Goudsche Courant, donderdag 28 mei 1891

Da Twrtaipe pnonaB wins ntgndd raa da gawae Mm der hsThoodiBg en wardaa aan ket tatioD opgewacht ioot mr B J graaf Sclummelpeuiinck ran Xgenhaia giootineeslw giaaf Dumooeaaa en tal fip andoa giootvaaidigheidbeklaaden baoarenB de daaes da Palaia kamarkaeren inde hoofdatad woonacfatig bmeTeos door den boigainaralf as da wathouderb en rele raadiledeo ran walks da kaoaa Trenb en Backer met in galaH3 ataiiBikwana ooita door Tertegenwoordigen tan leg Ttoot nm da rechterlijke macht de XederL Bank au Door da jongtjubonwaa Roêll an Tan Haanit verdea aan de KoaiagiaiWB dia in diepea lonw gahald waren bonqoettaB aaagabadat De koDiokiqke waehlkaoHr wmi door Paadar gadrapeerd on door BujttSr UanlBikBatUoaB BgaloeidL Or etoet reed iangxaaïi laici hBt fl iak Sen darerend hoos gBiig ap at hat kat peiroa toegelaten publiak toaa IIH ILM de kooinkliike aalonvagen reriiat ea nA aaar de nmtal ke wachtkamer ran hat Matiaa begareo die roor de OBtrangat rrjk met Woemeu en heeaters was Traiierd Onderaeheideoe jmtoaea werden der Vontumen alanu door den bargeaieefter of door de dames da Palaia roorgaataldl Toaa de Uooge beioeken rermlgens in de daarvoor iiit da hobtad oTergekomae M taigen plaata namen werden iq door aen onafliaobare menigte die geniimeo tijd ta roren g daldis op bet atalioDiplein itODd te wachten loida toegejuicht hetgeen de beide rorMinnen bnigaada aa waifende minzaam beantwoordden Langa het Damrak waarheen de weg naar kat Paleia genomen werd itood ereoeena aen diehia drom ea haie die eren geestdriftig was ata die op het Stationaplein Nanwelijks waren li H MM op het Paleis aangekomen of men ng de deorea raa het hoJkon opengaan en de beide rontinnen op het oalle bordei rersehgnen Een dnixend stemmig hoen ging hierop nit da opaangepakte s nigte ep Moeder en dochlar waif daa ook hier de jnb nde schare toe e nog ge rairaen tgd nadat Hti MM bet balkon rarlatan hadden duurde het rreugdegrjnich roort ti was diner ten Hoie ran 70 conrerta waaraan behalve oadericheidene leden der hofhoodisg dei nemen de bu gemeester de eommiaaaria daa Konings in Xoo d Uollaad de tammandant der marine da commandant dar atad de wethoadan aa eakele andere genoodigden f M Ct Staten Generaal Twmn laan Qtfiag raa Dioadai 2S Mei De Kamer behandelde da legcrwet tot art 30 aa teUa toen de brhandeliag ait tot nader te bapah d Hoe en wannao die zal wordea hervat ia nog aaa taadaeL Bö det iatereaaant waa da beraadaUciag ni daar er eaa hoofdpantea aan de orde waicn liBa oriic werd beiaadsUagd over de vraag hoe daa dieaatplieht ta ngeten voor penooen met dahhck natioBaliteit zoodat alle kana op inter nat i o na le Wnngea wordt afgeanadaa Terd behaalde daheCT 8a ffudt zqn aerate en laatste overwiaoing daar hq aa noMa zag tqa aaa aad a m eat om ter i nmaadiAg im K rfoniale warving dea tgd in lodiada Saaat Awrgewae t voor dobbel ta doen tailaa De lig foad bat oonoodig of hel leiden lal tot hat haeegda doel staat te beziai Ia dea middag kwam aaa de orde het pba tot rarinawing van het Dapartaoant van Binneniaadselw kaar rarraemdcn man wien zg bealotea had tot afl pt ztjne vrijheid terag te geven benam baar dea adem J aarbij vo de zich in steeds saeiler fvalgiag vaa koorUbitte ea koortakoude aiet eea HiHaail gevoel raa aagat verboadea t welk bat bon Sppca waaigrljk maakte te glimlaehen Maar tt aflar waa ianaars het laatste dat zg Ifaa k a ta jjM boa ea xg aoa het gebeukt hebbaa d bad kaar teren daar ook van afgehangen Cit ban orarpeiBzuiieeB werd Erika door eao toaaaaak raa kaar maa gewekt ttg roerde amakiaiae éÊmm aaa dea arm waaraaaat óeh eea aaa Krika aobekead keer bercad Hgn aieuwe advokaat dr Braao Waamath Srika