Goudsche Courant, maandag 25 mei 1891

In het belang van sommigen d i voor zieken en gebrekkigen of afhalende en brengende personen zal ei gelegenheid zgn voor geringen prgs toegangskaarten te koopen die sleohla beperkten tgd waarsohgnlgk een uur geldig z jn De maatregel wordt genomen enkel in het belang van den dienst en voor behoorlgke controle maar zal hoogstwaarsohgnlgk voor hot publiek veel ongerief veroorzaken Aangaande de groote meeting die Zondag te Amsterdam gehouden wordt op het terrein achter het Egksmuseum onder leiding van het comité voor do onmiddullgke invoering von Algemeen Kiesrecht bericht men het volgende Deelnemers worden verwacht hetzg in corporatién hetzg afzonderigk uit Eotterdam den Haag Arnhem Dordrecht Tiel Utrecht Zwolle Zutfen Deventer Knacbedé Hengeloo Groningen en Ommelanden Vriesland Hoorn Zaandam Krommenie KoogZaandgk Wormerveer Beverwgk ümuiden Haarlem enz Op het terrein zullen van acht spreekgestoelten redevoeringen worden gehouden Ër zijn drie muziekteuten opgericht waar instrumentaio muziek en zangvoreenigingen zich zullen doen hooron In de pauze zal een kinderkoor eenige liederen zingen Om 12 uur zal voor besturen gedelegeerden en genoodigden de vergadering op de groote tribune worden geopend om 1 uur zullen do sprekers het woord nemen Als zoodanig zgn ingeschreven de hoeren Doraela Nieuwenhuis dr Vitus Bruinsms J A Fortuyu A Bot F van der Goes D de Clercq G van Duivenboden Van Zinderen Bakker Van Èmmeues Jan Stap mr D A van Eek Vliegen Van Vlaardingen Van der W jk Vermeer Eenige candidateu van de Volkspartij zgn wegens vergaderingen in bun district verhinderd de Meeting bg to wonen o a de hoeren Van Holidingen Botterdam i Van der Zwaag Wolvega Ds Bax Zaandam C V Gerritsen Amsterdam en Mansholt Winschoten Eene motie zal vanwege het Comité niet worden gesteld De vergadering zal worden gesloten met een vaandeloptocht over het terrein De entree is gesteld op 10 cents alle toegangen zullen beschikbaar zgn om S uur rekent men dat de bijeenkomst ontbonden zal wezen In de rox en in Minerva komt het volgende schrgven voor nAau de Mtn nan het U S C Bg het naderen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer ooodigende oodergeteekende gedachtig aan hetgeen voor drie jaren is voorgevallen en aan de onaangenamen verhouding waarin toen eeuigen zich geplaatst zagen hunne medestudenten uit zich te onthouden van het optreden als verkiezingsagenten en inzonderheid van het propaganda maken voor eene bijzondere partg Als studenten bebooren wg buiten den verkiezingsstrijd te staan en de buitenwereld die wel zeer zal waardeeren dat wij toonen onzen kiezersplioht te begrijpen moet door geen enkel uiterlgk teeken welk ook knnnen zien welks nohting in ons corps boven drgft Niet nis in België moet de politiek in ons midden tweedracht zaaien terwijl bovendien de naam die ons corps zou kunnen krggen van staatkundig gekleurd te zijn noch aan onze vereeniging nog aan onze hoogeschool eenig geliefde herbergde Neen dat was onmogelgk I Eu toch de wereldkennis van den baron moest over zijn goed geloof spottend glimlachen wat zeu dan onmogelgk zgn Dat een voormalig minnaar zijn vroegere geliefde opzoekt en haar misschien nog schooner weervindt dan te voren Maar wanneer dat zoo was de band van den vrgheer balde zich in sprakelooze woede wanneer Erika uit vrees de toenadering van Westarp duldde of zelfs Hij wierp die gedachte van zich af en verliet de kamer Beneden in de eetzaal stond het avondmaal gereed Do lichtkroon en de kaarsen waren aangestoken In da karaffen fonkelde witte en rooda wgn De baron schonk zich oen glas in Hij nam een lange teug van den opwekkenden drank Zijne gasten wandelden buiten tussohen de heesters en bloembedden Westarp leunde tegen eene zuü en blies de rook van zijne sigarette in de lucht Egon meende te bemerken dat hij zgne oogen nu en dan oplettend naar Erika s kamer wendde Egon