Goudsche Courant, vrijdag 29 mei 1891

t5 2S 7 + 8 05 9 26 + 11 1 8 66 616 8 30 6 6S 7 30 8 26 9 66 11 25 1 30 4 26 6 46 9 6 06 7 40 8 35 10 06 11 36 40 4 35 6 66 9 10 t6 20 7 56 + 8 60 10 20 + 11 60 1 66 4 50 7 10 9 26 + 6 25 8 + 9 30 11 + 12 06 2 6 7 20 9 36 6 40 8 16 9 46 11 16 12 20 2 15 6 15 7 80 9 50 6 60 8 25 9 66 11 25 12 80 2 25 6 26 7 46 10 + 7 10 8 65 + 10 10 1156 + 1 2 65 6 56 8 16 16 80 De SALONBOOT ÏJSEL II vertrekt ZATERDAG 30 Mei s raorgeiw te 7 uur van GOUDA naar tlOEK van HOLLA 1 D RETOURBILJETTEN 3 per hoofd Zie verder de Aanplakbiljetten dk direct ie STOOMTRAMDIENST Gouda Haastreclit Hekendorp Oudewater J ATBtrjWamTOTWi TTt xr t ton Zaterdag 30 Hiel 1891 KS 4539 60UDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AANVANGENDE 1 JUNI 1891 De inzending van advertentiön kan geschieden tot eda uur des namiddags van den dag der uitgave + Alleen Donderdags ataOPV k OrCRLEDEN D VoiV M j A Sllsgcrlud W j O tii dan Heiml IS w GEHUWD J W Qoint ra P Jongebreap JkPVERTENTlfiN Ondeigeteekenden betnigen bg desen bonnea hartelgkeit dank aan den Heer S S POLAK en Kinderen voor het gnl onthaal n de eer hen aangedaan by gelegenheid ran hunne HawelgksToltrekking op gisteren N TAM UMMB C TAH OMME TA DER VOOEDSN Goudn 28 Mei 1891 PrijstrekMnglOJuni 500 000 Mark aU hoofdprijs in het gelukkigst geral biedt de nientrste groote Celdverlotlng die door de Hooge Begeerin van Uamborg goedgekeurd eo geiraarborgd is De roordoelige inriohting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts veinige maanden in 7 rerlotiogen yan 100 000 loten 50 200 prijzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van e catueel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter 1 prijs aM 300 000 1 prijs aM 200 000 1 prijs ÈM 100 000 1 prijs aM 76 000 1 pros aM 70 000 1 prijs aM 65 000 2 prijzen a M 60 000 Iprga aM 65 000 1 pnjs AM 60 000 Iprgs aM 40 000 1 prijs aM 30 000 Sp fjzenaM 16000 26 prijzen a M 10000 56 prijzen ii M 5000 106 prezen a M 3000 U3 prijzen a M 2000 6prqzenaM 1500 606 prijzen a M 1000 1060 prijzen a M 500 30930 prijzen a M 148 17188 prijzen aMbOO 200 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door don Staat gewaarborgde Geldrerlotijg is fan ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 J U N I e k en kost hiervoor 1 geheel original lot s echtsMark 6 of fl 3 60 ets 1 kalf 3 1 80 1 kfart o 1 0 90 tegen inzending van het bedrag in baokpapier of per postwisaei Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgruldigbeid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene t rigineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt bet vereischte officieelo plan waaruit de verilfeeling dor prijzen op de verschillende klassen alsook de betreifeude inlecgelden to vernemen is gratis bijgevoegdjn zenden wij aan onze Be unstigers onaangevraagii na olke trekking de officioeie lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steedsprompt onder waarborg van den Staat on kandoor directe toezending of ool naar verkiezing der Belanghobbeiden door onze Correspondenten in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden On debiet is steeds door het geluk b3guu tigd en onder vele andere aanzienlyke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewijzen do eerste Hoofdtreifers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij dere op den becht sten grondslag gerestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaaldr kan morden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds op handen zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hmmhurg P S Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geachonken en daar wij bjj het begin iler nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en rcé ele bediening de tevredenheid van on gecordo Begunstigers te verwerven Vertrek van GOUda t f Haastrecht r