Goudsche Courant, vrijdag 22 mei 1891

203 280 365 364 422 601 541 591 eio 755 861 862 922 1036 1208 1224 1312 1418 1433 A439 1634 1733 1798 1843 1856 1892 1994 1998 1891 Goedkoop Soliedl Elegant s Gangbaarste modellen jo De uitgave dezer Courant geschiedt dagelpï met uitzondering van Zon en Feestdagen O prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 lisonderlgke Nommers VIJF CENTEN 8CHTI I I1B COSTALIA Pi M Jn te OOBTHB p doiiJafl dpt J I 44 WAOWBB V BTEPHA p lo jn KI UKCOLN B p duijn 1 19 Verlcrggbaar te Qouda by dén Heer ü A B BAIVTZINGER Korte Tieudeweg D 17 J W E van ËDE van der PALS Markt A 107 dirwjt b j KEY EDLICH Vergand Geschaft Leipzig Flag witz GOUDA 21 Mei 1391 Benoemd tot gemeente vroedvrouw te Beeuwijk Mej C Campagne Busoes te Zoelon die den SOn Juni a st in functie treedt De Parijiche hoogleeraar Henri Joly bekend door een reek wijsgeenge werken en door zijn belangrijke tudiën over de wereld der misdadigers is door de Fransche Kegeering belast met een wetensohappelijk endefzpek van het gevangeniswezen en de slrafpleging io Nederland Do heer Joly die verleden jaar met TOtjelfde doel België doorreisde en in het Journal des Debat verslag gaf van zijn bevindingen denkt dezer dagen Parijs te verlaten en zal aan het eind der week Utrecht bezoeken V S Onder leiding van den voorzitter des Hoofdbe tuars mr H Goeman Borgesiiis werd Dinsdag t Amsterdam de algemeene vergadering gehouden vsq jVoIksonderwgs Na de gebruikelijke toespraak bracht de secretaris de heer I André de la Porte het jaarverslag uit Daaruit bleek o a dat het ledental klom van 6602 tot 6688 het aantal fdeelingen van 103 tot 110 Uit het verslag der fin Commissie bleek dat de toestand vrij gunstig is het batig saldo was ƒ 51 hoogar dan het vorige jaar Benoemd werden tot leden des Hoofdbestuura in de vacature mr C A J WjUeumier overleden Versluijs en Van Willingen niet horkiesbaar de hh Degenhardt te Amsterdam De Ksnter te Haarlem en Van Gilse t Botterdam Aan do orde waren daarop de Bestuursvoorstellen lo om het Volksblad ook in 1892 ols orgaan der Vereeniging maandelijks uit te geven 2o ora voor 1893 de contributie aan de alge III 4 Wat gelooft ge vroeg hij naderbij komend Aan den hokuspokus dien wg voorzienigheid noemen Ik niet Anders zou de zucht tot ccnot van een dwaas zoo als Elton mij niet plotseling als een medusahoofd voor uw aangezicht gevoerd hebben als een medusahoofd waarvoor do vrouw verstijven moet die zekere herinneringen bij zich draagt Of zou mijn kennorsblik mij dozen keer bedrogen hebben Zou mijnheer Wartenberg inderdaad weten Neen hij weet het niet zeide hg vaat overtuigd Zij had baar gevouwen handen tegen de borst gedrukt Haar gevoe van angst had haar toch niet bedrogen Wat zou nu komen Ik verheug mij zeide Westarp de met zichzelf in tweestrijd zijnde vrouw nog nader tredend waarbij zgne grijze oogen met vurigen gloed op haar rustten ik verheug mg dat ik boter meester over mij zelf was dan gij Want wanneer ik in staat was u te misleiden hoeveel te meer dan de anderen I Aan uw cersteu oogopslag dank ik de zekerheid dat die hatplgke vlek 6932 7214 7265 7307 7339 7356 7372 7877 7620 7629 7772 7885 7863 7991 7994 8021 8047 8108 8652 8575 8709 8740 8762 8882 8987 8992 9315 9826 13319 1015 13361 10269 13382 10377 13577 10602 13842 10596 13900 10771 13903 10887 18992 11062 14119 11090 14216 11156 14642 1123S 14629 11252 14671 11330 14700 11605 14797 11857 