Goudsche Courant, maandag 25 mei 1891

MILITAIRE s aaD d scln ceri en A V OS Az Eleiwegf E 73 en 73 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda z n voorneraeng op WOENSDAG des 3 JUNI 1891 dea namiddag ten een nrs in bet raadhuis aldaar bg insehr ving AAN TB BESTEDEN le In drie perceelen a Het maken van een nieuwen bovenbouw met verdere werken voor de vaste brag bU de tt Janskerk i Het maken van een nlenwen bovenbouw met verdere werken voor de brug in de Lage Gouwe over bet water van Achter de Vlsoltmarkt c Het maken van nieuwe alaiBdeurtjes in de Lage Qouwe bti het water van Achter de Vischmarkt Het bestek is te verkrygen op de GemeentoSecretarie en het Stadatimmerrverf tegen betaling van 0 50 i 2e In drie perceelen f Het verrichten vut aanlga Bnttenverfwerken aan Oemeentd ger bouwen Inlichtingen worden gegeven door dea Qtir meenteBoawmeester Begin AUGUSTUS eene DIENSTBODE GEVRAAGD Turfinarkt H Farapluie Baleinen te KOOP gevrai d legen zeer hoogen prja bg elke hoeveelheid HUJVKEMöLLER LEXIS Leidschestraat 103 Am terdam Cleef beroemd luohtherstallingsoord l l il üvS Uitvoerig rr allo prijzou OU mnobüngo beroemd luohtherstellingaoord MMO Q7LM M buiten wasch en verval Wegens vertrek naar elders der tegen troordige vraagt Mevrouw CHESIEX Crabethstraat alhier met 1 AUGs a s eene als MEID ALLEEN Onnoodig ach Müdw goede getuigen aan te melden 70011TSETTINI M mm UITTESSODF WEGE S VEBANDEEING DER EIRMA Alle voorradige Goederen worden voor spotprijzen Geborduurde Nachthemden f 1 25 Wollen en Lederen Loopers 0 12è per el VITRAGES 10 Cent per el Schotsdie Karpetten 4 el lang 3 el breed f 3 50 Fransche Katoenen echt van kleur 15 et per el enz enz bij Korte Tiendeweg I S K EISER SPORT en ZWBM ARTIKELEN voor de minste prgs Firma J WELTER Hoogstraat 130 GOUD BEVEELT DE VOLGENDE aan als de soliedste en nieuwste modellen RECLAME CABMEN SYLVA MARIE ANTOINETTE MARIE LOUISE GRACIEDSE horlogereer Corset VICTORIA fijn grijs Corset zeer Isnge taille CLARETTB zonder concurrentie fijn Crème Corset GLORIA uiterst soliede wordt met garantie Terkocht RICHE zeer fijn Corset 1 25 1 50 1 80 1 90 2 10 2 25 3 3 75 4 50 Alléénverkoop voor Gouda en Omstreken Onovert roffen KWA LITEIT Gegarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM BEVEELT nR vnrnvijnv VRAAG Fabriek te Westzaan Opgferichl 182S CHOCOLAAD ROOTES Relatie Wijnhandeh Voor een goeden zeer geaccrediteerde Handel in Wijnen zoekt men in Relatie te treden met H H Gepensionneerde OfïGcieren of personen in goede famiiiên geïntroduceerd zUnde tot plaatsing van Wijnen in elke Provincie of Stadt Men is ook niet ongenegen zaken op eigen naam dier personen te vestigen Brieven franco Lett C C Annonce Bareao A de Ia MAR Azn Amsterdam G SOOS Markt Dobbel JALODSIËN0AND met Tasschenlint Wit of GrauwGORDUNen JALODSIËNKOORD MEUBEL BELen SCaiLDERUENKOORD in allefraaie klenreli per el of per stok j Tegen 1 AUGUSTUS a s wordt gevraagd eene eerlgke zindelgke R C f een bnrgerpot knnnende koken Zich te vervoegen Eooge Oonwe 255 Gouda Snelpendruk van A Bunkkan i Zoon OPENBiUIE VERK00PIN6 te GOUDA ten overstaan van den Notaris 6 C FORTÜIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 27 MEI 1891 des morgens elf uren in het gebouw der R K Leesvereeniging aan de Westhaven van de navolgende allen te Qouda gelegen pauden te weten No 1 Een goed onderhouden van Gas en Waterleiding en vele gemakken voorzien WOONHUIS ERF en fraaien TÜIN aan de Wachterstraat Wp P No 224 Te aanvaarden 15 September 1891 Het HVIS bevat beneden 2 KAMERS en SÖITE SLAAPKAMER TUINKAMER met overdekte Warande KEUKEN KELDER en BERGPLAATSEN en boven 3 KAMERS en