Goudsche Courant, zaterdag 23 mei 1891

1891 Maandag 25 Alel m 4534 GOUDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad ifoor Gouda en Omstreken De imendlng van advertentien kan gescbleden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Het voorstel van één der Leden om de Uitv in plaats van zooals gewoonlijk op Maandag op een Zaterdag te houden werd hoe gewenscht op zichzelf om de vele bezwaren ook voor H H Kunstlievende Leden verworpen Evenals vroegeie uitvoeringen zal ook deze met een bal worden besloten Op de voordracht aan den gemeenteraad voor de betrekking van Adjiinot DirfoWur der gasfabriek en hoogdrukwaterlei ling van Mid elbnrg komt voor de Heer H Lenderink opzicht der gasfabriek te Gouda De afgebrande consistoriekamer te Berg Ambacbt zal het eerste der onlangs afgebrande gebouwen zijn welke herbouwd worden Op Vrijdag 22 Mei was het reeds onder de kap Hoewel zeer velen te Berg Ambaoht terecht ingenomen zijn met de reeds herhaalde malen ingediende plannen voor lokaalspoorweg tramweg enz door de Rrimpenerwaard vreest mes h dat niet ééa dier plannen verwezenlijkt wordt aangezien de zoo noodige medewerking van verschillende besturen achterwege blijft Uit s 6ravenhage schrijft men ons dd 22 Mei Op 27 en 28 Mei de dagen der alhier te handen bloemententoonstelling stelt ook het Bestuur der Haagsche Kookschool zich voor evenals ten vorigen jare eene tentoonstelling te doen plaats hebben van schotels en gerechten die aldaar toebereid zijn Het mag zeker een gelukkig denkbeeld heeten deze laatste expositie met die der bloeraen samen te doen vallen Immers al ligt de zoo welgeslaagde kookschooltentoonstelling van het vorige jaar den inwoners der Residentie nog versch genoeg in t geheugen om deze in grooten getale daarheen te lokken ook ouder hen die van buiten komen van Louuiana gesohreren aandringende op intrekking Tan het exequatur van den ItaliaanKhen oonaul te Kew Orlean als door lijn uitlatingen in den laatsten tgd een geraarlyk man geworden De Grooto Jurr heeft lekeren Cooney in staat ran beachulHig ing geateld wegens pogingen tot omkooping ran de jury bg het prooes tegen de moordenaars van Hennessy PETROLEUM i OTEEHIIVGEN Tan de Makelaars Caotzlaar SehalkwUk e Rotterdam De markt was heden vast Loeo Tankfuat 7 3S Geïmporteerd fust ƒ 7 50 September OctoberNofember en DeoeraberleTering ƒ 7 60 336 Staats loteriJ Se Klasse Trekking Tan Vrijdag 22 Mei No 967 7128 9743 12277 12406 18636 en 20406 ƒ 1000 No U4S 10605 14081 16038 16436 ea 15963 ƒ 400 No 1795 6686 11183 11226 13284 en 14918 200 No 4676 6229 6809 7872 11986 12236 14884 18024 en 19816 ƒ 100 Frqien an ƒ 70 50 3000 5612 7892 10869 13199 16067 18329 102 3027 6633 7893 10960 13242 16060 18417 132 3034 6672 7901 11078 13346 16498 18421 136 3136 6681 7943 11S06 13431 16631 18477 209 3161 6726 8101 11416 13487 16649 18480 366 3369 6882 8127 11643 13536 167U 18604 402 3600 5885 8215 11579 18743 16788 18583 497 3718 6938 8304 11596 14045 16817 18590 610 3864 5991 8306 11719 14186 16997 18606 629 3921 6008 8357 I190U 14215 17067 18768 644 3969 6177 8440 12047 14321 17083 18974 704 4033 6282 8513 12110 14363 17310 190S4 1008 4076 6852 9105 12225 14420 17332 19205 1184 4144 639 9150 12394 14465 17356 19317 1769 4177 6403 9216 12898 14637 17422 19356 1827 4253 6418 9279 12407 14781 17444 19422 2036 4333 6860 9304 12475 14739 17461 19429 2060 4439 6897 9335 12497 14860 17506 19476 2080 4481 6987 9482 12498 15164 17559 19515 2122 4606 7129 9550 12502 15181 17608 19538 8128 4607 7149 9843 12520 15244 17680 19668 S263 4649 7221 9853 12581 16283 17855 19947 4677 7234 9885 12634 15444 17927 19992 4696 7249 9995 12672 15712 17936 20154 2387 4723 7270 10143 12684 15769 17969 20194 2396 4724 730010262 12714 15776 17985 20847 2491 4826 7400 10278 12750 15802 17995 20358 512 6104 7489 10306 12760 15841 18059 20373S686 5176 7689 10344 12805 15849 18110 20464 754 5189 7597 10447 12876 15967 18169 20460 942 6304 783110660 13U75 16022 18175 20518 972 5354 789U10741 13113 