14887 11970 14909 12177 14985 12242 15072 12370 15237 12420 15282 12636 1529 12640 15346 12756 15389 12898 15397 12910 15442 12975 15491 2443 2740 2812 2875 3038 3045 3234 3300 3367 3404 8420 3516 3539 3954 3992 4089 4176 4240 4252 4266 4462 4493 4806 4693 47S3 4833 4841 4856 5117 6136 5248 S269 6277 6291 5511 6651 5694 6719 5913 6ü89 6141 6156 6201 6221 6224 6283 8812 6324 6348 6414 6500 6571 6596 6639 6688 16868 18449 15713 18567 15826 18626 16946 18 62 16051 18814 16144 18862 16154 18944 16160 19042 16204 19123 16257 19186 16329 19337 16696 19344 16597 19368 16744 19616 16848 19668 16892 19624 17041 19731 17105 19774 17142 19809 17253 19829 17269 20225 17817 20288 17352 20418 17355 20439 17522 20482 17778 20S36 18108 2089 6 APVERTEWTffiN De Heer en Mevroaw ROMEIJN Stoelendkajee betnigen ban dank roor de vele blgken Tsn deelneming ondervonden bg het OTerlgden vsn banne Dochter Meyr de Wed KALOSIRoMEijN Meyr de Wed LÜLIDS tak GOOBsoMiuN en Dr J H BAKKER NIEMEIJER betuigen hnn dank voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bij het overlgden van hanne Zuster en Behawdzaster Mevr de Wed KALQSI BoMEiJN Er wordt GEVRAAGD een net eenvoudig MEISJE niet beneden de 18 jaar tot bebalp in het Haisboaden kunnende Naaien M a z e ii en Strgkci n en met Kinderen omgaan Adres onder No 2110 bnrean dezer Courant Een LANDBOUWER vraagt met JUNI een H7ISE07IISTEB F zacht eerlijk en zindelgk liefst niet te jong Franco brieven onder No 2109 aan het Bureau dezer Courant OPNIEUW ONTVANGEN de cer te qualiteit ZwltserSChe HorlOgeS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren 25 Eens ran de beate Inrichtingen van ona land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage 12 Rotterdam B J A VAN DIJK Alom te bekomen SE rnmi Mill of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirkten Wouter Crabcth Prijs 80 Cents A BRINKMAN Bnelpersdruk van A BRINKMAN en ZiT Gouda Ope3iT3ar6 Verkooping te GOUDA om contant geld op WOENSDAG 20 MEI en DONDERDAG 21 MEI 1891 beide dagen des namiddags te 2 uren in bet Lol aal Wgk K No 252 aan de Peperstraat van eene aanzienlgke Partg Manufacturen VOORJAARS en ZÖMERSTOFFEN bestaande in Zwarte en gekleurde Lakens Boksking Satin de Laine Kamgaren Cheviot Coupons voor Pantalons DemiSaison stoffen groote sorteering Damesstoffen als zwart Thibet zwarte zgde Merinossen heele en halve Linnens Zakdoeken Damast Gordgnen Keper Amersfoort Boezeroengoed Engelsch leder Paardendekens enz Voorts een groote collectie MODERNE DAMESMANTELS in alle klenren en kwaliteiten De Goederen zgn een uur vóór de verkooping te bezichtigen S @ 1 Ondergeteekende beveelt zich aan tot het LEVEREN van l t KEUR LiiDscsE mwm JAN VISSER Firma J van GROÜS J Boskoop ADVERTENTIES in e e Binnen en Buiteniandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 1 Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 27 MEI 1891 des morgeni onmiddellgk na de veiling van de op dien dag aangekondigde veiling van Huizen en Erven in het Gebonw der R K Leesveieem ging aas de Westhaven Wgk B No 159 van Een op vrolijken stand gelegen goedondei houden en gemakkelgk ingericht ERF en TUIN aan de Gouwe Wgk C No 8 te Gouda Kadastraal bekend in Sectie B No 870 groot 62 Centiaren Te aanvaarden 1 Juli 1891 Het Huis bevat 4 Kamers Keuken en Zolder en is van Waterleiding en vele gemakken voorzien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda De GARNIZOENSVOEDINGSCOM