Goudsche Courant, woensdag 27 mei 1891

toneel aan die school in rerband met de uitbreiding TU het aantal leerlokalen Dat besluit genomen op voorstel van B en W in welk voorstel als meening der Sohoolocmmiasie werd medegedeeld dat da op die school heersohends toestand onko dbaar was geschiedde in afwachting van eerlang ia te zenden Toontallen tot reorganisatie dier school BIgkens het verslag der Schoolcommissie over den toestand van het Lager Onderwqa in deze gemeente z jnophetlaatslvau het vorige jaar plannen ingediend tot verbouwing der obool die aan vele bezwaren zouden tegemoet komen Spr wenscht met het oog op den a s nieuwen cursus san B en W de vraag te stellen Hoe ver zgn B en W met de plannen tot reorganisatie en erbouwing der 2e Burgerschool voor meisjes gevorderd P En kunnen dienaangaande spoedig voorstellen door den Kiad worden tegemoet gezien De Voorzitter gaf te kennen dat hy alvorens op die vragen ta antwoorden met de boide Wethouders moest raadplegen daar de interpellatie gericht was tot het Collegia van B en W zoodat eerst in eene volgende vergadering die vragen konden worden beantwoord De heer IJssel de Schepper meende te mogen veronderstellen dat daar de voorstellen van de Schoolcommissie reeds hut vorige jaar bij B en W waren ingekomen deze bij genoemd Gollegie al reeds een pnnt van bespreking zouden hebben nitgomaakt De Voorzitter antwoordde dat als de heer IJssel de Schepper vooraf het onderwerp zijner interpellatie aan spr had medegedeeld hq de beide Wethouders vooraf had kunnen raadplegen Thans stelde hg voor het antwoord in de eerstvolgende vergadering te geven De Baad vereenigde zich daarmede In de gisterenavond gehouden vergadering van leden dor Sociëteit Ons Genoegen werden de aftredende Commissarissen de hb A van Veen en W Begeer herkozen terwijl in de vacature ontstaan door het vertrek uit deze Gemeente van den heer J C IJsselstyn na verscheidene stemmingen tot Commissaris werd gekozen de heer C G van der Post die staande da vergadering de benoeming aanvaardde Gisteren middag ten ongeveer half vier aur werd aan de werklieden die bezig zijn de onlangs afgebrande boerenhofstede in het Beijersche weder op te bouwen toegeroepen dat er een persoon in het water lag Zy begaven zich ijlings daarheen en haalden bedoelden persoon zekeren Jan Nos uit het water verscheidene der werklieden waren van meening dat het leven er uit was doch een van hen K van den Berg uit Gouda beproefde op hem de middelen voorgeschreven door de maatschappy tot redding van drenkelingen en het gelukte hem na mim 3 kwartier weder eenige teekenon van leven bg den drenkeling op te wekken die aldus van een wissen dood gered is geworden De Inspectie over de verlofgangers in het 19e kanton gemeenten Cappelle a d IJsel Nienwerkerk a d IJsel Bleiswijk Moercapetle en Zevenhuizen zal worden gehouden in laatstgenoemde gemeente op Vrijdag 12 Juni s morgens S uur Per mailboot iVnu Renirii kwaaien dezer dagen van Londen onder geleide te Vlissingen aan 129 kistjes inhoudende goud in staven eu platen ver Mi Hg kon niet verder gaan wendde zich af en ver1 liet de kamer l e volgende morgen bleek met heldere zonneschijn aan te vangen toen de vrijheor na een alapeloozen nacht zgn venster opende Door de koelheid van don nacht geheel opgefrischt prijkten de bloembedden met hun voelkieurige pracht door schitterende parelen van de morgendauw als bestrooid Fijne witte berfstdraden hingen van de eene struik naar da andere van boom tot boom an bedekten de glanzend groene bladerer als met een sluier Diepe rust hearschte nog over alles Egon beschouwde zijne schoone bezitting zonderer een enkele gedachte aan te wgden Met onverminderde kracht woelde en streed het in zijn binnenste Hij kon Erika niet vrij spreken