Goudsche Courant, dinsdag 26 mei 1891

I Mji ifit A eene uiting die de ware stemming verraadt Zoo zei Dr A Knyper op de deputatenvergaderisg te Utrecht onlangs Zoo heeft God de Heere zgn woord aan ons waargemaakt dat er loon is voor ont n arbeidWknt al klaagt men nu een klacht die ook ik niet kan onderdrukken dat de winste Tan dit driejarig bewind minder r k was dan gehoopt wierd toch mag bet oog niet gesloten voor de ongelooilgke moeilgkheden waarmede onze mannen in het kabinet te worstelen hadden mag nooit vergeten dat alleen de man aan bet roer beslissen kan waar bet heen moet Er is dus minder gedaan dan verwacht werd en als men er dan niettemin genoegen mede neemt dan komt dat dankt ons daar vandaan dat men hoop beeft allengs te komen tot een meer zniver antirevolationair bewind Het Kabinet Mackay is voor Dr Kaypw de wegbereider voor een ander dat de calvinistische grondbeginselen in alle consequentie zal toepassen Het doel ig Toorloopige handhaving van de tegenwoordige firma omdat men anders de kans op beter verspeelt Dat is bet gevaar dat ons boren het hoofd hangt indien de verkiezingen thans weder en wellicht in sterker mate den geest vertounen van het jaar 1888 Het antwoord op onze tweede vraag dus wat zal het kabinet ons brengen indien bet gehandhaafd wordt is voor ons niet moeil k te beantwoorden In bet gunstigste geval voorzetting van den tegenwoordigen gang van laken halfheid aarzeling uitstel het onbegrensd gebruik maken van allerlei kapstokken om dringende quaestiën aan op te hangen eene hebbel kheid waarin sommige bewindslieden nn reeds eene zekere virtuositeit verkregen hebben Al wie dos prgsstelt op wezenlgken vooruitgang moet alleen daarom de Begeering niet steunen want van het tamste liberale ministerie zou meer en beter kunnen verwacht worden Maar een ander geval is ook denkbaar en daarop is blgkbaar de hoop der drgvers gevestigd Vallen de verkiezingen in antiliberalen geest uit dan zal men allengs tot zuiverder partgregeering komen De benoemingen voor eenige jaren weer in handen der vrienden men weet hoe handig zg daar gebruik van maken om alle posten van gewicht in vertrouwde handen te brengen De openbare meening kan zoo gemakkelgker worden bewerkt en omgezet Eindelgk zal de dag komen dat men den gematigden premier Mackay over boord zet en een doortastender partgganger aan bet hoofd stelt Wat daarvan de gevolgen zullen zgn laat zich denken Het beleid van Keachenius de Surinaamscbe verwarring onder Lohman de vaccinewet zgn er kleine voorproefjes van Dat is het gevaar hetwelk ons land bedreigt Hoe onschuldig het Dicht bij het vlierboscbje door het maanlicht helder beschenen stond baar echtgenoot en ataarde op de groep bij den vijver Enka die nog altgd niet begreep wat bet beteekende wilde naar Egon toeglen toen deze met verachtelijk gebaar WesUrp den in elkander gedmkten zakdoek in t aangezicht wierp met de woorden Wg zullen elkander morgen spreken Nu begon ze te begrijpen Zij hoorde uoch het honende zoo als ge wilt van Weatarp noch zag ze zgn overmoedigen glimlach Zg vloog haar man achterna die rich van haar afkeerde zonder een blik op haar te werpen Egon riep ze bijna onverstaanbaar daar het sterke kloppen van haar hart haar den adem bgna ontroofde Egon ik zweer u gij dwaalt Hij ging venier zonder te antwoorden Nu vloog zij naar Wesisrp terug en igne arm grgpend riep ze uit Ga hem achterna om Gods wil spoedig zeg hem deel hem alles mede mg is nu alles hetzelfde Wordt slechts rijn moordenaar oietl Heb toch medelijden co snel hem achterna Maar Wostarp in zijn trois