za bg het hoorea van dezen naam haastig Of Sra igaaaardig garoai raa achrik deed hare getaatatr ekfaa eerst otaeliag rood wordea ea daa Hat raia gindit raa dea ad oeaat vaniadfetMr 1 loi erraKisjt Kiad mt aehaw als allgd mf kifiv bekix rigke jaHff nacv aaa lerwg es vloed vaa msedeoa tec heat op ea Bt r de gaaa Ba aAt awte raa d a i enr Waaaalh T kimé CfEoa s étm a kaar stir Zq nopte si kans kiaeblaa b sea om d dr 9tt4r KrtMawl ffca zwajcte te o aa tw ia aaa m nrhmg mi taaialj r aat i imr ake naaaM la aade mam iiu M f n taaa Wamaaib s nniefA gttaiTarkiial te t aa fager ap aeu fonfcateade star haar AwtW 2akaa aa ia vaifaad daanaada dat tot aankoop ran het kuis aan het Lange Voorhout Hal varfaand tasachen deie twee ontwerpen was natnarlgk niet zoo innig dat aanneming van bet eerste tot aaaneaiog raa hat tweede dwoag Maar tooala da Minister raa Waterstaat opoierlite wwarping raa het tweede loa uitvoering van het eerste opachortao totdat de Begeeriog arn tydalqk verbl jf voor het Dep zon kannao horaa wat niet lieht on gebeuren of de aankoop vaa een and r hois tot dat dod soa knnnen voorataUen Deze geruststelling scheen voor de maerderhdd vddoende om het verbouwingsplan aan ta neoMD Hat volkoawa gemotiveerde protest n dea k CT Vaa Karkaqk legen dit plan op tidi aeK dat ovo kaaat oatanirpen voomitloopt op eea reeds roorlasg ganaagd en nooit gaxeren totaal verhoBwingapUa raad gaan aldofadan weerklank De hesIwMag ovar daa saakoop vaa het haia vaa Wasaeaaar lal aant Donderdag vaUea Heden gaan dttiag wegeas de pk tighadaa te Amsterdam bij het becoek dar Koaiagianea aan da hoofdstad De 10 rergaderiag raa het NaderUadach Landboaw eoaiité tal plMts habbaa op Dinsdag Jaai ta LaevwHtdan Oadar te behaadatim itakkia kaana oor aiadrw alag a a ia afce een algeawen Nadariaadaek f aaJ w nr laHturf ca ia aka de intcraaliaaaia laadboawttnInnnstaHiag ta Baeaoe Avrea roaita aaa praadriaa ia ake kat inroeraa eeaer prngi aiaii u gin a dhil as tiag aea verslag omtrent hamniiiagta ia s e barotdaringaa ran ket gebraik van laaigraaeo ait Soaadiaaviê ea vatUaaag vsn sen aecRlaris In het noasmer raa 7 Juai 1890 raa ket orgaan MmU nar AUtm ratsehgasada ta a Onreak kwam o m aea Limbargs e Bciefi roor getartaad door Cesar waaria H C optiebter aaa de itbriek ran dea ha E Begoot la Maastricht werd voorgaMaU als aaa al vloakeode ea razende slaveodrqrar die zich sebaldig maakte aan droakeaaehap ea rmragaaada tiraaaie Door dan redaetfar ran Redkt nar JOtm bg eea door dajustitie iagastald oaderzoek als de inaaadw van dat stak aaagawezan s Dd Maandag vow de arToadiasameataraeiubaok te s Oravenbage terecht C U P lettanettK wonende te Maastricht beklaagd ziek aaa iinaail rhrifi ta hebben schuldig ga Da zaak had SC ab roigt toagadragao Uaagde had persooolqk pen veete tegen den opzichtar hij had het stak van een wcrkmaa op de fabnek van heer R ontvoi n dit omgewerkt en het op vanoek van den schrgver san de redactie van RgcAi nor AUen ingesondea onder opmerking wsarmad da wet die dm opeabaarauker en niet dan aehrijrer rarrolgt zich geigk de president toaiiehtle niet inlaat Xa ean omvangrijk getaigaaverhoor waarb da gehoorde socialisten oader het gebraiketijk protest dan ead afiegdeo vorderde de subst officier van justitie mr Pl jte voor den beklaagde dien zijn edelachtbare ab daa petaooa d het stak publiceerde sebaldig aefctta aaa bat hem ten laste gelegde eengaidboeta laa li of 7 dagen hechtenis in aaaaMrking nemende dat beklaagde ta goedertrouwgedwaald had De sabrijver door beklaagde aaogC wezen it overiadaa aoocUt eea oadenoek niet iMer mogdqk ia kleed Opi eeaa daa rrijkaar aaaed het ala een m ea t e ek door de ziel tarwp da adrokaat verdrietig