Goudsche Courant, vrijdag 29 mei 1891

Hoeder met de zinspreuk van Hare Vaderen het vaderland getiouwe tot in den dood moge altjjd en tot in verre geslachten spreken van het geluk ook outer dagen dat b j alle wisselingen van des levens lot da Oranje stam voor Nederland bewaard bleef en daarbij mogen de nog onbeaohreven bladeren van Nederland s geschiedboek kunnen vermelden dat koningin Wilhelraina geleid en gesteund door Hare Edele Moeder Haar vaderland getrouw is gebleven door de traditien van Haar Geslacht in eere te houden en zoo de hoop en verwachtingen heeft vervuld van een aanhankelijk volk In dit Bedehuis kan dan ook voorzeker nimmer een bede inniger tot don Almachtige ryzen dan op dit oogenblik deze j dat God Uwe Majesteit sterke bij de vervulling Haror sohooiio en gewichtige taak en in Koningin Wilhelmina voor Nederland het huis van Oranje beware dat reeds voor eeuwen zoo diepe wortels schoot in het hart der natie omdat het aan Nederland vrijheid en onafhankelijkheid waarborgde en omdat het good groot en edel gelyk zyne grondleggers waren al wat er goeds groots eu edels in de natie leefde wist te wekken eu tot ontwikkeling te brengen Met deze bede biedt de llaad van Amsterdam Uwer majesteit eerbiedig voor haar en Koningin Wilhelmina deze gedonkpenoing aan Hierop antwoordde H M de Koningin fiegentes Mquheer de Burgemeester Ik zeg V van harte dank ook namens Mijne beminde Dochter voor de hulde Ons gebracht en voor de woorden Ons toegesproken uit Haam van den Gemeenteraad van Amsterdam Ik kan u niet zeggen welke gevoelens my bezielen bij het eerste bezoek met mijne beminde dochter aan de hoofdstad dos Eijks na het onherstelbaar verlies door ons en door ons dierbaar Nederland geleden Maar wel kan ik het uilspreken en ik doe dit uit den grond van mijn hart dat dit voor mij onvergetelijk zal zijn Dat zoovelen uit alle oorden van ons vaderland gehoor gaven aan uwe uitnoodiging mijne dochter en mg hiermede te verwelkomen is mij een bewijs dat de band tuaschan Nejlerland en Oranje nog niet is verbroken maar Idat hy onder Gods zegen nu wy den steun van allen zoo zeer behoeven hecht als altijd zal blijven voortbestaan Ik dank u ook namens myne dochter voor de gedenkpenningen ons aangeboden Zy zollen ons dierbaar zijn als eene herinnering aan dezen dag en als een blijvend zinnebeeld der liefde en trouw van oen klein maar eerlijk volk Getrouw tot in den dood zij ons aller devies dan zal met Gods hulp ons kleine Nederland gróót zijn in geluk in orde en in voorspoed Dat geve de Almachtige Te Botterdam is onder den naam van CreditBeform eeue vereeniging opgericht een dertigtal firma s zyn toegetreden De voornaamste bepalingen van het reglement zijn Doel Het doel der vereeniging is eene algemeene met den tyd meegaande hervorming van crodiet toe tandon in het leven te roepen het misbruik dat Tan het crediet gemaakt wordt te voorkomen en bestaande ivan verhoudingen in het handelsverkeer zooveel mogelijk te verbe eren Zij tracht dit doel te bereiken door o hare leden door vertrouwbare modedeelingen tegen verlieten in zaken te behoeden en hun door hij zich vrywillig den dood Dadelyk na de ontvangst van het kruis gaf de vryheer in een brief aan mevrouw Beinlich zijn diep gekrenkte gevoelens lucht terwyl hij tegelyk den naam van den schuldige bekend maakte diens dood mededeelde en het zooveel onheil en verdriet veroorzaakt hebbende kleinood terugzood Vele weken achtereen zweefde Erika tosschen leren en dood Hevige koortsen dreigden haar leven te vernietigen en slechts aan de uiterst