ging met moeite zijnen toorn bedwingend zonder te groeten hem voorbg Dadelijk daarna meldde de bediende dat het eten gereed was en onder het deftig voorgaan van den boer van Geeden begaf het kleine gezelschap zich naar da eetzaal Uforit verwijd wekte stemming gedurende het rerblgf in dit eenMudig iMtaaraut zal gezorgd worden door goede muziek Niet bekend genoeg is misschien de omstandigheid dat ook een 24 taI laeisjea uit den werkenden stand die de lagere school verlaten hebben op de kooksohool geregeld les krggen in het koken van die spgzen welke wat den prgs betreft binnen het bereik liggen van den minderen man Zü ontvangen daar tevens een eenvoudig en bevattelijk onderwijs in verschillende zaken op het gebied van voedingswaarde warenkennis spgsbereiding hygiene welke ook voor deze klasse der Maatschappij van groot belang zqn Gedurende de verloopen wintermaanden bleven de jeugdige kooksters het door haar bereide maal op de school nuttigen Deze cursus welke inderdaad zeer goede resultaten geeft komt evenwel op vrij belangrqke kosten te staan vooral indien men in aanmerking neemt dat de tgd daaraan besteed ten nutte gemaakt zou kunnen warden voor gewone betalende leerlingen van welke er steeds eenige op plaatsing wachten Hopen wg daarom dat de baten der tentoonstelling voldoende zullen ijJD om liisrin geheel of gedeeltelijk te voorzien Moge de ten einde spoedende Meimaand op 27 en 28 dezer eindelijk eens haar traditioneeleu naam van de vriendelijke handhaven en een groot aantal stadgenooten en vreemden hewfokken naar het eenvoudige gebouw der Haagse kookschool Stille Veerkade 20 Staten Generaal Tweeob lUiaK Zitting van Vrijdag 22 Mei De Kamer heeft omtrent een paar hoofdbeginselen der wet eene beslissing genomen Het amendement Van Dedem onderging eene wijziging daar de voorsteller blijkbaar het oogergmde er van inzag een percentage met een maximum te noemen in de wet als dit maximum reeds dadelgk bereikt werd Hy verwijderde du het verhoudingscijfer en ateldo voor een maximum van 12 200 voor volledige en 1900 voor korte oefening Ook de beer Kolkman wijzigde zgne cijfers zoodat er ten alotte een verschil bleeft van 400 mao minder met dat vaa Van Dedem Het amendement Halfmanns bleef ook gehandhaafd ten einde uit te maken of er een veidleger zgn zou terwijl ook de commissie volhardde bij haar voorstel om den diensttgd te verkorten van 8 op 6 jaar De minister bleef de amendementen Haffmanns en Kolkman onaannemelijk achten doch achtte zijn stelsel mogelijk mot de voorstellen Van Dedem en der commissie Schoon hij dus zijn eigen laatste voorstellen beter achtte voor den dienst verklaarde hij zich niet beslist tegen de beide laatstgenoemde amendementen Blijkbaar vreesde hg dat de wet gevaar zon loopen indien hij te atgf op zijn stuk stond De warme voorstanders der wet namen hem zgne tegemoetkomende houding kwalgk o a de heer Butgers maar de minister had van zijn standpunt niet geheel ongelijk toen bij zeide dat bij de gansche regeling die vele verbeteringen zou aanbrengen niet wüde verspelen om een verschil van 10 000 man op een leger vin ruim 100 000 Hg liet de beslissing dus aan da Kamer die even goed haar verantwoordelg kheid voelen zou als hij Wellicht had een standvastiger houding toch het pleit ten voordeele der Begecring doeU beslissen te binnen Hij had zijn afkeer togen Westarp nog niet kannen overwinnen en het daarom ook vermaden met faem in hetzelfde rijtuig te zitten Nu kwam het hem plotseling voor alsof hg het bleeke spotacbtig lachend gelaat van Westarp voor zich zag Hij trok de schooue zich onwillekeurig daartegen verzettende vrouw naar zich toe en deelde haar het gesprek mede dat hij met Westarp had gehouden en vroeg haar wat vroeger kon gebeurd zijn Zij gaf geen antwoord maar een zucht slakend zonk zg bewusteloos aan zijne voeten neer Hij was door haar halpeloozen toestand niet minder beangst en verschrikt dan