Goudsche Courant, donderdag 28 mei 1891

1891 Vrildag 29 9iei NS 4538 UOEK van HOLLAISD GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Onië eken Zie de Oranje Aanplakbiljetten Goedkoop Solied Elegant w Gangbaarste jÊ modellen De buendlng van sdvertentiSn kan geaotaieden tot Ma uxa dea naviiddaga van den dag dw oltgava BUaBT Jmsens kraag p dDiUnl la @ s Ji Cf y 12 HBBZOO COB FA p do ü JJ jCOST OOBTHB t d Uiia SOHIUUDB A MA PJ WAONBB l r iJ STBPHAN p i n p dM pMr Ji V p di i i rï J Liw oour B p dojljn 1 Verkrijgbaar te GOUda by den Heer C A B BANTZINGER 1 Korte Tiendeweg D 17 J W E vSTëDE van der PALS Markt A 107 direct bij MBY EDLIcn Versand CeschMf Leipzig Plagwitz 5 Idem Gang Raam O SSI 383 388 836 en 3S6 ƒ 2206 k B Besielzen Idem Bleekerakaae P 14 890 k S Boot ADVERTENTIiÊN Bij acte geteekend den 26 MEI 1891 is sedert den 1 dier maand 01VTB01 OE1 de VENNOOTSCHAP onder de JPtrma KBIJOSMd e DB KOSTER aangegaan bg acte dd 9 Mïp 1889 Gouda den 27 MEI 1891 P KRIJGSMAN J DB KOSTER Prijstrekking 10 Juni 500 000 Mark sla hoofdprijs in liet gelukkigst gefal biedt de nieuwste T00ti Geidverlotiiig die door de Hooge Hegeering van Uaiubunr goedgekeurd en gewaarborgd is De roordeelige inrichtiog an het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts wei nige maanden in 7 verlotingen van 100 000 loten 60 200 prgzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder tgn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uitnemendheid echter 1 prijs a M 300 000 8 prijzen a M 16000 1 prijs M 200 000 S6 prijzen b M 10000 l prijs a M 100 000 56 pnjzen a M 5000 1 prijs aM 75 000 106 prijzen a M 3000 I prijs aM 70 000 203 prijzen a M 2000 prijs aM 65 000 6 pry zen a M 1500 prijzen a M 60 000 606 prjjzenaM 1000 1 prijs a M 66 000 1060 prijzen a M 500 1 prijs a M 60 000 30930 prijzen a M U8 1 prijs aM 40 000 niSSprijzenaMSOO 200 1 prijs aM 30 000 il50 127 100 94 67 40 20 D aanstaande eerste prijatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverlotijg is van aipbtswege bepaald plaats te hebbon op den 10 JUNI e k en kost biervoor 1 geheel original lot slechts Mark 6 f fl 3 60 cU l half 1 n 3 I I 8U 1 kwart Vl 0 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwisael Alle commissies worden onmiddellijk met de grootate zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origiueele Luten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte oflicieelo plan waaroit do verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggclden t vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangéVraagd na elke trekking de ofRcieele lijsten De aitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Bblanghebbe iden door onze Correspondenten Mm alle grootore plaatsen van Kederland beiverk lligd worden M N$pn3 debiet is steeds dqor het geluk b gun p gd en onder vele andere aansienlgke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewijzen de eerste Hoofdirelfers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat bij deze op den hecht sten irrondslac gevtitlzde ondernemintr van alle kanten op eeno zeer werkzame deelneming bepaald kan itorden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds op banden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN IMON Bankiers en GelJwisselaars in IlanUmrg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin dfr nieuwe verloting tor deelneming inviteercii zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte on reëele bediening de tevredenheid van ojize geëerde begunstigers t verwerven HIMaaUiHHHMntikaMHBHBHi DE DIJKGRAiW VAN RIJNLAND brengt ter kennis ran de Ingelanden dat op DINSDAG den 2d n JUNI e k des namiddagsten 12 4 ure