zorgvuldige verpleging en de zorg die haar omgaf had zy het ie danken dat ze niet bezweek en hare krachten toen de hevigheid van de ziekte gebroken was langzaam terugkeerden De vryheer week slechts voor enkele uren van de legerstede zijner gade ofschoon de droombeelden die de koorts by haar opwekte en die zij in afgebroken woorden te kennoo gaf zyn zieleleed slechts termeerd orden Maar daarna kwam een uur waarin Erika a blauwe oogen weer met bewuttzyn in het rond konden zien een uur waarin hare omgeving opgehouden had foot haar leven te sidderen en waarin zij het binnentreden van haar echtgenoot met beven en toch met groot verlangen verwachtte En in dit uur was het dat Egon haar de geheelê volheid van zijne nooit verminderde liefde openbaarde waarin hy haar met verrukking steeds weer opnieuw aan zyn hart drukte haar en de kinderen aanslaiting en samenwerking met andere vereeni ngen de meest juiste ihlichtingen te verschaffen i te trachten de betaling van oude en twyfellchtige schulden door den voortdurendeu invloed der vereeniging zonder onkosten te bevorderen c het houden vau vergaderingen waarin mededeulingeu over en ondervindingen op het gebied vanden handel voor zooverre zij van algemeen belang zyn worden gewisseld en maatregelen beraamd ter bevordering van het doel d het geregeld vorkeor mei de andere veroenigingen CreditreforD mot bet dool om elkaar testeunen in het belang der voreonigingen en de uitwisseling dor op het veroenigingsgebied opgedane ondervindingen e het toeti eden tot den bond der gezamenlyke voreonigingen van het Credit reform het bijboudea van oen legger waarin alle klachten en aanmerkingen worden opgenomen door de loden medegedeeld betroffonde niet of onvoldoende levering van verkochte waron maatregel tegensloohle leveranciers De anglicaansche bisschop van Londen had oen dreigbrief outvangen waarin een anonymus aankondigde dat hij hem Zondag op don kansel zou doodschimen en daarna zich zolvon van kant maken Do politie werd versterkt en de Si Pauluskathodraal werd Zondag zoor streng bewaakt maar men slaagde er niet in iemand te arrestoeren Het onderzoek wordt voortgezet Volgens berichten welke de Maaihode uit hot district Wyk by Duurstede ontvangt is daar de oandidatuur van Dr Sohaepman ailosbohalve verzekerd Men keurt ten hoogste de houding af welke die afgevaardigde bg de behandeling der Legerwet gevolgd heeft Aan hom is het te danken dat de Legerwet met harei persoonlijke dienstplicht in de Kamer gekomen en mat zooveel hardnekkigheid daar behandeld is Nog Vrijdag 11 had hij by het amendement Van Deden betreffende het contingent het lot der wet in zyne hand Hadden hy en dezynen met de overige Koomsch Katholiekeu tegen dat amendement gestemd het ware niet met 52 tegen 45 stemmen aangenomen maar zeer stellig verworpen en voor het rogecringsartikel zou geen meerderheid gevonden zijn geweest Er zijn streken io hot district Wyk by Duurstede wy noemen slechts Gabauw waar Dr Sohaepman waarschijnlijk geen eukele stem zal krygen de verbittering over de legerwet heeft een hoogen graad bereikt Op i io algemeene vergadering in Januari 11 hebbeu de afgavaardigden van Gabauw en andete afdeelingen byua eenparig hunne waarschuwende stem laten hooren en den voorzitter dringend verzocht Dr Schaepman een wenk te geven doch het beeft niet gebaat Zy die aladus denken wensehon niets liever dan dat een andere R Kathol candidaat gesteld wordt t Ia hun onmogelyk op Dr Schaepman bun stem uit te brengen E n aardige erfenisgeaebiedenis wordt niet uit Amerika maar uit Hamburg gemeld