es kalf en kalf ranekfifct zqae niets vermoedeode rrqnw aaazag op aaaa oalaaapta een gilleoda kreet aaa Erika s awed aaa latfotp raa tap en rm jida tage k hare handen dia a aent krampaehtig ia aa a igw ia g i i had strekte tij aa roor zieh ait BsA de racsehrikte rrouw Erika riep de vrgbaer Kg staarde ais eea kraabnaaige op ket krois in bat muiden warraa aea robqa tasseben dianuutea fbakelda PiotseliBg opaodea ziek de btaeke lippen Het kniis bH krois dKirl Bawualdocs viel a op dea grond I de atgemeeae vnwarriag welke dit onverwacht voorval veroorzaakte oatgisg luit den vrijheer niet dat bHiKelaat ran Wasmuth dow eene dootlelijke bhirkheid vertogen werd Zgne bewustelooze vrouw in d a aria kondead wierp E oa den advokaateen do iri f od blik toe dtaa desa met een onzekeren gU l e a b 3twoor ide jUi hwi itieBiaod ia bet geüelaehap den asmenhaiftg raa 4tt ve rvat vermoedde o uyl r slechts iMii AmAammtJt voor de i dett le baroaes gevoelde Dtia Ue t oeh jwlrakte atenraing g durepde uA ffskmA Aiom hearacü hetwelk Aim Am vrij heer oleeht k d gio Mti zeifbeheersching totbvt i l t uiu btjb woo d wwden f üjnums d 4i ai MI stead mee van tafel op i hAi Utm da Igmm lat lang meer daarna daar Dow beklaagde werd daarna eea laag betoog voorgdaaaa om aan te toonen dat hg zieh aaa gaea strafbaar feit heefi schuldig gemaakt doah hg sdiean hierrao nog niet too sterk overtuigd daar hg loofU dat da rechtbank hem sou vrgsprekaa Uitapraak Maandag a s Oiateran had ta s H e ia het Hotel des lades da algamaene jaarlgkache vorgadering plaats van de Kaderlandsche VrouwenVereeniging Tesselschade beschermvroBW H M de Koningin weduwe B entes van hel koninkr c Onder prasidiam ran jonkvroowe Jeltje da Beadi Kemper kwamen uit aüe oorden van ons Uad de gedelegeerden der verschillende afdeelingen te ramen om de belangen der Vereeniging te béaprekeg en mocht men zich verheugen te vernemen dat doe zoo nuttig werkende inatelling in bloei toeneemt Dank deze Vereeniging vinden bonderden vronwea ait den beachaafden stand de gelegenheid de rmektaa raa baren arbeid ta plaatsen aa soodoaede tegtaHwt la komaa ia da opvoeding ran kinderen het ateaaea ran oaden van dagmi of wel on in eigen onderhoud ta rocniiaa Oelökkig leert men hoe langer hoa Bwar inaea dat het voor de beschaafde vroaw geen aebaade is handenarbeid te verrichten Toch is het doel der Vereeniging Tetselsckads aog te weinig bekend want de verschillende afdcalu bahbea dikwgla te strgdan daar g bg har g i oe d a ttadganooten niet dien steun oiiderviDden vaanaa i $ ta h t belang dergenen die zg roorthelpaa 100 driageid behoefte hebben De Vereeniging Teaselachade ateoat echter niet aakal door het gaven van werk maar zg helpt ook dank zg de Pondskai vale meisjes in bare studiën door gebaele of gedeeltelgke toelagen Door het bemiddelingsbureau tracht de Vereeaigiag Tesaehetacbade te gemoet te komen aan dia talrgke schare vrouwen die ene betrekking zoekea door haar met raad en daad bg te staan n in aannkiag te brengen met personen dia hara hulp toekaa en noodig hebben Da Voonittar bracht ia waraa vMvdaa kalda aaa da aagadachtasis dar diep betraardc aecretaris raa bat boofdbaatanr ra aSroaw L F Wgnaendts Oai rart da poppaBiaataoa alling ia kat Palma roor Vblkirlgt ta Amaiardam maldt man aan da N B Ct Tnnr da jaagdiga Kmii n haar bigdea intocht houdt aa da laiita die aanminnige doektar van moeder natuur aia giaebten ea pleinen met graan aa bloemen aiert zwaait de poppenfeef haar tooverroedain het Paleis voor Volkavigt ten bate van beUocftige kinderen Mg dnnkt lells de jeugdige Koaiagia moet opgatogaa rtaaa wanneer zg dit paradga der kiadarea batraadt Da hertogin van SakseaWciaur ten minste baaft hare