van deschuld van opzettelijke misleiding en dit laatstedeed hem zich zelf verachten hij kon een lichtentwijftil niet onderdrukken of zij toch niet door armoede of gdelheid verleid het ktoinood op onrechtmatige wijze genomen had Steeds weder en weder moest hij zich afvragen Wat zal daarvan worden Zonder dat hij een antwoord kon vinden Vluchtig kwam da gedachte bij hem op of hij Erika s zaak nog eenmaal door het gerecht zou laten onderzoeken Maar zijn eigen twijfel deed hem even spoedig van dit voornemen afzien ais de overtuiging dat hij toch geen beter gevolg zou kunnen verwach tegenvoordigsnd e a waarde van 12 millioen gulden Ver aansluitende mailtrein van 7 18 werd deze zending onder begeleiding van 3 marechaussees en beambten der maataohapplj Zetland naar Petersburg venonden Te Leidan is Zaterdag de 87ste vergadering gehouden van de Gewestelijke Veroenigiiig Zuid Holland van het Nedarlaudscb Onderwgzersgenootsohap onder voorzitterschap van den Heer J A t Dgk De vergadering word bggewoond door den inspecteur in do 2e inspectie den Heer J C Fabius Tot de huishoudelijke werkzaambeden behoorde het benoemen van twee afgevaardigden ter algemeene vergadering de heeren N Brouwer en G Japikse en het besluit om de volgende gewestelgko vergadering te Rotterdam te bonden waarna tot loden van het gewestelijk bestuur voor 5 jaren werden benoemd de heeren J J Schreuder B J Kortmutder J Borst en N J Cramer te Botterdam J C Sander ta Schiedam H J W Huber te Gouda en A J Labberton te Alblaasorwaardt Onder de onderwerpen welke vervolgens besproken werden behoorde allereerst het volgende Onderwijs in het natuurteekenen volgens de methode van den Heer Nieuwenhuis leeraar in het teekenen te Leiilen hetwelk door den Heer J M Prius hoofd eoner openb school te s Gravenhage werd ingeleid die de grondbeginselen uiteen zette en aantoonde door welke oefeningen de leerlingen op een plat vlak kunnen weergeven wat zg op het oogeublik zieta Met een enkel woord werd gewezen op het wel ïrat al te werktuigelgke dezer methode waarop da Heer Prins antwoordde dat zij uitsluitend op waarneming gegrond is op nauwkeurig zien van de geprojecteerde richting der Ignen Daarna sprak de HeerJ Ligthart van s Gravenhage over Pax Humanitate en beatreed de bewering dat die vereenigiag uitsluitend tegen don oorlog zou gericht zgn Zij wil veeleer aan het onderwgs een richting geven om de eischen der ze lelijkheid meer tot hun recht te doen komen Gebrek aan internationale samenwerking belemmert de nationale opvoeding De volkareu moeten onderling de wetten van reohtvaardigbnd en liefde beoefenen want er beslaat geen tweeërlei zedeleer Pai Kiimanitate wil broederliefde geen broedarhaat op aarde bevorderen zooals Julius de 6eyter de beginselen der vereeniging weerfnf Op bet gebied der opvoeding kan internationaal veel goeds tot stand worden gebracht zoo bg voorbeeld dodr congressen Het streven der veretfoiging ia een internationalen bond te stichten als 9 11 v4n Opvaadisg om de Bagearingen van advi t dienen over hetgeen waarover a Ieu bet eens ziju maar dat nog slechts in practgk wordt gebracht Spreker eindigde met do stelling aan te bevelen Op het gebied van apvoe ling inzonderheid der scboolopvoeding ia internationale samenwerking noodzakelijk en noodig Na eenige discuMÏa werd besloten de stelling van den spreker als acne motie voorgesteld niet in stemming te brongen omdat da afdeelingen daarover niet vooraf waren gehoord Het 3e punt der agenda bleef wegens het vergevorderde uur buiten bespreking Een gezellig samenzgn besloot deze bgeeokomst Officieel wordt thans gameid dat de Keizer en da ten Waar zou hg bewgzen vinden voor hare onschuld Bij zijn groot verdriet was het eene veriichting dat bij zgii toorn en verontwaardiging