Goudsche Courant, zaterdag 30 mei 1891

ijnikta ir 8 het regearigsbcleid onbnprokan te laten bid d dnoouie niet tmI om t l f Het debat orer het wetsontwerp dat gelaat den oaam Koning door Koningin to reryangen in alle wettelijk Tastgeatdde titels formnlieren en offioieele benamingen kon niet tan einde worden gebraohl Wg hebben het groote gewicht de l laak nooit kunnen innen daar wjj meenden dat het vanaelf sprak dat een Kroondngende rronw Koningin is en gaea Koning ui Nu er evenwel quaesties gerezen zyn kon het noodig ijn dat een wet do knoop doorhakte Principieel was hiartegon zoozeer geen bezwaar maar wel tegen het TOtplioht stellen dor benaming waardoor het gabrttik van don naam Koning nietigheid van rechtshandelingen kan ten gevolge bobben Heden wordt de strgd daarover voortgeset De nota van inlichtingen door don minister van justitie aan do Tweede Kamer ingezonden op hot adros van Van der Voort Co te Groningen en andere fabrikanten van stroohulzen betreffende de concurrentie door het vervaardigen van die voorworpen in de Kijksworkiurichlinjien te Hoorn der particuliere nij r rheid aangedaan heeft de commissie nit de Kamer g oid tot het voorstel 1 den minister van justitie dank te zeggen voor de door haar veratrekto inlichtingen 3 hem in overwoging to geven de benoeming eener commissie om té onderzoeken in hoever door den arbeid in do gevangenissen en rijkswerkinrichtingen afbreuk wordt godaan aan den arbeid in de Tfije maatscfaappg en door welke maatregelen de aldus gevoerde ooiicurrentie tot zoo gering mogelgko afmetingen zou kunnen worden beperkt Zij meent dat een opzettelijk onderzoek ingesteld door eene commissie waarin deskundigen zoowel op het gebied van den gevangenisarbeid als op dat dor ngverheid zouden zitting hebbeu oen onderzoek dat niet enkel den toestand hier te landa sou omvatten maar zich ook zou uitstrekken tot andere landen waar men met soortgelijke moeilijkheden te kampen heeft van groote waarde wezen zou Daardoor zouden do ervaringen op verscfaillendo plaatsen en in verschillende richting opgedaan kunnen worden eeraadpleegd en aan elkander getoetst Daarbij zou$n $ de middelen on wegen kunnen worden opgesomd om op zich zelf niet ongegronde grieven weg te nemen binnen de grenzen der mogelgkheidi Daarmede zou indien de resultaten van het onderzoek warden openbaar gemaakt in allen gevalle zoo holder mogelgk licht worden ontstoken over eene zaak dis van onmiskenbaar belang velen in den lande verontrust doch waarover slechts bij voldoende kennis der feilen deugdelijk kan geoordeeld worden Ter eere van het Post Congres is een Postmuseum geopend dat een deii merkwaardigheden van Weenen blijven zal Het geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van het postverkeer vtin den Someinsehen tgd in de Donaulaude af tot heden en een verzameling van hetgeen behoort tot de nieuwste inrichtingen o a eou zeer kostbare verzameling van postzegels Hoe de in 1874 gestichte Internationale fustunio heofl gewerkt kan blijken uit de volgende cijlers De sfkhafüng der toen nog bestaande 12U0 verschil Of droefgeestig ik weel het niet maarzeer zeker veranderd Vroeger was zg de onbezorgdheid zelve Zij kan toeh niet ziek ziju Neen ik hoop het ten minste niet Na eenoogïnblik zwijgens keerde Aurette haar goe lhartiggelaat naar haren vader Zij is jong weet u papa voegde zij er op verontschuldigende toon bij De heer Leniel begon te lachen Jong Dat geloof ik wol Jg bent ook nietond en Charles en Julia evenmin Gg zgt alien jon mijne lieve vogeltjes Alleen ik ben oud inons Nestje De vader loosde een diepen zucht Ug was zeer geschokt geworden door den dood zijnor vrouw nu vier jaren geleden en zonder de goede zorgen van zijne oudste dochter zouden zijne kinderen groot gevaar