hacga ingaoomenheid bataigd aa een giA van SO grinadao Bg het binnentreden wordt ket oog onmiddellgk geboeid door die boeren bniilofl de opgesierde qsezen rgdan zoo vroolgk langs dien landweg Een aardige groep roor een grooten spiegel keait dan bezoeker den rug aiaar weerspiegelt alleraardigst ia kat glaa Da rolganda groap italt aaaa kiadarkolonia te Wgfc aaa Zee roor In een ftaai kraamgge kan men het nieuwe zomertoilet voor zgne poppen koopen ook roor hat rolganda wiatoraaiioen haar garderobe ieder gevoelde dat in daa omstandigheden kon weggaan het beate bewgs hunner deelneming waa De een na den ander nam dus abeheid van dan gastheer hnnne besta wenacheo voor de apoediga beratailing zgaèr eehtgenoote daar j voegend en ra warea da rerlrakkaa ontraimd In hare alaapkamar lag Erika met de koortsaebiig ahitterende oogen in de rondte atarend geheel buiten kennis nu reeda sinds rier en twiotlg uren Da dakter verklaarde dat hg voor een zenuw ziekte nweada Waabopig hield EgM de brandende hand van da zieke in de zijne Thans nu hg in angst WM dat zg ham zou ontnomen warden keerde de volle innige liefde voor haar in zgn hart terug ook kon hg na begrgpeo hoe zij er toe gekomen WM om haar verdriet voor hem verborgen Ie houden En ze bad onschuldig geleden Een jubelende stem in zgn binnenste riep hom dit voortdurend toe Hoe ook de samenhang mocht zgn tosschen hetjuweelen j krnia n het ontvreemde ioraad van roerrouw Bein lieh Erika a handen waren rein Har onwillekeurige uitroep hail hot bewezen meer dan woorden het verzekeren konden dat het waarschijnlijk was dat de toenmaals 5p zoo raadselachtige wijje verdwenen jnweelen teruggevonden waren Moobt het een vergissing zijn of de waarheid In het eerste geval kon en moest eene rerontschulding voor dan advocaat en zijne vrouw voldoende zgn in het andere Sloi volft tooraien De firma Mars zond allerlei poppeiihoeden én kreeg den len prijs Het weeshuis te Buren zal zeer de aandacht vnn Koningin W ilhelmina trekken het werd in 1612 gesticht door Maria van Buren prinses van Naeaau Onder de fraaie poppen noemen wij Little Jack Hornee 17e eeuw een beelderig jongetje ingezonden door mej S C Hilverdink die dau ook bekroond werd Mej Krook van Hasselt behaalde der Sen prija met verschillende poppen in het koatuum uit het begin der l e eeuw La raaiaon de bonneterio zond alleraardigste mstroosjea Hirach allerlei Fransche poppen De volgende groep stelt de babiea voor een geheel gezelschap van allerliefste zuigelingen eenigo met volledig gebit I Zeer voordeelige kindertjea Het ia schier ongelooflijk maar een baby werd gelieol aangekleed door Mary van Hoytema oud 4Va jaar Zg naaide alles zelf De dames S H en K Hartogh werden ook voor een baby bekroond mej C Cosman behaalde mede den len prgs Nu volgen verschillende groepen do kleerderdrnohten van ons land en die vnn vreerae landen voorstellonde 1 o een geheele Markorknmer De glazenwasschers onze linnenkamer en bruidastoed het sisapsalet eener vorstelijke dame en de mailkarretjes niet vurgeten Onder de vreoradsoortigo poppen merkten wg twee WestIndische negerinnen op welker gezicht uit leer beslaat dat vlak over deu neus is toegeonaid eenigo popjes van de fioodhuiden nan de Kiagarnfalls gekocht en de inzending van Indische poppen van den heer firill Ie Leiden Hoo ver de mechaniek gaat bevrgzen een drietal poppen met uurwerk de Ie is eene Japanscho dame die met haar parasol draait de 2e een polichinel die zg n tong uitsteekt eu ook met de oogen knipt de 3e eene zoer eleganto dame die zich beurtelings afkoelt en in een haudapiegeltjo bekijkt Ju fond der zaal is een allerliefst tentje waar men zich met een glas limonade voor 15 ct kan verkwikken