althans tegen Wastarp den vrijen loop kon laten togen hem die het gewaagd had de eer van zijn huis aan te tasten De vrijheer schelde Verzoek mgnheer van Gseden bg g te willen komen De bediende verflwaaSt Dadelijk daarna werd de zware aenigszins slepende tred van dan Hollander op do gang gehoord zgne welgedane gestalte verscheen in de deuropening Gij verlangt mij te spreken Da baron trad hem te gemoet en bood hem zgue beide handen Mijn vriend neem plaats En wil wat ik n ga mededeelen aanhooren zonder opheldering te vragen Ik heb bet voornemen met aen eerloozen schurk I een tweegevecht aan te gaan hg heet Westarp I Het opena goedmoedige gezicht van den beer van i Geeden teekende de prootste verrassing Zijne blauwe I oogen sloten zich van spijt on ergernis Ik begrijp het zaida hg langzaam Van I Westarp behoorde niet tot ons gezelschap Hij kwam bij toeval daarbij Qg moet dat niet vergeten Op dit oogenblik hoorde men het wegrollen van een rijtuig Even daarna klopte iemand aan de deur Binnen I Mr Elton trad aarzelend binnen Op het zien Keizerin van Duitschland voornemens zgn een der laatste dagen van Juni of den eersten Juli een bezoek te brengen san H M de Koningin regentes en dat H M da Koningin regentes bepaald heefï dat Hoogstdezalve Hunne Keizerlgka Migesteiten te Amsterdam wenscht te ontvangen Het verbigf zal vermoedelgk twee of drie dagen duren Uit Hanover wordt gameid dat gisteren in het bgzgn eener ontzaglgke menigte de begrafenis van mevrouw Carré plaats heeft gehad Er warou verscheidene directeuren van groote paardenspelleo uit het buitenland aanwezig o a die van het Parijsche Hippodrome Het lijk was in de kapel van hst Strangriedor kerkhof tentoongestold en is daar voorloopig bijgezet om later naar Amsterdam vervoerd te worden De heer Carré die aan bet hoofd gewond is ging met moeite achter de Igkkist ondersteund door zgue vrienden de gewezen directeuren Basch en MaUini De predikant dr Heimer hield eene treffende Igkrede Door een mannonkwartet werd een lied gezongen en door de militaire muziek der artillerie een treurmarsoh gespeeld De kist was prachtig met bloemen en kransen versierd Vergezeld van zyne jongste dochter en van zgna drie zonen dia allen bij het ongeluk verwond zijn en het verband nog droegen knielde de diep bedroefde vader bjj de groeve nader Het was en alleraandoenlijkst tafereel Uit Amsterdalta schrgft men aan bet ütr Dagblai Ai 24 Mei Onder een frissche milde ja overvloedige regenbui togen van varschillande kanten der stad in groote groepen de algemeene kies en stemrechten in de beste orde naar het ruime terrein achter hat Bijksmuieum Stoombooten en spoorwegen haddai van vele zgden des lands deputatie augebraeht dia allen zich langs verschillende v en naar de zelfde plaats begaven en zoo aan da ingezetenen der hoofdstad kenbaar maakten dat er Werkelgk iels gebeurde vandaag Een van dia groepen volgde ik van af bet Caatraalatation tot den Oam maar daar raakte ik haar kwgt door een enorm langen stoet die uit d Kalverstraat komende mg medeslaupte door d Spuistraat den Jordaan door langs de Gedempt Bozungracht de Lgnbaansgracht Leidsche Kade en Stadhouderskade naar achter het Museum waar d betaling van een dubbeltje entree aan een smaUm ingang wel aenig oponthoud veroorzaakte Daar aangekomen hield de regen plotseling op en kwaa de zou haar vriendalgka stralen werpen opeen groot aantal meest roodgekleurde banieren waarmede dl wedrentribuoe van onder tot boven was getooU Op dit ruime veld dat door den regen niet n doorweekt was als men gevreesd had zag het ar toen recht levendig uit Van verschillende gd stroomden optochten toe die nset ontplooide banietlB wat in de stad verboden wa voor de tribnw kivamen terwijl bgna allen het stemrecbtslied aa hieven