ZOLDER No 2 Een HUIS en ERF aan den Kattensingel Wp Q No 150 en 150o Verhuurd bjj de week voor 2 40 No 3 Een flÜIS eu ERF in een poort aan de Nitinwe Haven Wjjk N No 225 Verhuurd bij de week voor 0 60 No 4 Een HUIS en ERF in de Lange Noodgodsteeg WJk B No 63 Verhuurd bjj de week voor 1 30 No 5 Ben HUIS en ERF in deZak Wgk L No 246 Verhuurd bg de week voor 0 65 No 6 Een HUIS en ERF in de Komjjn teeg Wflk K No 76 Verhuurd bfl de week voor f 1 2Ó No 7 Een HUIS en ERF achter de Visch markt Wjjk I No 157 Verhuurd by de week voor 1 50 No 8 Een HUIS en ERF aan de Varken markt Wgk M No 219 Terstond te aanvaarden No 9 tot 11 Drie HUIZEN en ER VEN in een Gang aan den Raam Wjjk O No 293 294 en 295 Verhuurd bjj de week voor 0 80 en 0 60 terwjjl No 293 ter stond is te aanvaarden No 12 Een WINKEL en WOONHUIS I gedreven wordt met SCHUUR en stuk GROND aan de Nieuwe Haven te Oouda Wjjk N No 169 Te aanvaarden 1 Juli 1891 No 13 tot 17 Vjjf HUIZEN en ERVEN in een Gang of Poort aan den Raam te Oouda Wgk O No 331 332 333 335 en 336 De Nr 331 en 335 zgn verhuurd voor 1 25 per week terwgl de overige perceelen terstond zjjn te aanvaarden En No 18 Een HUIS en ERF aan de Vlaamsche Haven of Bleekerskade te GoUda Wjjk P No 14 Te aanvaarden 1 Augustos 1891 De perceelen zgn te bezichtigen den 23n 25n en 26n Mei van des morgen 10 tot des namiddags 3 uren en op den verkoopdag des njorgeng van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voorgenoemd Het B Uia en BBF aan de Gouwe Wijk C o 8 18 VIT DE BAND VEBKOCBX Maandag 2S Ifiei 1891 Boiteniandsch Overziciit Ook dit ministerie bc t at en s hl vertegenwoordigers der conservative n I f tijen De hoor Manano C ClT Te t r progressisten en oud rainisier vin fn i oer mot de portefeuille vtC eS st hl zokor een goeden indruk zal make D van buitonlandscho zaken graaf vX T Troemdeling in do diplotiaf e Jd tl T T l k Uti bti 1 hlt S inner De algomumio beraadslaging over het ontwerp op de douanerecliten is hodon in do Fransche Kamer van sfgevaardigdan gesloten die daarop lot de behandeling der artikelen van hot ontwerp overging Eeno motie ora het ontwerp naar de commissie terug to zenden is met 842 tegen 162 stemmen verworpen Het vervolg dar beraadslagingen is op hedon bepaald Nationale Militie PASPOORTEN De BURGEMEESTER der Gemeente GOUDA brengt tor kennis van de MILICIENS der Lichting 1884 en van de ZEEMILICIENS behoorende tot de Lichting 1886 dat hunne PASPOORTEN zgn ontvangeti en dat zy ter bekoming daarvan zich v $ar den In Juni aanstaande ter Secretarie moeten aanmelden tussahen dos morgens iO en das namiddags 1 ure Gouda den 22n Mei 1891 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Wanneer bet Britsche parlement weder bijeenkomt verwacht men het uitbreken van een storm op de banken der oppositie die boven het hoofd der regeeriug met vreesel k geweld belooft te woeden Met zeer veel moeite is bet der oppositie gelukt het ministerie tot do uitdeeling der parlementaire documenten over de gebeurtenissen van Mauipoer te bewegen Nog jnist v Jor de Pinkstervacantie vertoheen het blauwboolc Se tijd ontbrak om toon nog den debat over deze zaak te beginnen maar uitstel is geen afstel en men voorziet heftige discusaien on biltere verwijlen tegen den onderkoning en da rogeering van Indie wion men aan de hand der parlementaire bewgsstukkon gebrfk aan tact domheid eo onachtzaamheid rerwflt wolko fouten onnoodig bloedvergielen tengevolge hadden PETROLEÜM OTEEBriVGEi van da Makelaars Caotzlaar di SchalkwUki te Rolterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 7 40 Geïmporteerd fust ƒ 7 66 September ƒ 7 B6 October 7 60 November 7 6B on