Goudsche Courant, maandag 1 juni 1891

maandag 1 Juni 1891 r ld Qg iPrachtige WolliB A ONS tt F EN TO 15 ii 20 C Wollen LiOPERS l l dt Lieren LpOPERff ökc Brt d TApiItQ bij 11 S I I ISER r bti n le€o d reD gorden tot SÏ OTPRIJZEN O MEflIbt F1 Openbare Verkoopingf VAN DRIE BOUWUANSWONINCfEN 7S nectareu LAIVD De NotarisH GROENENDAAL te Gouda zal op DONDERDAGEN 11 en 18 JUNI 1891 telkens des middags een uur in het Hotel Dl Zalm aan de Markt ieGouda h it et verhooging en afiilag in het oj en sar verkoopen Ooder de gemeente Capelle aan den iJssel in deo Polder PRINS ALEXANDER Nommer 1 Eene B O U W H A X S W 0 K I a 6 gemerkt D 62 met Malllnf roor H Koeien eu 6 Paarden Schnor HoolbcrfeB en verdere jetliiiiBerteB benoTens WEI en BOCW LAKD in 7 stukken bij elkander gelegen strekkende ran den Hoofdweg tot aan de S hoUeraart che tocht belend ten Oosten eigendom ran de erren den Heer Vas dïx AREXD en ten Westen oommer 2 samen groot 87 HectveB 98 AttU 80 Centiaren Verhuurd aan G tan WAGENINGEroor 1340 sjaars hel Land tot 14 Norember 1893 en de Gebonwen tot 30 April 1894 Hommer i Eene B O U W M A 5i S W O N1 1 G gemerkt D 56 met StalUnr roor Ui Koeien en 6 Paarden S nr Ho iberfen en verdere getimmerten benerens HCf enBOliW LAXD in 7 stokken naast nommer 1 strekkende als Toren en belend ten Westen etgendom tan den Heer P LDKWEL samen groot 2 Beeterêl 8 Aren 7 Centiaren Te aanvaarden het Bouwland Uootsrhoof 18 1 het Weiland 15 Norember 1891 en de Geboewen 1 Hei I89S Xsmmer 3 Eene BOCWMAISVO Jl I K G gemerkt D 4S met Stalling roor it Koeien en 6 Paarden Sehoar en Hooiberg b nerena WEIen B0IJWXA O in 5 stukken naast elkander gelegen strekkende ran den Hoofdweg langs den Capelschen weg tot aan de Nieawerkerkeche tochl belend ten Westen eigendom n de Erreo den Heer Van STOLK samen groot 1 Hectaren 88 Aren SO Centiaren Verhnnrd aan AEIE SLOBBE roor ƒ 1093 68 sjaars het Laud tot 14 No ember 1894 en de Gebonwen tot 30 April 1893 Polderlasteo 12 enSchielandspenninggeld 1 90 per Hectare Grondlasten van nOmmer 1 Gebouwd rrijdom tot 1895 ongebouwd ƒ 8 21 i Tan nommer 2 ƒ 61 06 en ran nommer 3 gebouwd rrijdom tot 1898 ongebouwd 12 26 De helft der pachtsommen rerschijneode Kerstmis 1891 zal door de koopers worden genoten Betaaldag der kooppenningen 30 Juli 1891 Breeder bij biljetten omschreven Nadere inlichtingen worden verstrekt van Noi 1 en 2 door den Notaris STOOP te t Oravenkoffe T n No 3 door den Notaris Mr C J BOEKLAGE te Vitioorti en van al het te veilene door den Notaris H GKOENENDAAL te Gouda ten wiens kantore de verkoopsvoorwaarden huurcontracten enz in tqds ter inzage zullen liggen in de Goudsche Machinefabriek Te Koop a 50 percent BrieTen onder No 11 Barean dezer Conrant InT 2ïT T TT A 3ST O NOG EENE SORTEERING um M voor Dames en Kinderd RIJZEN Co aan zeer VOOItDEELIGE BAHLMAIVIVi 4 GOUDA Vaste prijzei W GENS VEBAITDEBHTG DEB FÉMA Vaste priizeD a Coitaat a f lif TIM a j Coolant der Finals fitverkoop r n Maitiflcturéi ei ALLE f OpRRADiGE G O E D M $ N F Mhé IciTOENEN elit van kleur ld Qa iPracbtige SVollAofl Cé Wollen LQOPfeRS l l d l lieren LpOPERffök d ED 35 CtsPpe El j3e i djmr ACHTt MP ODOVertroffen KWALITEIT f O Gegparandeerd zuiver V R A A O LllUtlULAiill LET Ó P DEN N AAM Pabkiek te Westzaan Opgericht 182 GROOTES f S 6S € 3 33 het onovertroffen LAGËRBIEB en bet gnostig bekende STOTTT van J M V d SCHALK Co te Sehiedam Agent A DAM Kleiweg Qouda Kristal helder Frambozen en aTEOEU LIMONADE J BREEBAART Lz Uorthwestem Pacific HypotlieekTjank Gevestigd te Amsterdam MaatsceaffeujeEafitml zes UILLM OÜLM waarvan geplaatst 2 400 000 Gestort Kapitaal 942 600 Beservefonds 9a 000 DIRECTEUKE H A VAN VALKENBÜEG Prende t IHreeteur in Jmeriia Mr M V DE MONCHÏ J P GUÉPIN I ir cteuren Ie Am ierdam COMMISSARISSEN CommiêtarUte in Nederland M J WALLER lid der firma Tïstas Waller te Amsterdam W EEBEL Ja Wed GiBBMT Ebbïl Wed GiBBEKT Bbbil t 1 E C Ekgzlbebts Co Arnhem G ENGELBEETS OommusariMeH in Amfrika A M CANNON Ond Burfiemeester der stad Spokane Fall en President van de Bank of Spokane Falls te Spokane Falls State of Washington U 8 A J R PLANTEN Consul Generaal Her Nederlanden to New York De Northwestern and Pacific Hypotheekbank geeft 5 pCt PANDBRIEVBN