Goudsche Courant, zaterdag 30 mei 1891

N 4540 1891 1 Jont GOUDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omètreken De Inzending van advertentlön kan geschieden tot e nor des namiddags van den dag der uitgave 10826 10849 10886 11108 11146 11175 11270 11272 11892 11914 11954 11958 12086 12120 12170 16731 167S5 16774 16906 189b0 17262 17432 17494 17546 17667 17599 17605 17771 17862 18124 19649 19656 19678 19916 19974 20295 30346 20442 20676 20691 20701 20704 20854 20949 20966 13714 14077 14088 14335 14407 14463 14463 14624 14637 14736 14790 U859 16197 15305 15431 1846 3783 5724 878S 1613 S87S 5738 8863 1670 3897 5770 9131 1664 3931 5786 9134 1673 4069 6908 9138 1773 4193 5974 9319 1878 4193 6133 936S 1908 4220 6161 9307 1963 4338 6176 9461 2057 4366 6348 9480 2188 4415 6363 950 2S20 4545 6289 9678 2339 4626 6388 9691 2344 4773 6420 9807 2403 4777 6544 9906 3462 Vorige Ijjst Komt nog bq No 12851 70 PETROLKUM i OTEERIi GEN ran de Makelaars Cantzlitar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onreranderd Loco Tankfuat 7 60 Geïmporteerd fust ƒ 7 65 September October Norember en Decamberle ering 7 65 ADVERTENTIÊN Ondertrouwd JACOBUS HENRICÜd ANTONIÜS DËUMËR EN ELIZABETH HEBMINA BOÜTER K I 28 Mei 1891 Receptik 7 Jgni te Utrecht Eenige en Algemeene Kennisgeving Oproeping van Belanghebbenden l e Gedeputeerde Staten der proviacie ZujdHolland roepen bg deze op de onbekende belanghebbenden om zoo zg dit noodig achten te verschgnen in de openbare Vergadering Tan hun College welke zal gehouden worden in het gebonw van het Proïinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier op MAANDAG den In lJNI 1891 des namiddags te 1 ure en waarin Terslag zal worden uitgebracht in zake e bezwaren tegen het besluit der Vergadering Tan Gecommitteerde ingelanden met het bestuur Tan den Polder Beeuwijk ioi oprichting Tan een Stoomgemaal enz e Gravenhage 25 Mei 1891 Ve Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK VoorzitUr F TAVENRAAT Gri r UALTHA tmmuM 8 Cent per Pond Nieuwe Naltba Aardappelen 10 Cent per Pond J GERRITSEI I MA CHIN 1ST Tegen half JÜNI a s wordt gevraagd een bekwamen MACHINIST aan het Boven Stoomgemaal van de Polder Middelburg Gem Heeuwgk Reflecteerenden vervoegen zich met ft br of in persoon bg den Voorzitter dier Polder den Heer C BULK i Doskoop PrïjstrekkiiiglOJuiii 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geral biedt de nieuwste frOOte Geldverlotini die door de Hooge Begeering van Hamburf goedgekeurd en gewaarborgd i De roordeelige inrichting ran het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 rerlotingen Tan 100 000 loten 60 300 prijzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronderlÜn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bg uitnemendheid echter 1 prgs a M 300 000 8 prezen a M 16000 1 prgs a M 200 000 26 prgzen a M 10000 1 prijs a M 100 000 66 prgzen a M 6000 1 prijs aM 76 000 106 prgzen a M 3000 I priji tl M 70 000 203 prijzen a M 2000 prijs aM 85 000 6 prgzen a M 1600 prgzen a M 60 000 606 prgzen a M 1000 1 prgs a M 65 000 1060 prgzen a M 600 1 prgs aM 60 000 30930 prgzen a M 148 Iprjjs aM 40 000 17188 prijzenaM800 200 1 prijs bM 30 000 150 127 U 0 94 67 40 20 De aanstaande eerste prystrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloti ig is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 JUNI e k en kost hiervoor 1 geheel origiual lot slechts Mark 6 of fl 3 60 ets l half 8 1 80 1 kwart 11 0 90 tegen inzending ran het bedrag in bsnkpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellgk met de grootste zorgruldigheid uitgeroerd en ieder speler ontvangt ran ons de met het wapen van den Staat roorziene Orifiueele Loten zelf in hanilen Bij iedere bestelling wofdt het vereischte oRicieelo plan waaruit de rerdeeling der prijzen op de rerschillende klassen alsook de betreifoude inleggolden te rernemen is gratis bijgcroegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangerraagd na elke trekking de oflicieele lijsten Do uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg ran den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden door onu Correspondenten