geloopon hebben van geheel en al weezen to worden O ikl zoide Aurette rast een vroolijken glimlach ik ben ondi Ik ben eerwaardig I Binnenkortword ik drie en twintig papa het helpt niet of wgal trachten het te verzwggonl De heer Leniel zag zijne dochter aan met eene innige teederheid die haar het hart deed kloppen Zij had hare fijne gehandschoende hand in de zqne gelegd die op zijne knie rustte en zij drukte even die lieve vaderlgke hand maar zonder harenvader aan te zien uit vrees van hem te veel aan te doen Op dat oogenblik luidden de klokken van d kathedraal het Hosannafa nagenoeg boven hunne lende porto s en hnn g leidelgke arvangtng door het goedkoope tarief der Unie heeft hot aantal in de wereld gewisselde brieven ent doen taetemen vaq 3300 millioen stuks in 1874 lot 11 760 millioon in 1888 verdeeld als volgt 6080 millioen brieven 1660 millioen briefkaarten 6690 millioen drukwerken 100 millioen monsters 840 millioen postaanwg zingen en 360 millioen pakketten De landen der Postunie omvatten 87 millioen vierk kilometer met 916 millioen zielen het centrum dor Unie wordt gevormd door het internationale bureau te Bern welks directeur Borel thans ook to Weenen een hoofdaandeel zal hebben in de veelomvattende taak van het Congres Dinsdag t Juni a s i nam ta S mr zal te Amsterdam de jaarlgksohe vergadering worden gehouden van de Veraeniging tot bevordering van bot herstel van drankznchtigen die bg koninklgk besluit ab rechtspersoon is erkend Het eerste verslag is verschenen en t zal zeker vele belang inboaiemen daaruit bet een en ander te vernemen Op de grens van Drente en Groningen ver van het gewoel der wereld te midden van heerlgk geboomte ligt Hooghull u bet herstelliiigsoord voor mannelgko dranktuchtigen Daarmee is een proef genomen met deze goede zaak en slaagt deze proef dan zal ze tot steeds vermeerderde werkzaamheid prikkelen Het bestuur meent dat men nu reeds van welslagen kan spreken Zgn volgens den directeur van eene Dciitsohe inrichting onmisbare voorwaarde voor welslagen lo een geschikt gebouw in eene gezonde omgeving en 2a eene voortreffelgke directie dan cal de nieuwe stichting de goede verwachting niet beschamen HooghuUen is een grootsch gebouw een flink huis in alle opzichten voor dat doel geschikt waarin do geest van orde en natheid weldadig aandoet waarby een groote tuin waarin gelegenheid is om tuinbouw uit te oefenen of zich met bloomenoultuur bezig te houden Ook is er ruimU om er desnoods een lokaal bg te bouwen en aannenzende stukken grond in bezit te krggen HooghuHen is reeds voor matigen prgs door het bestuur aangekocht Naast den uitwouenden gtneesheer directeur di Westerboff is er werkzaam als adjnuct direotrioe mej E de Vries vroeger hoofdverpleegster in de barakken van het Buitengasthnis te Amsterdam Van haar getuigt hei bestuur dat zg is the right woman on lbo right place uitstekend berekend voor hare taak die niet alleen directrice is maar ook raadsvrouw de vriendin voor de verschillende patiënten die binnenkort reeds in zien het gevoel van bet menscheliike opgewekt zien In Deöjmber II werden de eerste patiënten opgenomen dio nu reeds tot een twaalftal zgn gestegen student en koopman smid en bakker landbouwer en rentenier maar tusschen wie de goede orde geen oogenblik werd verstoord De geneeswgze hoogst eenvoudig bestaat iuionmiddellijto voortdurende onthouding en daarbij zooveel mogelijk afleiding ter verheffing van het geestelgk leven Daarbij moet natuuriijk bg olk der patiënten gelet worden op do uit den aanl der zaak voor elk hoofden Hoor vader zeide Aurette de processie treedt weder binneu Wij zullen juist in tijds komon om oau Jiilia te ontvangen Werkelijk schreed de processie voort onder de hoornen van den boulevard tusschen twee rijen