gekrenkt schudde koel Ischeud het hoofd Nu vloog ze alt een wanhopige van hem weg on ijlde hetzelfde pad naar huis terujf ilat E on ven voor haar gevolgd had In zijne kamer brandde de lamp en bescheen zgne rusteloos op en neer loopende gestalte Nu was zijne verdenkiag waarheid geworuen Nu oogstte tegenwoordig kabinet Jtfack 1 0ok lehgne en wg twgfelen volstrekt niet aan de goede bedoelingen van dezen bewindsman de handhaving er van kan en moet op den duur leiden tot erger dingen Wie dus vrgheid en vrgzinnigheid liefheeft de overbeerschiug der kerk en barer dienaars niet terugverlangt wie prgs stelt op geregelde ontwikkeling onzer staatsinstellingen en voorziening in de velerlei dringende nooden des volks bg wachte zich te laten verlokken door hen die de handhaving van hel cthans zittend ministerie voorstellen nis het meest in het belang vun bet land BINNENLAND GOUDA 25 Mei 1S9I Uet een enkel woord weotciien wq de aandacht te vestigen op de uitvoering der Gotdtcie Zangvertt tgiug die morgenavond ptaata heeft Het programma belooft door de keuze van Scliumaun s 1J U Paradia md die Pert en door de medewerking van bekwame solisten een werke jk genotvollen avond Het ia de late uitvoering in het jaar 1891 91 en het is dut thans voor die atsdgeaooten welke nog geen buitengewoon lid of donatear zgn der Gomiêcie ZoHgvereemging de mceat geschikte tigd rich als zoodanig op te geven Gedurende de maand Juni zal het oommando over het detachement infanterie te Woerden worden gevoerd door den i L Prins en dat over het detachement Wiericker Sehana door den sergeant Van Wageningro Omtrent de zomerdienstregaling welke met 1 Juni s op de Nederlandacbe Staataapoorwegen in werking treedt valt hel volgende op te merkon De Ignen der voormalige Nederlandsehe Rgnspoorwegmaatachappg zijn nu niet meer zooals bg de voorgaande wiateidienstregeling a onderlgk gedrukt maar op de groole diunatbiljetten ingodascht tiy het gewone biljet der Siaalupoorwegmaatsohappg Heiligers voorzien van biljetten van ttations der Igo Amsterdam Utrecht en van atstiona noordelgk ooatelgk en zuidelgk van Ctrecbt gelegen met be temming voor statiooa der tgneo Hsrmelen Rotterdam Gouda den Haag fn Woerden Leiden en omgekeerd reizigers voorzien van biljetten van tations der Ignen Bolterdam Harmeien den HaagGooda en Leiden Woerden met bestemming naar stations der Ign AmstsnUm Utrecht en naar stations noordelgk ooetelijk en suidelgk van Utreeht gelegen kunnen gebruik maken zoowel van de route via Harmeien Breukelen als die van vis Harmelea Utrecht Bondreis biljetten door Nederland België Dnittobland Frankrgk Ooitenrgk Hongarge Bumenie Zwitserland Denemarken Zweden en Noorwef eu alsmede door Nederland en Belgié zgn dagelijks verkrijgbaar op de voornaamste siationi der Maatschappij bij het informatiebureau te Groningen bg den handelsagent der Haatichappg te Amsterdam aan de faetorie op den Dam aldaar en bij den handelugont der Maatschappy te Botterdam terwijl hij de vruchten van zgne allen tegenstand overwonnen hebbende liefde I De deur ging open Erika trad binnen Zg wat niettegenstaande het snelle loopeo witter dan ds kanten van bear gewaad Als vastgeworteld bleef ze voor haar echtgenoot slaan Hg wendde zich met minachting van baar af Nu viel ze voor zijne voeten neer Hg bief haar niet op a op zeide hij norsch Zg bxwoog zich niet De banden voor haar gelaat gedrukt gaf ze ter nauwemood eenig teeken van leven Maar binnen in haar streden plicht en schaamte een harden itrijd i6Ai had ze woorden genoeg waarmede ze hare biecht wilde beginnen daür gevoelde