16027 18224 20713 Trekking van gisteren No 1611 prijt Tan 70 moet zijn 11611 KEXMSGEriXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wel Tan den 2n Juni 1875 StaaUilad No 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebl en Terleend aan denHeer S de jong te Gouda en zijne rechtTerkrijgcuden tot het oprichten eener slachterij in het perceelgelegen aan de Markt geteekend A No 146 kadaster sectie B No 1670 en 1671 Dat zij Tergunning hebben Terleend san denHeer C Tan Eijk te Gouda en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener slachterij in het perceelgelegen aan de Bogen geteekend O No 186 kadaster sectie D No 1180 Gouda den 22 Mei 1891 Burgemeester en Wethouders roomoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Nceltje ouden J de Koegt en A Tertnel ONDERTBOUVVD C an Vltirdiogen s K Ooiterom layt wooeDde te Gouderik en G bleenbeek GEHUWD W Ki m n wonende te i Grnjenbege en A il Ktmtr Snelpersdruk Tan A BBINKMAN tv Zn Gouda Zevenhuisen OEBORBN I Jioob ouden F tan der Strsateo tn T M Boer OVERLEDEN D W Str jdhont 69 j ADVERTENTIItN Heden orerieed te Frantktr onze geliefde Grootmoeder Merronw de Wedawe A H TAB MR MEDLEN geb Fabbr S 8TEENSMA M STEENSMABbaat A STEENSMA L C M STEENSMA IJssiLniJii 20 Mei 1891 ADVKRTENTIEN in alle Binnen en BuUentandsehe Couranten worden dadelyk opgezonden door het Advertentie Baresa van A BfilNKMAN en ZOON te Gouda De prqzen zijn door den Staat gegarandeerd Eerste trekking 10 JUNI Gelobao Hoofdprys ev 500 000 Mark UltnoodigiDg tot deeloeiDiDg aan de Prijzen der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Oeldrerloting waarin 9 lüUioen 553 005 Hark leker gewonnen moeten worden De pryien dezer voordeelige Geld Loterg welke Tolgeni phin slechU 100 000 loten bevat tqn als volgt De grootste Hoofdprijs is ev 500 000 Mark 1 premie a 300 000 M I 66 prijzen a 5000 M 1 prijs I prijs Iprgf Iprij 1 prijs i prijzen Iprqs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 8 prijzen 26 pnjzen 106 prijzen a 3000 M 203 prijzen a 2000 M 6 prijzen a 1600 M 606 prijzen a 1000 M 1060 prijzen i 600 M 29 prijzea i 300 M 120 pr a 200 150 M 30980 prijzend 148 M 7994 pr 4127 100 94 19045 pr a 67 40 20 Mark Itotaal 50 200 prijMD a20O O00M a 100 000 M 74 000 M 701 000 M 65 000 H 6 000 M 65 000 M 60 000 M 40 000 M 30 000 M 16 000 M 10 000 M en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelingen tot zekere beslissing De Hoofdprijs 1ste klasse bedraagt Mark 50 000 Terh ogt zich in de 2de klasse op 65 000 Mark in deSde op 60 000 in de 4de klasae op 66 000 in de 6de klasae op 70 000 Mark in de 6de klasse op 75 000 Mark in de 7ile klasse op 200 000 Mark en met de premie van 300 000 Mark event op 500 000 Mark Voor de eerste pnjstrekking ambtshalve op den 10 J L N I e k vastgesteld kost 1 geheel origineel lot slechts M of 3 601 half 3 1 80 1 kwart l i 0 90 welke door den Staat gegarandeerde origineele loten geen verboden promessen mot origineel plan met staatswapen tegen franco inzending van het bedrag zeHs naar de verste omstreken van mij verzonden worden leder deelnemer ontvaligt van mij na plaats gehad hebbende trekking dk elijk zonder aanvrage de ofhoicele trekkingsligH Het Origineel Plan met staawfapen waaruit inleggelden en indeeling van de zen in de 7 klassen te zien worden vooruit ntis verzonden De uitbetaling en verzending der gewone Gelden volgt direct aan de belanghebbenden prompt en onder de strengste discretie MP ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven fl Men wende zich daarom mot bestellingen voor de aansta nde trekking tot 10 JUNI e k met vertrouwen aan JOSEPH HECK8CHER Bankiers en Wisselkantoor te HAMBURG Duitschland Dagelgks Terkrggbaar Versclie AardteziSn bij A RIETVELD Lange Tiendeweg Oouda Openlare Verkoop5 w te REEUWIJK ten oTerataan van den NotariiG C FOliTÜUN DaOOGLEBVKRte Gouda op WOENSDAG 3 JUNI 1891 dee moigiai te 9 nren ten sterf huize ran de Echtelieja N VAN LEEUWEN Lz aan de Nieaw Reeawijkeohe Weg get D No 28 van 9 KOEIEN BOUW en