door haar raadselachtig gedrag Het wos hem onmogelijk toen zg door de hulp van de kamenier eindelijk tot zich zelve kn am een troostend woord togen haar te zeggen Hij veriiet de kamer met het drukkend bewustzijn dat hier een geheim bestond dat voor hem verborgen was gehouden terwgl een vreemde doarmede bekend was misschien zelfs er in was betrokken Wat ter wereld kon er onder gewone omstandigheden verontrustend zijn in de vraag waarmede hij vriendelijk baar geheugen te hulp kwam Moest dien tijd met geweld uit bare herinnering verbannen worden Waarom had ze in de lange jaren tan hunne bekendheid en van Jiun gelukkigen ecnt niet zooveel vertrouwen in hem leeren stellen dat ze hem vrijwillig uit zich zelve mededeelde Dit ia echter moeilnk uit te maken daar versoheiden warme voorstanders der wet bezwaar badden tegen het hooge contingent Hoe dit zg het woord van den Minister besliste ten gunste van het amendementVan Dedem Dat van den heer Haffmanns werd verworpen met 67 tegen 30 stemmen alleen de heer Buland ontbrak in de Kamer terwgl de heer 6linderman zich aan de stemmingen onttrok en er een vacature is Van de liberalen stemden er 7 voor van de anti revolutionairen de heer Huber terwgl vier katholieken Schaepman Borret Keekers en Bevers tegen stemden Daarop werd het amendementKolkman verworpen met 55 tegen 42 stemmen de voorsteller verkreeg alle katholieken op 2 na Beekers en Borret den conservatieven afgevaardigde drie antirevolutionnairen De Geer Huber A Van Dedem en IS liberalen Daarop geschiedde bg het amendementVan Dedem een merkwaardige volte tace een groot deel der katholieken die voor alle vermindering van contingent zgn stemden niet voor maar tegen een maochiavellistische politiek met de blgkbare bedoeling het amendement verworpen te verkrggen ten einde tegen het onveranderde Begeeringsartikel het stammental te vergrooten Maar het hielp niet want het amendement werd aangenomen met 52 tegen 46 stemmen Van de Katholieken verklaarden zich 6 daarvoor van de anti revolutionairen 8 daartegen van de liberalen 27 daarvoor en 17 daartegen Bg de eindstemming over het artikel verklaarden nog 87 zich daartegen waaronder 13 liberalen en van de anti revolutiOttairen alleen de heer Huber Van de Katholieken stomdeu alleen de hoeren Schaapman Borret en Beekers voor het artikel Tot de liberale tegenstemmers bebooren zoowol de voorstanders van algemeenen oefeuplicht als die van klein contingaot terwgl zij die den Minister hadden willen zien volharden bg zijn aanvankelijk standpunt begrepen echter het thans gewijzigd artikel te moeten aanvaarden behalve de heer Vau Karnebeek ea wellicht de heer Van Gijn De 6 jarige diensttijd u met 60 tegen 36 stemmen verworpen en eveozoo verworpen is het amendement der commissie van voorbereiding om de bestemming der depottroepen niet in het artikel ta vermelden Het plan schgnt uu te zgn de wet tot September te laten liggen nadat men in de volgende week de twee eerste Hoofdstukken en Hoofdstuk UI tot art 30 zal hebben afgedaan De Kamer moet ook nog het Cjogotractaat en andore kleine ontwerpen afdoen ea kan zich don n den verkiezingsstrijd mengen Te Broek Sittard aar dezer dagen ter vervanging van den heer G Smeitz een lid voor den gemeenteraa l moest worden gekozen had zich geen enkel candidaat opgedaan Opgekomen waren 6 van de 19 kiesgerechtigden Stembureau en secretaris waren overeengekomen hunne stemmen uit te brougeu op den heir L Cremers die dan ook met vier stemmen werd gekozan De hoer C echter weigert zgn mandaat te aanvaarden Hot f D verneemt dat met I Juai de maatregel van do afsluiting der perrons op de stations der staatsspoorwegen zal worden ingevoerd De maatregel zal algemeen zgn en gelden voor alle stations met uitzondering vaa slechts zeer weinige Het publiek zal zonder bepaalde toegangskaarten niet op de perrons worden toegelaten dan voor plaats nemen in de treinen of het daaruit gaan