Eenige jaren geleden stierf te Schleawig de koninklyke Kriegsrath Nielsen die algemeen als een vyand van het huwelijk bekend stond Voor zyn dood verouiakte hy zyn knecht en zyn keukenmeid ieder 20 000 kronen onder voorbehoud dat het erfdeel van dengene die bet snoode stuk welke hunne vreugde niet konden bedwingen nu de geliefde moeder weder glimlachen kon en spoedig gouezon zou Erika s hand in da zyne houdend dealde da vryheer haar j Ues mede Toen hy zweeg sloeg zy de armen om zyn hals trok zyn hoofd naar zich toé en vroeg blozend Wat was nu greater myna schuld of myne liefde f Hy antwoordde niet maar kuste baar de woordenvan de lippen 4 i beging in het huwelgksjoUetje te stappen aan den ander zou worden uitgekeerd Nauwelyka was de verstokte coelibatair echter overiedon of knecht on keukenmeid gingen samen naar het huwolgksaltaar het jonge wolgegoedo echtpaar vertrok toen n ar Hamburg on leefde daar zes jaar allorgelukkigst Do overige erfgenamen van den overleden vrouweahater hoorden toon van de inbreuk op de voorwoardon zy eischton gerechtelijk teruggave van de 40 000 kronen daar toch door hot huwelijk der beiden het geld aan do naaste erven kwam de knecht echter beweerde dat hij zgn deel toen hy trouwde zooals bepaald was aan de koukenmeid had gegeven en de laatste had haar geld aan don knecht gegeven Heel Hamburg ziet evenals de goedgoloovigo lozer met spanning de uitspraak der rechtbank te gomoeti Hot geheim van den medicus Onder dit opschrift geeft de hoor Van dor Moor van Tor Neuzen in do N Rott Cl eon goeden raad Het betreft de weigering door de moeste geneeskundigen in den laatsten tyd gegeven op hot vdrzoek van belanghebbenden om opgaaf te doen van de ziekte waaraan eon persoon is overiedon wiens leven was verzekerd een medodooling echter waarvan vele verzekoriogmaatschappijon de uitkeericg der veizekorde sommen afhankelgk stellen Zooals bekend is vindt die weigering baron grond in den eed van geheimhouding wolken do geneeskundige heeft afgelegd Bleven de maatschappijen by haren eisch on de geiiee kundigen bg hunne weigering dan kannen daaruit groote ongelegenheden voor de weduwen en kinderen van verzekerden ontstaan on zal de leveiiiverzekering een gevooligen knak krygen De heer Van der Moor geeft een eenvoudige oplossing aan de hand eu wel hot volgende De goheimhoodiug is den geneesheer z ker wel alléén opgelegd in het belang van den patient De zal dus zynen geneesheer van geheimhouding kunnen ontheffen Dit blijkt ook uit art 272 van het wetboek van strafrecht Hij die opzettolyk eenig geheim hetwelk h uithoofde van zyn hetzy tegenwoordig hetzij vroeger ambt of beroep verplicht is te bewaren bekend maakt wordt gestraft enz Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd Is wordt het slechts vervolgd op diens klachle Waarom geven de medici wel de geneeskundige verklaringen af van den liohamelyken toestand van hen die een contract willen sluiten ï lier wordt de geheimhouding ter zyde gesteld omdat den persoon zelf den geneesheer daarvan ontheft Kan er nu bezwaar worden gemjaakt om n den dood de goëischte verklaring te geven wanneer de verzekerde persoon den daartoe bevoegde geneesheer schriftelyk machtigd op rerzoek van dengene van wion de uitkeering moei geschieden schriftelyk modedeeling te doen van de ermoodelijk oorzaak van den dood desnoods ook lan den loop der ziekta Ik geloof dat de geneesheer dan met atn geruitgeweten en zonder vroee voor vervolgii g die verklaring kan afgeven Het ware zeker wel gewenscht dal de üaalschappü tot Bevordering der Geneeskunst