volks vol Nieuwsgierigheid en eerbied De stammen der boomon waren met veel smaak omslingerd mot wit linnen oeraen on bladeren Lange festons van qugl Ryngen uit de vensters met gouden ster Bsjaggen wapperden boven de hoofden Wdereen haoWgn best gedaan om voor zijne woning iets nieuws ta bedenken en bijna overal was nien gelukkig geslaagd In afwachting van de processie had een kunsteninaker zijn tapgt op de straat gespreid en verrichtte zijne kunststukken tot groot vermaak van de omstanders Dat Igkt naar de middeleeuwen zeide dé heerLeniel mot een weiwillenden glimlach Zoo gingen eertijds tooneelisten en potsenmakers aan de voorstelling dor mysteriën vooraf Op eenigen afstand vernam men het geluid van trommels die een marsch sloegen de kunstenmaker nam snol zgn Upgt op en ring verder zijn bedrijf uitoefenen De landauer had op last van Aurette op den hoek van den boulevard stil gehouden en beidon vader on dochter waren opgestaan om don naderenden stoet te kunnen zien Vooruifi gingen de stads trommalslagerB en roerden I individu uiteenloopende phjrsieke gevolgen van t drankmisbruik Beeds spoedig openbaart zich dan ook bg de patiënten herstel vooruitgang in gezondheid welvoegeIgkheid wilskracht terw T de betere natunr allengs de overwinning behaalt Kecschenliefde en mensehenkennis zgn dut d schier onmisbare veroisohton voor degenen die zicfi do gezondmaking deter zieken ten doel stellen en deze kunnen in ruime mate toegekend worden aan don directeur en de adjunct directrice De voorloopigs resultaten van hun arbeid vervullen mot het volste vertrouwen voor de toekomst aan de levensvatbaarheid kan niet meer getwijfeld worden Te recht roept nu dan ook het bestuur allen die daarvan hunne medewerking afhankelijk hebben gemaakt tot ondersteuning op Het hoopt allengs meer uitbreiding aan zgne werkzaamheid te kunnen geven door ook mingogoede patiënten moer nog to kunnen opnemen en een afzonderlgke inrichting voor vrouwen in het leven te roepen Ér komen steeds nieuwe aanvragen in waaraan het bestuur steeds meer hoopt to kunnen voldoen Voor voldoening aan de geestolgke behoeften wordt ia file richtingen gezorgd Voor dit alles is gOld noodig en waar zoo gevallenen 36 a 40 pCt van de lg ders gered kunnss worden is een beroep op hulp stellig ook in ons land nooit tevergeefs Inlichtingen geeft gaarne de heer Herman Hoger Ie secretarispenningmeester De Semaino médicale deelt mede dat in het jaar 1890 aan het instituut Pasteur te Parijs 164 personen tegen dr gevolgen van dollenhondsheet zgn ingeënt waarvan 11 na het einde dor inentingen zgn overleden De sterfte was dus 0 71 pet Van doia 11 overledenen zgn 5 gestorven meer dan 14 dagen na het einde der behandeling en 6 in de 14 dagondie op do behandeling zijn gevolgd In de ilnnales van het instituut wordt nog opgemerkt dat dus eigenlgk slechts 5 dezer sterfgevallen in rekening gebracht moeten worden omdat naar uit proefnemingen op honden bleek men gerechtigd is aan te nemen dat de zonuwcenlra der personen overleden in de eerste 14 dagen na de behandeling reeds door de smetstof waren overmeesterd gedurende de behandeling Bekent men deze niet mede dan daalt de sterfte der ingeëoteu tot 0 33 pet Uit Parijs schrijft men aan de W R Ct De werkstaking dor beambten van do omnibusmaatschappij is gelukkig ten einde na twee dagen achtereen het personenverkeer te Pargs te hebben gestremd Iedereen begreep dat de toestand zonder omnibussen onmogelijk was De prefectuur van politie do prefectuur dor Seine de gomeonteraad en de regeering iedereen was in het geneer om eene oplossing of een vergelijk te zoeken en waren da maatschappij on de ambtenaren het niet eens geworden dan zou men zeker van overheidswege in den omnibusdionst voorzien hebben Thans hooft do