Goudsche Courant, donderdag 28 mei 1891

HooUpqif De prijzeD zijn door den Staat gegarandeerd £ er te trekking 10 JUNI Gehiksaan 1891 Donderdag 28 Mei i S453T T tOO OOO Mark GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad tyoor Gouda en Omstreken UitnoodigiDg tot deeloemioff aan de Prijzen der door den Slaat Hamburg gegarandeerde groots Geidrerlotmg ifaarin 9 Millioen 553 005 Uark leker gewonijea moeten worden De pt iep dezer roordeelige Geld Lotery veike roige ns plas aleehta 100 000 loten bent igb ala rolgt De grootate Hoofdprga is eT 600 0Q0 Umck 1 premia a 300 000 M 56 pilzen a 5000 M 1 prja a 200 090 M i 06 pnjzen a 3000 M 1 prij s 100 000 M 203 pr jjen a 2000 M Ipry a 75 000 M 1 6 preien a 1600 M 1 pr è 70 000 U I 606 pr o a 1000 M 1 priji i 65 000 M 11060 pnjieni 500 M Sprijieo 60 000 M 29 prijzen a 300 M Iprq s 65 000 M 120 pr a 200 150 M 1 pnja a 50 0öO M 30930 pnjzen a 148 M l prq a 40 000 M 7994 pr a 127 100 94 Ipr a a 30 000 Ii b04t pr a 67 40 80 8pi iea a 15 000 M j UmA 26 pryun a 10 000 U totaal 60 200 prijzen en komen deze biaoen weinige maaodsn in 7 afdeelingiffi tot iskmre beahanag De Moufdpr late klaaae bedraagt Mark 60 000 rerhnogt lieb in de 2ae klaste op 55 000 Mark m deSile op 60 000 ia d 4de klasse p 66 000 in de 5de klaase op 70 000 Hark in de 6d9 klasse op 75 000 Uark in de 7ila klaase op 200 000 Mark en met de prepiie tan 300 000 Mark erent op 500 000 Mark Yoo de eente prgstrekking ambtsbalre op den Ji lkl e k Tattgesteld kost 1 geheel origineei t alashls M 6 af 3 60 l kalf 3 1 80 1 kwart i 1 0 90 welke iim den Staat gegarandeerde origineelsloten Cgeea rerboden promeaten met origineelplan mat itaatawaptd tegen franco inzen4ing ran bet bedrag zelH naar de rente onistrekenTan mij renonden worden leder deelnemer oqtrangt ran nq na plaats gebad hebbende trekking dadelqk zonder aanvrage de offieiêale trekkLk lqat Het Origineel Plan met staatswapen waaruit inleggelden en indeelibg ran ds pnjsen in de 7 klassen te zien worden rooruit gratis terzondee De uitbetaling ea rerzendiog der gewone Gelden rolgt direct aan de belan hebbeoden prompt en onder de strengste discretie j ledere bettelKjig kan men eenroudig per postwisstil opgeven 0V Men wende zich daarom met bestellingen voqr de aanstaande trekking tot 10 J U iV I e k nwt vertrouwen aan JOSEPH HECKSCHER Bankiers en Wisaelkantoor te HAMBURG Daitsehlaod f e laxeadlng van advertentldn kan gesobleaen tot efln uur des namiddags van den dag der uitgave GOUDA 27 Mei 1891 De Centrale Kiesvereeniging Nederland en Oranje alhier heeft tot candidaat geeteld voor de Tweede Kamor Mr O J K Baron van Waaseaaer van C twgck te sHspfe Uit Niéuwerkerk a d IJaèl schrgft men dd 25 Mei In stillen eenvoud herdenkt de heer G J van Keeken alhier heden den dag waarop hg vó 5r 30 jaren bg de voormalige Nederlandsehe fiijnspoorwegmaatschappij in dienst trad Gedurende 20 jaren was bg onafgebroken als stationeebef alhier werkzaam en sedert 15 October II is hij oyeqjegaan bij de Staatsapoorwegmaatschappg De doctor uit Oudshoorn gebruikt eene v ooipède in plaats van een coupeetje en of nu enkelen onder de bevolking dat in atrgd met de waardigheid van dsn arts vinden of iets anders tegen den ge Aeeshoer hebben toon hij op den 14en April jl den Heerenweg pnder Oudshoorn bereed werd het hem door eenig bestuurders van hittenka rren lastig gemaakt waardoor de doctor bgna in eene sloot terechtkwam De bestuurder T n een der karren W B S uit Hazerswopde de