MELKGEREEDSCHAP 2 8CH0D WEN eene partg HOOI enz Voort eenen goed onderbonden ii boepël waaronder BEDDEN en BEDDENGOEO fl werkt GOUD en ZILVER enz De morgena vóór de Terkooping te ziea Nadere inlichtingen geeft genoemde Notarii nïiöööiïir JBeUknobbas Boomilieê HuMeétt Wratten enz worden in 7 ii 8 dagen geheel rerw derd zonder de miotte pga ti Teroonaken ook zelft niet op de geroeligab hnid Vrija per flacon met penseel SO et Alléén tcht bfl B SCHOLTEN Coiflrai Eiich de handteekening Tan A t TOJJLL H et flumtig befceade venrtrelWilkt Hel w ddel tejea Hoesten en Heesohheid Tolgens voorechrifl Tan den Accademie Pnh biaor Dr Harleas te Bonn bereidde StoUwerok sche Borstbonbois TOptkt in gele pakjes en Toonisn met im naam n stempel io rood lak van den fabrikant Frarn Stollwerck ayn atom Tarkrijgbaar In OO VDA bö J H BOERS en C taw VLIET Firma Zildenbuk t Co Apoth GeneraaWertegenwoordiger voor Nederland JoUas Hattenklodt AmHerdam Eakentrast 103 FEMSCHE ST00MVERVEEI3 Gheiuiscbe en Zwitsersebe Wasscher GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdaitl Specialiteit roor het gtoomen en TerTeB alle Heerenen Dameskleedingstiikkenj alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen W kleeden Trgpen met nieuwe patronen gefj Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles M ien Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgw worden onschadelgk Toor de gezondheid beiW Goederen kunnen in 4 dagen afgelW wordefi AGENT voor Gonda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No ï De uitgave dezer Courant geschiedt dageljka met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prjJB per dria mwuden is 1 26 franco per poet 1 70 Afionderijjke Nonunert VIJP CENTEN BU deze CoDrant behoort een Bevoer sel BINNENLAND GOUDA 23 Mei 1891 VEBGADEEING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 26 Mei 1891 des namiddags ten 1 are Aan ds orde Het TObrstel tot wijziging der Oemeentebegroo ting dienst 1890 Een Terzoek van den Heer D Ssmsom om in eenon buitenmuur van het gebouw genaamd ArtiL gi eenige biodlen te mogen leggen ten behoeve van het hem toebeboorende pand op de Markt Wijk A No 92 De Ontwerp Verordening op de logementen koffiehuizen bierhuizen en tapperijen De Ontwerp Verordening op de slachterijen het keuren van slachtvee vleeich of spek en het verknopen van vleesch of spek De benoeming van eenen Geneesheer vo r het HoffmansGestioht De benoeming van renen tweeden Keurmeester van het Tleesch tevens belast met de keuring van de visoh De benoeming Tan eenen Voorzitter en vier leden en hunne plaatsvervangers in de twee stembureaui voor de verkiezing van een hid van de Tweede Kamer der StatonGeneraal De cricket match tussohen AnuteV Cricket Clvk en Olfmpia alhier die op Zondag a st was bepaald is tot later uitgesteld Nsar wij vernemen is in de dezer dagen gehouden Algem Verg der G V Excelsior besloten Maandag 16 Juni 1891 de gewone jaarlijkscbe üitvoering in Ons Genoegen te doen plaats hebben FEVILLETODJ @ g S1M ® Zwijg I riep hij verbleekend Spreek daarvan nooit een woord I Wanneer ge mij toen ontrouw waart geworden zoo zou ik nu een gelukkiger mensch ziJn Waarom deedt ge dat niet Zij zag hem angstig in het vaalbleeke gelaat met de duister gloeiende oegen IV Gij zijt krankzinnig Benno 6 Hij nam hare hand in de zijne dw all T geworden Ik aJlbUk Th kan uw aanbUk thans met verdragen Ga zeg ik u uwe tegenwoordigheid brengt m ij nog tot vfrtwVëlingT waarvan u uitbarstingen gewoon Xat lf beg eep vergenoegde zich haai gelaat met haar zakdoek te bedekken toe ii Jl opgewondenheid naar haar toe en trok hare handen naar beneden ik wilde dat ik op staanden voet stierf I ij V Üno nntlers teruggaan zooaro g bedaard geworden zijt w M ontwaakte een f r u l beleekenen Neen geen openl k schandaal I Men kan veel in stilte ZT n o Ogen anderen daar iets van oemerken Denk daarom I h d if ads gedaan Wij Anna arme Anna 1 fluisterde hij als door e e opwelling van medelijden overmand Zij wilde spreken doch hij wendde zich snel