raaalsohappg toegegeven san al do eischen van hot personeel die waarlijk niet overdreven zijn twaalf uren werk twee rustdagen in de maand u kenning van het syndicaat dor beambten mot waardigheid hunne instrumenten in weerwil van hunne rondo hoedon die wel iets aan de plechtigheid van hunnen indruk ontroofden daarop kwamen de kinderen de meisjes in korte jurkjes eeni e met krullende lokken on opgesmukt in bare kleedjes anderen heelo kleintjes die zoo goed als hot ging inodeliepen sommigen gesteund door de zorgzame hand van hare zuster of hare moeder Vervolgens de cojnmuuianten in haro nieuwe mousselinen jurken onder lange sluiers dun standaarden wimpels de lilanieèn der Maagd op blauweof witte bandelioren on eenige heiligen voorgesteld door jonge meisjes uit de voorname familiën weder anderen droegen op oen kussen de insignes van hare orde eene gansche in het wit gelfloede maagdelijke jengdj schreed gezangen zingende langs de straat Maria Magdalena in eene fijn geplooide jurk ging njet gebogen hoofd onder hare lange golvende hMïd die tot beneden haro knieën atdaalden Daar is Julia fluisterde Aurette Als bij ingeving sloeg Maria Magdalena eoMOgflnblik de oogen op bemerkte de stralende gAchtafr van haren lader en hare zuster on zond hen eeU glimlach toe waarin de blijdschap der herkenning zonderling gemengd scheen met eene godsdienstig verrukking De glimlach verdween zq hernam har demoodige houding en ging hen voorbg als verdiep in gebed en berouw ifFordt vereokd f Q y wederaanstelling van het laatstolgk ontslagen penonoel en voorts nog eenige bepalingen betreffende de pensioenen en de borgtochten Nu de directie toegaf had ij dit ook wel dadelgk kunnen doen en dezeterugtred der directie voor den drang ran de openbare meening die in den gemeenteraad een zeer goeden bemiddelaar gevonden heeft doet hot denkbeeld ontstaan dat de maatschappg welhaast meer hervormingen zal moeten invoeren of haar monopoliezal moeten prgsgeven hetzg voor geheel vrije mededinging hetzg voor stadsregio van hot personenverkeer In alle geval is eene verandenng van het bestaandestelsel nabij en ik geloof niet dat velen dit betreuren zuUeu De reohtatraeksche uitkomsten der werkstaking zgn deze geweest dat de maatscnappg twee dagen hare inkomsten miste dat wil zeggen dat zg twee honderd duizend frank verliest Voor een deel komen echter die inkomsten weder te rocbt daar in de eerstvolgende dagen het verkeer in de omnibussen sterker zal zgn dan te voren omdat in die twee dagen vele Aenscbou hunne boodsobappen in de stad hebben uitgesteld wel overtuigd dat de werkstaking slechts een paar dagen duren zou De groote magazguen en vooral do schonwburgon hebben in die twee dagen ook hunne opbrengst aanzienigk zien dalen Do rgtuigmaatsohappijen hebbon daarentegen meer geld verdiend dan gowoonlgk eudo koetsiers bobben per dag twee frank meor aan hunne maatsohaf gen moeten afdragen voor bet gebruik van paard en rijtuig Meer dan honderd personen ter zake van do werkstaking gisteren on eergisteren in hechtenis genomen zgn door de politie in vrijheid gesteld Ziedaar de kracht van samenwerking praotisoh aangetoond De wet die de syndicaten regelde hooft thans hare vuurproef doorstaan ei de directie van een der sterkste Pargscbo maatschappijen doen zwiohteu voor haar ondergeschikt personeel Als versohgnsel van politieke opvoeding van de groote massa is dit feit uiterst 4ierki aardig Gisteren heeft er een gastmaal plaats gehad in bet Hólel Continental om het honderdjarige bestaan te vieren van de wet ter bescherming der uitvinders Daarbij heeft men vele negentiende eeuwscho uitvindingen herdacht Maar de grootste uitvinding die deze eeuw heeft met zich gebracht on waarvan men niet gesproken heeft in de ofHcioele redevoeringen