IMhamel had zich gisteren voor de arrond rechtbaak te sGravenhage to verantwoorden beklaagd deo doctor mishandeld te hebben Bekl onlkepde het hem ten lasten gelegde Mishandeld had hij den doctor niet wol hjra vastgegrepen en tegen den grond geworpen omdat hij met een zweep bedreigd werd En tot verontschuldiging voorde hij aan dat zijn liit zoo bang was voor volocipees Daarom werd den arts de weg versperd en daardoor ontstonden de moeilgkhedon Subst off mr Pleijte wees in zjjn requisitoir op den strijd welke ten platten lande in den regel bestaat MILITAIRE Sl IglMS A Va OS Az Eleiweg E 73 en 73 9 Eerst laat s avonds keerden beiden hoeren blijkbaar moede en terneergedrukt terug Mr Elton kwam niet mede Hü hnd den vriendschapsdienat op zich genomen om den plotseling zeer ziek geworden heer van Weatarp op te passen Laat in den nacht brandde nog licht in Egon s kamer Hel lot had in deze zaak rechtvaardig beslist daar van Weatarp geraariijk gewond was Hoe kon echter ooit de hopelooze breuk die in zijn echtelijk geluk waa gekomen dacht Egon weder geheeld worden P Tegen den morgen sliep hij oindelijk in zonder tot een bealuit te zijn gekomen de miahandelde natuur vorderde eindelijk haar recht en deed hem tot op den middag doorslapen Hij ontwaakte met schrik Heden was immers de dag waarop bet diner zon plaats hebben waarvoor de uitnoodigingên reeds voor eenige dagen rondgezonden waren en waaraan hg zelf noch Erika in de verwarring van de laatste gebenrtonisson gedacht had Zijne onrust nam toe Om de genoodig DE OUD CARTHAGENA S EESQFLANm OUE iet oogenblikkelgk den wortel Tan het reeds I oitTallende baar weder Tast en hergeeft het de Tonge groeikracfat zoodat dit middel waarborgt Toor te Tro ydige grgsheid Prgg per flacon met gebroikgaanwözing 60 cents floofddepót te Delft bjj A BBEETVELT Az en Terder Terkrggbaar bg Wed Bosouia CoihU I A Print Zevenhuizen Wed O Wilhelmus noerd Ved N Sanders Leiden W Ligthelffl Voorburg A Bos Berkel Chrnda Snelpendrak van A Bbikkxax fc Zoon No S 9 18708 18989 1B977 18708 ƒ 1000 No 198B0 40Q No 1789 8960 718S 16847 1698S 18ï3f i 18987 800 No 1188 S80S 6806 9805 11984 13848 1 13316 16401 17738 ƒ 100 Prgien ran fJt 1 9 4549 7847 9886 11786 14071 15 S77 18199 f816 46S8 7436 9696 11860 14076 15879 18861 386 4769 75U 9935 11878 14099 16007 18781 487 4781 7566 10016 12136 U136 16066 18876 i 97 4796 7695 10093 12803 14158 16075 19049 714 4800 766510106 1228S 14330 16167 19064 777 4879 7675 10181 18S iD 14456 16400 19103 787 6138 771310303 18378 14467 16405 19141 913 5310 7817 10367 12448 14639 16507 19161 1913 54l3 7838 10418 12616 14663 16643 19381 1867 5573 7S63 10444 12639 14679 16666 19457 1638 5567 7969 10474 12693 14774 16945 19484 1728 6625 8052 10557 12699 14787 16959 19618 1771 5735 81 6 10673 12768 14796 16999 19708 8110 5795 817410726 12843 14804 17079 19791 2388 5894 833010788 12940 14970 17138 199S7 3580 5962 6415 10751 12977 15019 17208 20052 8672 6006 8619 10881 1S069 15063 17318 30053 2711 6094 867610913 13115 15180 17263 20063 8830 6113 896611021 13196 15214 17337 20087 2980 6200 8982 11052 13231 15362 17403 80100 052 6699 9063 11156 13256 15384 1746S 20164 3098 6852 9200 11233 13410 15461 17687 80384 3199 6 l7 9253 11267 13417 15486 17647 80368 3230 697S 9343 11311 13509 16533 17838 20378 3277 6984 9S11 11461 13510 15558 17843 20386 3289 7030 9518 1I5I4 13622 15574 17964 30398 3485 7032 9573 11537 13718 15667 17968 20479 3717 7063 9689 11540 13757 1578318006 80688 