werden midden in den nacht den landweg op a 7 eu wie zich verzette kreeg met den knoet of wenl Tl r T T Siberië te ein Bulteolandscö Overzicht Wegens do feestdagen is er weinig politiek nieuws De werkstaking der mijnwerkers in Bolgie spoedt ten einde Do beslissing zal echter eerst hoden wordon genotaeFf Van het aantal mg n werkers dat Woensdag in Henegouwen den arbeid hervat zal het afhangen wanneer de werkslakibg als volkomen geëindigd kan worden beschouwd In elk geval ook al wordt de orbeid nog niot terstond in alle mgnen hervat kan men tocb wel aannemen dat ook in deze mijnstreken weer het grootste gedeelte der werklieden deu arbeid zal hervatten In het district Luik is de werkstaking geheel uit Wel zijn dezer dagen nog in verschillende dorpen bgeeckometen gehouden waar de socialistische drgvers do werklieden poogden over te halen don arbeid weer te staken maar men gelooft niet dat velen beden aan deze aansporing gehoor zullen geven Daarvoor hebben de werklieden en hun gezinnen gedurende da laatste weken van werkloosheid te veel gebrek geleden Gedurende de Pinksterdagen is het in geheel België rustig gebleven zoowel in de mijnstreken als te Antwerpen Gent en Brussel In de hoofdstad iijjn nu ook de metaalwerkers tot rust gekomen zoodat ook deze Kortstondige beweging als geëindigd kan worden beschouwd In Frankrgk is van gisting onder do arbeidersbevolking ook geen sprake Te Fourmies waar de zoogenaamde moorden hebben plaats gehad is bijna alles weer aan t werk Om nu de rust nog steviger te verzekeren heeft de President der Republiek aan 80 personen amnestie verleend waaronder 20 1 Mei levenmakers te Parijs 10 id to Fourmies en 60 U op andere plaatsen Van de amnestie zgn uitgesRilen de lieden die of op politieagenten geschoten of wegens andere zware vergrijpen werden veroordeeld reeds voor 1 Mei Carnot hoopt dat het amnestio besluit zgn reis naar Limoges nog aangenamer zal maken De Ministers Consfans en Bourgeois vergezellen den President op zgn reis Uit do Portugeesche hoofdstad wordt nader gemeld dat het Ministerie zgn ontslag nam omdat het na beëindiging der onderhandelingen met Engeland over de Afrika quaestie zgn taak als geëindigd beschouwde en zich verder wilde aansluiten bij het verzoek om ontslag van den Minister van Financiën Graaf San Januario werd belast met de samenstelling van een nieuw Kabinet Versobillenda Engelsche bladen vinden da nieuwe overeenkomst voor Portugal wel wat te voordeelig De Times houdt vol dat Portugal te veol krggt Salisbury heeft alleen zooveel toegegeven om een wankelenden troon in Europa ta schragen zegt de Pali Mall Gazette Portugal krggt nu een gebied van 50 000 vierkante ihglen benoorden de Zambesi Engeland een kleiner sjrook in Mauioaland Dit laatste zou aan Rhodes bezoek in Engeland ta danken zijn maor men voorspelt dat de Transvaalsche trekboeren van dezen reohlstitel ten voordeele der gecharterde compagnie niets willen weten Ook vindt men bet in Engeland bedenkelijk dat door de nieuwe overeenkomst hetgeen men Britsoho Zambosie noemt van het zoogenaamde Britscho Nyassaland wordt gescheiden De nationale lersohe Liga hield Zaterdag een vergadering te Newcastle onder voorzitting van O Brien De president O Connor was afwezig wegens griep maar hij voegde bg het bericht van zgn ziekte de verklaring dat Parnell zoowel in leriand als in Engeland afgedaan had Een motie in dien geest werd ge vragen die Jaarlykt door de tcioolmeetteri te Groninjfen itad beanimoord moaten teorde lUi Articulen den Schoolmeesters voor te houden Art 1 Of gg ook eenige neering en hantoering doet waardoor de kinderen ook eenigazins in t loeren kunnen verhindert worden Art 2 Of gij den dienst door u zelven en niet docr andere of ondermeesters waarneemt dan in cas Tan noodsakelgkheid Abt 3 Of gij den dienst op gewoonen tgd waarneemt s morgens van 8 tot 11 s namiddags van l tot 3 beginnende