is zeker het denkbeeld om de kleinen en de iwakkon te zamen te groopeeren en zoodoende maatschappoIg k o krachten te vormen waarvan wg den omvang nog niet overzien kunnen Mr D Simons hoofdredacteur van bet Paleü mn Justitie wenscht bg de vele en velerlei wensohon en begeerten die naar aanleiding van de aanstaande verkiezingen van verschillende zijden zgn geopenbaard ook zijne stembus idealen te voegen In de eerste plaats zou hij wenschen dat de nieuwe Kamer met groeten gver het werk dor oude opvatte en bet ontwerp op hot faillissement tot wet hielp verheften Verder tvorde het burgerlgk procesrecht yereonvoudigd de vA ouderde registratiewetgeving door een betere vervangen het materieel privaatrecht o a het huwelijksrecht en het huwelijksgoederenrecht herzien in den geest run onzen tgd en gescbapt de anachronistische titel omtrent den huur van dieoston werkboden welke het beginsel van een op sociale meerderheid gegronde meerdere geloofwaardigheid tot grondslag heeft Daarnaast dient do wetgever met bekwamen spoed ter hand te nemen een herziening van ons strafproces in wezenlijk vrijzinnigen geest Ik zou wenschen schrgit mr 8 dat do oogen onzer wetgevers open gingen voor do treurige regeling der preventieve hechtenis to onzent zoowel in de wijze van toepassing als in de toepassing zelve Tk zou wenschen dat onze wetgever inzag hoe verouderd onze wettelgke voorsohrifton op dit gebied nog zijn on hoe de praktgk zelfs nog bij die voorBchjiften ten achter is en dat hg zou begrgpen èat het hier het belang der gehoele natie en niet slechts dat van enkelen geldt want wi kan zeggen dat hg niet eenmaal zg het slechts ten gevolge van dwaling of voortvarendheid te goeder trouw van de reohterlyko autoriteiten met bepalingen zal te maken hebben wier geweldige strekking hg tot dusver niet hoeft bevroed Ik zou wenschen dat van ons gevangem stelsel de gïbreken werden weggenomen die het thaps ontsieren en dat do wetgever zich ernstig rekenschap ging goven van do middelen die moeten worden aangewend tot beairgding dor rocidive Vooral zou rk wonsehen dat hg de behandeling der jeugdige veroordeelden leerde beschouwen als een der hoofdzaken in ieder rtrafstelsel on na de overtuiging te hebben gekregtt dot w daitnnev zqn op den verkeerden w g zolder uitstel de middelen beraamde van w wr toejjassing een boter resiiltaat mag worden verwaoht Qc mn ia ééa woord wenschen dat de eischen der moderne stfafrechtspoliliek gelnkkig dat het woord politiek toch eens kan worden genoemd bj onzen wetgever al die aandacht wekten die zij idde daad verdienen Mr S durft niet voorspellea dat de hoege politiek tijd zal gunnen voor al deze zaken doch wel verzekert hg dat als in de komende vier jaar enkele dezer hervormingen tot stand mochten komen endaarbg oen kraohtige sociale politek in toepassingworde gebracht velen die thans hot kiesrecht nogmissen en het misschien over vier jaar nog niet hebben over dit gemis zich niet al te erg zullen beklagen Misschien vindt men nog gelegenheid bij het verhoor der voorloopige candidaton ook eens omtrent deze zaken eene enkele vraag te doen ook alliggen zg buiten de politiek Te Landen staat een man terecht die zgn brood verdiende mot trouwen Ofschoon hij oen vrouw en een groot gezin heeft was hg met verscheidene jonge dienstmeisjes gehuwd wier spaarpenningen hij onder zgn beheer nam Negenti uizend couranten elk van zes bladzgden in hot uur I Met deze woorden kondigt Gordon Bennett s New York Herald in het 40 pagina s tellende nummer van 10 Mei 1 1 aan dat de nieuwe zesdubbel werkende snelpors van B Hoe Co haar werk begonnen heefi Negentigduizohd couranten 80 bij 58 centimeter groot in het uur Men moet der fantaisie door vergelgkiogen ie hulp komen om een juist beeld van zulk een