4006 7075 9622 11699 13787 16737 18033 80893 4156 7203 9832 11788 139U6 16868 1S12S 80898 4450 Torige tgst ontbraekt oegf Ko 4696 70 PETROLEUM NOTEEKINGEIV Tan de Makelaar Caltilagr SebalkwUk te RMterdan Da narkt wa kaden fast Loco Tankfoat 7 50 Geïmporteerd fiut 7 65 Angattos 7 50 September ƒ 7 55 OctMier ƒ 7 60 NoTeaber 7 66 en Deeember lareriDg 7 70 Bnrgerliike Stand GEBORE H 21 V a Miru ia Jokaoa ot n J B Straatn n A M G Bmkel i Jicofcu Hnncu ti4erf P i Hoaitt i rs i J piraMij 21 AWikua Mien I MmttmiinS ea e Trijbib Niaalaa Wmler imitn H lu H 4te ca C C In 4al U fliKhclk mien H Tn 4 r Wal ea a Dwlod OfESLEDBN 2 Mci B J A DraiMa 19 d U i UisbUai kaiMr na i Crick M t k M illew U d fi A Bracfr 1m Üi m In Boi 0 i 10 Zevenhuizen CEBC D M Mfller en L UoL ADVERTENTI N Beden orerleed ons geliefd Oochter e J T WILLEMS J H M WILLEMS VlISKB Gmula 24 Mei 1891 Opeabare Verkooping te REEUWIJK ten OTerttaan ran den Notaris G C FOKTUUN DBOOGLEEVKB te Gouda op WOENSDAG 3 JDNI 1891 des morgens te 9 arm ten sterf kaize ran de Echtelieden S TAÏ LEECWEN la san de Nienw BeeDw caehe Weg gef D No 28 van 9 KOEIEIS BOUW en MELKGEBEEDSCHAP 2 SCHOUWEN eene partg HOOI enz Voorts eenen goed onderhoaden li BOEDEL aar0Qd£T BEDDEN en BEDOENGUED Gewerkt GOUD en ZILVBB eni Des iBorgeQs TÓór de Terkoopiog te zien Nadere irilifhtingen g ft g üoemde I otaiis TSIOOT ONEEfi OEIIEm Tooir Mannen Vronwen en Kinderen Zeer Tooideelige kwalitnten SCHEI K Znr PrijstrekkinglOJim 500 000 Mark ais hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwst UToote Geldrerlotlof die door ia Hooge Begeering van HambiqT goedgekeurd en gewaarborgd is De Toordeelige inrichting van het nienwe plan bestaat daarin dat in den loop van sledhts weinige maAoden in 7 verlotingen van 100 000 loten 50 200 prijzen bedragende 9 553 005 Mark Ier ToUedige beslissing zullen komen dssroader zijn kapitale prijzen van aTeotneel tOp 00Ö Mark bg uitnemendheid echter 1 prqa 1 prijs 1 prijs 1 prgt 1 prijs Ipryt l M 300 000 a M 200 000 a M 100 000 aM 75 000 70 000 66 000 60 000 65 000 8p QzenaM 15000 26 prijzen sM 10000 5000 3000 2000 1500 1000 500 148 aM m S6 prijzen a M 106 pryzen i M 203 prijzen a M 6 prijzen i M 8 prpzm i M 60 000 606 prijzen a M 1 prijs e M 65 000 1060 prijzen a M 1 prijs a M 50 000 30930 prijzen a M Iprgs sM 40 000 17l88pr ijzensM300 200 Iprgs iM 30 000 jlSO 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewai rborgde Geldverlotijg if van aobtswq e b aald plwts te hebban op den 10 JUNI e k en kost hierroor 1 geheel originfü lot sledits Mark 6 of 13 60 ets 1 kalf r 3 1 80 1 kwart 1 0 90 tegen atendiag van bet bedrag in bankpapiar af per postwiaiel Alle oomroisaies worden onmiddellijk net de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene Ori rii eele Luteil zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereisehtc offi ieelë plan waamit de verdeejing der prijzen op de verschillende klassen alsook Ie betreffeude inleggelden te vememau is gntis bggevoegd eU zenden wij aan onze Be uostigers onaangevraagd na elke trekking de officieele Igaten Ds uitbetaling der pnjzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der BelanghebbeTiden door onze Correspondenten in alle grootere pUatsen van KederUnd bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het gsluk bjgunttigd en onder rele andere aanzienigke prijzen hebbenwg meermalen volgens offipeele bewijzeit de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbeta4ld