dat u door een der drie graden wordt aangeboden Ben vgvor biedt gelegenheid om lleraardigsto aakjes met den bengel uit do diepte te visschen Wie zon niet gaarne van deze lelogeoheid gebruik maken nu zulke schoone vingeren u de hengelroede overhandigen llonderde poppen groot en klein zullen om strijd de oogen trekken van de duizende kleinen die morgen en overmorgen hunne oogjes uitkgken en zeker s nachts nog zullen drooraen van dit poppenparadijs Men laat in de Jnabode van 18 April Wie gisteren te half vier uur de ontknooping beeft bggewoond van het drama dat sedert December anno po aller gemoederen bezig hield den bekenden postdiefstal van 82000 moet innig medelgden gevoeld hebbon met de 9 kinderen van de in hechtenis genomen mevrouw r d 8 en den gewezen hoofdfcantoorohef van Weltevreden v 8 Om het verder onderzoek niet te bomoeilgken kunnen wg nataurlgk niet afdalen in al do bijzonderheden dia aanleiding gaven totde inheohtenisnamo van bovongenoemile Europeanen onze lezers zullen zich dus naar wg hopen voorloopig tevreden willen stellen met dea volgenden draad der tragi komedie die met alle recht De diereu bmtolou zou kuuneu heeten Die draad is aumgateld uit hetgeen tot nu toe van de voorloopige verhooreo is verluid Simin de koewachler van merrouw Van der 8ch zag zgne meateres op zekeren dug iets in den tuin begraven Toen de dame bespeurde dat Simin met alle aandacht daarnur stond te kgken waarschuwde zg hem dat h van het begravene af moest blijven want dat hot ontplofbare stoffen waren Zoo dom was Simin echter niet of hg begreep wel dat dames rich althans in Indië niet met dynamiet inlaten hg besloot hat er dus des naohts maar op te vragen erf rond in het gat oen verzegelden tinnen sigarenkoker die bij opening eene macht van bankpapior bleek te bevatten Hoeveel precies kon hg niet leun of ontoyfersn Nu komt Simin a vriend Oemar ojp deu verzoekt op een regenaohtigen avond logies bg den koewaohtor en al spoedig komt het gaprek op den gevonden schat Oemar die hooi wat geleerder is dau zgn galheer heeft dadelgk geteld dat er 26000 bgoen is in biljetten van 200 en van 60 en hg weet ook raad hue die te verzilveren Simin geeft do geheele som aan Oemar over Üie haar na allerlei geheimzinnige besprekingen met verschillende Chineesohe kassiers van bank on faandelsinrichtingoii weder bij deze Mongolen deponeert De afspraak was dat die kassiers de bankbiljetten geleidelijk in eirculntio zouden brongen en hom do nettpopbrengst natuurlijk mot een ferm ngio afdragen naarmate de emissie slaiigdb fu moet dnt slagon wonderwel gegaan zijn want hier en daar zijn reeds gesignaleerde biljetten aolilerhnald alleen kreeg Oomar er ranar een minder en tot overmaat van ramp zijn deze inlanders zelf herhaaldelijk be stolen Iemand waagde het evenwel zich te beklagen omdat ieder er zich aer goed van bewust was dat hij gatolen of geheeld geld onder zich had Summa summatum zijn nu van de vermiste 82000 gulden door de onvermoeide pogingen van den ad sistentrtsident en de houten Vermeulen en Hinne oen dikke 40000 gulden terecht Er zijn tot nog toe do volgende tien personen in hechtenis genomen de heer v 8 mevrouw v d S Sirain Oemar de Iste olc Sde kassier van de Javaeche Bank een familielid van dien eerste kassier de kassier der firma Tidman Balfour een kassier van do taatsspoor en de late w jkmeeeter van kampong Blakang Moeharip Uolteolandscb Overzicht Da beambten der Parijsohe Omnibusmaatschappij hebben den arbeid gestaakt In een vergadering dio tot 4 uur in den ochtend duurde en door 4000 beambten werd bijgewoond werd besloten den dienst te weigeren De beambten verlangen verkorting van werktyd en verhooging van loon maar de