Goudsche Courant, dinsdag 26 mei 1891

1891 Woensdag 27 Mei K 4636 GOUDSGHE GOURAIH ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Oni rekeUf miimm mi zmii m mmmi i ederlandsclie Bond Haatscliappelp Belang In een op WOEi SDAG 27 JHEI a s des avonds ten ure te houden byeenkomst In het locaal Dliigentia Lange Voorhout te sGravenbage zal worden behandeld een door de Besturen van bovengenoemde Vereenlglngen geconcipeerd adres aan H N de Koningin Regentes houdende het ver2oek de coöperatie wetgeving in zoodanigen zin te willen wijzigen dat de nadeeien aan de tegenwoordige toepassing der wet verbonden in het vervolg zuilen worden opgeheven Tot deze bijeenkomst zUn uitgenoodigd alle leden van bovengenoemde vereenigingen Zij die geen uitnoodigini ontvingen doch zich In beginsel met de bedoeling van het aan te bieden adres vereenigen kunnen een toegangsbewijs verkrijgen bij den Boekhandelaar H C SUSA C IIzn Hofspui 44 en WOENSDAG 27 MEI des avonds van 6 7 uur aao het locaal Diiigentla De inzending van sdvertentiön kan gescMeden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave GOUDA 26 Mei 1S91 In de hsden gehouden vergadering van den gemeenteraad di door 16 leden werd bqgewoond afwezig waren de hh Jager en van der Garden beiden met kennisgeving de eerste wegens afwezigheid uit de gemeente de laatste om redenen van gezondheid werden vastgesteld eene nieuwe Verordening op do logementen koffiehuizen enz en eene nieuwe Verordening op de slachteryen hot keuren van slachtvee vleeich of spek on het verkoopen van vleesch of spek Voorts werd den heer D Samsom vergunning verleend op zekere voorwaarden in eenen buitenmuur van het gebouw genaamd Arti Legi eenige bindten te mogen leggen ten behoeve van het hem toebehoorende pand op de Markt wijk A No 92 en aangenomen het vroeger ingekomen voorstel van B en W tot wgziging der Oemeeote begrooting dienst 1890 liy dan Baad kwamen de volgende stukken in 1 De Bekening der dd Schatter dienst 1880 Wordt in handen gesteld eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de hh Straver Hoogenboom en van Iterson 2 Het rapport der Raadscommissie belast metbet nazien der rekening van do Volksgaarkeuken dienst 1890 Daarin wordt tot goedkeuring geadviseerd Twee missives van de Commissie van beheerder Stedelijke Gasfabriek inzendende lo de rekening der exploitatie over 1890 en 2o een voorstel tot vernieuwing van een gedeelte buizennet en aanschaffing van een nieuwen exhauster voor de kosten waarvan zg voorstelt het batig saldo van de rekeningvan 1890 te bestemmen Ter visie Een rapport van B en W op het vroeger ingekomon adres van het Bestuur der Goudsehe Synode Deze is met het rerlecnen dier toestemming niet gemakkelijk en verlangt zoowel degelijke voorbeieiding als waarborgen dat de overgang uit overtuiging voorvloeit InluMchen heeft de Natale fremfa we ler esne nieuwe grief legen de Israëlieten te herde gebracht Zy beweert dat de tentoonstelling van Fransche voortbrengselen welke te Moacou gehouden wordt g heel in handen van Joden is tengevolge van het terughouden van 1 200 000 toegangkaarten door twee rijke Israëlieten Plikof een spoorweg aannemer en Orunwald een pelterijenkoopman Het genoemde aantal toegangkaarten zou tot hunne beschikking gesteld zyn als waarborg voor door hen voorgeschoten gelden In een t St Petersburg versohenen vlugschrift wordt betoogd dat het volkomen onmogelgk is vpor de ongeveer vier en half milioen Ruisiache Joden meerendeeU neringdoenden die volgens de jongste keizerlijke besluiten hunne fortuin op het platteland moeten gaan zoeken daar middelen van bestaan te vtloden De schrijver komt daarom met een kolo nisatieplan voor den dag waarmede naar bg beweert minstens een half millioen Jo len dadelgk geholpen kunnen worden Het oord waar bij het oog op heeft strekt zich uit in het noordwesten van Arable aan do Boode zee van Akabah tot El Wyht en staat onder het gezag van Egypte dat er een echter