Goudsche Courant, zaterdag 23 mei 1891

De oonsomtie na pwiidenyleesch gaat hard vooruit Tb Bruwel worden ieders maand 110 tot 130 paarden geslacht tweemaal zooveel als in 86 Te Charleroi verorbert men ar 60 tot 60 idem ta Luik te Yerviers en te Seraing De Engelaohen willen er echter nieta van hebben maar tanden honderden exemplaren naar het vasteland Te Farqt slaoht men iedere maand 800 paarden te Toulouse jaarl ks 4000 j ta Berlyn gemiddeld 6000 a 7000 Staten Generaal Tweede Kaheb Zitting Tsn Donderdag 21 Mei De Kamer is niet hard opgeschoten Men blyft voortdurend knabbelen aan het contingent en zeurt tot in het oneindige over een paar honderd man meer of minder De heer Van der Kaay is zoo verstandig geweest zijn amendement in te trekken nu zyn hoofddenkbeeld door de Begeering is overgenomen De heeren Kalkman c s en Hafmanns c s handhaafden hun wgzigingen die voor de Kegeering onaannemelijk zijn Aan het slot der zitting kwam een nader voorstel van den heer A van Dedem met 4 anderen die het maximum zóó willen stellen dat men eigenlqk niet meer kr gt dan het getal van het eerste jaar en dus de geleidelijke opklimming tot het benoodigde aantal vervalt De Min moet daarover nog zijne meening zeggen maar wg mogen wel de voorspelling wagen dat hij daar niet van zal willen weten Woensdag weder een vacantiedag om de heeren in taat te stellen met de Koningin te Amsterdam te zgo terwigl het debatje naar aanleiding daarvan gehouden vrgwel laat voorzien dat de Kamer Vrgdag 29 Mei den arbeid zal staken Dus nog maar twee dagen legerwet daar de Vooraitter Donderdag en Vnjdog der volgende week voor kleine ontwerpen wil bestem Mn Toch beeft dan de behandeling der wet deze winst opgeleverd dat de Kamer dan over alle hoofdbeginselen uitspraak kan hebben gedaan Ingarolge uw sehrqven aan het literarisch Biiraau der MechitarlalanBuohdruckerei veroorloven wg ons u kennis te geven dat wg bereid zgn uwe gedichten voor den prgs van T pfennig per regel uwe proza bgdragen voor 6 pfennig per regel op te nemen Met Mei zal ons tgdschrift dat geen politiek behandelt en drie kolom breed is varschgnen elke kolom heeft 60 regels van altgd 7 centimeter breedte ongevaer 38 letters Als u wilt verschgnt ook uw portret voor 60 mark waartegen wg het cliché dat we ongeveer 120 millimeter groot op onze kosten natje laten maken na gabruilc u toezenden zoowel als uwe biograpliie a 10 pfennig per regel Bg bestellingen moet u als u belieft aaugeven hoeveel extra nummers 3B pfennig wg voor uwe rekening boven ons gewoon aantal zullen ten drukken De betalingen zgn steeds bg in j Buding der liestelling te voldoen Da bgdragen bigven het eigendom van de schrgvers Hoogachtend Die Welt redactie geen onderisekening Zooals men ziet is het bier te doen om eeno niet geheel nieuwe speculatie op de gdelheid van het publiek Of ar veel lieden zullen zgn dia 60 mark er voor uitgeveu om hun afbeeldsel in een blad dat vermoedalgk behalve da inzenders geen enkelen lezer heeft te zien prijken is eene vraag Grooter zou het getal dar poëtische gemoederen kunnen zgn dia hun verlangen naar het gedrukt worden van hunne dichterlijke en prozaïsche ontboezemingen mot 7 en 6 pfennig per regel betalen De gedichten staan blijkbaar hooger in prgs omdat ook het misbruik daarbg gewoonlgk tairgker is dan in proza dediging der wet Ik ben overtuigd dat er nauwelijks eene grootera weldaad aan de natie kan bewezen worden dan door hetgeen deze wet tracht te bereiken En inderdaad de gemeentewet heeft vopit ons volksleven haast nog grooter beteekenis gehad dsn do grordwet van 1848 Wat zouden zij die minnchtend plegen