o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grond Ui feTet tlj de ondernemiiij van alle kanten op eene zeer werkrame deelneming bepaald kan orden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds opbandeazijiide trekkingalle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hamburg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en rcéele bediening de tevredenheid van onze gecerde Beguustigers te verwerven Zeer Uette Gesteendrukte mmASTJES worden GELEVERD door A Bai KMA eD Zn De nitgaTe dezer Courant gesehieüt dagel ks mei aitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 70 Altoaderlg e Nommert VIJF CENTEN BINNENLAND tegen alles wat nieuw is ill casu de velooipèdcs Ds boeren hebben het land mkn die dingen denken dat de weg alleen voor hen ia i r hen hunne paarden en karren Bit gaf aanleiding tot de oMwbbelgke handelwijze van bekl hiervoren vermfld Met opzet werd den doctor het doorrijden bemoeiij i en toen er woorden gevallen waren mishandeld ZEd Acht achtte de ten laste gelegde misbandelinf wettig en overtuigend bewezen en vorderde voor den beklaagde 14 dagen gevangenisstraf Do verdedijer mr S J M van Geuna achtte den doctor de aanleiding van de voorgevallene moeilijkheden daar hij niot bij tijda bad gewaarschuwd en den beklaagde had aangegrepen die met het geheele geval eigenigk niota to maten had Z i had beklaagde dan ook uit noodweer gefaanileld pleiter las een brief voor van den burgemeester der woonplaata vaii bekl om aan te toonen dat bekl een fatsoenlijk man is die nimmer met politie of justitie in aanraking kwam Hij concludeerde tot vrijspraak De Haagache kouter van dè Pr Qrm Ct die de opmerking maakte dat voor een gezellig diner deze ruwe koude lente zeer geschikt is laat daarop volgen Zelfs voor zeker jeugdig verliefd Hagenaar zou het eene ramp zijn wanneer hot tgciperk der demiaaiaons plotaeling ophield Dit alirame jonge mensch gebruikt namelijk den vader zijner beminde ala postillon d amour togen wil en dank De jeugdige Adonia heeft den ouden heer zijn hart blootgelegd maar daarbij zulke oene ruiterlijke onvoorwaardelijke weigering ontvangen dat hij apoedig gedood is De geliefden zijn hot echter eens gebleven zwei Herzen und eiii Schliig De onverbiddelijke vader heeft toen zgne maatregelen zoodanig genomen dat alle geraeenaohnp alle veratandhouding tussohen het jonge paar verbroken blijft Zoo meent hij althans maar verliefde harten zijn zob vindingrgk I tEVMLLETOX den of te zeggen was het te laat en natuurlijk lag er den vrijheer veel aan gelegen alle opzien juist nu van zijn huis verwijderd te houden IV Het deed hem veel genoegen toen hij beneden kwam te zien dat iu de eetzaal de voorbereidingen tot het versieren van de tafel in vollen gang waren Het personeel van de keukon had eveneens zijn best gedaan en geen moeite gespaard om den eens verkregen roem van de gastmalen dea vrijheer opnieuw te rechtvaardigen Zoo kwam Egon dus tot het besluit om zich dezen dwang op te leggen en om aon geone onnoodige praatjes voedael te geven ook Erika te gelasten zich daaraan te onderwerpen en hot gezelachap te ontvangen Hij begaf zich naar de kamer zijner eohtgenoote Op zijn herhaald kloppen opende zij eindelijk de deur Haar aanblik sneed hem in het hart Zij week haastig terug toen hij binnentAd Deze schuwe bewoging deed hem pijnlijk aan Erika zeide hg zacht alsof hij tegen een zieke aprak Zij waa zoo bleek als eene doode enkele roodo vlekken gloeiden op voorhoofd en wangen Zijn