eene Vereenigde Vergadering zal worden gehouden in het Gemeenlandshois te Leiden STEEN KOLEi DE EOSTEE C in Brandstoffen BOGEN o 117 118 MACHINIST Tegen half JUNI a s wordt gevraagd een bekwamen MACHINIST aan het Boven Stoomgemaal van de Polder Middelburg Gem Beenwgk Reflecteerenden Terroegen zich met fr br of in persoon bij den Voorzitter dier Polder den Heer O BULK te Boskoop S Q @ £ Ondergeteekende beveelt zich aan tot het LEVEREN van l t KEUR LEIDSGEE BOOUEOTEL JAN VISSER Firma J ta GROüS J Boskoop Gouda Snelpersdruk van A BEittKMAN Zoon TE HUUR GEVRAAGD voor dl oge waar Centrum Gouwe Adres onder No 2111 aan het Bureau dezer Courant SSe Staats loteriJ 6e Klasse TrAking van Woensdag 27 Mei No 871Ï 16226 1000 No 2733 3149 7971 11234 12596 18880 20123 20672 400 No 1019 2164 8036 13591 ƒ 200 No 683 2237 2467 8393 4682 5664 667 8683 10652 19278 ƒ 100 Prijzen van 70 18 8500 5613 8231 11076 13878 16436 19026 274 3669 6613 8239 11163 13885 16755 19143 282 3695 5731 8272 11190 13918 16804 19167 295 36496766 8546 11237 14082 16929 19166 352 8671 679U 8628 11285 14206 17087 19171 B56 3870 6794 8634 11612 14207 17166 19209 652 3 06 6865 8791 11814 14236 17508 19271 664 3923 5963 8820 11981 14276 17542 1937B 660 3994 6014 8876 12133 14413 17582 19464 834 4120 6205 8888 12138 14471 17618 19594 87 4138 6261 8953 12149 14541 17640 19621 1035 4260 6380 8980 12222 14701 17718 19738 1291 4371 6613 9225 12300 14777 17817 19798 1870 4407 6538 9370 12301 14967 17920 19877 1620 4426 6553 9446 12324 14984 17921 19968 1662 4446 6663 9463 12364 14991 18021 20030 1720 4612 6778 9664 12621 15040 18286 20186 1 28 4760 6866 9878 12826 15143 18293 20210 1754 4776 6882 9708 12628 15162 18334 20213 1804 4899 7058 9956 126S6 16166 18344 20331 2040 4967 7301 9976 12641 16662 18373 2045 2131 4968 7368 10379 12788 15580 18490 2068 $ 2157 5024 7669 10463 13006 15830 18635 207 2166 6067 7722 10480 13 07 16892 18675 20781 2178 5095 782110480 13074 15906 18689 20753 2423 6184 786110613 13243 16073 18728 07 l 2679 5266 7868 10631 13334 16183 18743 20831 2656 6331 7962 10577 13362 16198 18795 20835 2892 6362 8032 10822 13620 16236 18812 208B6 2798 5368 8 100 10877 13760 16276 18831 20868 2982 5399 8139 11022 13832 16382 18923 20946 3062 6402 8196 11074 13874 16421 De nitgare dezer Conrant geschiedt dagel ks met niiBondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maalhdeB ia 1 25 franco per post 1 70 ifzoaderllke Nomaers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 Mei 1891 De minister van binnenlandsehe zaken beeft bepaald dat het eindexamen van het gymnasium te Gouda jisl worden gehouden op 26 26 en 27 Juni en dat a s gecommitteerden ten wier overstaan dat examen zal Tvorden afgenomen zijn aangcivezen de hh Dr H van Herwerden Dr H E Moltzer en Dr W K pteijn hoogleeraren aan derijks universiteit te Utrecht Er zijn vier leerlingen in de hoogste klasse Van 1 tot 22 dezer werd het examen gohondm voor machinist leerling 2e kl te Hellevoetslais Aangegeven hadden zich 76 jongelieden geneeskundig afgekeurd werden 24 3 trokken zich terug 48 werden geëxamineerd voor 20 plaatsen Onder heu die slaagden kwam voor A J Hoogenboom leerling der rijks hoogere burgerschool alhier Door de katholieke kietveroenigiug te Bodegntven werd dr H J A M Sohaepman tot oandidaat geproclameerd met 28 stemmen tegen 15 op den heer I uyn8teo Ter vervanging van den heer J van der Broggen Az die do betrekking van dijkgraaf van den Zuid laspoldor gedurende 22 jaren bekleed doeh thans als zoodanig bedankt heeft werd gisteren door de stemgerechtigde ingelanden van dien polder tot dijkgraaf benoemd de heer A Chr Snel burgemeester van Moordrecht