neer te zien op de hervormingen welke de geschiedenis der jongste veertig jaren hebben gekenmerkt vreemd opkgken zegt Nemo wanneer zij zich plotseling teruggeplaatst zogen in ds vroegere toestanden dor gemeenten I Alleen in de steden was een schijn van zelfbestuur maor ook niets mrer dsn een schgn de invloed der burgerg had er niets te beteekenen en de achromelgkste misbruiken tierden er welig De 1200 plattelandsgemeenten misten alle zelfstandigheid eu da j bewoners van hot platteland werden voor de wet geheel ols onmondigen beschouwd Wat bedogde nu de gemeentewet In de eerste plaats de volkomen gelijkstelling van alle gemeenten Die op het platteland zouden om weder een woord van Thorbecke te gebruiken lot eene vrgheid worden gebracht veel krachtiger dan tot daartoe door do grootste steden van het land was genoten Do gemeenten zouden voortaan een zelfstandig leven hebben en haar bestuur in handen gegeven worden van de burgerg Geheel naar da bedoeling van deu wetgever heeft het nieuwe gemeentelgk leven eene kracht gewekt waaraan wij op alle gebied een grooten vooruitgang te danken hebbeo Wis voor dezen vooruitgang die voor allen het leven gemakkelijker en genotrgker heeft gemaakt de oogen sluit is willens blind Het zou de moeite loonan uitvoerige vergelijkingen te maken met de vroegere toestanden Nemo bepaalt zich slechts tot een greep Onder eene vroegere orde van zaken waren in do gameautelijka belastingstelsels vooral in de steden de verbruiksbelastingen hoofdzaak Men klaagt thans dat de armen gedrukt worden door de accijnzen op zouten zeep maar denk u eens terug in den tijd toen het rijk ook acogns hief van het gemaal van de braudstoifeo en van varkens en schapenvleesch en de gemeenten mede hooge belasting legden op de artikelen van algemeen verbruik hetzg zelfstandig hetzg door opcenten te heffen van de rgks accgnzeo Wat dit beteekeude mogen een paar voordeelen duidelijk maken In Den Haag werden in den bloeitgd der verbruiksbelastingen geheven van het tarwebrood 167 Vs van het roggebrood 122Vj opcenten boven het bedrag van den rijksacogns Te Amsterdam werd j 22 maal meer aan accijnzen dan aan directe belastingen opgebracht De gemeentewet gaf den eeraten stoot om aan dien toestand een einde te maken Zij wees de grondslagen san die voor plaatselgke belastingen in aanmerking konden komen met de bedoeling dat er eene betere verhouding zou zgn tusschen directe en indirecte heflingen en er gebroken zou worden met bet buitensporig hoog opgedreven accgnsstelsel Belasting van het kapitaal van het bezit ontheffing van den arbeid van de productie van den minderen man die al zijne levensbonoodigdheden duur moest betalen was reeds toen de eieoh van de liberale partg Ër werd echter door de gemeentebesturen weinig naar de bedoeling van de wet gehandeld Bijna overal wos het gezag nog in handen van de conservatieven die in de accgnzen een gemakkelgk middel van heffen zagen en zich om den onlijdelijken druk dien zij op de mindergegoaden legden weinig bekommerden Daarom drongen de liberalen er op aan dat da rgkswelgevor de onwillige gemeentebesturen zou dwingen in den geest der gemeentewet te handelen en de heffing van gemeentelgke verbruiksbelastingen zou verbieden Maar aan het liberale miuistaria van 184 werd da tijd niet gelaten om zulk en maatregel te nemen het moest in 1863 voor het April kabaal wgken na in de vier jaren van zgn bestaan ontzagigk veel te hebben tot stand gebracht en in ds negen jaren die nn volgden en die allerlei regeeringen van conservatieve antirevolutionaire of twijfelachtige kleur zagen opduiken viel er aan geen groote