in alle grootere plaatsen ran Nederland bewerkstelligd wordenv On t debiet is steeds door het geluk bsguiisflgd en onder vele andere aanzienigke prijzen hebben wij meermalen rolgens otticieele bewijzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Marjc 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag jevestiifde onderneniin ran allelianten op cene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalre wegens de reeds op handen zijnde trekking alle orders len spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hamiurff P S Hiermede danken wij roor het vertrouwen ons tot hiorloe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting tor deelneming inriteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reèele bediening de tetredgnhcid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Alom te bekomen SE OOUISCSE QIA2EN of de heschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemdffGlasschild de Gebroeders nooB Dirk en Wouter Crabelh 0HRI8TUAN KRAMM Prys So q nts UNKMAN ERAMM A BR1 Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon Universiteits Prof Gehm Hofrad Dr Hariess Bonn hebben sedert 60 jaren I als verzachtend middel t en hoesten 1 beeschheid en aandoening der ademing 1 organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbevelens1 wardig een bonbon te gebruiken I Verpakking Q ele pakjes 26 cent Alom verkrijgbaar 1 De prgzen zijn door den Staat gegarandeerd Eerste trekking 10 JUNI GelabaD koDdiging Hoofd prgs er 500 000 Mark Uitnoodiglng tot deelnemlog aan de Prijzen der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geldrerloting waarin 9 MiUioen 553 005 Mark zeker gewonnen moeten worden De prgzen dezer voordoellge Geld Loterij welke volgens plan slechts 100 000 loten berst tijn als rolgt De grootste Hoofdprijs is er 600 000 Mark 1 premie a 300 000 M 66 prijzen a 6000 M a 200 000 M Iprg I prijs 1 prg prijs prgzen 1 prijs 1 prijs I prgs 1 prgs 8 prgzen 106 prijzen a 3000 M a 100 000 M a 76 000 Mr ü 70 000 M a 66 000 M i 60 000 M i 56 000 M k 50 000 M a 40 000 M a 30 000 M 15 000 M 203 prijzen a 2000 M t prgzen 1600 M 606 prgzen 4 1000 M 1060 prgzen é 600 M 39 prgzen a 300 M 120 pr a 200 160 M 80930 prgzen ü 148 M 7994 pr iil27 100 94 9046 pr a 67 40 20 Mark totaal 50 200 prgzen 26 prijzen h 10 000 M en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelingen tot zekere beslissing De Hoofdprijs 1ste klasse bedraagt Mmt 50 000 rorhnogt zich in de 3de klasse op 55 000 Mark in de 3de p 60 000 in de 4de klasse op 66 000 in de 5de klasse op 70 000 Mark in de 6de kkisse op 75 000 Mark in de 7de klasse op 200 000 Mark en met de premie ran 300 000 Marlt erent op iOOfilK Mark Voor de eerste prgstrekking ambtshalve op den 10 J U N I e k rastgesteld kost 1 geheel origineel lot slechts M B of 3 60 1 half 3 1 80 1 kwart iiV 0 90 welke door den Saat gegarandeerde origineele loten geen rerboden promessen met origineel plan met staatswapen t Tn franco inzending van het bedrag zelfs nanTde verste omstreken van mij verzonden worden leder deelnemer ontvangt van mij na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanrrage de oCfioiéele trekkiugsigst Het Origineel Plan met staatswapen waaruit inleggelden en indeeling ran de prgzen in ds 7 klassen te zien worden vooruit gratis vtr zonden De uitbetaling en verzending der gewone Gelden volgt direct aan de belanghebbenden prompt en onder de strengste discretie iMf ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven üiV Men wende zich daarom met bestellingen roor il aanstaande trekking tot 10 J V N I e k met Vertrouwen aan JOSEPH HECKSCHER Bankiers en Wisselkantoor te H A M B U E G Duitschl nd m Gouda Snelporsdruk van A Bbinkman Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dageljks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlüke Nommers VIJF CEJSTEN Bij deze Conrant behoort een B voetgel BINNENLAND GOUDA 30 Mei 1891 Deelden wij reeds in ons rorig nr mede dat Mr B M Bahimann candidaat was gesteld voor de Tweede Kamer door de B K Kiesvereeniging uSeM mor Allen alhier aangaande hot aantal stemmen waren wij verkeerd ingelicht Nadat de vergadering