scheppingskracht te willen krggen 90 000 in tuur is 1600 in do minuut en 25 inde seconde dat wil zeggen dat deze snelpors 25 bedrukte gesneden gevouwen en getelde Heralds levert in dezelfde lijdruimte dat een menscli nauwelijks tot drie kan tellen Wanneer men in een kolom van den Herald gemiddeld 1800 woorden rekent bevat elk blad van zes zgden a zes kolommen ieder 1 620 000 woorden bovendien is ieder nummer met goede illustratien versierd en van al deze dingen geeft deinacbine sneller een afdruk dan men het zich denkefl kan De drie rollen papier die hot monster tegelijkortijd spijzigen leveren 84000 raetsr papier van 80 centimeter breedte per uur Do afgewerkte couranten komeu op twee plaatsen tegelijk uit de machine en worden door een voFnuftigo inrichting in p ikjes van 50 couranteu afgodeold daar oen vinger d vgftigsto courant iets verder schuift dan de andera Guttenberg schrgft de courant terecht iu het blad waarin zij hare machine beschrüft zou zoo hg onze machine kon zien haar voor een werk dos duivels houden Buiteolandscb Overzlciit Naar uit Berlgn gemold wordt zal waarschijnlijk de onlangs verdaagde Duitscho Eijksdag spoedig weur bgoengeroepou warden teneinde zijn toestemming te verleeneu tot het verlagen der invoerrechten op graan Dat een dergolgko maatregel noodig ia wordt nuook door de regeoring erkend De graanprijzen worden steeds hooger de berichten over den to veld staanden oogst in Duitschlaud zijn alles behalve gunstig en de toevoer van buitonlandsch graan uit anderelanden wordt belemmerd door do hooge invoerrechten Keeds voor drie weken vestigde de heer Kugen Kiobtor in don Kijksdag de aandacjjt dor regoeringop dit feit De minteter van handel antwoordde toen dat de regeering een onderzoek bad ingesteld naarden voorraad graan de vooruitzichten van den oogstien den stand der graanprijzen Sedert dion tijd hoorde men echter niets moer van do zaak en daarom vroeg de neer Richter toren in don Landdag hoe het met de zaak stoud Do liberale afgevaardigde wees er uf dat prijzou inmiddels nog waren gestegen on horiiiuorde aan de woorden van den vorigen minister van landbouw dr Lucius wanneer de graanprijzou gestego zijn tot 180 mark dan zou het onvorautwoordolijk zgn indien de regeoring geen afdoende maatregelen nam Nu reeds is de prijs gestegen tot 215 Mark on derhalve achtte de heer Eichter het dringend noodig dat de regoering optrad vooral nu reeds de gansche Kamer in overleg met de regeering het invoerrecht voor koren en meel vqpr do eerste 10 maanden tot de helft heeft verlaagil De minister Von Botticher die met den minijter van landbouw Von Hegden het kabinot vertegenwoordigde verklaarde dat de regoering inderdaad oen ernstig onderzoek naar den staat van zaken had ingesteld maar nog geen zekere opgaven had ontvangen Dat do prgzen buitengewoon hoog waren kon do Minister niet ontkennen maar wel trachtte hg te botoogen dat dit niet in de eerste plaats aan do invoerrechten moest worden geweten Mocht het echter dringend noodig zijn dan zóu de rageoilng niet aarzelen den Bgksdag bgoen te rodji n Niemand was echter roet deze verklaring tevreden en ook het Ceotnun en de nationaal libenlea slotea zich bg den beer Uichter aan De elericale leider baron Von Huehne verlangde dat in elk geval een einde zou worden emaakt aan de onzekerheid en eischte van de regeering een besliste verklaring of zg al dan niet een veriaging der graaoreehten wilde voorstellen Ook de nationaal liberale afgevaardigde Von Cynern verlangde onmiddellgke bgeenroeping van den Bgksdag opdat men ten minste zekerheid vorkrggè Aan dezen aandrang van verschillende igde stl de regeoring wel geen weerstand kunnen bieden Een bijeooroeping vai den Bgksdag tot tgdelgke verlaging der graanrechten is dus spoedig