met 2088 stemmen Op den heer J U van der Tor en te Zevenhuizen ivaren 1410 stemmen uitgebracht Omtrent do plechtige begroeting van H M de KoninginBegentes met il M Koningin Wilhelmina FEVlLhETOK W Iglig S ® IV 10 Een bediende riep den vrijheer uit de ziekenkamer Er bevond zich beneden eene dame die hem zonder uitstel wenschte te spreken Met tegenzin voldeed hij aan dit verzoek maar zijne verwondering was onbeschrijfelijk toen hij in de binnengetreden dame de vrouw van den advocaat herkende Zij was in het zwart gekleed haar gelaat door tranen rood en opgezwollen Wat voert U tot ra mevrouwP Zij kon niet spreken Hare ontroering dreigt haar geheel te overstelpen Uw echtgenoot vroeg de vrijheer terwijl ze hevig bleef snikken Mag ik u verzoeken dSir ik niet raden kan Neen dat kan niemand fluisterde zij haar zakdoek stijf tegen de bevende lippen drukkend niemand kan weten wat hem er toe gedreven heeft ik zelve niet iX W echtgenoot herhaalde de vrijheer half ongeduldig en hnlf in hoog gespannen verwachting in de Nieuwe Kerk Ie Amsterdam dia gisteren plaats had schrijft men aan de N Èott Ct het volgende Een der oogenblikken die het maeat indruk maakten was toeo H M de Koningin reRentes het woord nam om den burgomonter van Amsterdam te danken voor de hartelijke ontvangst Haar en Hare docjiter in de hoofdstad bereid Een driewerf sere do Koningin gevolgd d or een driewerf leve Wilhelmina gaf uiting aan fet gevoel dat ieder bezielde nadat de Koningia Beiontes gesproken had Dan zal niet lidit de indrukwekkende ommegang der weezen uit onze herinnering gaan Daar kwamen zij op de maat van het Wilhelmus aangetreden twee aan twee de ouderlooze kinderen neljos op n Zondag3ch iedere groep in lüue eigenaardige kisederdracht tot voor de estrade der beide Koninginnen Een der oudst meisjes trad naar voren en bagroette het koningskind met da verzen haar doflr den dichter Hasebroek in den mond gelegd Hog gisteren voor ds dames regentessen van haar Huls het gedicht opzeggende had zij het niet zonder Jiapereu kunnen voleindigen Haar thans vloeiden de woorden zoo helder van hare Kppen dat r Ae omgeving geen lettergreep verloren ging En toen zij na het tweede couplet der jonge Koningin haren blormentuil toestak greep Wilhelmina hare hand rn omklemde die een oogenblik ten dank voor die zegening vau kinderlippen Och van al het huldobetoon waarvan zij het voorwerp was tot nu toe was de beteekenis voor het kinderlijk begrip voorbijgegaaa als iets wat zij niet recht verstaan kon Maar nu stond zij voor kinderen en kwam zij werkelijk onder den indruk van hetgeen om harentwil geschiedde Uit de menigte steeg een jubelende kreet op toon het koningskind de hand greep van het weesje en zeker was dit het schoonste oogenblik van heel de plechtigheid De toespraak door den Burgemeester gehouden bij de aanbieding van d n gedenkpenning luidde alsvolgt Is dood hy heeft zich doodgeschoten fluisterde ze schuw om zich heen ziende Van nacht heeft hij zich gedood Het kruis is er de schuld van Wat is er toch met dit noodlottig kruis Zeg het mg bid ik u I De vrijheer zag medelqdend in het smeekend gelaat va de arme jonge vrouw j oi ndelgk nam hg hare hovende hand in de zijne Van wien hadt ge dat sieraad ten geschenke gekreg on Von mijn man Hg had het geld daarvoor opgespaard Wanneer gaf hij het u fu den tijd van onze verloving Ik gaf eenmaal in scherts te kennen dat ik zoo gaarne edelgesteenten zou bezitten en Benno beminde mij toon nog bovenmate evenzeor als hij mij in den laatsten tijd steeds als de oorzaak van zgue vreemde neerslachtigheid haotte Bracht hij het u mede Ja ik herinner mij den dag nog alaoft het heden was Hü was toen in