ze zich in de volgende minuten reeds veroordeeld zïdelgk vernietigd Hij kwam haar niet te hulp maar zeide irHebt ge eene verontschuldiging voor o zelve Ik ken er geen ïochl zeide zij rillend Ik Westarp hij weet Hoe tal ik u kunnen verstaan vroeg hg ongeduldig daar de afgebroken woorden hem onbegrgpelgk bleven Wettarp weet herhaalde ze maar de tong weigerde weder zgn dienst Wat weet hij riep do baron haar met verwondering aanzieude informatiin daaromtrent ook ikrdeB verstrekt aas het centraalbureau te Utrecht De uren van vertrek en aankomst der treinen op ds biljetten zgn sangegeven bg do Nederlandaehs stations in Amalerdamschen tgd bg de Bellyache stations behalve Esscheo in Brusselschen tgd en bg de Duitsehe stations in looalen tgd U D Te Botterdsm ijjn onder leiding van den heer O C Bunk de repetitiën aangevangen voor de beide feestliederen door ongeveer drie duitend leerlingen der openbare en bgzondere scholen te tingen in tegenwooriligheid van H H M M de Koningin en de KouiaginBegentes op 80 Mei aldaar Tot dit doel wordt voor dit kinderkoor aan de Prinsesse kade eene estrade opgericht in de oumiddellgke nsbijheid van de plaats wSar door H H Koningin Wilhelmina een gedenksteen zal worden gelegd Alsdan lal worden uitgevoerd hot t Konin uelied muziek van O B van Krieken gedicht van lBikkers en Blgf u muziek van A W A Hegblom gedicht van Nicoiaas Beets Uit Hanover wordt aan net HU het volgende bericht over het spoorwegongelnk bij Kirohlengern De wagon waarin de familie Carré zat toen de treinen tegen elkaar reden werd over de goederenwagena togen den tender geschoven en daaraa over den kop langs de belling naar beneden geworpen De directeur Carré werd uit den wagen geslingerd en bekwam kneuzingen san den arm de knie en het gelaat Mevrouw Carré werd verpletterd en iras reeds overleden toen zg gevonden werd üe oudite zoon en de drie andere kinderen van den heer Carré zgn licht gewand Ken jongetje van twee jaren viel onder de bank en bleef ongedeerd Van het peraoneel zijn 17 gewonden in het iekenhttis te Hanover opgenomen Amelia Wolff it naar men vertelt daar reedt overleden Dit zesjarige mei e ia uit het waterballet bekeud als baby dis heel het publiek door haar tpol mat de groote pop vermaakte Hare moeder do danseres is ernstig gewond De tchoolrgderes Mary Grothe heef beide beenen gebroken hare kunsteuster mej Adams een been en haar kaakbeen de heer Jacques August de Domme ontving kneuzingen aan bortt en hoofd de heer Pohiman de clown uit het waterballet alt graaf van Montfort l eksnd werd geschroeid door den stoom van do locomotief Twee ballet daoseretten ontvingen ernstige wonden aan de beenen mevrouw Peninger wier echtgenoot aan den circus verbonden is brsk het acheenbeen en bezeerde zich o a het hoofd Den secretaris den heer Babe werden beide armen ontwricht ds gymnasten die deel uitmaken van de groep Carpini en eenige andere leden van het gezeUchap werden gewond Het ttalpersoneel en de mnziekanten kwamen allen vrg Het lijk van mevrouw Carré is des nachts te Hsnover aangekomen De trein was samengesteld uil een bagagewagen een rgtuig eerste en tweede kinase een rijtuig tweede klaase een rgtfiig derde klssse acht paardenwageni en negen goederenwagons waarvan de laatate gesloten Deze samenstelling doet verwachten dat de paarden waaromtrent de ontvangen berichten zwijgen er betrekkelgk goed zulien zgn afgekomen Onder de populaire pertootn in Amtterdstn be D i Hg greep haar bg de hand Sta op Zjj schudde stom het hoofd Nu boog hij zich tot isar D er om de woorden te kunnen onderscheiden