in hire eerstvolgende vergadering ovar dit denkbeeld h lar gevoelen uitsprak Da heeren Gottfried en Heinrioh Miyar hebben dezer dagen patent aangevraagd voor eeb klein zclfwerkend toestel dat aan den wand vai oen spoofwagcoupé kan aangebracht worden en Waardoor telkens by het vertrek van don trein van edn station d de naam van het eerst daaropvolgend stition zoolang zichtbaar bly ft totdat totdat de trein aa dat station aangekomen is waarna by het wedor veflrekken vanden trein de naam van hot weder daaropvolgend slation zichtbaar wordt t Noch eneHieid van den train het lang of kort stilhouden voor eon station rangeeran of oponthoud oefenen eenigen sohadelyken invloed ip het juistaangeven der stationsnamon uit SfooiH nf K TJ3iTST3iTIEn De uitvoering van jDo f aradia Km die JPerf welke Dinsdagavond door de Goudsohe aangveroeniging ondoA leiding van den heer Boutaan plasti had verschafte ons menig oogenblik Van kunstgenot Toch werden de moeilykheden welke deie heorlyke oompositie van Schumann met zich breuft niet alle schitterend overwonnen Het koor dat in dit werk in verhouding tot de soli een geringe plaits inneemt was vooral wat de vrouwenstemmen bitreft nid sterk genoeg en daar eenige nummers zear hoog geschrevenzyn klojken vooral de lichte en aetherisohe gedeelten o a het koor der Gmiëen de Nils en dat der Houri s vaak benauwe en mat terwijl ook de zuiverheid nu en dan te wenschen overliet Uj kend daarentegen werdeij gezongea in de eerste afdeeling da koren Et tcüthel fürchUrlich der Tod en uHeilis ia dat Blut Ook do laatste nummers van het derde deel klinken voortréffelgk Wat do solisten betreft moeten wij bijzonderen lof brengen aan mevr v M voor hare vertolking der houfdpartij zij zong hare solo s met een sympathieke altoos zuivere stem en hare voordracht was warm en artistiek Zeer schoon was o a baar juichend door het koor der zaligen begfleid lied O ewi Freude mein Werk itl gethan Do verhalende altsolo s werden door evr P zoor goed voorgedragen on ook do hoeren soliston Dorr tenor en v Dam bas uit Utrecht wisten ons door hun zuiver geluid eu smaakvolle voordracht in vele momontou te boeien Jammer dat laat gonoomdo in de aria s van het derde doel een paar keeren niot goed inzutte waardoor eenige maten niet tot hun recht kwamen en de indruk van het geheel schade lood Over t geheel genomen beviel ons hot laatste deel dezer uitvoering veel betor dan de oersloo maar iu aanmerking gonoraen de moeilijkheden die de uitvoering van een groot werk als dit aan een klein koor zonder orkest oplevert hebben we alle reden voor bet gonoten dankbaar te zyn Buttenlandsch Overzicht De Urectio der PariJAcbe omnibusmaatschappij heeft do eischen der beambten die den arbeid hadden gestaakt ingewilligd De werkstaking is dus geëindigd De meerderheid der Franscho Kamor doet wat man van haar verwachtte de ogfors der tariefcommissie aohtereonvoigens aannemen Intussohen is de strijd over het recht der Eegeeriug om van het minimumtarief in zekere gevallen af te wijken nog niet beslist en iet Ministerie do Mioisterpreaideut Froyoinet vooral moet iu de pers heel wat hooren dat hij zich ouder gewoonte weer zoo half om half heeft uitgelaten Hot gevolg is dat de ontevredenheid over hot Ministerie van alle kanton komt Freyoinot en Kibot zegt men haddon in elk geval wat zij zoggen wilden flinker moeten zeggen oen duidelgk ja of neen was echter to veel van Freycinot gevergd hy wilde t met niemand verkorven en schaadde daardoor de Begeeriug veel moer dan hg haar hielp met zgn eierdans De invoering van