met het margen en egndigende met het avondgebed Abt 4 Of gij den kinderen na hun jaren en Tatbaarheijd leert het spellen lezen achrgven en in t leven u bedient van een Evangelist een der Brieven Psalmen Spreuken van Salomo of ander stigtelgk historisch boek en in het schrgzen stigtelgke voorschriften Art 5 Of gij hen laat lesren en doen opzeggen elk naar zijn begrip en jaaren a de gewone hoofdstukken b de gswoone Formulier gebeden als het morgen en avondgebed on de gebeden voor en na den eeten c den catechismus den eerste beginselen der chnstelgka Beligie hen houdende tot de vreeze Gods en oin eenige gepaste Schriftnurplaatsen van buiten te leeren Art R Of gij meer gevorderde ook oeffeut in het negen van Psalmen Art 7 Of gg hen anprijst en naa vermogen houdt a tot den openbaaren Godsdienst b tot goede redenen in de school en op straat tot eerbied Erika verlicht adem baalde en zeide Weos verzekerd mijnheer v Westarp dat ik mijne zorgen in vgf geheel gelgke deelen verdeeld heb zoodat niemand bevoordeeld en ook niemand acblsruitgezet worden kan rBevoordeeid merkte da heer v Westarp op dat zou in mgn levensboek een met rood aan te strepen geval geweest zgn Hoe moet degene er uitEien die mgo oobedfudende persoon zou willen bevoordeelen Nu aan tafel beeren als ik a verzoeken mag riep de barcin nit da zich daarnaast berindende eetzaal tredende Dodelgk stond mgnheer van Geeden met waardige langzaamheid op om de scboone gastvrouw zgn arm te bieden Westarp zag het voor bem uitgaande paar oplettend na totdal bet in da naaste kamer verdween Eerst toen volgde ook hg III De maaltijd was geëindigd Erika stond op om de beeren bg den wgn alléén te laten Haar gemoed was verlicht nu ze den kwellenden last die haar bg de voorstelling zoo plotseling drukte bad kunnen van zich werpen Zg trad in de slaapkamer van bare kinderen Het nachtlampje in den roeden ballon zond een zacht licht van boven en bescheen de witte kussens PETROLEÜM OTEERÏNGEN van de Makelaars Cantzlaar Sebslfcwük e RotterdAm De markt was heden onveranderd Loco Tankfuet 7 30 Geïmporteerd fust 7 45 September October November en Decemberlevering 7 60 aae Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Woensdag 20 Mei 789 16 1 9281 14048 19091 19438 No 1000 No 8770 10141 11S31 18712 19S76 ƒ 400 xVo 5630 5910 606Ï 8118 19817 20279 200 No 8682 U556 13070 13794 143BI 1B823 18733 en 19145 100 Prgzen van ƒ 70 SS 2008 4896 6693 9408 12999 16510 18164 36 2113 4931 6710 9601 13179 16527 18187 67 2280 4963 6770 9801 13224 16537 18269 122 2441 4992 6831 9819 13293 I66I0 18352 voor God voor hunne ouderen overheden leeraren meesters en alle eerlgke lieden P Art 8 Of gij waakt aÜesints tegen misbruik van God heijlige mam vloeken zweeren ontugtig spreeken dobbelen kaarten vorwgten vogten bgnameu geven met jeraants gebreken spotten rn voorts allerleg ongeregeldheden bgsondor ook op kerkhoven onder de Predioatien en zelve met een goed exempel voorgaat F Art 9 Of er agt gegeven wordt dat da kinderen der Rpomsohgezinde in de schooien niet brengen eenige hunner boeken roosekrauscn krusitixen efligies schilderietjes enz of dat üij do kinderen der Qeroformoerde niot qualgk bejegenen of lastereu Ar t 10 Of do schooldiscipline mot distinctie naar de jaaren onderhouden en geoetfend worde P Deze vragen sgn genomen uit een art van Dr S D v Veen voorkoraende in den Oroningsohen volksalmanak van 1891 Een ooggetuige zendt nit Moskou aan het Berl Tofeblaltem treifendu beschouwing over de verdrijving der Joden Hg schrgft do gruweldaden vooral toe aan de richting welke thans in Rusland bovendrgft en gekant is tegen allen dw een andere natie dan de Russische behooren € ii niét ds orthodoxe kerkleer zgn toegedaan Met middeleeuwsohe dweperij treedt het hoofd dezer richting in Moskou Pobedonoszew op tegen de protestanten Katholieken en Joden en ook tegen da oud geloovigen Nog in de vorige