Doe open da stembus Het volk staat ar voor En gauw of de boel gaat kapot Op de tribune verdringen zich mannen en vrou n bgna allen met roode lintjes geto $id enkele auB nen zag men zelfs met rood katoenen petten ai uit vier orkesten op verschillende plaatsen opgasUgen klonken de opwekkende tonen der muziek van dan heer van Geeden wilde hg tarugkeenm maar de vrgheer wenkte hem en verzocht hem te big ven De heer van Geeden is mijn vertrouwde in deit zaak ik verzoek u dus u van uwe opdracht t kwijten De heer v Westarp begon Elton mat vesl aanaling gevoelt zich door uwe bonding van gisteravond in zijn eergevoel gekrenkt en beleedigd as verwacht dat ge da boleedigiug zult terugnemen of Ik moet u verzoeken het verdere met den haarvan Geeden te willen afmaken I viel de baron bsBbleek van opgewondenheid in do rede en verliathet vertrek 1 Des namiddags nam mr Elton van de overig i heeren afscheid en den volgenden morgen in o vroegte reed de vrijheer door van Geeden vergezeld naar het uaastbijzgnde station waarachter zich t0 uitgestrekt boscb evond Noch Elton noch van Geeden was het vergun geweest Erika bg het afscheid te mogen zien was ongesteld en bleef voortdurend in bare ksmaf Zelfs aan hare dochtertjes was het verboden bij haar te komen Da baron had na rijp beraad het besluit genome vooreerst elke aanraking mot zgne vrouw te varraijdeBi totdat hij do onbeschaamdheid van Westarp zou gatuchtigd hebben Jfordt vervolgd Domela Nieuwenhuis Fortugn Van der Goes Penning Schroder en anderen zaten middelerwgl ip gezelligen kout op de tribune bijeen en verheugen zich bigkbaar in bet succes dat hunne op touw gezette betooging had Duizenden waren er veraenigd hoavalen durf ik jjiet zeggen want het terrein is zoo groot en de groepen waren zoo verspreid dat ik mij niet aan taxeeren durf wagen Doch een heer die ook een zeer gvorig voorstander scheen te zgn verzekerde mü op mgne opmerking betreffende het aantal aanwezigen dat er zeker nog wel tienmaal zooveel niet op het terrein waren die toch in hun hart voor algemeen kiosifecht waren gestemd Ik beloofde hem dat ik bet geloofde en haastte mij weg opgeroepen door het gelui eener klok op de tribune en bet geroep van stilte Daar gekomen sloeg een gveraar zoo geweldig met den klepel tegen een heldere klok dat deze barstte en verder slechts aen schor geluid deed booren wat mij een niet zeer gunstig zinneobeeld scheen voor de luidroepende stemmen die thans om algemeen kiesrecht schreeuwen Haar da gebarsten klok riep ook de manschen bgeen eu spoedig stond de heer Van der Goes op een verhevenheid om de aanwezigen het welkom toe te roepen te verklaren dat de vlag waaronder men hier bgean was niet rood was als een telken dat men een bloedige revolutie verlangde maar als een herinnering aan het vele bloed dat er nog dagelijks op bet industrieel arbeidsveld wordt gestort en aan het bloed dat velen veil hebben voor de oplossing der arbaidsquaestie Dank betuigde spreker aan de eigenaars van het terrein da sportclub en de Olympiavereeniging die dit voor deze ge leganheid kosteloos beschikbaar badden gesteld Meester Gerhard zooals da aanwezige kinderen hem noemden want die waren er ook scheen evenals da beer van der Gbes het aantal opgokomenan niet zoo bijster groot te vinden maar troostte ons met da gedachte dat daarbuiten vooral in het buitenland nog tienduizenden geestverwanten waren Toen kwam er een man met een cornet a piston en aan verlegen gezicht en blies een signaal waarop de menigte zich verspreidde over de acht spreekgestoelten die hier en daar waren opgeslagen en Mar verschillende sprekers het woord voerden Het lust mg niet u den oudbakken kost te herhalen die daar opgodischt werd Domela Nieuwenhuis vond natuurlgk den meestan toeloop en dien