in het minst niet Daar omziet Ër leiden een tienduizend Arabieren een nomandenleven op maar de grond is uitnemend vruchtbaar en het klimaat gezond Door middel eener Europecaohe inschrijving meent de achrgver zullen dé noodige gelden te vinden rijn en tegen de stichting van een zelfstandigen staat omler suzereiniteit van Egypte zou veronderstelt hij do Khédive geen bezwaar hebben Volgens een te Washington verschenen ofRoieel Verslag heeft Europa sedert 1820 aan de Vereenigde Stalen 13 000 000 landverhuizers toegezonden en wel 6 000 000 uit Engeland 4 500 000 uit Daitsch land en 3 600 000 uit Ierland Sedert het beg tn deler eeuw is het aantal Engelschsprekenden op de wereld alngegroeiil van 21 tot 125 millioen De consul der Vereenigde Staten ie Gibraltar meldt dat ge lurends de laatste 4 maanden niet minder dan 31 landverbuizersbooten met bestemming naar Amerika die havens passeerden In het geheel werden gedurende dien lijd 20 065 Italianen ovaixebracbt onder wie een groot aantal personen die als immigranten voor Amerika zeer oDgewenscht moeten geacht worden De consul deelt mede dat Qog meer transporten uit Italië in aantocht zijn en sommige streken van Zuid Italie tengevolge van de emigratie bgna geheel zijn ontvolkt wat de mannen betreft PETROLEUM XOTEEKII GEt van de Makelaars Caotzlaar Scb lkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loeo Tankfust 7 40 Geïmporteerd fost ƒ 7 55 September 7 55 October 7 60 Xovember 7 63 en December levering 7 70 uurfrerlijke Stand Haastrecht GEBOBEN JiD Dirk ouden C Honiiaap en i SpekSDijder Dirkje Cornelia oaders fi de lange en t via der Gnit ONDERTROCWO B Sterk es M Spek C Groeiewoad CD Strs ef GETROUWD W J dmd en J M Sim VliSt GEBORE Vs Jinn cndm i ïcbrp A Verboer ADVERTENTISN Voor de vele blgken Tan deelneming zoo van buiten als binnen de stad betoond tgdens de ziekte en na het orerlgden van onzen onyergeteiyken Echtgenoot Vader Behuwd huwden Grootvader den Heer W T BLOM in leven stalhouder betnigea wg door deze onzeSi recht hartelgken dank Wed W T BLOM geb Boers KiNDBEKX en Klei kindeeex Gouda Mei 1891 De zaak zal vnorloopig worden voortgezet A D V E rTÊNTTeN in Me Binnen en BuitenlandBche Couranten worden dadelijk opgezonden door het AdvertenticBurfe n van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Onzen hartelgken dank aan allen zoowel in als buiten deze gemeente die belangstelling toonden bg gelegenheid onzer 12 JA JARIGE ECHTVBRBENIGING L J LINTHORST G E LINTHORST VAS DKB KltllV Rijmatenooude 23 Mei 1891 £ ene fatsoenlijke DIEI STBODË biedt zich aan voor NOODHULP of voor VAST als KEUKENMEID of MEID ALLEEN Adres aan het Bureau dezer Courant JEeltknobbeU HoornyHeg Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tjjd geheel Terwflderd zouder de minste pjjn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prija per flacon met penseel 80 cta Alléén ecla ba B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A t TüIJLL 2eer ITetteGesteandrukte mEAASTJSS worden GELEVERD door A BRIi R5IAi en Zn OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qusliteit ZWltSerSChO Horloges alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges ran af lo Zilveren Heeren 10 Gouden Dames n 17 Gouden Heeren 25 Ëene van de beste Inriohtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vgï jaar Passage 12 Rotterdam B J A VAN DUK AAITEESTEDIITG DIJKGRAAF en HEEMRADEN van des Polder Bloemendaal zullen den 6 JUNI 1891 des Toormiddags ten elf ure in de cKomkiü te Gouda bg enkele inschrgriug AANBE STEDEN Het doen van eenige herstellingen aan de waterkeering van en Polder langs de rivier de GouweHet Bestek ligt in bovengenoemd lokaal bj den Heer KAHLE ter lezing De biljetten in te leveren den 6 Joni voornoemd voor des morgens tien ure Algemeen erkend als het MONDWATER der wereld II 40jarige roem I Monden Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesoh onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zek