directeuren weigerden zelfs de gemaobtigden der verschillende beambtenvereenigingen te ontvangen Dit besluit werd Maandagnacht genomen en Maandagochtend was er bijna geen omnibus meer in geheel Pargs te zien De eischen der beambten zijn t Weer in dienst stelling van de beambten die na 1 Mei zijn ontslagen 2 Een werkdag van 12 uren 3 Toezegging der directie dat zij met de gemachtigden dor beambten in overleg zullen treden over het bijleggen der overige punten van verschil Wegens do groote uitbreiding van het omiübusvorkoer te Porijs bezorgt deze werkstoking natuurlgk grooten last aan de bewoners die over het algemeen op de hand zijn der beambten De buurkuetsiers blijven rgden en maken natuurlijk beste zaken maar toch hebben zg besloten de beweging in zoover te steunen dat zij zich niet als koetsiers bij da Omnibus Mantschappg zullen aanbieden Eenigo wagons reden nog met nieuwe koetsiers maar deze werden terstond aangehouden door troepen werkstakers die overal rondtrokkenDe werkstakers sneden de repen door en spanden de paarden af zonder dat de politie bzzonderen gvcr betoonde om dit te beletten Nu echter worden alle stallen on stations der Maatschoppg door politio agenlen bewaakt Ernstige ongeregeldheden zijn nog niet voorgevallen Alloen is het joor het Itadhuia tot een vechtparlg gekomen tusacbon de Jpolitie en het publiek dat overal voor de werkstaksrs partij kiest waarbg een dertigtal personen in hechtenis werden genomen Do directie heeft lich bereid verklaard het dagloon met 1 fr te verhoogen en den conducteurs een vrijen dag te geven en nog eenige andere concessies te doon en tevens heeft zg zich tot den voorzitter van den Gemeenteraad gewend mot verzoek als bemiddelaar tusschen beide partgeu op te treden Bg do Fransche kamer is door den radical Maiijan ondersteund dOÓr ISO andere afgevaardigden een voorstel tot belastinghervorming van zeer ingrijpcnden aard ingediend Het voorstel dat het resultaat is van don arbeid v4n verschillende afgevaardigden die daaraan meer dan een jaar werkten strekt om een totale omwenteling ta brengen in de opbrengst der middelen v6or do gewone uitgaven van het land dlu ongeveer 300 200 000 fros beloopen In de motiveoring van zgn voorstel herinnert Maujan er aan hoe hg bg de diacusiën over het budget voor 1891 do regeering is uitgenoodigd een voorstel tot hervorming rau het belastingstelsel bg de kamer in te dionon Redenen zoowel van politieken als van socialen aard hebban de ontwerpers bewogen aan het uitwerken van een iroorstel te gaan Maujan doet beroep op de vaderlandsliefde van allen welke cisoht dat Prankrgk de eerste blgft op het gebied der belastingen teneinde de eerste b kunnen zgn op het punt der nationale verdediging In hot eerste hoofdstuk van het voorstel worden worden opgenoemd wolke belastingen zullen afgeschaft worden en hoe deze door Andere nieuwe of gewijzigde zijn te vervangen Uit registratie en zegelrechten benevens uit da opbrengst der staitsmono poliea als tabak post telegraaf en spoorwegen zullen 1620 millioen worden gevonden Onder de op te heffen belastingen behooren die op gebouwde en ongebouwde eigendoramon op het porsoneol en op het patent Op een milliard wordt de gowgzigdo opbrengst uit de belasting op alcohol wat tep elijkortijd een hygiënische maatregel zal aijft geschat Door de sucoessierechtvn zullen 3S0 millioen opgebracht worden wat een verhooging vnn 180 millioen 13 Dazo drio rubrieken van bf nslinffen uilen jaarlijks ongevoeï drie milliarden opleveren Het ovesiga bedrag ongevuer 200 millioen zal gevwnden worden door een gemengde helasting op het kapitaal en het inkomen ongeveer gelijk don incomf tax in Engeland In de zitting van Zaterdag