kon ik daardoor hot minst goed verstaan Een zekeren beer Vlieger hoorde ik vergelgkingan maken tussehen de vertegenwoordigsters tan hot oonstitutioueela koningschap dia a s Dinsdag onze stad komen bezoeken en de poppeotentoonstelling die op dienzelfden dag in t Paleis voor Volksvlgt geopend wordt Van Zinderen Bakker Rot van der Goea Portuyn en zooveel anderen meer waren op hun gewone wgze aan den gang en vonden natuurlgk ontzaglijk veel bgval behalve van ben die bigkbaar alleen uit nieuwsgierigheid waren gekomen en telkens uit de drommen toehoorders zich al pruttelend verwgdarden Tot op het oogenblik dat ik vertrok heersobte overal de volmaaktste orde en liet het zich ook niet aanzien dat dia later zou worden verstoord De politie waarop natuurlgk hier en daar ook weer bat noodige werd afgegeven was onzichtbaar en dit z I wel geen kwaad gadaau hebban Van geestdrift dia tot buitansporigheid zou kunnen overslaan was overigens geen i poar En waar de heer van dar Goes sprak van een machtsvertoon door het volk heden geleverd daar scheen mg dit vertoon nog al erg kalm Behalve van tgd tot tgd een kiesreohtzingend troepje zou men aar aan aen plechtige begrafenis dan aan een trinmfof ander feest der voorstanders van algameeu stemrecht hebben gedacht Met andere woorden het was er nog al vervelend Het is waar dat bet voorjaar de bloemrgke lente zich beeft laten wachten maar men moet ook bekennen dat juist wat de bloemen betreft men met ieder jaar minder op de lente wacht Da bloem toch is langzamerhand eene levensbehoefte gewordem en voor wie zich maar eenige weelde veroorloven kan bloeit de lente al in jannari Witte saringen on paarse viooltjes van Nice maréchal Niels en azalea s roode anthuriums witte leliën van dalan en sperae s men ziet ze reeds sinds maanden De meeste van hier komen uit het zuiden en worden ook daar alleen door forcaeren en trekken verkragen Een interessante cultuur is die van de seringen Het forcaeren verschilt daarin van het gewone trekken dat door het laatste alleen het bloeien der plant wat vervroegd wordt terwijl het foroeeren oen heftig plotseling dwingen is waardoor de plant meestal na den bloei sterft Het foroeoron is uitgevonden in het begin dezer eeuw waardoor een zekoro Nathieu kweeker te Belleville bet oude saringenland Tegenwoordig wordt het voor Frankrijk het meest ia praktgk gebracht te Titry sur Seine waar 260 hectaren alleen met saringen voor het forceeren bedekt zgn Het forcaeren geschiedt alleen tussehen het vgfde an achtsta jaar man gebruikt er dus ieder jaar slechts een zesde van den voorraad 43 hectaren voor die een millioen planten voor het forceeren leveren Het is de geheel gewone roodpaarse sering die er voor gebruikt wordt In den herfst neemt men den struik uit den grond de knoppen ziju don nog in bun allereersten staat en men plant hem over in warme rijke aarde Eerst als hg daar een tijd in gestaan heeft komt hg in de speciale forceerserre nadat men hem zorgvuldig gesnoeid beeft en van alle ovortolligheden alle takjes die geeno bloem schijnen te zullen geven beeft ontdaan Dan volgt een work van ieder uur onder de schuine ruit gegradueerd warmen en daarna verzadigen met vocht temperen of zelfs uitsluiten van licht afsluiten van tocht en canaliseeren zoo krijgt men in 20 a ijO dagen den geheelen boom in bloei Daarna laat meu hem gewoonlijk aan zijn lot over bg is niets meer waard Gewoonlgk zijn de serres voor het forceeren van de seringen geheel donker omdat witte seringen voor fijner doorgaan en men dus van de paarse maar liefst witte maakt maar men laat weleens uit caprice eenige bloemen een tintje paars eenige anderen een weinig meer kleur krijgen Stroomaiten met strepen of gaten erin geven aardige elfecten van genuanoeer le trossen