wat een vreemde bleek te weten Misschien zel j vlle vreemden Was hot misschien iets dat ej vlek op da eer zijner vrouw had geworpen Een vlek op hare deugd waardoor zg naar het oordeel dor wereld gebrandmerkt was Zgne vronw die hg zijn naam tegen denzin van al zgne bloedverwanten uit liefde had geschonken Het voorhoofd van den smartelijk gepgnigdon man bedekte zich met zweetdruppel Hij kon hoe gaarne hij het ook van zich af wilde zetten den eenmaal begonnen loop zgner gedachten niet zoo opeens afbreken In dit ongelukkig uur zat hg onwillig wel is waar maar toch onbevooroordeeld over Erika s gedragf en handelwijze gedurende hun achtjarigen echt na te denken Was er wel een enkele schaduw daarin dio haar aanki lagde En toch De vrgheer stond plotseling op Waren hare schoonheid bare zachte bekoorlijke manieren niet altgd vergezeld geweest vsn eene raadselachtige zwaarmoedigheid die in sommige oogenblikken zelft zoo erg werd dat ze met betraande oogen zich zelve aanklaagde Waren het niet teekeneu van onbegrijpelijke geringschatting van haar zel e geweest die haar z n eerigk aanzoek zoo hoog deden prijzen terwijl eeii blik in den spiegel voldoende was om haar hare zeldzame schoonheid te doen erkennen f Zgd voorhoofd gloeide Wanneer Westarp Hg kon er niet njeor aan denken Wanneer hij onder hetzelfde dak onder üijn efgbn dak den voormaligen nut zou aanbrengen maai wel onzen vganden de gelegenheid geven uit het optreden van enkelen tegen het geheel van corps en academie munt te slaan Met aandrang noodigen wij dus uit weerstand te bieden aan misschien van buitenaf uit oefenen invloed en stellen wg vooral de vraag of ds eerenaam van student gelijk mag worden gesteld mat don naam van verfciezings agitor I H W VAN Ascii VAN Wijk L Oh Besiek G J DU Celliée Muller H Smissaebt i Vi C A VAN Vkebhnbukch Do heor Pr komt in een opstel in Mmerva op tegen den oan de leden yua het U S C gegeven raad en tegen de argumenten waarop die raad berust In Leipzig ia besloten tot do aanstelling van geneeskundige choolluapecteurs Eiken arts is een kring van acholen aangewezen waar hg de kinderen gonoeskudig gadeslaat on verantwoordelijk i voor de toepassing der hygiënische vooraohriftqn het voorkomen van sohool epidemieèn enz 4 Hel bestuur van het genootschap tot bevordering der koepokinontiug te Botterdam beeft aan de burgemeesters in Nederland eene circulaire gezonden waarin gewezen wordt op hot wensohelgke om voor inenting zoowel als herinenting uitsluitend te bezigenoorhpronkulgke koepokstof en dat geen enkele inenting meer worde verricht van arm op arm Totdit doel wil het genootschap gaarne medewerken Het doet dit reeds door bij aanvrage eene ruimehoeveelheid deugdelijke stof gebleken na nauwkeurig onderzoek te verstrekken Het bestuur acht het echter bovendien noodig dat bg de aanvragensteeds worde gemeld voor hoeveel personen of althans voor ongeveer hoeveel personen vaccine verlangdwordt Aangezien gedurende hot gehoele jaar eene ruime hoeveelheid beschikbaar is kan steeds met behoorlijken spoed en op afdoende wijze aan de aanvragen worden voldaan Het bestuur vertrouwt datna deze mededeelingen de geneeskundigen geen bezwaar meer zullen maken om zoo herhaaldelgk vacci na aa n te vragen ADVSRTENTÏÊN Mei bopenonze Heden den 25 geliefde Oaders WLLEM VB JONa ÏN JOHANNA KWINKELENBËRG in stilte hunne 60 Jarige MCJB X VEBEENIQING te herdenksn Hunne dankbare Kinderen Behuwd Klein en Achterkleinkinderen B DB JONG J DK JONG J F DB JONG Messee W DB JONG V z H DE JONG IJsSELSTElN l aggaj BSS aAa i 55 sss k iii Ondertrouwd J B TAM CATZ EN E M A THIBR Gouda 22 Mei 1891 Gekn Receptie Gevestigd te $ Gravenluige Hooigracht 6 Doctor S B SELHORST Arts nitslnitend te consulteeren voor Huid en Sexnaalziekten Spreekuur dagelöks behalve üon en Feest dagen van 11 3 eo 7 8 Kosteloos s morgens van S 9 in de Goudsche Machinefabriek O EI KIOOI Brieven onder No 11 Bfireandezei