het minimumtarier dus leest men in hel Journal des Débats is of onzin of een schending der constitutie De Begeering schijnt eigenlijk van meening te wezen dat hot artikel geen beteekenis heeft schoon zij het zelf voorstelde en de Kamer nog altyd adviseert voor te stemmen Men brengt echter niet ongestraft onzin in een wet Deze wet voor niet geschreven te houden is niet meer mogelijk De Begeering laat zioh feitelyk zoo niet rechtens de handen binden feitelgk zoo niet rechtens doet zy afstand van oen der voorrechten welke de constitutie haar geeft De woorden door den Ministar president gesproken leveren daarvan hot bewijs Wat Qambetta in 1880 niet duldde geachiedde gisteren t Ia treurig Het Engelsehe Lagerhuis zal nog tot het einde van Juli zitting houden tan einde zooveel mogelijk van den achterstalligen arbeid af te doen De voorraad dia nog moet behandeld worden is echter zoo groot dat van het wetaontwerp tot regeling van het kosteloos volksonderwijs niata kan komen De regooring zal wel het ontwerp dezer dagen by hot Parlement indienen maar de behandeling zal worden uitgesteld tot de volgende zitting Sir Evelyn Baring heeft aan verslag ingediend over de administratie en den tegenwoordigen toeatand van Egypte hetwelk aan het Engelsehe Parlement is aangeboden Sir Evelyn geeft in dit verslag een overzicht van de hervormingen ingevoerd aadert da bezetting door de Ëngejsohan in 18 2 Hy erkent dat er groote vorderingen zyn gemaakt maar ook dat er nog ontzaglyk veel te doen overbluft Ernstige gebreken in het behoor van den fiscus wachten op verbetering De inrichting van politie en justitie is nog gebrekkig terwijl met de regeling van het onderwijs nog pas aan aanvang is gemaakt Daarom oordeelt Sir Evelyn da vraag van het ontruimen van Egypte door da Engelschen ontijdig Engeland mag de taak die de omstandigheden het op de schouders legden an welke nog niet ToUwid is gaansztns opgeven Wij liabben gaan reden om de juistheid van dit rapport te betwyfelen maar moetan toch opmerkt dat Engeland Egypta niet verlaten zou ook indien de toestand al beter was De Engelsehe droomen trouvaos altijd van hervormingen waarmee t echter lang niet altyd beter wordt De laatste berichten uit het Nylland zyn van dien aard dat erkend moet worden d t er nog vry wat opgeruimd kon worden vooral vafi smerigheid Daaraan toch schrijft men t toe dat de gezondheidstoestand in den Ihatsten t d zeer achteruitging Zoodra de cholera verdween zyn da hygiënische voorsohriften ook iu onbmik geraakt en is het wokelijksoh sterflecgfer in Kaïro tot 79 gestegen tot 52 in Aleiandriê en tot 102 te Port Said Ook de sprinkhanenplaag begint zich meer en meer te doen gelden men tracht do eieren te vernietigen door de volden onder water te zetten Bij do feestelijke opening van do landhuishoudeIgke tentoonstelling te Straalsund zeide de Pruisische Minister Bötticher ten opzichte van den buitenlandsohon toestand Het is dos Keizers ernstige wil de openbare welvaart te bovorderou Do onrustbarende gerucbten welke men in omloop tracht te breugon zijn ongegrond de staatkundige gezichteinder is helder en zuiver Laat u niot door de overdrijvingen van Bussischo on Franscho zijde verontrusten In geen enkel opzicht bestaat er een redelijke grond om met ons te beginnen on wij zullen nooit bogianon In het Pruisische Huis vau Afgevaardigden is eèn aanvang gemaakt mot do laatste behandeling der begrootiDg Bg de algemeene beraadslagingen deelde de minister van financiën modo dat het jaar 1890 91 vermoedelijk geen grooter soldo dan 13 0011 000 Mark zal