Goudsche Courant, vrijdag 22 mei 1891

1891 D ilitgave dezer Coarant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen O prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AiMaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 22 Mei 1891 Naar wg vernemen zal Zondag 21 Mei e k op het tsrreinj aan den Kotterdamseben dgk een cridketmatoh plaats hebben tuaaohen n itkl i Cricketchib uit Amat rdam en de Goudsche Cricket en Football Club Olympia Donateura hebben vrgen toegang tot het terrein Daar genoemde Amaterdameohe club een eerste klasss club ia die enkele leden tolt welke tot de beate erioketers behooren van ons land zoo zal Zondag uitstekend spel te aanschouwen zün Het is o i verstandig gehandeld van odis Goadsohe club om den strijd met een zoo machtig tegenstander niet te ontwijken want een match met betere spelen is uit den aard der zaak de beate oefening Uit het vroeger medegedeelde drietal voor predi kant bg de Ned Herv Gemeente alhier ia eergiaterenavond als zoodanig beroepen ds Oasewaarden te Sluis Voor de acte ala onderwgzer ia te s Graveohage geslaagd de hoer F Slapperdel uit Nieuwerkerk a d IJael De cerrespondant van het Vaderland te Paramaribo seint van eergisteren Het oproer is beteugeld Patrouilles waken nog voor het behoud der orde Het hoofdbestuur der Hollandsohe Moatsohappg van Landbouw voorzitter de heer Herm F Bultman en secretaris de heer P F L Waldeck beeft aan de ministers van waterstaat handel en ngverheid financiën en koloniën het volgende adres gerieht Het hoofdbestuur der HoUandsche Maatschappg Sl SIMS 6 Mgne vrouw bezit uwe gelukkige gelaatskennis niet zooaU ik nu merk zeide hg bedaard ffZg herkende mij t ie waar eerst nadat ik mg door de bekendheid met haar verleden bij haar gewettigd had Ik kan er helaas geen aanspraak op maken om ooit de belangstelling van mevrouw waard geweest te zgn Heeft u den gerechtsschrijrer Meger ook nog gekend l Zeker I Een oud rimpelig mannetje met een eerlgk hart en ouderivetscbe grondbeginselen oen zonderling Hg werd van Marienwerder naar Wahn verplaaUt Hij verplaatste zich zelf daarheen Zoo Daar had hg gelijk aan Op 3me wijze had bij dus tijd om zich geheel aan zgn aangenomen dochter te wyden Ik denk het wel I zeide Wartenberg koel terwijl hij zich naar de andere gasten wendde Deze mijnheer Westarp verloor van oogenblik tot oogenblik moer zgne sympathie Ofschoon hg niet minder gunstige weder det laatste dagen was de stemming raster Tarwe Zeeuwsohe ƒ lO S i a ƒ 10 7S Mindere dito ƒ 9 60 a ƒ 10 Polder ƒ 8 76 a 9 85 Afwijkende ƒ 7 6 a 8 Eogge Zceuwsche ƒ 7 76 a ƒ 8 25 Buitenlandsohe per 70 kilo 6 70 ii ƒ 6 90 Gerst Cheralier 6 75 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 4 40 a ƒ 6 50 per 100 kilo ƒ 9 a ƒ 9 50 Hennepiaad Ihlandsch ƒ 10 a ƒ 10 86 Buitenlandsch 8 60 a ƒ 8 75 Kanarietaad 8 85 s ƒ 9 Boonen Braineboonen ƒ 12 a 14 50 Dttivenboonfn ƒ 7 60 a ƒ 8 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansohe 8 80 a ƒ 8 80 Cinqantine ƒ 8 50 a ƒ 9 Veemarkt Melkvee gewone aanvoer Handel en prijzen traag Tette varkens tamelgke aanvoer handel gewoon 17 a 20 et per half KU Biggen voor Engeland goede aanvoer handel gewoon 15 a 15 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 0 60 a ƒ 0 80 per week Vette schapen weinig aanvoer handel traag ƒ 18 a ƒ 26 Lammeren groote aanvoer handel traag ƒ 4 a ƒ 10 