MISSIE t Gouda zal op MAANDAG 1 JUNI a s op het bureel van den Garnizoenscommandant des middags om 12 uan onder nadere goedkeuring van het Departement van Oorlog in het openbaar Aanbesteden de levering van Vleesch en Vet voor het tijdvak van l Juli tot en met 31 December en de Aardappelen voor het tijdvak van 1 Juni tot 1 November 18 1 benoodigd voor de troepen hier in garnizoen De voorwaarden liggen dagelgks ter inzage op voormeld bureel Voor de Garnizoensvoedingaoommissie De Secretaris C DOORMAN N2 4538 Vrijdag 22 Mei GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AOVERTENTIEN worden geplaattt van 1 5 regel i 50 Oenten iedere reg meer 10 Centen GROOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De inzending van advertentiön kan geschieden tot Ma uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND tusschen het aantal leerlingen en onderwijzers weer is zooalS dio in de wet van 1878 gevorderd werd en om do opleiding van onderwijzers tijdelijk ulk een uitbreiding te geven dat spoedige het herstellen dezer verhouding weer mogelyk is Dit voorstel wordt met 52 tegen 48 stemmen verworpen Voorstel Van Bolsward om leedwezen uit te spreken over het feit dat de Regeering bijna nooit vrijstelling verleent van de verplichting tot het heffen van schoolgeld aan een gemeente zelfs niet als deze geen tegemoetkoming in de kosten van noode heaft en door de heffing van schoolgeld het openb onderwijs benadeeld wordt j wordt aangonojneu Voorstel van Amsterdam I om aan de Eegeering te vragen dat aan alle schoolgaande kinderen die daaraan behoefte hebben van Staatswege voedsel en schoeisel worde verstrekt wordt verworpen Voorstel van Schiedam om tot stgving van het schoolfonds de sohoolpenning in te stellen in navolging der lib belg clubs waar men kleine busjes aantreft wordt ingetrokken nadat de wenschelijkheid as nitgrspToken dat de afd pogingen zouden aanwenden het schoolfonds te steunen Daarna werd de vergadering gesloten nadat bepaald was dat de volgende vergadering ook ta Amsterdam zal worden gehouden meene kas voor ieder lid op 0 75 te bepalen Deze voorstellen werden goedgekeurd Het voorstel van het Hoofdbestuur om voor 1892 wederom ƒ 500 in het schoolfonds bij te dragen werd goedgekeurd on evenzoo dat om de afdeelingen die niet aan haar fiosncieele verplichtingen voldoen aan de algemeene kas van de lijst der af deelingen Ie schrappen echter na voorafgaande herbaalde aanmaningen en met bepaling dat de geroyeerde afdeeling recht van inroep beeft op de algemeene vergadering Het voorstel van het Hoofdbestuur om de wenschelykheid uit to spreken dat in de volksvertegenwoordiging èen meerderheid zitting neme die invoering van leerplicht noodzakelijk aohi noodigt de afd uit al het tóogelgke te doen om daartoe te gerakeu werd ingetrokken Staten Oeneraal van Woensdag 20 Mei Indien het bij zulk eene ernstige zaak als de legerwet niet treurig ware zou men zich kunnen vermaken met de kromme sprongen der oppositie tegen den minister van Oorlog De minister heeft namelijk ten einde tegemoet te komen aan de bezwaren dergenen die niet onmiddellijk eene aanzienlijke verhooging van het contingent konden aanvaarden eene wijziging aangebracht in het regeeringsvoorstel Op den grondslag van het amende Tweede Kamee Zitting Het voorstel van de afd Amsterdam I om zich tot de gemengde commissie voor onderwijsbelangen te wenden mot verzoek naast et afgescheiden van