opleveren ofschoon toch de uitkeering welke Pruisen van het Duitsche rijk ontvangt 44 090 000 mark bedraagt Dat er terwijl de bogrooting 1889 90 oen batig slot van 100 000 000 mark opleverde nu slechts 13 000 000 overblylt is hoofdzakelijk te wyten aan dj groote uitgaven welke voor de spoorwegen noodig waren De opbrengsten der Staataspoorwegen waren 27 000 000 Mark hoogor dan do ramifig maar daarentegen waren de uitgaven ook 66 000 000 M hooger Do heer Kichtor maakte van do gelegenheid gebiuik om nog eens te velde te trekken togen de syndicaten der ijzorfabrikanton on kolenmijuoigenaars waardoor de rogoering hetguen zü noodig had te duur ffloest betalen De conservatieve en nationaalliberale fabrikanten en myubexitters bleven hot antwoord natuurlijk niet schuldig en zoo eindigde deze eerste zitting met een wel is waar vruchteloos maar toch zeer levendig woordgevecht over do voor en nadeelen van syndicaten Eingen en Kartolle Voor de aanhangers van Crispi s sohillterendo politiek en voor do koloniale dwopors in Italië zijn treurige dagen aangebroken Kamer en regeering wedyverend in het miken van bozuinigingen leggen by sommige takken van bestuur de bgl aan terwijl juist ürispi en de zijnen van deze twijgen hoopten scboone vruchten te plukken Uitvoerig is gedebatteerd in de kamor over de Italiaansohe scholen in hot Oosten De meesto dezer instellingen waren scheppingen van Chrispi in de laatste jaren opgericht Ten doel hadden zij oen tegenwicht te geven tegen de scholen der geostelyke orden Italisansche kindoren in den vreemde niei voor Ilalië verloren to doen gaan en wat Crispi niet openlijk erkende den Fransehen invloed te neutralisoeron Dit laatste was vrij wel de hoofdzaak want de geostelyke ordonsscholen ontvingen zeer dikwijls zelve subsidie uit de staatskas waar locale omstandigheden dit begunstigden Dat Crispi met deze scholen feitelijk nog ieta nders beoogde dan den Itallaansuhen kinderen in het Oosten ondorwys te geven bleek overtuigend daaruit dat op i verscheidene plaatsen zulko scholen opgericht worden die iun ontstaan meer aan concurrentie dan aas behoefte dankten en die meer door niet Italiaansche dan door Italiaansohe kinderen bezocht werden Daar ter plaatse kon dus geen sprake zijn om Italaanaohe kinderen voor da Italiaansohe nationaliteit to behouden Langzamerhand waren do uitgaven voor deze scholen tot over een millipen gestegen Toon nu de regeering dia Crispi tSpvolgde aan het opmaken haror besparing ging kwam deze post der begrooting allereerst voor bezuiniging aan de orde Het miniaterie wilde de som tot 800 000 frcs verlagen doch na veel heen en weer praten kwam zg met de kamar overeen haar op 900 000 fo vast te stellen Op deze wijze Vordt de Italiaansohe invloed in hut Oosten gehandhaafd en tegelijkertijd rekening gehouden met hot bezuinigingsprogramma Bezield met het vaste voornemen ook verder dit programma ten uitvoer te brengen heeft de regeering eveneens de uitgaven vo9r de Afrikaansche kolonie beanoeid Dit plan droeg echter geeuazins de goedkeuring van den militairen gouverneur dier kolonie generaal Gondo lfi weg die Onmiddeltijk geantwoord heeft met hel nemen van zijn ontalag Niet minder dan de militaire bevelhebber zijn de vurige bepleiters der koloniale politiek gekrenkt over d zuinigheidsmanio der nieuwe regeering De minister president Di Budini ecbter plaatst voor de keuze tusschen een politiek die mreot naar den gependen afgrond van hot staatabankroet leidt on een staatkunde Van minder schitterende uiterlijken glans dan die van zijn voorganger