te verwachten zeker met tot genoegen van de afgevaardigden die eerst onlangs na oen lang en afmattende zitting naar huis waren teruggekeeni Hot bericht van htt eindigen der Omnibnswerkstaking te Pargs kwam vrg onverwacht Do Maatschappij had zulk oen hoogon toon aangeslagen dat men meende da t e zaak van langen duur zou worden en uu eiivdi gjjszjj met inwilliging der eischen Thans heeft de luaatschappg toegegeven aan aide eischen van het personeel die waarlgk niol overdreven zijn twaalf uren werk twee rustdagen inde maand erkenning van bet syndicaat der beambten wederaanstelling van het laatstelijk ontslagen personeel on voorts nog eenige bepalingen betreffende do pensioenen en de borgtochten Nu de directie toegaf had zg dit ook wel dadelijk kunnen doen en deze terugtred der directie voor den drang van de openbare meeoing die in den gemeenteraad een zeer gooden bemiddelaar gevonden hooft doet het denkbeeld ontstaan dat de maatschappg welhaast meer hervormingen zal moeten invoeren of haar monopolie zal moeten prijsgeven hetzij voor geheel vrge mededinging hetzg voor stadsregio van het personeoverkeor De correspondent van de Times te Lissabon di den nieuwen Portugeoschen Minisier van Financiën Mariano do Carvalho op zijn reis naar Pargs een eind weegs vergezelde en een onderhoud met hem had over de laatste rainistrieele crisis schrgft dal volgens genoemden bewindsman de volkomen ontreddering der monarchale partgon in Portugal do eenige oorzaak is ggj est van den langen duur dier crisis Het nieuweTCabinet aan welks hoofd generaal Chrysostomo d Abreu de Sousa gebleven ia zal den grondslag uitmaken voor de liberale partij der toekomst en meent op eon meerderheid in de beide Kamera te kunnen rekenen Bg de opening der Cortes tal een deflniiiove schikking met Engeland betreffende de zaken in Afrika in de eerste plaats aan de orde worden gesteld De Minister hield het vó or den wensoh van het gansche land dat do nieuwe overeenkomst onverwgld zou worden bekrachtigd dank zij de door lord Salisbury gedane conooaaieu Daarna zal do Begeering een onbekrompen koloniale politiek voorataan met name een tolverbond mot Engeland openstelling vau Mozambique voor erkende maatschappgen spoorwegondernemingen enz concessieii voor havens langa do kust mot uitzondering vau de Delagoa baai ea de Zambesi welke naar hot oordeel der Regeoring niet handen van particulieren kunne n worden gestold Ton aanzien van den Dolagoo spoorweg ral Zwiteerlands scheidsrechterlgke beslissing stipt geëerbiedigd en verder alles gedaan worden om in goede verstindhoudiug te blijven zoowol met Engeland als alle a e bij Zuid Afrika belaughebuende mogendhedei W o beer Calvalho zolf is eorat voor korten tijd van Mozambique en de Kaap naar Lissabon teruggekeerd 336rStaats lotenJ 5o Klasse Trokking van Vrijdag 29 Mei No 16103 ƒ 50000 No 2544 9899 13969 en 15089 1000 No 10206 16479 en 19566 400 No UOlO 8011 11300 13419 on 16747 200 No 1353 3690 4310 6338 6484 7260 1013 145l5 l6359 163i3 en 17847 100 J Prgzen van 70 d 2466 4822 6618 9919 12197 16487 18337 166 2668 4863 6907 9971 12829 165 3 18487 189 2834 4876 696fc l0002 12293 15719 18440 254 2883 4886 711 10028 12455 16818 18454 309 2933 4913 71Id 10089 12657 15983 18630 373 2944 4 81 7226 10146 12660 i6941 18716 421 3991 4997 7369 10169 13670 15980 ISïfO 441 3061 5106 777 1 10206 12689 15997 18904 467 3083 5139 562 8160 5130 617 3212 5893 635 3264 6394 835 3314 6414 7936 10454 12766 16149 18906 8010 10491 12872 16218 18949 8181 106S2 12891 16231 19010 8316 hOSll 13111 16348 l 07 8346 10663 13ri8 16316 191Ii 837 3329 5423 8401 10U7 13164 16336 1925S 884 3473 5668 8526 10666 13233 16443 19301 930 3618 5665 8549 10776 13441 16611 19S8tf 1104 3689 5691 8691 10782 13656 16680 lf64S