het Begeeringsverslag een zooveel mogelijk juist verslag op te maken van den ibestaud van het lager onderwas hier te lande eir daanfi op te nemen lo een statistiek vait den leeftijd waarop iedere leerling geplaatst wordt ingeval van te late plaatsing de redenen van vertraging 2o een staat van de bevolking der klassen in terband met tien leoftyd der leerlingen 3o een indeeling van de schoolbevolking naar de grootte der klassen 4o een staat van den leeftgd waarop de leerlingen de school verlaten met opgaaf der laatste afdeeling kwam daarna aan de orde Daarbij stelde Groningen voor om tot de Kegeering het verzoek te richten ora het Regeeringsverslag uit te breiden met de genoemde statistieken Het voorstel werd aldus geamendeerd met algemeene stemmen goedgekeurd Voorstel van Amsterdam I om aan de Regeering te verzoeken art 24 der Onderwijswet zoodanig te wijzigen dat binnen weinige jaren de verhouding FEVIJLLETOK Beter Zwijg toch I Zwijg I riep Erika in grooten angst Gij dwaalt Ik dwaal Hij trok medelijdend de schouders op Erika uw beeld heeft zich toenmaals te diep in mijne ziel gegrift dan dat ik ooit uwe persoonlijkheid vergeten kon Daarenboven zegt mij een inwendige stam dat mgnheer van Wartenberg de man niet is dien men met roerende sprookjes van beleedigde onschuld kan winnen Er moeten bg hem andere hoe zal ik ze noemen uitleggingen of verklaringen gedaan zijn die het mij ligt zal vallen uit Ie vinden En wanneer ik u zeg viel Erika hem met bevende stem in de rede wanneer ik u zeg dat ge op dit obgenblik aan een lage begeerte naar wraak gehoor geeft dia u den plicht van oen gast doet vergeten en eene onschuldige vrouw een blos van schaamte op de wangen drgft r wanneer ik u zog dat tusachen die daad van geweld en het tegenwoor iig uur een heerlijk gelukkig levenstijdperk achter mij ligt welks genot mij al het verduurde leed heeft vergoed en om welks voortduring ik alleen bezorgd ben wilt ge het dan nog wagen mij met deze herinneringen to kwellen Zij was verrukkelijk schoon Hare blauwe oogen vlamden hare lippen trilden Westnrp s blikken werden steeds vuriger Waarom zijt ge mij loen ontvlucht fluisterde hij hare hand grijpend Waarom schenkt ge mij niet wat ge den baron zoo verkwistend toewierpt Gelsoft go met dat ik het ódk had weten op prijs ta stellen ik u Geen woord meer I riep zij door afkeer eo angst aangegrepen Ik wil niets hooren Verlaat mg Beter zeg ik u herhaalde Westarp dringend zonder op baar uitroep acht te geven Wat bood u die ujan dat ik u niet ook had kunnen bieden Meer nog had ik u kunnen schenken Waarom zijt ge mij toen sehuw ontweken Alles zou geheel anders geworden zijn I Gij houdt mij voor schuldig riep zij in hartstochtelijke opgewondenheid uit Wat beteekent schuldig zeide hg de schouders ophalend Genoeg riep zij haar gelaat met beide handec bedekkend en in tranen uitbrekend dk gevoelde het reeds lang mijn geluk was schijn slechts geleend jBehoud het fluisterde hij met zachte stem behoud het ik wil het u niet ontrooven Schenk mij slechts van dit geluk een klein klein gedeelte Laat wat geheim is geheim blgven ik raak daar niet aan Ik zou wanneer het wezen moest een meineed voor u willen doen Geef mij tof Iwwijs dat ge mij vertrouwt uwe hand een enkelen kus Erika geliefde Ze stond als verstijfd Daaraan neen daaraanhad ze niet gedacht Wanneer ze nu ook slechts zijnen vinger aanraakte was ze dan niet eerst recht bevlekt in hare eer