Goudsche Courant, maandag 25 mei 1891

1891 Dinsdag 26 Ifei N 4535 GOUDSCHE COURANT Xteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Goedkoop Solied Elegant Gangbaarste modellen ï Jonatns krug p doiijnl 43 QOWrSM L4iail l iI HERZOa Ï 40I1JO BZOO 008TALIA P U H ml SS WJ p do jD H FBANKUS J WACUHB ff STBPHAH p ilo j UNOOUr B p doiIjD i ▼ ïi rijgb ur te Oouda b j den P e C A B KANTZINGER Korte TieQdeweg D 17 J W vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bf nmT 4 EDLICH Vemnd CleMhUt Leipzig Flagwitz De Inzeading van adverteatlön kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der nitgave Met de verkiezingen in het verschiet die zullen moeten beslissen in welke richting de natie verlangt dat het schip van staat gedurende de eerstvolgende vier jaren moet worden gestuurd komt natuurlijk meer dan ooit het tegenwoordig kabinet ter sprake Heeft het beantwoord aan de verwachting Wat zal het ons brengen indien dezelfde meerderheid than weder in de Tweede Kamer terugkeert Wanneer wij liberalen die vragen moeten beantwoorden dan is het aotwoord nietmoeiIgk Beeds bij zjjn optreden hebben wjj voorspeld wat gebeurd is In den vorigen verkiezingsstrijd toen het gold de liberalen van hun zetels te drjjven zjjn zooveel beloften zooveel overdreven voorspiegelingen gedaan over den zegen dien een anti liberaal ministerie zou uitstorten over het vaderland dat teleurstelling niot uitblijven kon Dat is de onvermijdelijke straf voor al de onwaarheid die toen gebruikt werd om het kiezersvolk op te zwepen Voor wie eenigszins zich met staatkunde inliet was bet duidelijk dat een kabinet steunende op eene tweeslachtige meerderheid aan de eene zijde calvinistische democraten en aan de andere ultramontaansche conservatieven met nl de daartnsscben liggende schakeeringen geen afdoende Hervormingen brengen kon De voorhoede en de achterhoede van het regeeringaleger trekt op in verschillende richting hoe zou er dan wat goeds kunnen tot stand komen Het kabinet Zij ijlde hem te gemoet en beide handen ia grooten angst tegen hare borst drukkende riep zq hom smeekend toe Verlaat ons huis morgen in de vroegte Wanneer ge dat doen wilt zal ik u zegenen Hij beschouwde haar met verrukte blikken Erika g j zendt mij weg En verlangt toch Niets dan hetgeen de menschelijkheid het eergevoel u van zelf gebieden moesten te doen viel ze hem dringend in de rede üw verschijnen heeft den vrede van dit huis reeds verstoord Oa weer van hier ik smeek er u om en kom nooit nooit weder Dan kan misschien alles nog goed worden Hij nam hare hand in de zijne zy lette er niet op Zwijgen wil ik fluisterde hij hartstochtelijk en diegenen dooden die het wagen aan de onoesprokenheid van uw goeden naam te twijfelen Zij verschrikte Maar ge moet ook vriendelijk jegens m j zijn ging hij voort hare hand sterker Zg wilde hare hand uit de zgne trekken toen op eens een kreet van ontzetting hare lippen ontvlood Sll Sl l ® 7 en Llf J wegblijven veronlschni hare t i vZ iT S verscheen Zn booR vriendelijk groetend het hoofd Toer Eïon hare Hel to T i werd tLn mchillig gelaat van Westarp He ver r P blik levendiger Het verschafte zijn verdorven wreed karakter een m cH rr vronw onder zijne Ce di T wekt was herhaalde afwijzing opge Hü wist zeker want hij las het op haar gelaat ha l vl t 7 T f g l f t gemaakt in i n l gedeeld was da znzich w gooten angst bevond dat het geheim gehee ver den zou worden Hoe langer hij haar in dien t and van pg Ujke vrees kon laten blijven hoe ö hij hoop kon voeden b haar zijn doel te De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxvten namens zgu principalen op MAANDAG 22 JUNI 1891 ten 11 ore s morgens in het cSohaakbokd te Gouda publiek verkoopem Perceel Een Het HEERENHUIS met POORT TUIN en WATËRlNCt gelegen aan de Wachtelstraat te Gouda gennmmerd P 229 en 230 Kadaster Sectie E Nrs 1234 en ged 89 groot 3 Aren 72 Centiaren In eigen gebi oik Perceel Twee Het HEERB HÜIS met TUIN pn WATERING gelegen als en naast het voorgaande geoaumerd P 228 Kad Sectie E No 1233 fmat 3 Aien 22 Quitiaren eo ged No 89 VarhuM by de3 m teg 9 iS2 50 B r3 m aan den Beer W D db Lanoi Perceel rje t HEERENHU 3 m TPIN gelegenaan dan Flaweelen Singel te Gouda genummerd R 6f9i Kad Sectie A U84 en IB60 groot 3 Aren 28 Oentiareii In eigen gebroik Perceel Yier Bet BQKeEfiWiQONBOIS aepommérd P 33 ffltefe M d j hofk f IP da Jan Pbijip Sec JE nnmmér 1002 groot TAre ISCenU aren VèAanid h imetkh f 1 36 p m fereëel Vgf Het BUBOeSWOONHOlS gennmmerd P 333 gelegen aja en naast bet Toorgaande aren Verhuurd b d wede ik 1 10 w Pereeel Zes Het BORGIRfVOONBblS gennmmerd P 3347 ff gen als en naast het voorgaande Kad Sectie E nummer 1004 groot 1 Uentiarn V hnnrd of verhuurd gewjiMi i f 1 P g w Oe perceelen 1 2 en 3 hebben gaa en waterleiding perceel 4 eterieidiag Combi Aanvaarding bn de betaling op 1 Augnstns 1891 BeziehtigHig op 17 18 en 19 Jnni 1891 v 10 Pfe 98 ff Verk ppdag Nadere informattën geeft genoemde Notaria Kindermeisje 4dres CRABETH8TRAAT Q No 277 Open GROISD Het TERREIN gelegen in het Boortje en fctól ir o2 r wm haven mmmm mm Wordt gevraagd een fatsoenlgke BDRdlHJDFFRODW bg eene bejaarde Dame om met behnlp eenerdienstbode de hniaelgke bezigheden te verrichten Franco brieven onder letter C F bg de Boekbandelaren A KOK k COMP te Gouda bizonder RUIME KEUZE SGHEiVK Zn te HUUB een PAKHUIS aan de VEST gelegen aan het water f e bevragen bg a IJSSELSTUN Kristal helder wmm ïis Frambozen en CITEOEU LIMOlSrADE YeKending eiken ZATERDAG Een uur WBdnk V BRINKMAN m Zn Gouda J BREËBAAaT Lz Verkoop tegen de minst mogelgke prgzen Parfuineriên en TolletzeeperL echt Keulsche Eau de Cologne per kistje groot rabat in groote kenze bij Louis F WELTER Coiffeur Westhaven B 193 Bgzondere Attentie EAU DE TOILETTE vai witte seringen H H Majesteiten DIIVER a f 1 Seêtamant ide Kaneboom Kalverttraat 23 Oudtte Restaurant der Aoo stad GERJRB PINK8EN De ondergeteekende bericht dat hg nog eenige dagen blijft met zgne alom bekende FOFFE TJESEBAAII en van heden af puik beste zal bakken in zgne net ingerichte Kraam die geplaatst is op Stol Txrï leer sl Q is voor het Kaaapakhnis van den Heer Van din BER8H Bestellingen voor beide artikelen worden verzocht en accnraat nitgevoerd door UEd Dienaar TH m dex STEBIN De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alïonderlgke Nommers VIJF CENTEN zou de ordeningen Gods tot richtsnoer nemen zjjner daden en een geheel anderen geest brengen in ons staatsbestuor Daarvan is niets kunnen komen omdat elk vast regeeringïsyateem oufcbrak omdat daarvan bjj het politieke allegaartje dat de Regeering steunt zelfs geen sprake kon zijn Wat er nog goeds tot stand werd gebracht waren practische maatregelen die ook door de liberalen zouden kunnen genomen zijn en die meerendeels dan ook uit de cartons der vorige kabinetten afkomstig waren De stroom bleef rustig voortkabbelen in de liberale bedding alleen met minder vaart dan wanneer een zuiver liberaal bewind aan het roer ware geweest Waar bleven de bezuinigingen die zoo noodig waren daar het jarenlang wanbestuur der tegenpartij de financiën totaal geruïneerd hadden Waar is de vermindering van lasten die