voorkomen en genezon door liet dagelijks gebruikvan het echte K K Hof Tandarts T m t ft T T o Anatherln Jjr rWrr 5 mondwater in aanmerkelijk vergroote flesscbon voor O cents 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr FOPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s TandploBheersel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen elke huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Veuus zeep en Zonnebloenien xi9 POrP s ekristalllseerde en Transpart I Glycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen weft ook een verwonderlijken witten tint te weeg brenge Hir De namaaksels van Anatlierin HundwatCr verwoesten de tanden binnen korten tijd 99 Dr J O POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Oe uitgare dezer Coarant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon es Feestdagen Oe prgs per drie maanden ii 1 26 1 fntncoper post 1 70 f ilzonderlgke Nonunera VIJF CENTEN BINNENLAND zwemclub om aanstelling van een speoialen onderwijzer in het zwemmen B en W stellen voor daarop afmetend te beschikken wijl de gelegenheid om zwemmen te leeren op de zwemschool in voldoende mate bestaat Ter visie 6 Een voorstel van B en W om op een verzoek van J van det Hoeven m een woonhuis tebouwen in de Korte Akkeren aftoytend te beschikken Ter visie Een voorstel van B en W tot herzieningvan de instruotie van den k rffleest r voor hetvleesch en de visoh Ter visie Een adres viio de Wed Qnvesteün geb van Leeuwen verzoekende een jsipjjksobe toelage wqlhaar man 34 jaar als stadswerker in dienst dergemeente werkzaam was B eo W stellen voorhierop afwqzeqd te beschikken Ter visie 8 Een adres der Directie vu de IJsselatoomwegmaataehapplj kennis gevende dtt de hh Vas Visser te Amsterdam en Van der Ouderaaulen te s Hage voor een lijn Schoonhoven Gtlnd pemeenschappelgk gebmik aanvroegro van do rails vA tie Haiwtrechtaofae brug tot aan het Btation frGouda met verlegging van den weg door de Boelekade en verzoekende dat de Baad lo in beginsel daaraan z jn goedkeuring verleene en 2o eenigszins in de kosten daarvan tegemoet kome In handen van B en W om bericht eu raad 9 Een adres van de hh Vas Visser te Amsterdam en Van der Oudermeulen te s Hnge verzoekende vergunning tot aanleg en exploitatie van sub 8o genoemde lijn en tegemoetkoming in de kosten In handen van B en W om bericht en raad 10 Adressen van W K Schnling C Versohut enJ M de Weger verzoekende benoemd te wordentot noodhulplijkdrager Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering FEVILtETODI ® 1 SIM ® zelfs de verdenking die Egon omtrent hare trouw gekoesterd bad en daarmede ook den man die deze had opgewekt IT En vroeg de vrijheer bijna ademloos van angst voor hetgeen nu nog volgen zoude nik had het niet weggenomen I schreeuwde ze plotseling en hare handen zonken van haar gelaat af hetwelk nu door tranen overstroomd werd Maar men schonk mg geen geloof Men bracht mij voor den rechter van instructie en zijsprong wanhopig op liet mij vrij wegens gebrek aan bewgs en toch aU diefeege gebrandmerkt GgP niet mogelgk Mij trad doodsbleek terug Erika s geheim zoolang met smart en angst bewaard vloeide nu in en stroom van woorden en snikken van hare lippen Het was haar nu alles onverschillig slechts den drukkenden last van zich afwerpen tot eiken prijs dat wilde zg Konder de gevolgen van deze treurige bekentenis te berekenen gaf zg zich geheel aan bet Mvrijdend gevoel over om do jarenlang verduurde angst op eenmaal van zich af te werpen zooals een koortszieke de martelende droomen Vergeten wa Met hare handen tegen de hevig kloppende borst gedrukt sprak ze en deed ze haar bekentenis ledere ook de kleinste omstandigheid deelde ze den doodelijk verschrikten Egon mede niets bleef hem verborgen van haar gevoel van vortwgfeling van den machteloozeh strgd tegen het onverbiddelijke geweld Van het eene oogenbhk af waarop zij bet juweelan kruis bewonderend in de hand had