iMarienworder en had eene betrekking bij de ree tbank Met Kerstmis kwam hg met verlof bg ons en op deu eersten avopd schonk hij het mij Nog vóór ons huwelgk verzocht hg om verploatsing en werd later advocaat Wist uw echtgenoot gister dat ge bot kruis wildet aandoen Neen o neen I Ik mocht het niet dragen ofschoon ik nooit te weten kon komen waarom niet Gister had ik het Btil etjos anngodann uit ijdelheid ADVEUTENTISN wordw geplMM TMi 1 6 regeh k 50 Centen i dm tegri meer 10 Centen GE 00 TB LETTIS8 wonUn berektnd nur pUatanimia Borendien worden alle Adrertentien gratii opgenomen in het ADVEBTKNTIKBLA t irelk des Maanchga rerackgnC Ij Mevrouu I Beter dan s nig gesproken woord dit vermsc hebben de tonon die daar klonken in dit sttbg kerkgebouw het hartelijk welkom vertolkt waarmede Amsterdam s ingezetenen Uwe Migosteit e Koningin Wilhelmina bg hare komst hier ter steda plechtig wsnsohten te begroeien In dien hartelgken welkomstgroet gebracht op d plek waar zoo herhaaldelijk de band is versterkt tusschen het doorluchtig stamhnis van Oranje en de Noderlandsehe natie zij uitgedrukt aller dankbaarheid dat opnieuw van ds liefile voor dat Huis mag warden blijk gegeven en dat die groet mag gericht worden tot Uwe Majesteit welke de natie reeds ia die iiefdo beeft leeren omvatten en tot Uwe beminde dochter als prinses van Ofanje en erfgename vaa d kroon Haars Vaders Dat de stad Amsterdam zich bij het brengen vaa een welkomstgroet de tolk mag noemen der gevoelens welke allerwegs in Nederland voor Uwe Majesteit en Koningin Wilhelmina worden gekoesterd zegt de aanwezigheid te dezer plaatse van ïoo velen die hft rgk en zijne gemeentrn vertegenwoordigen of in verschillende ja in de hoogste belrekkingen besturen Gevolg gevende aan de uitnoodiging van Amsterdam s ingezetenen hebben zij allen getuigen willen zijn van het eerste bezoek door Svi Majesteit als Begentes van het Koninkrijk met onie Koningin Vyilhelmina aan de hoofdstad van Neder land gebracht Dit eerste bezoek even heuohelijk als gewichtig achtende voor de geschiedenis der ptad heeft de Baad van Amsterdam besloten ter gedachtenis aan dat teit een gedenkpenning te doen slaan dien h het zich tot oen voorrecht rekent U thans en te dezer plaatse to mogen aanbieden Die gedenkpenning welke de beeltenis draagt van Onze jonge Koningin en Hare geëerbiedigde En zeg mij nu om Gods wil kan er eenige reden zijn die betrekking heeft op dit kruis waarom mjn man zich het levqn moest benemen Ik weet ef geene geen enkele I Zij sloeg de handen wanhopig voor haar gelaat en snikte luid Do vrijheer kon hoewel toorn en verachting zijn voorhoofd donkerrood kleurden want de waarheid lag nu immers Open voor zijne oogen zijn medelijden niet onthouden aan deze onschuldige vrouw Laat deze zaèk rusten zeids hij Anna Was mnfh s handen zacht van haar gelaat trekkend en in do zijne drukkend preek or met niemand over Wat er ook gebeurd moge zgn hjj ja dood Doe geen onderzoek en denk er niet langer over na Neem aan dat alles goed is zooals hot nu gekomen is dan zult ge het beste vrede en mat kunnen vinden Zend het kruis echter aan mjj ik alleen weet wat er verder mede gedaan moet worden Misschien dat er een zwak vermoeden van de waarheid bij haar oprees t welk haar in zgn raad deed berusten want zij boog zwijgend het hoofd ea dankte hem voor zijne vriendelijke woorden Den volgenden dag ontving do vrijheer het noodlottig sieraad t welk eenmaal een mensch met zwakke zedelijke beginselen en door hartstocht vervoerd verleid had om een misdaad te begaan die hom lator in het bewustzijn dnbbsl schuldig te zijn van alle levensvreugde beroofde Dott arm der gerechtizh A vooruit loopend gaf