week werd de kerk van deze sekte omsingeld Met geweld drongen de militairen er binnen verscheurden de gebedenboeken vernielden de kruisen en toekenden ds namen der aanwezigen op meestal Russische kooplieden Vooral keerde zich de rervolgzucht tegen do Joden dia krachtens wettelijke voorschriften van do keizers Kicolass en Alexander II zich allengs ten getale van 14 500 te Moskou hadden gevestigd Reeds lang konden zg rchler van deze privilegiën slechts nut hebben door te voldoen aan de afpersingen welke de beambten zich tegenover hen veroorloofden bg het nazien en jaarigks viseeren der passen knevelargen waartegen geen hooger beroep bestaat De vorige gouverneur vorst Dolgorukow was een vgand van de voortdurende intrekking der rechten welke aan de Joden van oudsher waren verleend Daarom viel hg in ongenade en werd teruggeroepen Van den tuaachantgd tarwgi zgn opvolger grootvorst Sorgitts nog niet zgn ambt had aanvaard maakte de dweepei Pobedonoszew gebruik om zgn slag ta slaan met behulp van den tijdelijken gouverneur generaal Koltanda die als militair de geguven bevelen met de uiterste gestrengheid uitvoerde Op den eersten Paaschdag werd aan alle Joodscbe arbeiders en nijvaren onverwachts aangezegd dat zg binnen drie dagen naar hun ngeboorteplaats moesten lorugkearen Daaronder verstaat men vaak da plaats waar de vader of grootvader die zich wellicht tal van jaren geleden to Moskou heeft gevestigd geboren is als dia in da verbigfpas genoemd is zelfs voor degenen dia zalrata Moakouzgnter wereld gekomen I Die mauschen moeten dus in zeer korten tgd hun zaken vereifeneu an ach naar een plists begeven meestal in Puien waar ze volkomen onbekend zgn Da onvermogenden die geen reisgeld bezitten worden op siaalskosten vervoerd en wel bg etappes dat wil zeggen evenals de tot gevangnitstraf veroor waarop bet zusterpoar rustig sliep Erika s moederoog kon zich niet verzadigen aan bot gezicht van deze panden barer liefde Zg bukte zich en drukte heete kassen op de voorhoofden van de Itefelgke slaapsters Het was warm in de kamer te warm voor Erika s snel kloppend hart Benedan in den tuin waar de maan haar stralend licht over de bloemen en struiken uitgoot was de lucht laoht en koel Üit de open ramen van de eetzaal klonken luide stemmen door elkander Erika begaf zich naar den vgvar Deze blonk als een spiegel tusschen de overhangende barfceboomen De witte waterrozen glansden als zilver De blikken van de jonge vrouw rustten op dit tooverachtig schoon maanlandschap Ver vervlogen tgden doemden voor baren geest op nooit vergeten beelden van aene vreugdelooze jeugd Toen was bet gekomen het spook dat icb dreigend tegen baar ophief welks schaduw haar altgd zelfs in de gelukkigste uren van haar leven vervolgde dat haar ook nu weder in dit oogenblik den vrede ontroofde Welk een wreede luim van bet lot moest baar juist dezen man doen ontmoeten dien zg ergens in een verwgderden hoek van de sarde waande I Maar wat deed Westarp ook aan de zaak af Of hij het was of een ander Het spook stond voor haar bet versperde haar den weg om terug te kec ren en voorwaarts voerde het sleobt naar een uitgang dien zg deelden Zo worden ia de gruwalgk onzindelgks ge vangenissen opgesloten tot er een Sterke patrouilles trokken s nachts door de stad omsingelden de huizen waar jod n wonen dwongen hen op te staan en de passen te vertoonen Wss dj pas in orde dan moesten zg een verklaring teekenen dat ze binnen drie dagen de stad zouden retkten alleen zg die onroaronilo goederen bezitten kregen 14 dagen uitstel Was de pas niet in orJ 5q werden zg naar de gevangenis gesleept en rnotstm daar op do etappe waohteu Aldus zijn ook vd kinderen jongens en meisjes wier namen niet op de pas der ouders vermeld stonden weggehaald Men kan zich voorstellen welke hartroerende toonealeg daarbg voorvielen De ongilukkigen moesten al hucne bezittingen in een paar dagen vopr