maatregelen in liberalen geest te denken Niet zoo dra echter had do liberale partij weder de regeering aanvaard of op voorstel van deu minister Botz werd overgegaan tot da afschaffing van de gemeentelijke accijnzen en alzoo het doel door de gemeentewet beoogd tot verwezenlijking gebracht w Tiktf ie i t fr T CdHag tt Si jconzgnveigf rt 2 s t aefar fc i rïiStr t aankwam waar de n g ta Laibach hen schadeloos kwam stollen t1 j n i een oponthoud van drie ur n Sy Ui J tT Ctu g f r chttUm rLl twero Z taX weel Z Ï V en hg werd vastgelegd Of dit nu gehechtheid is ireweeni n verblijfplaats of hij daar 7 hT T moT reizen vergiste = Omtrent den bekendon ta 8oer b ija gepleegden postdiefstal wordt nog n edegedeeld dat men uit eenige onderschepte brieven door den naar de Preanger gevluchten inlander Gemar gericht aan den reeds opgevatten Simin te weten kwam dat op het erf van laatstgenoemde een belangrgke som in dan grond verborgen was Dia som man spreekl van 20 000 a 30 000 gld is werkelijk door de politie uit de aarde opgegraven Verder is een Chinsesche kaartjesverkooper van het spoorwegstation te Tandjong Priok in hechtenis genomen op vermoeden dat ook hg eenige der gestolen bankbiljetten zou hebben ingewisseld Voorts is oen onderzoek gedaan in een huis op öoenoeg Sabarie O a zgn de bulszakkao uitgehaald terwijl de grond op bet erf werd opgegraven Twee der bewoners de heer Van 8 n mevrouw v d 8ch zijn gevangen genomen De Chinersche kaa er der flrma Tidman Balfour I en de derde Chineesche kassier van de Javssohe I Bank zijn gevangen genomen als verdacht van me Nog wordt omtrent de zaak gemeld Beeds sedert anderhalve maand was de aandacht der politie gevestigd op twee inlanders van wie da een onlangs met 3 000 naar Bandong moet zgn vertrokken en de ander zijn zg broer een gewezen sfpieberder van mev v d Sch uitgaven deed ver boven zijn vermoedelijk vermogen Geleidelgk had hij zgn herdoschap overgedragen aan een ander ettelijke dosa dos kocht om la verhuren en de gehaete kampong die hg bewoonde verblind door bet uitdoelen van rijke geschenken aan geld en kleederen Aangezien de justitie van oordeel was dat nog geen genoegzame gegevens bijeen waren om den man De sprinkhanenplaag te Tlamcen Algerie houdt aan Alle tuinen waren Vrijdag reeds vernield de wijngaarden hadden veel geleden en men rekende dat als het nog twee dagen zoo voortging alles verloren zou zijn Het geheele departement Algiers wofdt door de plaag geteisterd De heer Kunckel een geleerde die naar Sidi Ëral was gegaan om de bgen eitjes te onderzoeken is vermoedelijk terwgl hij in de schaduw van eenig kreupelhout lag te slapen door een zwerm van ettelijke kilometers lengte op een paar uren breedte overvallen en jammerlijk omgekomen Men vond zgn Igk op e n ganschen hoop van het gedierte bigkbaar gestikt den baard de baren en de uit alfa geweven das afgeknaagd Blijkbaar had hg nog vruchteloos gepo zich te redden door struiken in brand te steken Ook in Opper Egypte zgn miljoenen sprinkhaaneier n in de velden gelegd men verwacht dat de plaag zich weldra krachtiger zal doen gevoelen De regeeriog haeft maatregelen genomen ter vernietiging der eieren door de velden onder water ta zetten In Dnitscfae bladen komt sedert kort herhaaldelijk de volgende advertentie voor Wie voor zgn pieizier dicht of schrijft en zijne voortbrengsels in een veel verspreid geïllustreerd tijdschrift wenscbt ta aen gedrukt zeode zijn adres aan het Literarische Bureau der Mechïtsristen Buchdruckerei Wien £ en weetgierige zond zijn adres en ontving den volgeoden gehectografeerden brief W nen P S Het Journal o ficiel bevat een