Toen ik in Marienwerder was kwam ik in huis bg den handelsraad Beinlioh Sg beefden bjj het noemen van dezen naam als gevoelde zij eene lichamelijke pgn De baron werd opmerkzaam Hg had het dos goed begrepen Erika t schuld begon in dat buit Vorder zeide hg barich Zijne vrouw wat mg niet genegen nooit Zghaatte mij Verder herhaalde hij nog baracher Toon kwam op zekeren dag Westarp daar aan hu en Zg aarzelde Ik wees hep sf ik verachtte hem I Egon haalde verlicht adem Gg hebt hom afgewezen Zg knikte meermalen zgi sleepte mij verstomden Haten verachten ik weet het niet meer Toen I spoedig daarna terwijl er eeno partg wat gaf mevrouw mg haar halssnoer met brillanteo om het voor haar te bewaren Ik en toon op eens was het verdwenen Ik zou ik zou de diofegge Ik weende ilf zwoor alles te vergeefs voor het gerecht eu f Hare lippen Wordi vemslgd hoeren de heer Üscar Carré en zijne beminuelgke echtgeuoole mitichien tot de popalairste Geen wonder dat de droevige dood van de laatste in de hoofdstad groote deelneming venlagenheid bgna heelt gewekt Mevr Ososr Carré geboren Amalia Salomonska zou 31 Mei veertig jaren oud worden waarvan zij 23 jaren in een voorbeeldig gelukkigen echt met a heer Carré was verbonden Zg waa in Busland J boreo doch verloor bare ouders op zeer jeugdigen leeftyd en werd opgevoed door de ouders van haar echtgenoot in wier circus dat van den heer Wilhelm Csrré zj reedt op 12 j8rigen leeftgd een zeer bevallige en tevens geviesde rgdtter was Trouwens die groote bevalligheid wat haar ook thans als schoolrgdster eigen en niet een der geringste oorzaken van hare populariteit in Amsterdam Amalia Salomonska had by bet overlgden harer ouders geen nadere familiebetrekkingen dan een broeder dio thans directeur is van een der grootste oircutaen in Europa namelijk te Biga Kort na haar huwelijk in 1868 liquideerde de heer Wilhelm Carré zijn circus wasrmeê hg door geheel Europa vooral in Frankrijk Parys Marseille en Lyon kunttreizen had gemaakt en Oscar ging toen met zgne jeugdige ecbtgenoote en 2i van de beste tchoolpaarden een vorbintonit aan in don Holborn circua te Loodeir wuar zg i jaren met het groottte succes werkzaam wnreu Intutsohen was hun echtvereeniging door kinderen gezegend Het echtpaar heeft er elf gehad waarvan slochtt vyf 4 jongens en een meisje in t leven zijn gebleven en ook dezen zyn te Amsterdam bekend en bemind Als moeder ook won mevrouw Carré de harten van allen die haar kenden De oudste zoon Max is om zgne vele talenten vooral als schooiryder zeer gewaardeerd De heer Oscar Carré hsd behslve den fraaien circus to Amsterdam nog een groeten circus in Keulen Trouwens hg bereisde me zgn groot gezelschap dat meer dan 100 portonen en 120 paarden telde niet alleen Nederland en oen goed deel van Duittchland maar ook België en een deel van Noord Frankrgk Overal waar het gezelschap kwam was het welkom en gezien en het ongeluk dst de familie Carré getroffen beeft zal niet alleen in Nederland algemeenu deelneming wekken De speelbank te Monte Cario heeft weder oen slaohtolTer gemaakt F u bankier uitMünohen heeft heeft zich daar van het leven beroobi na er in eon enkele week ƒ 460 000 verloren te hebben De oomraissio uit de Tweode Kamer belast geweest met het onderzoek van het verslag der inspeotie over de Milit Academie gehouden naar aanleiding der bekende interpellatie van den beer Goekoop sielt in haar rapport voorop dat de indruk naar buiten van het door de inspectie commissie opgemaakte verslag in kracht zou hebben gewonnen indien met uitsluilend militaire maar ook andere