Hekendorp Aankomst te Oudewater Viirtrek van Oudewate ar n Hekendorp 1 a Haastrecht Aankomst te Qoada ♦ TWEE NETTE JONSENS GEVRAAGD btl A ROK 4 COMP Kleiweg Wordt gOTraagd tegen l AUGUSTUS eene fataoenlgke 2 DIE fSTBODE bekwaam Toor de wasch Adres aan het arean dewr Courant TE HUUR oik dadelgk te aanvaarden wegens Terandering Tan woonplaats het GOUWE O 44 bevattende 3 Kamers Kenken Zolder Tele g emakken en waterleiding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn Toorneraens op WOENSDAG den 3 JUNI 1891 dea namiddags ten een nre in bet raadhuis aldaar bg iaschrnving AAN TE BESTEDEN Ie In drie perceelen o Het maken van een nieuwen bovenbouw met verdere werken voor de vaste brug by de St Janskerk i Het maken van een nieuwenbovenbpnw met verdere werkenvoor de brug In de Lage Gouweover het water van Achter de VlsohmaMü Het maken van nieuwe sluisdeurtjes in de Lage Gouwe bij het water van Achter de Vischmarkt Het bestek is te Terkrflgen op de Gemeentesecretarie en het Stadstimmerwerf tegen lietaling van ƒ 0 50 2e In drie perceelen Het verrichten van eenige buitenverfwerken aan Gemeente gebouwen Inlichtingen wordei gegeTen door den Gemeente meenteBouwmeester Gouda Snelperadruk van A Beinkma n St Zoon TIVOLI Coolsingel Nos 24 26 ROrrERDAM Bfl het pasaeeren Tan H H M M uitatekende gereserveerde PLAATSEN tot een beperkt aantal 1 per persoon ran af Vrgdag a s verkr gbaar Pktt du Jour ik 4 0 Ct en Diner van af l fiO Jtestaurant MILITAIRE A V OS Az Kleiweg £ 73 en73 aae Staats loteriJ Se Klasse Trekking van Donderdag 28 Mei No 7362 1600 No 15647 16784 17008 en 18836 1000 No 1389 6844 20703 400 No 1938 2414 9745 15916 17637 19637 200 No 6247 9120 10021 12593 18416 14376 17037 100 Prijzen van 70 18939 19008 19060 19108 19160 19341 19326 19686 19689 19708 19960 19978 2M01 2 6010 20089 20314 20326 2036Ï 20381 30446 20613 20567 26 42 66 72 113 137 204 343 464 624 686 646 814 971 985 1017 1092 1858 1982 2039 2105 2207 213 2600 2617 2630 2675 2680 2778 2855 2889 2951 3022 8066 3182 8244 SS71 3468 3480 8608 a616 8677 8686 3829 4066 4168 4363 4367 4625 4682 4589 4654 4780 4814 4919 4980 5 36 13343 16301 137i l 16512 1373746522 13892 16661 13930 16655 14063 16673 14092 16943 14184 17065 14831 17127 14640 17175 14689 17290 14724 17303 14746 17364 14978 17908 15145 17956 16262 18017 16266 18047 16446 18087 16448 48I22 16617 18177 16716 18312 16 80 18372 16948 18420 16096 13468 16141 18628 16227 18631 16238 18634 16297 18573 6363 5367 5451 20757 2036 20947 20972 20986 7876 10643 7905 10646 7961 X0662 6601 7966 10757 56U7 8172 10816 6667 8213 10888 5679 8351 1U17 5903 8514 11122 6926 8870 11163 6047 8876 11193 6058 969 11 68 087 9166 11500 6287 181 11703 6291 9251 11808 8460 9432 11888 6461 9458 12226 6462 9493 12292 6692 9638 J2421 6696 9690 12478 7012 9834 I26S1 7038 9906 12632 7072 9940 12703 7286 10120 12780 7395 10170 12827 7565 10179 12968 7678 10273 13081 77Sl 10394 18209 7837 10624 13392 De nitgare dezer Coarant geschiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestd en De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 29 Mei 1891 In eene gisterenavond gehouden vergadering van de £ K Kiesvereeniging Beeht voor Allen alhier is de vraag behandeld of men een katholiek of anti revolutionair oandidaat zou stellen voor de Tveede Kamer Met 78 tegen 7 slemmon werd besloten een katholiek oandidaat te stellen Vervolgens werd met 78 van de 88 stemmen tot oan didaat geproclameerd de lieer Mr Bakimann Voor de acte van onderwijzer ie te s Hage geslaagd de heer U Versteeg te Nieuwerkerk a d IJsel Bij do firma A Kok en Comp is weder verschenen de zoo practlsch ingerichte Goudsche Spoorweglijst waarop men niet alleen met een oogopslag ziet wanneer er een trein vertrekt of aankomt maar aan de achterzijde bovendien het zoo gemakkel k personenlarief is geplaatst De ondervinding