van haar af en ging uit de kamor terwjjl hij de deur dreunend in het slot wierp Intusschen reed de vrijheer met zijne gasten in den besten luim naar het slot Wartenberg terug Het begon reeds te schemeren en een hoogroode krans van wolken duidde de plek aan waar de zon verdwenen was Een frissehe geurige wind streek over de bloeiende klavervolden en deed de roode kopjes zacht heen en weder wiegelen Van de weidep klonk het geluid der naar huis keerende kudden schapen ver door do heldwe lucht Daartusschen zong de lijster haar avondlied in de takken van een grooten met roode bessen overladen esschenboom De baron dacht er aan hoe dikwijls Erika dezen praohtigen boom bewonderd en hare kinderen met zijne bloesems versierd had en zijn hart opende zich voor liefde en verlangen naar haar Hij liet het ADVEBTENTISN worden gapIuiM van 1 5 regels k 50 Centen iedere rag 1 meer 10 Centen GROOTE LBTTBB8 worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt ten einde Flora s kinderen hier te bewonderen zullen nu waarschijnlijk velen zjjn die aan dit oitstepjo een bezoek verbinden aan het aardig culinair feest dat de Kookschool op die dagen viert Het hoofddoel dezer tentoonstelling is het publiek in steat te stellen met eigen oogen te zien en te beoordeelen wat de leerlingen der kookschool leeren kunnen zoowel op t gebied der practischo slledaagsche als op dat der zoogenaamd hoogere of fijnere kookkunst Op deze wijze hoopt het wakkere bestuur dezer nuttige inrichting haar meer algemeen bekend en tevens meer populair te maken Under de tentoongestelde zaken zal zeker vrij wat zijn dat uitlokt om aangekocht en medegenomen te worden Niet alléén tal van keurige gerechten van allerlei aard zullen er te verkrijgen zijn maar ook keukengereedscbap groenten vruchten bloemen en armen en ziekenbons welke recht geren op een flinke portie voedzaam en versterkend eten Deze bons werden ten vorigen jare in zoo groote hoeveelheid verkocht dat de niet geringe voorraad in korten tijdwas uitgeput Het terrein achter de school zal wederom inge richt zijn voor het gebruik van ververschingen o a ook voor de Indische rysttafel Een groot aantal leerlingen en ond leerlingen heeft inzendingen toegezegd en een niet minder groot aantel zal op de dagen der tentoonstelling of behulpzaam zgn lo de keuken bij het bereiden van warme gerechten öf op het terrein om in de aardige tentjes als verkoopster dienst te doen Deze jonge dames allen in het eenvoudig netle kookschoolcostuum zullen echter niet zooals veelal op fancy fairs en bazars geschiedt er op uit zijn om de beurzen der bezoekers in den kortst mogelijken tijd te ledigen integendeel alles wordt tegen billijk en vast tarief verkocht Dat de kwaliteit van I geen den bezoeker wordt voorgezet weinig te wenschen zal overlaten mogen we gerust veitrouwen en voor eene opge stilzwijgen van den heer van Geeden evenzog geduldig over zich heengeeri als mr Eltons uitroepen van bewondering en sprong haastig uit het rijtuig om het eerst zijne vrouw te kunnen begroeten Tegen hare gewoonte stond Erika heden niet op het perron met hare beide dochtertjes Had ze het rijtuig niet hooren aankomen Waar is mevrouw vroeg Egon ongeduldig es bezorgd Mevrouw is den geheelon namiddag op hare kamer geweest en de kleinen spelen in den tuin Wartenberg verontschuldigde zich bij zijne gasten r n begaf zich naar Erika a kamer Zij lag op de sofa By zijne komst sprong ze als nit eene sluimering ontwakend verschrikt overeind Hij snelde haar tegemoet Erika wat scheelt u Ik had hootdpijn zoide zij zijn blik ontwijkend Hoofdpijn herhaalde hij verwonderd Dat is een nieuwe zeer onaangename gast dien wij in elk geval moeten verwijderen Hij zette zich naast haar en gaf haar een kus Maar niettegenstaande al zijne teederbeid en torf kon hem toch de verandering in hare manieren niet ontgaan Lijdt ge nu nog vroeg hij hare kin zaoht ophelfend daar zij de oogen voortdurend voor hem r edersloeg Zij schudde met het hoofd Nu viel hem het gesprek van den vorigen avond