autoriteiten nl op bouwkundig gebied eraan hadden meegewerkt on ook hot burgorlgk element in de commistie waren vertegenwoordigd geweett en komt dan tot do volgende conclusio Do totaal indruk verkregen bg nauwgezette overweging van hetgeen het onderzoek aan het licht bracht it verre van gunslig Men moge het bolane en den omvang der gebleken feiteu trachten te verkleinen ze trachten te vergoelgken en te verontichuldigen de feiten thant geconstateerd moeten zegt de Kamercommitsi tot ingrgpeude maatregelen aanleiding geven zal de Academie aantpraak op een goeden naam kunnen doen gelden Ue aandacht der kamer op dozen ongunttigen to r n i 8 l bereid zal Z H t mdien toesiand verbetering kan aanbrengen en telt aan de Kamer voor onder dankbetuiging voor de overieg SriT P Z Kxc een Jenden der Kamercommissie toe te relHkL v u P KadetaiUeerdo vergelijking van de verschillende hoofdpunten van het SellT u teer Goekoop mee u £ v r i toudderjaa Inderda frl T f Academie inderdaad blyk daaruit dan deWk V ï If moerbepaaldehjk von de tlaap en loortalen uit een hygiënisch oogpunt besohound gebrekkig i ygieu son vle sch en M f Sn V ot het beschikbaar U woln onverwijld beliooren ie worden genomen dat verschillend maatregelen noodig zijn in ver l de oefeniugeu betreft en de terreinen wiarop deze plaats hebben en dit in verband met de dere winter ontstane typheuse koortsen waarvan de commissie verklaart t minst genomen vreemd te aohten dat beweerd wordt dat die ziektegevallen het karakter eener lyhusepidemie niet zouden hebben aangenomen terwijl zg reden heeft om te onderstellen dat een vergelijkiug met den gezondheidstoestand in Breda zeer in het nadeel der Academie zou uitvallen dat ten aanzien van het baren het plagen van de cadetten van bet jongste studiejaar bevestigd is wat door den heer Goekoop in de Kamer werd geconstateerd en te dezen ainzien het toezicht volstrekt onvoldoende is en dat bet met orde en tnoht twoe zoo gaarne bg uitstek militaire deugden genoemd aan de Academie al bitter trturig is gesteld al is sinds September 1890 bet toezicht ook verscherpt duidelgk is het dat door beter toezicht en doeltreffender toepassing van straffen van de zijde van het gezag ook in het verledene do besproken ergerlijke handelingen hadden kunnen worden voorkomen dat de geneeskundige behandeling van de cadetten van geruststellenden aard it maar omtrent de verpleging in de ziekeninrichtingeu tekortkomingen moesten worden geconstateerd van oen gehalte dat decommisaie belet deze als van geringen aard aan te duiden zoodat er zeker geen aanleiding bestond tot de verklaring van den minister in de Kamer dat er bij do ziekenverpleging niet aan gebrek aan zorg was te denken Ten aanzien raeer bepaaldelyk van het gebeurde met den overleden cadat Stulfken blijkt uit het rapport dat de commissie onder den sterken indruk is gekomen dat tijdige bijstand aan dezen patient niet is vi rleend en dat men verzuimd heeft diens pleegmoeder te waarschuwen loen het nog tijd was dat ook niet gezorgd is dat op het ernstige oogenblik de patient buiten de omgeving van anderen werd gebracht on eindelijk dat lichamelijke kwellingen en afmattingen op het verloop der ziekte belaiigrgke invloed hebben uitgeoefend De commissie vindt in het inspectierapport de erkenning van het feit dat vah den ernstigen toestand van dien cadet voor 3 December van wego de Academie geen mededeeling werd gedaan dat het bepaalde in het reglement van de Academie niet is nageleefd en dat de voorschriften van dat reglement onvoldoende zijn zoodat zij herziening behoeven Het