heeft bewezen dat deze spoorweglijst in het gebruik zeer geriafelyk is en das alle anboveling verdient Te Utrecht is voor het eerste natuurkundig examen geslaagd de heer F N van Lit van Haastrecht Gisteren had te Amsterdam de plechtige gedsnksteeolegging plaats van het nieuwe binnengasthuis door de Koningin Hoewel het weder wat guur was en ruw verbinderde dit niet dat er warmte en geestdrift was in de harten der duizenden die op het uitgestrekte terrein bijeen waren t Was een grootsch schouwspel jdie twee tribunes te zien een voor het publiek en een voor de Koninginnen en gevolg en daartusschen de zangers en kinderen Van de laatste ZIBLBISADBL I 1 ♦ In de zoele lucht van een prachtigen namiddag in Juni luidden de klokken van de kathedraal van Angers met alle macht en de zachte wind die kleine witte wolkjes aan den blauwen hemel voortdreef Toerde de vrool jke tonen over de stad heen tot voorbij het oude kamp van Frémur naar de Loire Aan den ingang van de serre waarvan de stores haar teoder teint Voor de zon beschutten stond Aurette met het hoofd een weiuig ter zijde gebogen om beter te kunnen hooren Hot gelui klonk ernstig en vol en vervulde met zijne gehtin zinnige tonen en harmonien de groote populiereti en de dennen die een gordijn van bladeren vormden voor het huis dw als een nestje in hun groen verscholen lag De vesper is geëindigd en nu gaat de procesbie uit SaintMaurice zeide zij tot de kleine dienstbode lie voor haar stond in bewondering van de bloemen die zij schikte Ga eens zien of de landauer ingespannen is Hot kind ging heen en Aurette beschouwde haar werk waren er niet minder dan 6000 die hun marschen welkomstlied uit onbeklemde borst deden weergalmen De eden van het dertiental mannenkoren deden het bekende vlaggelied bij den aanvang hooren om straks met de kinderen in één schoon geheel in te stemmen bij het lied na de steenlegging dat door Ds J P Hasobroek was gedicht De steenlegging zel e had plaats op de kleine tribune De geestdrift daarbij was ontzaglijk Koningin Wilhelmina had het reeds besproken fijn geborduurde schootsvel voor en kweel zich uitstekend van haar taak Er was natuurlijk op het terrein waarop en waaromheen zich duizenden menschen bewogen muziek genoeg om den zang te begeleiden Zes Korpsen waarvan vijf uit andere steden deden hun schetterende nen over de uitgestrekte ruimte weerklinken wat den indruk van het geheel zeer verhoogde Tot de vermakelijkheden der Electriciteitstentoonttelling te Frankfort behoort ook een luchtbalion die aan touwen is bevestigd aa waarmede men kan opstijgen teneinde een fraai uitzicht te hebben over de geheele streek De eerste opstijging gelukte maar bij den tweeden keer brak bet touw zoodat de ballon met de personen die er in zaten in noordelijke richting in de hoogte steeg en weldra uit het gezicht verdween Een later bericht meldt dat deze ballon dien avond te zes uren b j het plaatsje Bergen gelukkig is geland Do kabel is niet gebroken maar uit den haak losgeraakt Manndag had de gemeente Jutfaas een feestelijk aanzien Aan de meeste huizen wapperde de driekleur bij gelegenheid van de 25 jarige eohtvereeniging van onzen geachten burgemeester den heer W F Smits met mevrouw A Smits van Leent Hot was een eenvoudige ruiker bestemd om de tafel te versieren by den maaltijd op dezen fraaien Zondag den H Sacramentsdag doËh men kan een ruiker heel wat dingen doen zeggen en deze was wezenlijk een gbdicht Niets dan uitgezochte bloemen witte pelargoniums met purpere of roze aderen teedere heliotropen zeldzame fijne gele rozen witte rozen met rood hart hier en daar eqji takje welriekende kamperfoelie een kantwetk van kleuren en geuren Aaretto hoog zich ovei haren ruiker heen dien zij in eene kristallen vaas had geplaatst bezag hem rook or aab en boud hem toen met een lint handig bijeen daarop nam zij hem uit de