gehquden en bij het roepen van hare meesteres haastig in haar zak had gestoken om het haar later weer ter hand te stellen tot op het vreeselgk oogenblik dat ze nog in het volle gezelschap het sieraad tevergeefs bg zich zocht en niet vond toen de verbaasde blikken der aanwezigen en de triomfoerende vgandige blik van de vrouw van den handelsraad vernietigend op haar rustten en de gebaren van Westarp haar bijna van hare bezinning beroofden terwijl schaamte en ontroering hare tong hadden doen verlammen dat alles ontrolde zg voor de oogen van haar echtgenoot in zulk een aangrijpend beeld van het vroeselijk voorval dat de vrgheer tusschen fcorn en medelijden wankelde en geen enkel woord kon vinden om te antwoorden Ook toen nog toen zo uitgeput zweeg en smeekend naar hem opzag kwam hg haar niet te hulp in haar angst Haar smartelgke uitroep ik ben slechts schuldig in datgene wat ik uit lietde voor ADVEBTENTIEN worden geplaaM ran 1 5 regela i 50 Centen ledeia i meer 10 Centen GE 00 TE LETTIBI worden berekend naar plaatimimta Borendien worden alle Adrertentien gratia opgenomen in het iDVEBTENTIEBLAJ t welk des Maandags rerschjni 11 Een adres van A J Braams te Botterdam verzoekende benoemd te worden tot Keurmeestervoor het vleesch en de visch Aangenomen voor kennisgeving 12 Eene missive van den Sohuttersraad verzoekende vergunning tot het verkobpen van oude kleedingstukken Wordt verleend Door den Voorzitter werd medegedeeld dat het kohier der pi dir belasting op de inkomsten door Gedeputeerde Staten was goedgekeurd en ter invordering gesteld in handen van den gemeente ontvanger Benoemd werden tot lo Geneesheer voor het Hoffmans Resticht de heer H J de Voogt met algemeene stemmen 2o Tweede Keurmeester van het vleesch tevens belast met de keuring van de visoh P Homes met 8 st terwijl Molenaar 4 Spoor 2 en de Vries 1 st op zich vereenigden Vervolgens werd de stembureaux benoemd voor de verkiezing van een Lid van de Tweede Kamer der StatenGBnoraal In het Hoofdbureau waarvan de burgemeester Voorzitter is werden benoemd tot leden de hh C C H Prince en H Jager tot plaatsvervangende leden de hh G A Oudijk en A van Veen In het tweede Bureau werd benoemd tot Voorzitter de heer G Straver en tot zijn plaatsvervanger de heer J M Noothoven van Gaor Tot leden de hh D G van Vreumingen en C G van der Post tot plaatsvervangende leden de hh H G Hoefhamer en Dr H IJasel do Schepper Alvorens de vergadering gesloten werd vroeg de heer IJssel de Schepper vergunning tot het DageIpsoh Bestuur eene interpellatie te richten Deze verkregen hebbende zeide spr dat deze betrekking had op de Tweede Burgerschool voor meisjes Spr vond aanleiding daartoe in hef 13 Januari jl genomen Baadsbesluit tot tijdelijke uitbreiding van hot pei u misdeed deed hem uit zgn verdooving opschrikken Dit liefde voor mg vroeg hij dof üit zelfzucht i Zg greep zijne hand Ik kon u m et verhezen Ik wilde gelukkig zgn 1 Waart ge gelukkigf vroeg hg onbarmhartig Neen I Dus uw geweten sprak luider dan uw hart ifZoudt ge aanzoek om mij gedaan hebben wanneer ik u toenmaals alles bekend had vroeg ia zacht terwijl een gloeiende b os van schaamte haar gelaat overtoog Hij wendde zich vao haar af zijn gevoel van eer was te diep gekrenkt hij kon het niet overwinnen Egon eene schuld uit liefde Nietswaardiee mompelde flij toornig watgaf u het recht ragn blind vortrouwon te hoonen met mijn eer te spelen Waart ge oprecht geweest en ware uwo onschuld aan den diefetal mij gebleken voor de gehoela werold zou ik u verdedigd hebben En al was L fs raijne liefde niet sterk genoeg geweest om mijne trotschheid en een natuurlijk vooroordeel te overwinnen hoe hoog zou ik u nietgeschat hebben juiM ter wille van deze oprechtheid Voor mg hebt ge verborgen gehouden watieder Marienwerder u verwijten kan En gjj meendet dat dit dunne weefsel altijd zou kunnen duren fHet eerste toeval ocheurde het vaneen en wat ik uin dat TartrouweKj uur van onze reriovii