noodlottige twijfel kwelde hom oJjBieuw Wasze werkelijk schuldig Zijt ge ziekP Hij strekte de hand uit maar zij week terug Ik wilde u zeggen dat gij zijt gewroken uw vijand zal u niot weer in den weg treden AD7EBTSNT1EN worden geplaaM van 1 5 regele ik 50 Centen iedere ragal meer 10 Centen GBOOTE LETTIBB worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Adrertentien gratli opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk de Maandags rerschgnt Wat gebeurt er nu Elk n dag bezoeken de vader en de minnaar van het meisje eepe sociëteit waar in de jaaaenkamer een ieder zich van zgne overkleeren ontdoet Het nummer waarop de odemi saiaon van den ouden heer hangt ia den jongman bekend en nu wordt op alleraardigste wgzo do binnenzak der jaa ala correapondentiebureau gebruikt Zondek het te weten brengt papa de briefes van haar aan hem en van hem aan haar over Vernuftig ia het zeker en het ia hartelijk te hopen dat de oude heer dat alimme paar niet te spoedig in zijn zak heeft HH MM Koningi i Wilhelmina en deKoningin woduweBegentoa zgn gisteren namiddag te 3 10 per extra tr in van het Loo te Amaterdam aangekomen Van alle openbare on ditmaal bijsonder vele particuliere gebouwen wapperde de vaderlandsche driekleur met den oranjewimpel Van de hoofdstraten mag gezegd worden dat zij in vlaggendoa was gestoken Ofschoon i egens den rouw het carillon van den toren van het paleis niet bespeeld werd waren da gemoederen in vroolgke stemming Het mag dan ook naar waarheid gezegd worden dat de eerste blijde inkomst van de jeugdige Koningin in de hoofdstad zich kenmerkt door een oprecht gevoel van waardeering van hetgeen ona la id iji de Istttate spruit uit het Doorluchtig Stamhuis van Oranje Nasaau bezit De hoofdstad des lands klopt warm voor koningin Wilhelmina en dankt den Algoode voor het bezit eener Moeder Hegentes die al Hare zorgen aan het lieftallige kind wijdt om Haar voor de groote en grootsche taak die Haar waoht op te leiden Onder kanongebulder stoomde de Vorstelijke trein de hooge gewelven van het station binnen waar de Hooge bezoekers door den burgemeester de commissie der Kamer en de leden van het comité van ontvangst van HH MM en tal van civiele en militaire autoriteiten werden ontvangen Hare oogen vlamden voor een oogenblik og Gg Gij hebt uw loven gewaagd P Zij werd duizelig en moest tegen den muur leunen om staande te hlgven Zou het u mogelijk zijn van middag aan tafel te komen P vro g hij a rzelend Onze gasten konden niet meer afgezegd worden Kwaamt ge daarom hierP Hij knikte en zeide Het zou mij aangenaam zijn zoo lang mogelijk opspraak te vermijden Ik zal komen fluisterde zg zacht Ik dank u zeide hg Erika Hg kon het niet verhinderen dat zijn hart van liefde en medelgdsn overvloeide Zij schudde zwijgend het hoofd en ging in de kamer daarnaast Niettegenstaande zijn kommer gevoelde de baron toch eenige verlichting nu hij zich van haar goeden wvl kon verzekerd houden Zgn bijna overdreven gevoel voor hetgeen passend en behoorlijk was vond zicl gerustgesteld nu in sHe opzichten aan de onvermijdelijke pliohten der samenleving voldaan koe wo don Op l jt bepaalde uur begonnen de vertrekken van hot slot zich met a ten te vullen Het was een groot maar een eenipzins vreemd bjj elkander gevoegd gezelschap hetwelk de baron met kalme vriendelijkheid ontving teiwijl Erika slechts met inspanning van al hare kri t een voorgewende belangstelling kon toonen t H t ge ioht van den zoo beminden nu zoo van iliS t ï