Da vernuftige tuiniers die van sparen en bewaren weten zorgen wel dat zg niet al hun planten tegoIgk in bloei hebben Seringen leveren als niemand ze meer heeft is veel voordeeliger Zg kunnen ze niet later dan in den herfst uit den grond nemen maar zij laten dan eenige waarvan zg later bloom willen hebben gedurende een veertien dagen zooveel armoede Igden dat de plant letterlijk mishandelt en wel anderhalve maand er mee achteruit gezet wordt soms overleeft zg bet niet maar anders is het een voordeel Witte seringen zijn dus vrg eenvoudig to krijgen rose seringen eischen een wat langer behandeling en zgn onzekerder Perzische seringen en Charles X kan men in het geheel niet foroeeren Een veel eenvoudiger procédé wordt door eenige tuiniertjes in praktgk gebracht in de kassen die zg warmen graven ze een gat een meter diep en leggen er wat saringen in door elkaar in het donker zonder ze zelfs mat de wartels in de aarde te steken Soms komt er niets van t ne0ht en dan is er niet veel verloren loms geeft da ltlishBndelde plant daar in de gevangenschap nog bloemen deze zgn dan ook wit en brengen dan een goeden prijs op Ook rozen forceert men maar slechts enkele soorten leenen zich er toe Lelién van dalen daarentegen hebben zoo weinig voedsel noodig dat zij in mos kunnen gekweekt worden da droge stekken worden uit Erfurt naar Pargs en Neuiily gezonden en daar van October lot April gekweekt Cyclamens daarentegen hebben achttien maanden noodig de roseda geen drie maanden Het is intusschan niet enkel Pargs dat zooveel bloemen noodig heeft en in zijn buurt kan vinden ook Berign gebruikt massa s an ontvangt bet meeste uit Silezié lederen morgen worden een aantal waggons unkel met lelién van dalen aangebracht ledere waggon bevat 30 manden iedere mand 300 ruikertjes ieder ruikertja of bundellja 100 stengels Een bosje van 10 stangeltjes wordt voor 10 pfenning verkocht de waggon bevat dus voor 9000 mark De SileziBcbe leliënvan daleu zijn van zulk een goede qualiteit dat de aanvoer dezer bloem uit de Riviera gebaal opgeboudan beeft en Men ze zelfs gelgk wij vermeldden ter verdere kweekiog aan de Pargsobe tuiniers levert Jmfterdammer Voor de rechtbank te Arnhem werd Donderdag eene voor Wageningen hoogst belangrgke zaak behandeld de gilden betreffende Do eischeresse Brandje Vermeer vraagt van de gilderaeesters gedaagden o a ƒ 4 per week als onderstand Voor da eischeresse trad op mr W Reilingh te Wageningen die aantoonde dat Brandje Vermeer wegens hare afstamming wel degelijk racht had op ondersteuning van da gilden hare voorvaderen toch behoorden tot de grootburgeren of zijn zelfs gildemeesters geweest Verder trachtte hg aan te toonan dat gildameesters werkelgk verplicht zijn te ge en wanneer de kas dit toelaat Voor de gildemeesters trad op mr C de Keropenaer dn er op wees dat da gilden te Wageningen aeno stichttug ijn van particuliere personen die ten doel had liefdad tjhf d uit te oefenati Het isstrgdig met het denkbeeld Ji ladi hrf j dat men van particuliere personen kan jisblieBj zooals hier geschiedt Uit eene vraag vui en ps t ent dor rechtbank bleek dat het bestuialdijs 4 gilden te Wageningen zelfs aan het gemeentobeatuur geen rekening en verantwoording doet Aangezien velen in hetzelfde geval verkeercn als Braudj Vermeer wordt de uitspraak van de rechtbank met verlangen tegemoetgezien BaiteDlaodscb Overzicht De beschermde itndbouw die nog altoos meer beschermd wil zijn beeft in de Franseba Kamer eene veer laten vallen Het recht op da tarwe en het meel is tgdelijk verminderd Wel riep de heer MUochau de meewarigheid der Kamer in voor den zoo hulpbehoevenden landbouw wel ook trachtte hg haar schrik aan te jagen door da voorspiegeling van de miUiooueu die in den zak der buiienlandsche importeurs