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 4 a ƒ 11 Aangevoerd 100 partjjen kaas handel vlug Eerste qualiteit ƒ 24 a ƒ 26 tweede qualiteit ƒ 20 a ƒ 23 oord Holland che ƒ 21 a ƒ 25 i Boter goóie aanvoer handal ewoon Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 25 per kilo Weiboter ƒ 0 90 a I IO per kilo 336 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Donderdag 21 Mei No 16743 19467 ƒ 1000 No 342 2079 11513 19126 ƒ 400 No 970 1126 1192 6506 ƒ 200 i No 2978 3466 6969 7068 8828 10840 11692 12041 14027 14673 en 18791 100 Prijzen van ƒ 70 60 2439 4619 7879 9911 12841 15403 18642 124 2452 4667 7923 10032 12876 16423 18789 260 2603 4672 7963 10165 12885 1 6457 18844 573 2696 4743 8029 10278 12941 13583 18894 590 2898 4799 8044 10386 12970 16621 19086 602 2966 4863 8056 10468 13060 16744 19120 677 2974 5182 8109 10529 13176 16063 1913 1 698 2989 6243 8146 10611 13191 16354 19142 721 3039 6390 8303 10640 13429 16364 19151 864 3070 6654 8376 10828 13466 16478 19198 942 3076 5905 8406 10863 13467 16476 19286 981 3179 6970 8419 10967 13607 16487 19 6 1082 3218 6044 8596 llOuS 13845 16593 I9S69 1095 3344 161 8752 11063 13928 16725 19366 1170 3397 240 8766 11174 14030 17025 194S3 1230 8581 6496 8821 11276 14040 17086 19529 1253 3583 6622 8963 11322 14067 17098 19677 1348 3672 6633 9021 11508 14084 17132 19648 1366 3714 6653 9079 11606 14374 17201 19892 1477 3886 6822 9437 11646 14610 1743S 19836 1585 8932 6993 9 456 1U65 14660 17457 20082 1599 3952 7186 9471 11941 14687 17617 20201 1611 4233 7318 9494 11977 14758 17722 20208 1683 4254 7328 9544 12221 14901 18120 20358 1855 4429 7451 9659 12344 14961 18194 2O430 1975 4444 7649 9727 12399 15013 18252 20805 1987 4452 7764 9729 12427 15106 18261 20962 164 4463 7757 9795 12442 13117 18446 20980 2337 4487 7773 9836 12664 PETROLEÜM NOTEERINGEI van de Makelaar Cantzlaar SebalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 30 Geïmporteerd fust ƒ 7 45 September October November en Decemberlevering ƒ 7 60 Burgerlijke Stand GEBOBKN 18 Mei Wilbelaai Headrikoi nden n K lit Wul ra J Uibbel 19 Geertniili ooden A U de koomft co L Stolwyk Vlerlintie ooderi A Appel eo H GibboD Jobaaiia Antoma oaders C tae der vjiit en G de JoQjT 20 loatn Hesdrtea ooderi C Poelijle en H T de Vm OVERLEDEN 19 Mei A Jiomut wed L Hogeetlat 83 j 20 L Ukkerkerk 68 J GEHUWD 20 Hei A O Boot es A M tin IieeDoeD G i een der Peijl ea M MoeriDgs G Joe eo E M veo dee Berg V Rietkerk en J H Leffeo E Bout en S D a den Eng W de Mol en F de Mnonik Reeuwijk GEHUWD P Ferdijk en A Perdijk H de Graot a N Boom Snelp rsdmk van A BRINKMAN bn Zn Gouda ADVERTENTIÊN V De Heer en Mevroaw G J db JONG Suits betuigen by deze bannen hartelgken dank voor de vele bewjjzen van belangstelling den 5 ÏJei j l ondervonden Aan allen die mig den 18ra dezer blgken van belangstelling garen betnig ik mgn hartelgken dank B J SWAAN Predikant Haarlem 20 Mei 1891 AAHBESTEDING DIJKGRAAF en HEËMRADKN van den Polder Bloemendaal zallen den 6 JUNI 1891 des Toormiddags ten elf nre in de Romhk te Gouda bg enkele inschriJTing AANBESTEDEN Het doen van eenige herstellingen aan de waterkeering van den Folder langs de rivier de Qouwe Het Bestek ligt in bovengenoemd lokaal bg den Heer KAHLE ter lezing De biljetten in te leveren den 6 Jnni voornoemd voor des morgens tien ure VOORTZETTli G DKK OpenTjare Verkooping VAN manufacturen in het Lokaal