pas verschenen verslag der schipbreuken op de kusten van Frankrijk Algerié en de Fransche koloniën in het jaar 1889 waaruit zoowol yau het aantal verloren gegane schepen als dat der omgekomen menschen betreft eene aanzienlijke vert indering blijkt vergeleken met het vorige jaar In 1888 verongij lukten 278 schepen en verdronken 416 schepelingen terwijl er in 1889 241 schipbreuken voorkwamen die aan 200 opvarenden het leven kostten Van deze 241 scheepsrampen word in 186 gevallen de oorzaak toegeschreven aan Guds wil force majeure en in 30 I gevallen aan aanvaring 12 schipbreuken waren het gevolg van nalatigheid of slechte zeemanschap 8 van vergissing in de waarneming van kunstlichten en 6 van onzeewaardigheid der schepen Bij de 200 omgekomen schipbreukelingen waren 146 passagiers van welke soort zeevarenden er daarentegen in 1888 slechts 18 het leren verloren dit groote verschil kwam door bet met man en muis vergaan van 2 schepen waarmede 129 visschers naar de Nswfoundlandscbe kuston waren overgebracht Gedurende 1889 word eene som van 162 600 frs voor de gezinnen van omgekomen zeelieden besteed terwijl 283 belooningen werden geschonken voor moed en beleid bij reddingen waarbg o a het kruis van het Legioen van Eer aan kapitein Baroger die veel toebracht tot de redding van 472 personen die in bet uiterste gevaar verkeerden ten gevolge van eene botsing van een Engolsoh en Noderlandsoh schip bier wordt wsarsobgnlijk het stoomschip Prins Èredorik bedoeld welke beide zonken Eene gouden medaille eerste klasse word toegewezen aan een Hollandsch meisje Catharina van Rantwight dat te Scheveningen haar leven waagde om de bemanning van een Pransoh vaartuig te redden op reis van Grimsby naar Bueuos Ayrcs eu dat in een zuidwest storm op de kust was geraakt DOtzucht van groote zelfeueht eu schuwe teruggetrokkenheid Zoo dikwgis de vrgheer beproefde om in den loop van hun gesprek over zaken den blik van den spreker vaat tot zich te trekken zoo dikwijls ontsnapte hem diens oog en vestigde zich dit voortdurend op het groene kleed van de schrijftafel Gewend om met zijn advocaat een aanganamen gezalligan omgang te hebben sprak de vrij heer ook nu zijn wenich uit om de gemalin van Wasiüuth te leeren kennen Den advocaat scheen dit verzoek niet bijsonder te bevallen het had zelfs den schgn alsof hg niet op xolke beleefdheden gesteld wat Evenwel deed hij toch een zijdeur open schoof de portiere ter zgde en liet zgn gast in het daarnaast zich bevindend salon treden Dit was ledig en maakte een ongezelligen indruk Door de dicht toegeschoven gordijnen drong een somber schemerlicht Benno Wasmuth opende haastig een tweede deur en riep den naam zijner vrouw in de gang Toen dit zonder gevolg bleef merkte de vrijheer een zenuwachtig toornig flikkeren zijner oogen op Benno was juist voornemens zich zelf in de gang te begeven toen de geroepene met zachte schreden op den drempel verscheen Op het zien van den vreemden heer wilde ze blozend temgkeeren maar haar echtgenoot hielfj haar daarin op onvriendelijke wijze tegen Mijnheer de baron wil kennis met u maken Anna kom dus binnen en sluit de deur achter n dicht het tocht zoo De jonge rronw wier zachts trekken dadelijk het hart van den vrijheer innamen ging haar voornamen gast beseheiden tegemoet Hg nam hare rechterhand vriendelijk in de zgne Hare afhankelgkheid en blijkbare vrees voor de norschheid van baar echtgenoot deden hem pgnlijk aan Vergeef mij mevrouw zeide hg dat ik n in uw huiselijke bezigheden stoor maar ik verlangde de vrouw van zulk een uitstekend rechtsgeleerde als uw man is te leeren kennen Een glans van