bij stemming met 70 tegen 8 steramen 3 van onw had besloten een katholiek en geen anti revolutionair te proclameeren werd mr B M Bahimann gekozen met 49 stemmen tegen 20 op den heer B E F ran VIgmen terwijl 7 stembriefjes van onwaarde werden verklaard Dr P J F Vermeulen van Amsterdam woonde de vergadering bij Toor de acte ran onderwgzer is te s Gravenhage geslaagd de beer C van IJperen te Kapelle a d Usel Ter benoeming ran een onderwijzeres aan de openbare school te Willige Langerak zijn de onderwijzeressen H H Van der Kaaden te Pgnsoker M C J Korsbergen te Gouda en J M Verhoeven te Bergen op Zoom op de voordracht geplaatst Tot heden is nog niets rernomen van den sedert Maandag jl te Schoonhoven rermisten W W In weerwil ran de vele nasporingen der politie ook in de naburige gemeenten heeft men geen spoor kunneti ontdekken Het vermoeden blijflt echter dat den 80jarigen grgsaard een ongeluk ia overkomen Woensdag middag duwde al stoeiende een meisje van 14 jaren te Schoonhoven een hand door een FEVIfLETOM ZülilMJiBlL 2 Het Terheu t mg dat dit haar laatste jaar inhet klooster is zeide de heer Leniel zij zou eindigenmet niet meer ran ons te willen weten Vader I zeide Aurette zacht rerwgtend gg zjjttoch niet jaloersch op den goeden God P Neen want zij keert tot ons tenig antwoorddede heer Leniel op ernstigen toon Thans gingen de jongens voorbg de kleineren voorop zooals d meisjes maar moeielijker in orde te houden Eer Johannes de Dooper in miniatuur gekleed in een rose pak en een schapenvel schoen te stikken van warmte zoowel als van trots Een Jezus ran tien of twaalf jaren droeg zijn holle kruis zonder moeite en zonder smart j een heilige Lodewijk van denzelfden leeftijd met de doornenkroon op een kussen van rood fluweel veegde de straat met zijnen koninklijken met hermelijn omzoomden mantel met den hoogmoed van een kind dat gevoelt dat hij bewonderd wordt De grooteren kwamen het laatst ir 8a elijks met banieren en roode of gouden standaarden Dan de muziek ran eene in de ruit van de gangdeur met het noodlottig gevolg dat de polsaderen als het ware geheel werden afgesneden De ontsteltenis van de ouders was groot het bloed was niet te stuiten en de tëegeschoten geneeskundige hulp niet toereikend Aan de heeren Butner Gallandat Huet doctoren aldaar den heer Duitshoft doctor te Nieuwpoort benevens den heer r d Grijp oud ofiicier rata gezondheid aldaar mocht het ten slotte gelukken het bloedrerlies te doen ophouden en verder de zeer motftelijke rerbinding tot stan te brengen HoeweJi zeer zwak is de patiënte op het oogenblik vnj wel Officieel is thans het bericht ontvangen dat de Keizer en de Keizerin van Duitsohland van 1 tot 3 Juli Amsterdam zullen bezoeken j Uit Amsterdam meldt men van gisteren H H M M de Konlngin Eogentes n Koningin Wilhelmina zijn heden voormiddag te ruim 10 uren in eenopen rijtuig met vier paarden voorrijder en 2 joc key s angzaam van het Paleislangs het Eokin naar Arti Vereden en hebben aldaar de tentoonstellingvnn werken van den heer en merrsuw Bilders bezichtigd H H M M werden aan den ingang door het bestuur opgewacht De restibule was kwistig met groen versierd Enkele artisten werden hier aan H M de Eegentos voorgesteld die vervolgens veel belangstelling voor de werken aan den dag legde Na ruim een half uur aldaar vertoefd te hebben werd een groote rijtoer gehouden en waren H H M M tegen 12 uur weder aan hot poleis Onder den rgtoer werd nog rtóiieziohtigd waar de kleine Koningin weer veel behagen schepte in het aquariuiii Hier en in Artia werden aan de vorstinnen prachtige boaquetten aangeboden Van 12 uren tot het vertrek 1 uur 45 min maakte stad rennaarde rereeniging en ten slotte de geestelijkheid van de kathedraal de dragers der wierookvaten on onder den troonhemel het hostiekastje gedragen door een ouden priester in goudlaken gehuld Al die godsdienstige pracht ging tusschen de twee rijen der opeengedrahgen en zwijgende rolksmenigte door achter den troonhemel sloten de nieuwsgierigen zich dadelijk aan en rolgden den s toet anderen scheidden zich ran do menigte af en snelden naar een andete plek om de processie nogmaals te zien