aan de Peperstraat Wgk E No 252 te Gouda op VRUDAG 22 MEI 1891 des namiddags ts 2 nren De goederen zgn een nor voor den verkoop te bezichtigen Openlare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 27 MEI 1891 iei morgens Onmiddeliyk na de veiling van de op dien dag aangekondigde veiling van Hoizen en Erven in bet Gebonw der B K Leesvereeniging aao de Westhaven Wgk B No 159 van Een op vrolgken stand gelegen goed onderhouden en gemakkelgk ingericht WQQEEWIÈ9 ERF en TUIN aan de Gouwe Wgk C No 8 te Gouda Kadastraal bekend in Sectie B No 870 groot 62 Centiaren Te aanvaarden 1 Jnli 1891 Het Huis bevat 4 Kamers Keuken en Zolder en is van Waterleiding en vele gemakken voorzien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FOETDIJN DROOGLEEVER te Gouda Sportartikelen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 ADVEETENTIEN in alle Binnen en Buitenlandttehe Couranten worden dadelgk opirpzonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en 200N te Gouda Goudsche Zangvereenlglnj 1 ÏÏITVOEEHTG 1891 92 op DINSDAG 26 MEI 1891 des avonds te 8 uur in het Lokaal cNüTbii VERMAAK Oo8th rei Directeur de Heer Mart J BOÜMAK cDas Paradies und die Peri R SCHUMANN Solisten De Dames M v M 8 Sopraan öotiiiiH G B L E H P S v D L Alt De Heeren L Döbe Tenor üindt M J VA Dak Bas J C S V D C Piano öoiidii Zie verder Programma PrijstrekkinglOJuiü 500 000 Mark ala boofdprgs in bet geluickigat geval bie U Ae nieuwate Treote Geldverlotinjr die door d Hooge Begeering van Hamburg goedgekeaiit en gewurborgd ii De voordeelige inriohting van bel nieutre plas beatast daarin dat in den loop van aleclita ireinige maanden in 7 verlotingen van 100 0091 loten 50 S00 prqient bedragende iJ 553 005 Mark ter volledige bealiaaing lullen komen daarondir lyn kapitale prezen van eventueel 500 000 Mali bg uitnemendheid ecbter 1 prye 1 prija Iprya Iprga 1 prija Ipnjs i prgien s M 1 prya m M 1 pnjs a M 1 prga M 1 prga ü M i M 300 000 i M 200 000 a M 100 000 M 75 000 70 000 65 000 0 000 55 000 60 000 8p yzeakM ISOOO 26 prgzen h M 10000 5000 3008 2000 1500 1000 500 148 56 prgien ii M 106 prgzenaM aM i a Ï08 prijzen a M 6 prgzen a M 606 prgjen a M 1060 prgzen iM 30930 prijzen a M 40 000 17188prijj8n4M 00 00 80 000 150 127 100 M 67 0 20 De aanataande eerate prijat ekkigg deur greote door den Staal gewaarborgde Geidterlolug i van ambtavege bepaald plaata te bebbeu op den 10 JUNI e k en koat hiervoor 1 geheel original lot alechts Mark of fl 3 60 cta 1 balf S 1 80 1 kwart 1 0 90 tegen inzending van het bedrag in bank of per poatwiaael Alle commiaaiea worden onmiddellijk met dt grootate zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder ap Ier ontvangt van ons de rart bet wapen van dn Staat voorziene Origlueele Luten elf in handen Bg iedere beetelling wordt bet vereiachta officieele plan waaruit de verdeeling der prijim op de verachillende klaaaen alsook de betreffende inletgolden te vernemen ia gratia bijgevoegd es zenden wij aan onze Beïunatigera onaangevraagd na elke trekking de offieieele lijaten De uitbetaling der prijzen geachiodt ateeda prompt onder waarborg van den Staat en kas door directe toewnding of ook naar verkiezing der Belanghebbenden door onze Correspondenlen in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Om debiet is ateed door het geluk bjgunatigd en onder vele andere aanzienlgke prgzen hebben wg meermalen