trots en vreugde kwam op haar vrouger zeker zeer schoon gelaat welks oorspronkelijke friscbheid door de vsis tranen scheen verdwenen te zgn Mijn man Laat dat bid ik u viel de advocaat haar in de rede Ge zult later nog wel gelegenheid daartoe vinden hoop ik Weef nu zoo goed en hij ging naar hasr toe en fluisterde haar een paar WMrden in het oor die ze niet dadelijk verstond Zgn ongeduld vermeerderde Hij drukte driflig hare hand en herbaalde nog eens wat hij gezegd had Zij knikte verschrikt en snelde weg De vrgheer die geen lust geyoelde den op deze wijze bestelden wijn af te wachten verontschuldigde zich met de tegenwoordigheid zijner gasten terwijl bij de hoop uitsprak den beer Wasmuth en zijue De telephoon tusschen Pargs en Londen sohiint vogens de a niet aan de verwacht go Te verwonderd elkander niet te verstaan Deze tele erZt rd f K Joohto d ch t n a 1 fftaanbaar zijn Aanvankelijk maar sZii 5 i r behooren Js maar spoedig ïwam men tot de overtuiging dat daar Tn r f P If le natie van de telephoon gebruik maken gaat alles Koed gekeerd s h f hen otW gekeerd Slechte uitspraak van de Fransche ImI door aen Engelschman of van de En el che taal dooreen J ranschman schgnen bg de overbrenging vanhet gesprokene door de telephoon zulke verhoudingen aan te nemen dat het veelal niet meer te i Stoompost Bnltenlandsch OvèrzicE De stoenkolengravers in de Borinage en elders hebben door optochten en feestelgkhejon hunno vreugde te kennen gegeven over het besluit der centrale sectie doch ongeveer 45 000 werklieden Db h r T 1 ermeldmg verdient brac tr h t P Satation teStein ation Laibach v hT T l overgenomen 1 taaratie oud gJT 5 or zijn vertrok had hij zijn iheTdde aan ir 8 = Ppon mTilLj een zgnor kennissen ter tijdel jke U zoodat er i den beginne niet op gevangen te nemen of een huiszoeking bg hem te gelasten liet de sohout Van de Diestpoort hem toch zekerheidshalve bespieden door een gewezen oppasser die zich als koetsier verhuurde op een der dosMos van den verdachte Toen deze spion dan schout rapporteerde dat de inlander in qnaettie ƒ 160 en den volgenden dag ƒ 300 in banlpapier aan huisgenooteo had ter hand gesteld met de boodsohap dat hg naar Bantham vertrok en vermoedslii t over een maand wel terug zou komen achtte d politie hot toch gewenscht den vogel maar l i p ren Op den weg naar Tangerang werd hg t u aald en gevat bg visitatie aan den Igve vniig zgn bttikband en in zgn baadje voor ƒ 8800 lu bankpapior gevonden en in een trommel die h j bij zich had voor een groote waarde aan brillanten en zgdrn kleedingstukken Ëen onderzoek hiernt ig zgu woning ingesteld heeft nog een som van ƒ SOO aan den dag gebracht Men schrgft uit het Westland dd 18Mei rEfli dorre Pasohan een groene Pinkster is een algemeen bekend gezegde dat dit jaar weder bewaorlieid is Maar de natuur eohynt van grillige sohakeeriogen te houden naast het lieflgk groen vertoonde zieli gisteren het wit van de bloesems zal men zeggen ja dat ia waar maar ook het wit van de sneeuw Op 17 Mei is het mensrhdom verrast mst sneeuwbuien en gaf natuur ons een bewijs vao de eeuwigdurende verandrrlgkboid op dit ondermaanscbe Was het in de eerste dagen der week warm oodituurlgk warm zelfs naar men beweerde bat blaadje keerdo spoedig en in de laatsto dagen werd meg weer onthaald op uitroepen als Verbruid wat ii t koud I en dergelgke variaties op t zelfde themi o de eente Pinksterdag zatte met regen sneeu en hagel de kroon op t werk Algemeen was da vrees dat hierop de nachtvorsten zouden volgen dit zooveel sohoone verwachtingen konden vergdeieo maar worden we vandaag gezegend met aanhoudenden regen waarvan