roorbgtrekken Naar de kathedraal zeide Aurette tot den koetsier De landauer rolde langzaam door do straten waar de bewoners zich haastten de rersierselen weg te nemen ten einde den dag feestelijk buiten te kunnen eindigen Dê heer en mejuffrouw Lemel kwamen bij het koor ran Saint Maijriee aan juist toen de processie den hoek ran hat aartsbiaschoppeltjk paleis omkwam Hot hek en de muren waren geheel bedekt met merkwaardige goed bewaardel tapijten een schat ran de kathedraal die gedurende eeuwen was bijeen verzameld Voor do tweede maal ging de prachtige ofschoon wal theatS ale stoet hen voorbij men ging thans sneller blijkbaar rerlangde men tehuis te komen De Maria Magdalena die nog steeds met neergeslagen oogen roortsohrped bleek en vermoeid zonder acht te slaan op het gemompel ran bewondering dat hare schoonheid opwekte bg de roornamere toeschouwers dan die van den boiilerard AgVSBTENTlEN worden geplaatrt van 1 5 regeli it 50 Centen leden ngal meer 10 Centen GBOOTB LETTIB8 worden berekend Haar plaataroimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni de stafmnziek der marine uit Den Helder muziek voor het paleis waar weder duizenden verzameld waren De vorstelijke bezoeksters werden uitgeleid door dezelfdepersonen die haar ontvingen In antwoord aan den burgemeester die de jeugdige Koningin eene aangename reis toewensohte bg het vertrek zeide koningin Wilhelmma Ik dank u wel mijnheer d burgemeester ik heb heel veel pleizier gehad ffli a is ook altgd zoo vriendelijk roor mij Onder luide hoora s van de op het perron aan wezigen waarroor moeder en dochter buigende en wuirende dank betuigden rertrok de train te 1 uur 50 m De heer W T3ax predikant te Zaandam heeftaan de kiesvereeniging Plicht en Eecht bericht dat hij roor de candidatunr in het district Pnrmerend bedankt omdat de sociaal democraat Helsdingen in het district Hoorn candidaat is gesteld doorde rolkspartg Daar beiden het orer het hoofdpunt i zoo spoedig mogelijk algemeen kiesrecht eens zijn trekt de heer Bax zich ter wille ran Helsdingen terug Uit een onderhoud dat een redacteur van het hn DU V Ked dezer dagen met majoor Oliphant van l et i Heilsleger heeft gehad blïfkt dat het plan bij den generaal opperberelhebbor Booth bestaat om in September hier te lande een kolonie te restigen Op 32 mglen ran Londen ligt de eerste kolonie ran het vHeilsleger waar zeep en ran oude bKkkea speelgoed gemaakt wordt terwijl het in het EastEnd van lionden 4 fabrieken heef ondef welke een luoifersfabriek waar 3Ü0 mannen en vrouwen arbeiden negen uur daags en 4 pence 20 cent per uur verdienen wat 7 i cent meer is dan in andere fabrieken betaald wordt maar die fabrieken zei de l majoor maken 32 pCt winst en die hebben wg niet noodig Voorts zijn er Cily colonies in Stok merkte ditmaal hare bloedrerwanten niet op Aurette was haastig uitgestegen op het oogenblik toon hare zuster de poort binnen zou gaan onder de tonen raa het groote orgel begeleid door het gelui der klokken hield zij haar bg den arm staande Julia sidderde en bleef als rastgenageld staan Ds jonge meisjes die haar omringden gingen haar bijna drareude roorbg om hare plaatsen in het koor in te nemen Eene zuster die bezorgd kwam aanloopen om te rernemen wat dit beteekende zag iets minder streng zoodra zg mejuffrouw Leniel herkende Julia is te rermoeid zuster zeide Aurette ik rrees dat zij ziek zal worden laj staat immerstoe dat ik haar dadelijk medeneem Zij sprak op een toon die geene weigering toeliet De zuster zag de rermoeide gelaatstrekken ran bare leerlinge en gaf stilzwijgend hare toestem1 ming I Hare zuster wat ter zg de trekkende achter de voordeur nam Aurette snel de fijne blonde lokken op die een koninklijken mantel Vormden om dit teedere lichaam met behulp ran eenige spelden die zij ran haar eigen hoofd nam stak zij do haren van haar zuster zoo goed als het ging raat zatte haar een met een eenroudig wit lint versierden strooUBled op en installeerde Julia in den landauer Naar huis zeide Aurette terwijl zij een grijmn stofmantel over hare zuster wierp die haar het aanschijn gaf van een jong meisje dat met hare oodeneen waudelrit deed M