volgens offieieele bewijze Ie eerate Hoofdtreffers verkregen a onze Begunsligera zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorrien dat bij deze op den hecM Sten frondslae gevestljde oudernemlnfc alle kanten op eene ieet werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalw wegens de reeds op banden zgnde trekking a orders en apoedigate rechtstreeka te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaara in llmnhurg P S Hiermede danken wij voor het verlrouwB ons tot hiertoe geachonken en daar wij b bet begin der leuwe verloting ter deelneming inviteereo zullen wij ook voor hM vervolg bemoeid zijn door een atipte reéele bediening de tevredenheid van onae geëerde Begiiiistisrrr to verwerven 02 4533 Zaterdag 23 Mei l GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AD7ERTBNT1SN worden geplaalrt van 1 5 regels ii 50 Centen tedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTKBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe Inzending van adTertentlta kan geschieden tot è6n nor des namiddags van den dag der uitgave veen binnengebracht Zg werden te Lemmer in hechtenis genomen Hun doel was per oaohtboot naar Amsterdam te vertrekken Wij lezen in Brieven uit de Hofstad aan de Arnh Ct Op vermakelgke incidenten komt men bg een nadere beschouwing der dingen niet zelden terecht Zoo hebben de Hagenaars buitenaf den naam van groote Fransohkenners en Franschsprekera Maar het baagschs Franach is alweder een zeer eigenaardig Frsnsoh Zooeven nog op aanplakbiljetten en uithangbordeu die weer in de mode komen lettende vind ik vlak bijeen twee merkwaardigs staaltjes In een winkelhttis staan kamers te huur één stel van twee zooala ik bg aanvrage vernam dus uu appartemaU en de winkelier adverteert nafparUmentigomir sic i loutr vei derop prijkt aan een pas naar alle eiaohen van den tjgd zoo t heette ingerichte stalhouderg en rijtuigverhnurderij een bord waarop iilouationa de coituret aan den voorbijganger wordt aangekondigd In bet algemeen kan men wel zeggen dat een Franschman die de in haagsch winkelfransoh gestelde aankondigingen en advertentien verstaan wil beginnen moet met Hollaudsch te leeren en d n zgn Fransch zooveel mogelijk vergeten Uit Bome wordt gemeld dat er in het klooster St Antonius nabg Bieti eene belangrgke vondst is gedaan Men heeft er namelgk in het binnenste van eene pilaar omstreeks 600 oude gedrukte werken en 69 handschriften ontdekt de laatsten meerendeels dagteekeoende uit de tiende eeuw en handelende over het civiel en canonieke recht en over wijsbegeerte De meeste handschriften zgn voorzien van fraaie miniaturen De miniater van onderwgs heeft den hoogleeraar Minucoi opgedragen een rapport op te maken over deze merkwaardige verzameling van Landbouw vernam met belangatelling dat uwe Exoellentié het advies eener commisaie wenachen bg het onderzoek der vraag Omtrent de door Nederland in verband met de opzegging van verschillende mei vreemde mogendheden gesloten bandelstractaten in de naaste toekomst te voeren handelspolitiek Het hoofdbestuur ontveinst zgne teleurstelling piet nu hot kennis nam van de samenstelling der oopimisaie De landbouw is een hoofdtak van ons volksbestaan misschien de vooraaamste althans telt hg verreweg het grootste deel der ingezetenen onder zqn kring In de door uwe Eicellentièn benoemde commissie is aleohts éia landbouwer opgenomen zonder