spotprijzen t gelde maken om reisgeld bijeen te krijgen naar een plaats wUar hun gtootvader toevallig geboren wti Honderden gezinnen vluchten naar de kQsschen is den omtrek Onder de overige bevolking van Moskou wetd eenige deelneming betoond met de ongelukkigen vooral die in de gevangenissen waren opgesloten Men trachtte ben aan reisgeld en levensmiddelen ts helpen maar er is niet meer dan eeu paar duiiond roebels bgeengebraoht ISenige voorname koopliedtg Ijverden op do beurs om een Adres aan den Gzur to verzenden maar de tegenstandera gingen vooit met bun maatregelen on de tijdelgke gouvaraegr heeft enkel willen toestaan dat hel einde van bel Paasobfeest word afgewacht De correspondent heeft zelf genten hoe te g met dieven en roovers een troep joden met vroovn en kinderen o r bet station werden gevoeid la ellendigen toestand met achterlating van schier il bon have Velen die aan de joden geld 8cbal zgn betalen niet Jjü nstige gavolv cn zal de verdtijjving ook nog hebben omdat meer dan 100 000 Russische arbeiders werk vonden bg de joden oi nu broodelooa gn gemaakt Men vreest dat zjj r wonden door sterken drank weldra tet dering zullen overslaan on dan zgn de joden dia nog aohtergebleven zgn de eerste slachtoffer Er is voel geld noodig schrgft de oorrespondanl om de ongelukkige verdrevenen te helpen en voonl een goode regeling van da hulp De hertogin van Five prinses Louise van Walei is moedor gewerden van een meisje De Engelsckt bladen wgzen er op dat koningin Victoria nuora grootmoeder is geworden van bet eerste prinsesje van koninklijken bloede dat van vaders en moedem de Engeiich is De andere prinsen en prinsessen ng het koninklgk huis zgn allen met leden van bnitwUndsohe vorstenhnizen gehuwd Van alle kanten komen berichten over het nn weer tgdens ds Pinksterdagen Te Londen Mft bet op dezen Meidag flink gesnaanwd De ontvangsten der spoorwegen gedurende de feestds M waren te Landen dan ook uiterst gering daar tot groot nadeel van duizenden geen sprake kon wemi van de gewone uitstapjes naar buiten Te Lyon beeft het ook gesneeuwd en in de Vo ocbt jaren lang sidderend ontvlucht wss Uït m t nit liefde of uit zelfeucbt O dat zg maar vroeger kracht genoeg had bezeten Zij schrikte Voetstappen naderden Zji wendde het bo fd om Bgon Targuf mg mevrouw ik ben het die n io UM OTerpainzingen kom storen De gestalte van Wesbirp kwam uit de schadnr der heesters in de door de maan beschenen ruimlf te voorsehgn Zg wilde spreken doch de woorden bleven bist in ds keel steken Maar bg had haar immers nilt herkend Ik meende inderdaad dat mgn man Mqnheer uw echtgenoot ondersteunt nog met gnt de pogingen van van Geeden om door dapper drink zgn gewoon flegma een weinig op zgde te zettea Erjka wist niet of bet waarheid ot verbeeldin was dat zg in de manieren en spreekwgze f Westarp eene in bet oog vallende vermindering achting of beleefdheid maande te bespeuren Zij wendde zich om ten einde naar huis te ga Het wordt koel Koel O mevrouw de barones het is een zont avond zooals men dien niet schooner kan denkeb Men kan alles zien ten spgt van den nevel mM kan door dezen zelfs heenzien tot aan de grenzoi van het verleden ja waarigk men doet het zelfs I Erika s adem stokte Ik geloof toch Wordt vervolgd gezon is zelfs zoo veel sneeuw govallen dat de bergen weer geheel wit waren Ook in Zwitserland is op versobillende plaatsen veel sneeuw gevallen Men leest in don Haagsche Kroniek van het llandehblai la plaats van een warm zonnig tintelend Pinksterfeest zooals do Haogsoho stedemangd dio sinds jaren kende oen paar koude gure barsolie Maartdagen dje bg vergissing naar half Mei verhuisd waren I In plaats van eene drukko levendige lachende hare deftigheid iu don steek latende hofstad die hare driedubbele uitgelaten ovorbevolking niet bergen kan on in haar uitbondigen overmoed jubelt on juicht schreeuwt en joolt stille sombere straten en