December levering 7 70 Uit alle deelen van België waar het werk gestaakt is geweest komen berichten dat de arbeid hervat wordt Te öent schijnt het echter daarmede niet to zullen afloopen In plaats der dokwerkera die gestaakt hadden zijn een driehonderdtal mannen van buiten aan het werk gezet en deze toonen zich niet gezind om te vertrekken Van den anderen kant hebben enkele fabrieken dio met verlies werkten van de gelegenheid gebruik gemaakt om den arbeid te eohorseo en de patroons zjjn niet belust om terstond w der te beginnen Het aantal der m den reden afgewezen arbeiders wordt op zeshonderd gesohat urKerl jke Stand OEBOBEN 21 Mei HirliDos ouders B Oklerwa eu L Moogekind Maria Fianriica ouder P J K van WerkhooFcn en J A M vflo Srhaleo 28 Cornelia oodera C Prydekker en P M de Vo OVERLEDEN 21 Mei A Edelman 2 m O NDKRT ROUWD 22 Mei C Kuii 24 j en M van Unureo 19 j O Loeve 26 j eu W Rgkaart 35 j w W au Dort 23 j en G de Jong 28 J A Gielhnn 88 j eo J van deo Ilea iel 28 J J B vso Rati 24 j eo E M A Thier 28 j A IJaielaleuo 26 j en M P Verbrogga 20 j i O Heo 22 j eo S van Drsanen 20 j Adres De Belgische regoering heeft een commissie benoemd welke de middelen moet opsporen waardoor de vooruitging v n Antwerpen als haven kan worden bevorderd Leden dezer commissie zijn drie ingenieurs twee marineautoriteiten twee leden van de Antwerpsche kamer van koophandel oen lid dor Kamer een lid van den Senaat door Antwerpen gekozen generaal Brialmont da havenmeesters en bovendien nog twee gemachtigden der stad Antwerpen Voorzitter der commissie is de heer Victor Jacobs lid der Kamer van Antwerpen De oommiesia moet in de eerste plaats onderzoeken welke verbeteringen kunnen worden aangobraobt in de Schelde opdat Antwerpen de mededinging met Rotierdam en de Duitsche haveus kan volhouden De soldaten der twee lichtingen die wegens de werkstakingen onder de wapenen waren geroepen zullen over eenige dagen naar hunne haardsteden worden teruggezonden A D VER TE VT I E JV bet onoverirolTeo LAGËKBrER en het gunstig bekende S T O TTT van J M V d SCHALK fe Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Oouda Te Belgrado is do rust hersteld De straten zien er weit nit als gewoonlijk maar des te heftiger is de toon der bladen tegen de regeering welke elVen aanval met inbeslagneming beantwoordt Tegelijker tijd wordt in het Staahllad eon lyst openbaar gemaakt van personen aan wie wegens het verwekken vaa ongeregeldheden het verbigf in het land wordt ontzegd Tot dozen behooren o a da generaals Lescbjanin en Horvatovio en vele anderen der voornaamste aanhangers van koningin Nathalie p ® ® @ 1 Ondergeteekende beveelt zich aan tot het LEVEREN van M KBÜB mm mmm JAN VISSER Firma J van GfiOOS J Bothof Koningin Nathalie heeft inmiddels haar reis rustig voortgezet Per stoomboot bogaf zij zioU over Turn Saverin naar Galatz van waar de reis naar Jassy per spoor werd volbracht Het is niet Nathalie s voornemen lang ia Rumenie te blijven maar weldra van Jassy door te reizen naar Zuid Rnsland waar zij roorloopig zal vertoeven De paus heeft aan alle hoofden des staats eon rijk gebonden exemplaar zper Jongste encycliek toegezonden Een eigenhandig geschreven brief heeft hij er bijgevoegd aan hen witir land een talrgke werkliedenbevolking telt Leo XIII zal weldra ook een exemplaar der encycliek toezenden aan alle eerste ministars in het buitenland on aan de voornaamste staathuishoudkundigeu en staatsmannen De crisis in Portugal is opgelost Toen ook de conservatieve leider sennor Serpa Pimentel zich niet ia staat za een kabinet te vormen belastte da aftredende mittistar presidenl de hoogbejaarde generaal