men in 1888 den minderen man beloofde Waar is de hervorming van het kiesstelsel die de minderheden meer tot haar recht zou doen komen Er is niets van gekomen De vervulling van enkele antirevolutionaire weuscheu is beproef Men heeft een paar doodgeboren herzieningen der kieswet gehad de poging om de Provinciale scaten om te zetten en de zoogenaamde Stedenwet beide kleine middelen om zich eene blijvende meerderheid te verzekeren maar de tegenwoordige minister van binnenl zaken Lohman is zoo weinig geneigd de kieabevoegdheid uit te breiden dat zijne denkbeelden daaromtrent den voorzichtigsten liberaal nog onbevredigd laten Er is een vaccinewet FEVlLLETÖx bereiken Zij stonden van tafel op Erika nam dankend de groeten harer gaston aan Toen Westarp haar het laiilst naderde zag zg onderzoekend rond en fl i terde hem toe Ik moet u spreken Bq den vij ver dadel k fv Niets verraadde bij hem dat hij de woorden verstaan had Maar Eton s door argwaan en gekrenkte liefde verscherpt oog had het korte voorval maaral te goed opgemerkt en ton zich nu plotseling het onverwacht verschijnen van zijne vrouw verklaren H j balde dreigend de vuist besloten om de zaak onbarmhartig te vervolgen Na de toch altijd vermoeiende reis naar de stad haddon de heeren behoefte aan rust zelfs de bewegelijke mr Elton kon zich aan do slaapwekkende uitwerking van de frissoha lucht en de wiegende beweging niet onttrekken Hij bewperde noodzakelijke brieven te moeten schrijven en was de eerste die zijne kamer opzocht Erika had zich langs oen omweg naar den een tamelijk eind van het huis gelegen vijver begeven Zij bevond zich in oen onboschrijfelijken toestand van zielsangst en lichamelijke zwakte Zij wist dat Egon argivaan opgevat had doch had geen begrip van den aard van zijne verdenking Nu wachtte zij het verschijnen van Westarp met i koorsoohtig ongeduld af Hare wangen gloeiden hare polsen jaagden Eindelijk kwam hij ADVERTENTISN worden geplaatet van lrS regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTIB8 worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ingediend die men liefst stilletjes in haar papieren graf laat rusten omdat er geenerlei vooruitzicht bestaat dat zelfs de bondgenooten het er eens over worden Men heeft Kejchenius als echt Calvinist in het ministerie gebracht doch het was in alle opzichten een misrekening Zijn geestverwant en plaatsvervanger Lohman heeft aan de deur van het bekende Torentje op het Binnenhof al zijn calvinistische felheid achtergelaten en is een tam administrateur geworden Eenander partggenoot van deuzelfden naam is gezonden naar Suriname om deze kolonie op cbristeiijkhisto rische wijze te regeeren en heeft daar zooveel tweedracht gezaaid en zooveel wanorde gesticht dat er ongekende tooneelen hebben plaats gegrepen Waarlijk het kosteljjk kabinet kan niet pronken met succes op diegene barer daden die de calvinistische signatuur moeten dragen Dat alles moge waar zjjn zegt misschien onze lezer maar daarover hebt gij geen reden tot klagen Laat de beoordeeling der Regeering maar over aan haar partij en deze is niet ontevreden want het wachtwoord is Kiest onze mannen weder opdat het thans zittend kabinet aan het roer bUjve Dit is gedeeltelijk waar Maar toch niét geheel Wjj zijn overtuigd dat de anti revointionaire partijhoofden niet de goheele waarheid zeggen Feitelijk voelen zij zich zeer teleurgesteld doch met het oog op de toekomst hunner partij achten zij het noodzakelijk deze Regeering te stennen en pleiten daarom vernachtende omstandigheden voor haar Van dubbele beteekenis is dus van vr