pleinen door de aindelooze regenbuien blank staande bevolkt raet sombere pnrapluiedragers alsof de Haagsche stedemaagd boven aurdé stond en de ambtenaar van den burgerlgken stand oen ieder verzocUl do laatste eer aan do lieve overledene te bewgzen Wie uwer ooit Den Haag met Pinksteren bezscht heeft en dat dorp dor dorpen nu op een dezer twee hoilloozo dligen terugzag kpn eenige gelijkenis bespeurd hebbeo tusschen deze oude juffrouw met eeua trQnio zoo lang als die v ii alle tlaagsohe kasteleins op da twee Pinksterdagen on die van de teugellooze woeste uittartende bacchante die jaar in jaar uit het Piiiksterfeest begeesterde Kene omwenteling op het gebied der jaargetgden die ons Hangjo eohrikkolgk veel kwaad kan doen want is eenmaal hot prestige van het Haagsche Pinksterfeest verloren wie zal ons dan weder al die vroolijko prettige opgewomlen bezoekers brengen wier geluk niet volkomen scheen als zg hun Pinksterfeest niet in do hofstad hadden doorgebracht Kn wg hadden ons zoo uitgesloofd om al die pretmakers goed te ontvangen en hun een schoon feest te bereiden Het Haagsche Bosch in zgn heerlgkeU maagdelijken lentetooi prijkende met zijn malsch schuchter groen frisch on zedig als een achttienjarige op baar eersto bat met zijn tent en concert der grenadiersmuziek De Haagsche dierentuin op dien leeftijd gekomen dat men alles doet om zich nog frisch en jong te toonen en niemand te doen bespeuren dat men zijne eerste jeugd en bloei voorbij is had de Haagsche schutterg te hulp geroepen om een concert aan te bieden dat leden en stadgenooten vreemden en ingezetenen verbroederun zou Ën sedert de Legerivet op bat Binnenhof woedt en het zwaard an Damocles over het muziekcorps onzer Haagsche schutterg hangt hebben wij Bolten en zgn kapel nog eons zoo lief De schutterg met hun oanvoerders incluis mogen wel eens uit de maat zijn de muziekkapel nooit ofte nimmer Daarom zgn we zulke goede maatjes met haar I Eilacie I Nooh da beroemde grenadiers muziek noch de vu rig gewenschte schuttorg knpel zgn in staat geweest onze Pinksterdagen te veraangenamen Regen en wind koude en sneeuwbuien zo hebben bet eenige Haagsche Pinksterfeest bedorven I Het Binnenhof het eenige Binnenhof waar de welsprokenheid van Nederiand gecondenseerd als quintessens van hetgeen onze Demosthenessen gedacht en overdacht hebben het Nederlandsche volk te doen genieten wordt gegeven datzelfde Binnenhof had er niets geon feest van gemaakt de Pinkstervierende natie to ontvangen en haar de ledige zaal te toonen dia in haar stille rust nog indrukwekkender is dan wanneer de honderd westersche wgzen er ronddwarrelen en elkaar in de rede vallen Ook datzelfde Prinsenhof was nu veriaten als de Witte tusschen zessen en zevenen zwggend als een trappistenklooster nat en druipend als een der geachte sprekers dia van den heer Kutgars v R de volle laag gekregen heeft En Soheveningen dat op die twee Finkstenlagen gerekend had zag al zgue illusiën in het water vallen Halfweg of het Hotel de Promenade het dorado dor flaneurs leek het eiland van Robinson Crnsoë met Vrgdag Seinpost dat met een doolhof op zijn terras prijkte waarin het minstens tienduizend bezoekers had hopen te doen verdwalen riep aanhoudend Venus op do tinne van zgn tempel aan Susanna ziet ge nog ni ts komen I Er kwam niets en niemand en de geheimzinnige buffethouder in het Doolhof dio eene overrompeling van opgewonden bezoekers gevreesd had spoelde bgna weg door den regen Alles was nat alles was hagel alles was sneeuw Het Noordeinde en de beroemde Scheveningsohe weg die op da Pinksterdagen bun gala toilet steeds vertoond hadden waar onze jolige boeren en boerinnen hun mooie sjeezen mét tram en equipage in snelheid wedgvordon het Noordeinde en do Soheveniiigsohe weg waren uitgestorven De hagel zweepte de arme trampaarden die eon bijna edigen wagenvoorttrokken Er zaten twee passagiers in xmmmmmiiimmmi