doch van degolyker waarborg voor de welvaart van Italië schg nt besloteu aan het laatste de oork ur te geven I II l i I INOEZONDEH Treurig maar waar Het geschiedde dezer dagen iu eene naburige gemeente dat een kind van pi m 5 jaar verdronken werd gevonden De personen die het kind vonden dachten el te doen mot het lieve kind in huis ts dragen en in de voorkamer van hare ouders de noodige middelen aan te wenden om de levensgeesten op te wokkon doch holaas de vader die inmiddels kalm uit het land kwam kon nieta anders dan den dood constateeren Hij kon echter niet nalaten de trouwe helpers een standje te geven daar het kind evengoed in hot hooi uitgekleed had kunnen worden on nu zijn huis of woonkamer was bezoedeld na den schoonmaak Do vader die den dood van het lieve kind moest constateeren ging dood leuk weer aan zijn werk in t land met de zalige zelfvoldoening dat t Gods wil was PETROLBUM NOTEKUINGE van de Makelaars CaDtzl ar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vest Loco Tankfust 7 50 Geïmporteerd fust ƒ 7 65 Junilevering 7 46 Augustus levering ƒ 7 50 Septemberlevering 7 55 October levering 7 60 Novemberlevering ƒ 7 65 en December levering ƒ 7 70 MARK TBERICHT B N Gouda 88 Mei 1891 Granen heden mot redelgken aanvoer In de pryzen kwam weinig verandering Tarwe Zeeunfeche ƒ 10 a ƒ 10 50 Mindere dito ƒ 9 25 a ƒ 9 76 Polder ƒ 8 76 ü 9 26 Afwijkende ƒ 7 60 a 8 Eoode 8 60 a 9 Angel 9 25 a 9 76 Eogge Znouwsdie 7 76 a ƒ 8 6 Poldet 6 60 a 6 75 Buiteulandsche per 7 F kilo 6 70 a 6 91 Gerst Winter 4 90 n 5 60 Zomer 4 60a 6 25 Chevalier 6 76 f 6 60 Haver per Heet 4 60 a 5 60 per 100 kilo 9l a 9 50 HonnepzMd Inlandsoh 10 S 10 26 Buitenlandsch 8 60 a Kanariozaad f 8 26 a f 9 Boonen Bruineboonen 12 a 14 50 Duivenboonen 7 75 a 8 50 Paardonboonen 6 76 f 7 86 Maïs per 100 kilo Bonte Amiprikaansoho 8 Ï6 a 8 50 CinqantJue 8 60 a 8 75 Veemarkt Melkvee goede aanvoer Handel as pryzen gedrukt Vette varkens redelyke aanvoer handel flauw 17 a 19 ot per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel beter 16 a 17 et por half KG Magere Biggen goede aanvoer handel gewoon 0 50 a ƒ 0 80 per week Vette schapen rodol aanvoer handel flauw 18 a 26 Lammeren groote aanvoer handel flauw 4 a 10 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug 4 a 12 Aangevoerd 74 partijen kaas handel vlug Eerste qualiteit ƒ 24 a 26 twee4o qu liteit 21 a 28 Noord Hollandsoha 24 a 26 Boter goede aanvoer h andal gewoon Goebotor 1 20 a 1 80 per kilo Welbeter 0 90 a I IO per kilo HEMMMSGEriXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouds brengt bij deze ter kennis van de belaughabbendan dat door don Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 26 Mei 1891 is èiecutoir verklaard Het Kohier van het Patentrecht No 19 dienst 1890 91 4de kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen sanslae op den bij M wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat da termijn van Drie Maande binnen welken i reclames behooren te worden ingediesd GOUDA den 28 Mei 1891 De BurgemesVer voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN BurKeriiJke Sta n d V GEBOREN U Mei Alids WillielmlD osdm P i Melkert es W Wgnen 26 Hirrl je WillesiiD oudm T Ae Groot es L SJ Dekker Surtjc ooden R v a dea Osv er en i C Verkerk Jicobg Anlonina oijan i NieewenhaiieB eo C P Trigeii 27 Isaac lokuMS Jscobus oadera k van Manren en L Bik OVERIEDKN M Mei W de Vriee 43 J 7 ft M Noorland 8 ir SS L Stoppehnbnrg S m OEHl WD 27 Mei N van Onaae en Tv n der Toerde O K Nienwlaad en W vu Oent B van Adriekea en J P Loijé