heeft de kamer de urgentie van Maujan s voorstel tot herrormiug der behisting goedgekeurd en het aan een commiaie van S3 leden verzonden In België is de werkstaking zoo goed als gedun met uitzondering alleen in den omtrek van Charleroi waar de arbeiders nog over iets ruimer middelen kunnen beachikken dns uog geen lust hebben aan I werk te gaan en darom voor enfant terrible spelen van daar de 8 uur eisch en loonsverhoogiug op den koop toe Het stilzwggendo plan was dea punten nog ta laten rusten totdat arst het algeman stemrecht was verkregen De Engelsche bladen hebben weor heel wat te zeggen of te blazen over het gevecht in Afrika tusscbeu da Portugeezen en het personeel van de Britacha Zuidafrikaansche Maatschappij Volgens den berichtgever van de Times is het nog niet geheel aker of de ontmoeting geschiedde in Manicaland dan wel aan da Mashonalaudsche zijde der Mashekerivier die onder de oude overeenkomst de grens vormde tusschen het Britsche gebied en dat der Portugeezen Een troepenmacht van 200 Fortugeeun en 600 inboorlingen bereikte Massikasse op den lln Mei en deze plaats door de Engflachen ontruimd vindende drongen zij verder door in de richting van Fort Salisbury Op weg daarheen ontmoetten zg 60 geëmpioyeerdon der Maatschappij en rukten met dean slaags Do Portugeezen werden met een verlies van zeven man teruggeslagen Tevens wordi gemald dat du Pungweo weder door de Portugeesche autoriteiten gesloten rou zijn Lord Bandolph Churchill seinde dat het Pungwee confliot plaats vond nabij Massikessa op 10 Mei De Portugeean telden 260 Europeanen 502 Inlanders en vier stukken gachül terwgl de Engelschen slechts zestig man sterk waren met één kanon Vermoedelijk bevonden zich da Portugeezen op weg nar Amtasa Da Times en de Standard manen dat Engeland zelfstandig moet optreden daar Portugal onmachtig blgkt om zgn Moambieksohe vrijbuiters Ie beteugelen De Chronicle verwacht dat de Britsche schepen voor Beira ankerend last zullen krggen tot actief optreden en tuchtiging van da insolente Portugeesche beambten vooral indien het blgken mocht dat zg de Pungwee weder gesloten verklaarden De Daily News betoogt dat de geheele reeks conflicten voortvloeit uit den wedloop tuaaohen Engelachec Portugeezen en Boean om in Manicaland en Mujonaland zooveel mogelgk landerijen in te palmen De Anglo Portugeeaeha modus vivendi bleef onmachtig om dea buitmakerg in te toornen C O R R E S F O N D E N T i E Het veralag van de uitvoering van do GoiuMie Zangvereentging wordt in ona volgend nr opgenoman INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1876 Staahilad No 96 Brenge ter algemeene kennis dat op da Secretarie ter viaie is gelegd een verzoek met bijlagan van P van Hensbergeii om vergunning tot het oprichten eener bakkerij ïn het perceel gelegen in oe Hoerenkad e Kadaster Sectie E No 1415 Dat op Woensdag den 10 Juni 1891 da namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in ta brangen PU dat gedurende drie dage vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomeh Schrifturen kau worden kennis genomen Gouda den 27 Mei 1891 Burgemeater en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Afloop van Openbare Verkoopingeii van Onroerende Goederen WOENSDAG 7 MEI 1891 Huis Wachtelstraat P 224 4250 k A C Pinkse Huis Kattensingel Q 150 950 k S Boot Idem achter de Nieuwe Haven N 225 ƒ 170 k P de Gruil Idem Lange Noodgodsteeg B 63 ƒ 780 k Erven A Menrs Idem Zak h 246 220 k H M da Bruin Idem Komijnsteeg K 76 ƒ 750 k A Grendel Idera Achter de Vischmarkt L 157 ƒ 1065 k C von Veen Az Idera Varkenraarkt M 219 1025 fc J van 0 jrschot t f lldem Poort lUam O 295 UO k 8 Boot I Idem Nioun e Haven N 169 2t00 k J N van § ohaik