beroep van bedelaar uitoefenen is naar eenigen beweren eene zeer winstgevende bezigheid In de hoop de ongeloovigen van het gevaar te overtuigen dat in het geven van aalmoeieu zonder onderscheid bestaat heeft een zekere heer Paulian eene interessante weddenschap aangegaan Hij heeft zich verlionden om de leden van het liefdadigheidsgenootschap te Antwerpen voor wie hg lezingen heeft gehouden over de bedelaars vsn beroep gedurende acht dagen te onderhouden zonder een cent uit te geven Wordt bedelaars zeide hg hun neemt deel aan de bijzondere genootschappen en gg leeft rgkelgk tonder werken noch zorg noch vermoeienis De weddenschap is aangenomen en eerstdaags zal de proef worden uitgevoerd De verkleedingen zyn gereed het programma is vsstgosteld Voor den eersten dag zal men het ochteodmoal in de Grandes Carrières of a la Bouchée de pain gebruiken het middagmaal zal door middel van bons door de liefdodigheidsgenootschappen uit te reiken worden vertchaft of door onderstennings inrichtingen en volksgaarkeukens Voor den avond orden kost en logies door de verschillende siaaphuizen verzekerd van waar de gasten van den heer Paulian weer zullen vertrekken gekleed gebaad en met wat geld op zak En gedurende de geheele week zal men onder andere vormen dit leventje voortzetten en tegen don avond de goedheid der voorbygangers inroepen en aldus de porto moooaie geheel weer vullen Do heer Paulian zal ook nog van de tegenwoordigheid der leden van het Antwerpsch congres gebruik maken om eenandereproef te doen Aanstaanden Zondag zal hij gegrimeerd en gecostumeerd als een arme verlamde blinde zich aan de deurvan een der voornaamste kerken plaatsen vóór hemden gewonen blindemanshond en in de Kand betijzeren bakje Hg staat er voor in te bowyzen dathet aldus te ontvangen bedrag niet minder dan eentwintig francs zal opleveren Uet is niet de eerstemaal dat de heer Paulian zich aan die soort vanproeven wijdt Hg heeft eertijds het leven van denbedelaar onder allerlei vormen meegemaakt De bedelaar uit liefliebbery en zijne comperes konden intusschen wel eens leelijke verrassingen opdoenin hue zonderlinge onderneming Juist de bedelaars van beroep toch zijn geen katjes om zonder h andsc hoenen aan te pa kkan Buiteoiaodscb Overzicbt Da Franscha Kamer werkt ijverig voort aan de vaststelling barer a insttiande handels politiek Na de redevoering van den minister van handel den heer Jules Boche werden de algemeene beraadslagingen gesloten en ging men terstond over tot de behandeling van het eerste artikel waarin wordt vastgesteld dat er twee tarieven van invoerrechten zuUes zgn een hoog en een laag Het hoogste ii het gewone tarief maar het lage kan ook door de regeering worden toegepast en wel voor die landen welke aan Frantcha waren voordeelige voorwaarden toettaan De heer Deloncle weer er op dat het vaststellen van een tweede tarief niet constitutioneel was maar dit werd ontkend door den minister van baitenlandache zaken den hoor Kibot Jie het lage tarief verdedigde De heer Eibot wilde niet toogeven dat de regeering daardoor een harer coBstitutioneele rechten prgsgaf en hield vol dat elk ministerie ondanks het tarief bij de onderhandelingen met andere regeeringen toch hare volkomen zelfstandigheid zou behouden De heer Deloncle vond tteun bg den heer Meline De leider der protectionisten betoogde dat het recht der regeering om tractaten te sluiten wel degelgk door het vaetstellen van het laagste tarief wordt beperkt Zgns inziens ipoett de regeering zich in dit opzicht naar den Wenach der Kamer tchikken Do heer Peytral vroeg