zouden vlouien indien het voorstel door den heer Viger ingediend mocht aangeuomen worden Maar hat schrikbeeld bleef zon ier uitwerking en Kamer was ditmaal niet in eene stemming van meewarigheid jegens de landbouwers daarentegen wel in eene jegens de verbruikers die ten gevolge van den verhoogden prijs vau bet graan gepaard aan het ongunstige vooruitzicht van den oogst grootelijks behoefte hebben aan invoer van vreemd graan en meel Daarbg kwam dal de minister van landbouw hoewel blijkbaar schoorvoetend het voorstel verdedigde en niet zouder er bij te voegen dat men laler als de omstandigheden het verooiloveii tot de staatkunde van bescherming van den landbouw zal terugkeoren Gelijk gezegd het voorstel werd goedgekeurd met 349 stemmen tegen tegen 136 Het recht op de tarwe zal mitsdien verminderd worden van 6 fr zooals bet bg de wet van 29 Maart 1887 vastgesteld werd tot 3 fr en dat op hot meel van 8 tot 6 fr to beginnen met 1 Augustus om den 1 Juni van bet volgende jaar te eindigen Uit Lissabon wordt gemeld dat do Engelsche tekst der Zambesi conventio weder met zooveel fouten en zoo slordig in het Portugeeach vertaald is dat zg gelijk de vorige dikwerf onverstaanbaar is De Regeering zag daarom zich genoopt telegraphischo ophelderingen te Londen te vragen om de herhaling dor misverstanden van 1890 te voorkomen De meerderheid der Portugeesche dagbladen keurt het nieuwe Ministerie goed De republikeinsche bladen verklaren er zich tegen en gebruiken reeds de raoerdere persvrijheid voor aanvallen op het bewind De Italiaanscbe Kamer hoeft eergisteren het wetsontwerp waarbij het jaarlijksch krediet voor den aanleg van spoorwegen tot BO millioen lire wordt verminderd van dringenden aard verklaard Do feeston welke ter eore van de 25 jarigo regeering van koning Karel van Bnraenie te Bucharest werden gegeven zgn oilmnntend geslaagd Behalve de gebruikelijke kerkelgke plechtigheden had een buitengewone voorstelling plaats in den schouwburg er werden optochten gehouden en ook nau het volk werd op verschillende wgze gelegenheid gegeven zich fe vermaken Gedurende beide dagen was da geheolo stad feestelijk verlicht en bewoog zich eene talrgke schare van alle kanten des lands samengestroomd langs de versierde straten Ook do andero vorsten en regenten betoonden hnn belangstelling bg bet feest Toon koning Karel mat zijn gemalin Elisabeth Carmen Sylva receptie hield ontbrak geen der leden van hel corps diplomatique Ook de Nederlandscha gezant jhr Van Weede maakte ten paielza zijn opwachting waarbg hij tevens namens de Koningin Regentes de ridderorden van den Nederlandschon Leeuw voor s konings neef en troonopvolger prins Ferdinand overhandigde Koning Karel is nu 52 jaren en dus nog in de kracht dos levens zoodat hg nog vele jaren werkzaam kan gn tot bevordering van den vooruitgang van Rumenié dat onder de eerste 25 jaren zijner regeeriug inderdaad in alle opzichten groote vorderingen heeft gemaakt Da berichten uit Cbili blgven nog even onzeker Volgens een telegram van president Balmaceda a aanhangers is de aanslag die zijn legermacht tegen de gewichtige haven Taltal in hot noorden heeft ondernomen geslaagd Een der oorlogssehopen zetta een paar honderd soldaten aan wal en dezen verrasten en bezetten de stad Hun eerste werk waa de regeering welke de Congrospartij daar had ingesteld te verdrgven en de oude bevelvoerders weor op het kussen te plaatsen Blykens berichten uit Iquiqe dat zich in da macht van het congres bevindt is do aanslag echter mislukt Evenwel wordt toch ook van daar gemeld dat president Balmaoeda s troepen de douane kantoten hebben bezet Hot is dus mogelgk dat de stad zelvo nog niet in hun macht is gevallen 336 Staats loterij 5e Klasse Trokking van Dinsdag 26 Mei No 9777 ƒ 5000