het te verwachten is dat hg de koude wei uit de lucht zal verdrgven En mocht er nb al direct geen behoefte aan bet hemel arster zijn van onpas komt het toch niet ten minste niet voor de tuinderg Dit laatste voegen wg erbg omdat er velen ign wien de regen wel van onpas komt nl zg die plan hadden gemaakt om den tweeden Pinksterdag den gewonen jaarlijkschen tocht naar Schevesingen te ondernemen Ën vooral tg die er op rekenen op dien dag eens goede zaken te doen cooaia tal van neringdoenden in Den Haag en Scheveningen zullen vandaag zeker schrikkelijk teleur worden gestald Op da ontvangsten van de Westl tram in de Meimaand zal het ongunstige Pinksterweer wel duidalgk zgn invloed doen gevoelen in ééa woord tal van manschen die met Pinksteren een aardig duitja kondan verdienen krijgen ditmaal een laelijke streep door hunne rekening Voor de aspergetetars is het koudere weer niet geheel onwelkom het matigt dan aanvoer wat waardoor de prijs zich zeker eanigen tüd beter tal staande honden r Crt De gemeentewet In No 8 van zijne Vüegende Blaadjes stipt Namo het voornaamste aan van hetgeen ons vaderland ta danken heelt aan de liberalen o a wgst hg daarbij ar op dat da hervorming van ons gemeenteweien het werk ia dar libenüe partg Te recht verklaarde Thorbecke bg da ver echtgenooto drie dogen later des middags bg tich op Wartenberg te mogen ontvangen De zonderlinge menschenschuwheid van den advocaat kwam bg deze vriendelijke uitooodiging blijkbaar in strgd met hetgeen zjjn verstand ham zeide dat hg doen moest Na eenige aarzeling dankte ig Deleefd en nam de uitnoodiging aan Egon nam afscheid en verwgderde zich Nauwelgks was hg verdwenen of Anna Wasmuth trad binnen met een sierlgk presenteerblad voorzien van karaffen en glazen en gel ak Zü had dit alles in ademlooze haast in orde gebracht Nu vond ze den gast met meer en haar echtgenoot in de slechtste Waarom is de baron reeds vertrokken vroeg de vrouw van den advocaat het blad op de tafel neerzettende WaaromP Omdat gg het doel van uw leven ar in vindt om het mgne te verbitteren Laat dat nU eenmaal I nep hij in nog grooter ongeduld uitbrekend toen hg tranen aan hare oogleden zag Ik heb er al genoeg van Wat is er van mij geworden wat hebt gg van mij gemaakt IltP O Benno Gij I ja gij riep hg de smalle lippen op elkander drukkende Gij hebt mij de met ontnomen I Ik weet dat het zoo is en kan het loch niet veranderen Wat had ik niet kunnen zijn wanneer ik u nooit gezien had I ITordt vervolgd ontbraken nog op het appèl Vooral de belooging te Charleroi was indrukwekkend 10 000 personen namen aan het dófilé deel De Ind beige maakt de opmerking dat da Fransche vlag niet als vroeger bg de optochten werd gezien de Bfarseillaise werd echter overal gespeeld De overheid te Tillenr liet de roode vUg van de vensters wegnemen Te Belgrado is da orde niet weer gestoord maar toch is de regeering niet gerust De bladen der oppositie die de houding der regenten ten opzichte van koningin Nathalie ten scherpste afkeurden zgn in beslag genomen en de reizigers die met de treinen aankwamen werden aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen Want het gerucht was iu omloop dst de do koningin voornemens was in het geheim naar Belgrado terug te keeren Deze vrees bleek echter weldra ongegrond Dinsdftg bleef de koningin den geheelen dag te Semlin in haar hotel woor zij een groot aantal betoekert ook uit Belgrado ontving en Woensdagochtend vertrok zg naar Turn Severin ten einde zich van daar naar Odessa te begeven Er waren echter meer dan 1000 barer aanhangers uit Belgrado overgekomeu om afscheid te nemen o a ook de