vaas om zich te overtuigen dat de bloemen ook zonder steun de plaats behielden die z j iiaar had aangewezen Toen de proet gelakte zette zij hem wednr in de vaas en vulde deze tot den rand met water Ik gttloof dat ik nooit oen bevalliger gemaaktheb daohrzij terwijl oen bijna zegepralende glimlachharen mond plooide en uit de fraaie bruine oogensprak daarop boog zij het bekoorlijke jeugdige ge zichtje waarop oen blosje te voorschyn kwam over de hJoomen en kuste de welriekende bladeren Het geratel van don landauer op het grint verraste haar bij deze bezigheid waarmede zij geheel vervuld was zij snelde naar huis maar kwam even schielijk weder uaar baiten met een hoed op die eeneschaduw wierp OTer hare lichte haren en hare donkere oo en ADVERTBNTIEN worden geplaatrt Tan 1 5 regels 50 Centen iedere ngel meer 10 Centen GROOTE LETTIB8 worden berekend naar plaatsmimte BoTendien worden alle AdTortentien gratis ot genomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnu Talrijk waren de blgken van belangstelling die het echtpaar zoowel van hier als van elders mocht ondervinden De kinderen van de openbare school voorafgegaan door muziek en begeleid door de onderwijzers begaven zich naar den huize xGroenendaal en zongen den feestvierende echtgenooten een hartelgk gelegenfaeidslied toe Hoewel het weder niet gunstig was kwamen toch velen s avonds luisteren naar de muziek in den tuin gegeven en bezichtigden het vuurwerk dat in eon perceel weiland over het huis werd afgestoken en uitmuntend slaagde Vooral de illuminatie waarmee het feest besloten werd voldeed zeer Zij was geleverd door den heer G H van Baaren uit ütreoht die onder tal van lichten met schitterende kleuren het Huld aan het Zdveren Echtpaar had aangti bracht Niettegenstaande de massa menschen die op da been was werd de rust geen oogenblik gestoord en zeker keerden allen huisA rts met den wensch ia het hart dat dit echtpaar og vele jaren voor elkander en voor zijne kinderen gespaard moge blgven Utr JDÖffól TwEBDE Kaheb Zitting Staten G eneraal van Donderdag 23 Mei De min van binnenl zaken heeft zijn pleit voor den aankoop van het liuis Wassenaer verloren Hij kon de kamer niet overtuigen dat zijn voorstel ia s lands belang was Alleen de anti revolutionairea Slemden op een paar uitzonderingen na met den heer Schaepman vóór De minister zal nu moeten afwachten of de Rekenkamer genoegen neemt mot de uitbetaling der som voor rouwkoop waartoe hy zich zonder de kamer te kennen verbonden had Het Congo tractaat werd met 3 stemmen tegen goedgekeurd Aangezien daarbij uitdrukkelijk afge Fapa zeide zy zich naar een der vensterswendende die op de stoep uitzagen kom ipoedigof wij zullen te laat zijn en Julia zal knorren De heer Leniel kwam naar buiten hij was het slachtoffer van een hardutkkig rhumatisme en hinkte daardoor een weinig maar zouder dat dit afbreuk deed aan zijnen edelen gang In weerwil van de herhaalde aanvallen van zijne kwaal ging hij nog rechtop on zijne lange gestalte en fraai bleek gelaat maakten het begrijpelijk dat men heüKin vroeger tijd den bijnaam van den inooian Leniel had gegeven Na niet zonder eenige moeite plaats te hebbengenomen in den landauer wendde hy zich tot zijneoudste dochter En Sidónie I zeide hij Gaat zij niet mode f Er ging eene schaduw over het gelaat van Aurette terwgl zij deze vraag ontkennend beantwoordde En Charles ook niet hernam de h er Leniel Wij alleen met al dia statie Mij wel In flinkeu draf voerden de paarden Aurette en haren vador stadwaarts en hoe meer zij naÜerden boa meer roze in zijne gedachten Verdiept scheen te Vind je niet zeide hij eindelijk totïijne dochter dat Sidonie to ernstig wordt Aurette bloosde bijna onmerkbaar De minste aandoening joeg het bloed naar dit gelaat met zijne teeder witte en zachte kleur als de bladen jeoer y magnolia Te ernitig vroeg zij aarzelend