CoBrant Origineele Photographieën van H H il lll Eoningfin en Koningin Rekenles Zie Étalag e bij A KOK COMP Oponlare Verkooping te REEUWIJK ten overstaan van den Notaris G C FOBTüIJN DRÜOGLBEVlfiR te Gouda op WOENSDAG 3 JUNI 1891 des morgens te 9 uren ten sterfhuize van de Echtelieden N VAN LEEDWEN Lz aan de Nieuw Reeuwgksche Weg get D No 28 van 9 KOEIEN BODW etf MELKGEREEDSCHAP 2 SCHOUWEN eene partij HOOI enz Voorts eenen goed onderhouden 1I B0EDEL waaronder BEDDEN en BEDDENGOED Gewerkt GOUD en ZILVER enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris Openbare Verkoopingf VAN DRIE BOUWMANSWONINGEN MET 7 Si llectareu LA WD De Notaris H GROENENDAAL te Gouda zal op DONDERDAGEN 11 en 18 JUNI 1891 telkens des middags een wur in het Hotel De Zalm aan de Mafrkt te Gotirfa bjj in ef verhoogtng en afslag in het openbsar verkoopen Onder de gemeente Capelle aan den IJssel in den Polder PHINS ALEXANDER nfommer 1 Eene BODWHA SWO K I M G gemerkt D 62 met ijtallin voor 26 Koeien en 6 Paarden Schuur Uoolberg eu on verdere Ketimmerteu benevens WEI enUOOW VOORTZETTirVlG Opentare Verkooping VAN Manufacturen waaronder eene groote partg op MAANDAG 25 JMEI 1891 des namiddags te 2 uren in het Lokaal aan de Peperstraat Wgk K No 252 te Gouda De goederen zgn een uur voor de verkooping te bezichtigen Goudsche Zangvereeniging r UITVOERING 1891 92 op DINSDAG 26 MEI 1891 des avonds te 8 uur in hetLokaal NÜTen VERMAAK Oosthaven Directeur de Heer Mart J BOÜMAN fDas Paradies und die Pen R SCHUMANN öolisten De Dames M v M S Sopraan Gouda H G B L E H P S v ijpL Alt De Heeren L Döer Tewbr UtrechL M J VAN Dam Bas J CS V D C Piano Gourfa rZteivaialér Programma iM4 1i enten goTraagd Een soliede Maatschappg tot nitkeeriog bg Overlflden vraagt nette PERSONEN om werkzaam te zgn tot het aanbrengen van Leden tegen hooge premie en ophaalloon Franco brieven onder letter R R bg de Boekhandelaren A KOK COMP te Gouda Zoo spoedig mogelgk gevraagd eene ipiezi s t b O d e als MEID ALLEEN P G Adres GOUWE 195 LAAID in 7 stukken bij elkander gelegen strekkende van den Hoofdweg tot aan do Schollevaart cho tocht belend ten Oosten eigendom van de erven den Heer Van den AEEND en ten Westen uommer 2 samen groot S7 Hectai eo 90 Aren 80 Centiaren Verhuurd aan G van WAQENINGE voor ƒ 1360 ajaars het Land tot 14 November 1893 eo de Gebouwen tot 30 April 1894 IVommer 3 Eene BOUWHAAISWOM I Sf G gemerkt D 66 met Stalling voor 26 Koeien en 6 Paarden Scliuur Uoolberg eu en verdere g etiuimerten benevens W£I enUOUW LA D in 7 stukken naast nommer 1 strekkende als voren en belend ten Westen eigendom van den Heer P J LüKWEL samen groot 87 Hectaren 86 Aren 70 Centiaren Te aanvaarden het Bouwland blootschoof 1891 het Weiland 16 November 1891 en de Gebouwen 1 Mei 1892 Rfommer 3 Eene BOVWMAAISWOi I M G gemerkt D 48 met Stalling voor 26 Koeien en 6 Paarden ScIlUUr en Hooiberg benevens W£I en BOtJWLAiVD in 6 stukken naast elkander gelegen strekkende van den Hoofdweg langs den Capelschen weg tot aan de Nieuwerkerksohe tooht belend ten Westen eigendom van de Erven den Heer Van STOLK samen groot 19 Hectaren 88 Aren SO Centiaren Verhuurd aan AKIE SLOBBE voor ƒ 1093 68 sjaars het Land tot 14 November 1894 en da Gebouwen tot 30 April 1896 Poldarlasten ƒ 12 enSchielandsponninggeld 1 90 per Hectare Grondlasten van nommer 1 Gebouwd vrijdom tot 1895 ongebouwd ƒ 8 21 j van nommer 2 61 06 j en van nommer 3 gebouwd vrijdom tot 1898 ongebouwd 12 26 I e helft der pachtsommen verschgnende Kerstmis 1891 zal door do keepers worden genoten Botaaldag der kpoppanningen 30 Juli 1891 Broeder bg biljetten omschreven Nadere inlichtingen worden verstrekt van Nos 1 en 2 door den Notaris STOOP te s Grmmhage van No 3 door den Notaris Mr C J BOERLAGE ta Uithoorn en van nl het te veitene door den Notaris H GROENENDAAL te Gotula ten wiens kantore do verkoopsvoorwaardon hnurcontracten enz in tgd ter inzage zullen liggen