gewezen minister Garoshanine koning Milans grootste tegenstander en de generaal Horvatoivitoh en Franassowitoh beiden bekend uit den Servisch Bulgaarscbon oorlog Een talrijke Hongaarsohe politiemacht was bgeen toende koningin naar de boot reed en zette de landingplaats af Slechts een klein aantal vrienden werd toegelaton doch overigens werd de menii te op een behoorlgken afstand gehouden waardoor betoogingen werden voorkomeu Van de zeer lijvige pauselijke encycliek over de sociale quacstie is aan de Katholieke bladen een resnmó versterkt waarvan wij het volgende ontleenen Na uiteenzetting van hot hooge gewicht en do moeilijkheden der quaestie begint zij mot eon weerlegging van de beginselen van het socialisme en van de voorgestelde oplossing het afschaffen van den privaten eigendom om daarvoor in de plaats to stollen den gemeenschappelijkon eigendom De Paus zegt dat de oplossing moet worden gevonden voor alles in de beginselen van het Evangelie die enkel door do Kerk naar eisch hun toepassing kunnen vindon De christelijke beginselen stellen de verhouding vast tusschen werkgevers en arbeiders een verhouding dio vereeniging on wederzijdsche plichtsbetracfating als eischen doet gelden Die vereeniging moet het kenmerk dragen van vriendschap eu broederlijkheid De Kerk heeft steeds die beginselen verdedigd en ze in praotijk gebracht door voor de arbeiders de stoffolgko en geostelgke hulp to eischen welke hun verschuldigd zijn uit kracht der liefde van Christus die altijd in den schoot der Kerk leeft Wat den Staat aangaat de Paus gaat uit van de woarheid dat hom in a gemoenon zin eenige inmenging toekomt Vooral moet de Staat tusschenbeida treden wanneer hot algemeen welzijn valt te behartigen wanneer de rechten der verschillende partgen govaar zouden loopen wanneer de private eigendom bedreigd wordt of het recht van den werkman schade lijden zou Te dezer plaatse spreekt de Paus van de Zondagsrust van de werkloonen die in overeenstemming moeten zijn met de behoeften van do werkstakingen van de arbeidsduur die stand moet houden mot do meerdere of mindere krachtsinspanning voor den arbeid gevorderd en met den Igflijd en de kunne der werklieden In het bgzondor beveelt de Paus het herstel aanvan de gilden die moeten worden georganiseerdnaar de tegenwoordige behoeften en de toestanden van onzen tgd Hij spreekt dan verder van werkliedenveroonigingeu van onderiingo ondersteuningskasseu van verzekeringskassen tegen ziekte en ongeval enz Éindolgk houdt do encyliok zich bezig met de pratronaten ten bate van de jeugd en de jongelingschap en voorts met de vereenigingen van gemongden aard Z H noodigt de Begoeringen uit aan alia dergelgke inrichtingen haar steun te vcrleenen maar duidt tevens de weuschelijkbeid aan om aan allen vrijheid van actie te laten Na de algemeeue christelijke regolon te hebben aangegeven die ten gronslagj moeten strekken van al wat io het belang van de gewenschte oplossing wordt beproefd spreekt de Paus met lof van verschillende pogingen reeds aangewend en spoort de geloovigen aan ora in deze richting voort te gaan en te zorgen dat de moatschappg door het herleven van den geest des Christendoms tot een gewonschto oplossing der sociale quttostio moge geraken Uit Lissabon wordt gemold dat graaf Januario niet geslaagd is in het samenstellen van eon ministerie met welke taak thans Sorpa Pimentel bolast ia De Italianen te New Orleans maken zich weer lostig door neger werklieden in den arbeid te belemmeren Hun leidslioden hebben desuege een scherpe waarschuwing van den burgemeester ontvsn i gen Doze heoft ook oen brief aan den Gouverneur