iets te kort ta willen doen aan de keuze des benoemden die wg atellao er prijs op het te erkennen in beperkten kring loffelgk werkzaam is en aan wiea wg volgaarne ter verdediging van beschermende rechten de pltsts gunnen veroorloven wg ons met ernat er op te wgsen dat er onder de landbouwera twee stroominges zgn waarvan de eene besoherming de andenr én vr aaker veneweg de grootate geene besohermende rechten weoscht f Deze groote meerderheid der landbouwers zaj zich in de commissie niet doen hooren en het zal dus niet kunnen worden gezegd dat de landbouw in de eommissie vertegenwoordigd is ffWg betreuren dit omdat de commissie hierdoor niet is wat zij kon zgn de afspieareling van de verschillende belangen der ingezetenen en voelen ons gedrongen om dit reeds nu te constateerec tenzij Uwe Èxoellentiéu rouden kunnen besluiten om de oommissie in den door ons gewenschten geest aan te vullen Giateren nacht zijn twee peraonen verdacht van don moord te Nieuweschoot gepleegd te Heeren FEVILLETODJ andera gezegd bad dan iedereen wel zeggen mocht gevoelde bij zich toch door het gehoorde onaangenaam getroffen bijna beleedigd zonder te weten waarom Hij bealoot Erika heden nog over alles wat hij vernomen had te ondervragen opdat hij daarna tegenover Westarp niet weer onzeker behoefde fe wezen Met dit voornemen betrad Egon z joe slaapkamer Hij riep zacht Erika a naam Zij antwoordde niet Toen bij bij hare legerstede stond vond hg haar in diepen slaap gezonken Zij moest zeer vermoeid geweest zgn Hij boog zich vol innige liefde over haar schoon gelaat Vergiste hg zibh of waren hare oogharen vochtig Erika riep hg nog eenmaal zacht Zg bewoog zich niet Nu verwijderde hij zich voorzichtig Zij waa eohtor wakker en weende stil den geheelen nacht gekomen UL De spanning waarin Egon von Wartenberg door deze onverwacht zich aan hem opdringende noodzakelgkheid was gebracht en de daarmede verbonden reis naar de stad waartoe hij ook zijne gasten om ben eenige afleiding te bezorgen uitgenoodigd had deed hem het onaangenam gevoel van den vorigan avond vergeten Zijn afscheid van Erika en de kinderen gaf aanleiding tot zulk een tooneel van huiaelgk geluk dat Weatarp die er bg tegenwoordig was een honendsn glimlach niet kon onderdrukken Enk bemerkte dien en dit gaf haar een steek in het hart zoodat ze onwillekeurig rich snel van haar echtgenoot afwendde en het ternauwernood zag dat hij van uit het rgtuig haar de hartelgkste groeten toewenkte w De advocaat Benno Wasmuth ontving zijn nieaweii oliept met groote voorkomendheid en ontwikkelde in den loop van het jfeaprek zulk eene buitengewone scheipheid van verstand en zooveel rechtsgeleerde kennia dat de vrijheer geloofde het niet licht beter getrolfen te knnnen hebben Den volgenden morgen noodzaakte een onvoorziene gebeurtenis den vrgheer dadelgk eene keuze te moeten doen van iemand die hem als advokaal kon die non Zijn keuze viel op een nog jongen man die voor korten tgd uit Silezie overgekomen was en het door bekwaamheid zoover gebracht had dat hg van een klein begin tot eene aanzienlgke practgk waa Veel minder beviel hem de persoon zelf van den heer Waamutb Op de groote magere geatalte rustte een niet schoon gevormd hoofd welks kort geschoren haar de zwaarmoedige uitdmkking van het gelaat oog vermeerderde Er lag in de diepliggende oogen een mengeling van melancholie en onbevredigde ge