of de andere miniatert het eens waren met den heer Eibot De heer De Freycinct gaf toen een ontwykend antwoord en telde niet te kunnen verklaren dat de regeering alle handektractaton waarbij zij het noodig oordeelde in enkele oprichten van do bepalingen van het laagste tarief af te wgkeu aan de goedkeuring der Kamer zou onderwerpen Dit was echter weer niet naar den zin van den heer Méline die beweerde dat de regeering wel verplicht was wgzigingen vau het laagste tarief aan de geedkeuring der Kamer te onderwerpen Een beslissing werd nog niet genomen Het eenige resultaat dat de diicutsie opleverde was de verwerping van het voorstel om het artikel tot nader onderteek naar een bijzondere commissie te verzenden en wel met 342 tegen 162 stemmen In Engeland vergaderden verleden week twee congressen die als t ware het rusultaat zijn van die sociale ontwikkeling langs vredelievenden weg In het raadhuis van Westminster vergaderde onder presidum van George Kelley een der leiders van do tradei umoHê te Manchester hot congres van de vertegenwoordiging van den arbeid Doel van dit congres is zorg te dragen dat een grooler of kleiner aantal arbeiders zitting nemen in het huis der gemeente de graafsobaperaden en gemeenteraden Met voldoening constateerendo dat een twaalftal werklieden zitting hebben in het parlement dat een van hen zelfs in het derde ministerie Gladetone den post van pnder slaalssecretaris voor binnenlandscbo zaken bekleedde dat meer dan 200 arbeiders zgn verkozen in de vertegenwoordigde lichamen der graafschappen der boroughs der scholen en dèr openbare weldadigheid betreurende het congres t niettemin dat een wetgeving van voorrechten nog altijd de toelating van de gedelegeerden der arbeidende klassen overeenkomstig hun aantal verhindert Niet alleen blgven de mandaten der gekozenen onbezoldigd waardoor in stryd met de elementaire beginselen der democratie ieder ia uitgesloten die leeft van do opbrengst an zgn arbeid maar bovendien beloopen de kosten bij een verkiezing zelfs tot het wetiig minimum teruggebracht een zoo hoog bedrag dat tij door een bescheiden beurs niet kunnen bestreden worden Op dit punt is nog een belangrijke hervorming van het kiesrecht door Ie voeren die dan ook bovenaan op het programma der liberale partij prgkt Het tweede congres dat terzelfder tijd vergaderde was dat der coöperatie Het werd gehouden te Lincoln onder voorzitterschap van oen der jongste liberale leden van het parlement mr Acland op wien men groote verwaohtingen bouwt BIgkens de overgelegde cijfers is de verkoop en detail van de coöperatieve vereenigingen in vgf en twintig jaar van 100 tot 700 millioen fixs per jaar gestegen de verkoop in het groot gedurende dentelfden tijd van zero op 260 millioen frcs per jaar Twee groote vereenigingen betalen voor zich alleen blykens de biatste begrooting aan den kanselier der schatkist 2 750 000 frcs aan invoerrechten voor het eeno artikel ihee Het bovenstaande loont aan welk een onbegrijpelijk groot succes in Engeland de beweging had op touw gezet door de kleine onbekende groep arbeiders bekend ala de dappere pioniers van Rochdale Er is in Rusland eene Ufcaae uitgevaardigd waarbij het wonen en een beroep uitoefenen in steden alleen vergund wordt aan die Joden welke in het bezit van het stedelijke burgerrecht zgn Zg die dit recht niet verworven hebben moesten uit de steden verdreven wonlen Tevens wordt aan alle Joden vorbodec indien zij van godsdienst willen veranderen dit te doen anders dan door overgang tot de orthodoxe Grieksche belgdeni en met toestemming der