uit In stukken van 1000 en 500 bij uitloting inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt Zij zijo te GOUDA è pari verkrijgbaar bij de firma Wed KNOX DORTLAND Snelpersdrnk van A BRINKMAN ew Zw Gouda Boitenlandscl Overzlcbt Hat geschil tusschen de Engelsche regeering en de regeering ran de kolonie New FoundUnd is bijgelegd Naar men zich zal berinuerén guld de twist de tenuitrdorlogging van de Fransch Engelsche overeenkomst betreffende vissoherij Frankrijk en Engeland waren overeengekomen den icgennroordigen toestand roorloopig te handliavou totalat de scheidsrechters uitspraak zouden doen maa j de I eirfoundlanders weigerden zoowel de verlenging van den bestaanden modes vivendi als de sol eid rechterly e uitspraak op dergelijken gronddag te erkennen Do Ë ngel ofae regeelng ftioest toen krachtig optMitn want waar zou het been indien de uitvoering der nationale verplichtiiigen welke zij aangaat Hkrar de koloniale regeeringep kon belet worden P l e minister ran koloniën diende e n ontwerp in i arby den commandant ran ket Engelsche eskader bij NewF undland de volmaoht werd gegeven elke ppging om de uilvoering der overeenkomst te ver hinderen desnoods met gewald tegen te gaan I I De kolortiislo regeeriug zond tqen drie gemachtigden naar Londen die na overleg met de Engelsche mii ifisters to andere gedachten kwamen Zy stelden een ontwerp op waaTbg de koloniale regeering zich verbond de tractaten met Frankrgk tot 1S93 te erkennen Pe oppositie en het wetgevend lichaam der kolonie verzetten zich tegen een dergelijke wet maar toen de leider der oppositie de heer Morine eeu der naar Londen gezonden gemachtigden te 8t John s was teruggeezd en daar met alle kracht de aanneming der wet nepleitte werd het ontwerp met groote meerderheid aangenomen Het gevolg van dit besluit was de intrekking der dwangwet van lord Knutsford Met goedkeuring der regeering besloot het Lagerhuis na niet tot de behandeling van deze wet over te gaan omdat men nu de uitvoering der met Frankrijk gesloten traotateu voldoende veizekerd en dus het dwingen der kolonie overbodig achtte üe tegenwoordige toestand blijft dus met wederzijdsch goedvinden voorloopig van van kracht en daardoor is de vrees geweken dat ernstige ongeregeldheden in New Fonndland den vredelievenden arbeid der scheidsrechters soms zouden kunnen storen In het Zwitsersche kanton Teasino dat roor eenigen tijd door zijn politieke partqtwisten dreigde geheel Zwitserland in onrust te brengen hebbeu zoowel de liberalen als de ultraiQonlanen den wensch naar een herziening der kantonnale grondwet te kennen gegeven Stemmen beide partijen overeen wat de noodzakelijkheid der herziening betreft ten opzichte van wie herzien zal loopen hou meeniugen uiteen De liberalen willen haar doen geschieden door een oonstitutioneelen raad de ultramontanen wenschen haar op te dragen aan den grooten raad Op den 14 Juni a st zal nu een referendnm over deze aangelegen ieid plaats vinden en wel in dier voege dat het volk op een en hetzelfde stembiljet de drie volgende vragen zal beantwoorden lo Wilt gij godeeltelyke herziening 2o Wilt gij dien door den grooten raad doen gebeuren P of 80 door een constituante Op de eerste vragen zullen èn liberalen èn ultramontanen eenstemmig met ja antwoorden voor de tweede echter zullen alle ultramontanen een ja en voor de derde alle liberalen een ja uitbrengen Wat de ultramontanen eigenlijk met hun ietwat aohteraankomend begeeren naar grondwetsherziening bedoelen ligt nog in het duister wyl de traditien dier partij geen grond tot het vermoeden schenken als zou de overtuiging dat de meerderheid der bevolking van Tessino de herziening wenscht haar daartoe hebben bewogen Wat de joden van de ohristenen in Bnsland en andere besohaafde Europeesche staten wedervaren ondervinden op hun beurt de christenen in het Hemelsehe rijk van de Mongolen Herhaaldelgk werd den laatsten tijd bericht over vervolgingen waaraan de ohristenen in China ven de zijde der fanatieke inboorlingon bloot staan Durven in Europa de antisemieten openlyk hun onverzoenlijken haat aan don dag leggen in China schgnen het geheime genootsohappon te zgn die de verantwoordelpheid dragen voor de gepleegde gruwelen Wat volgens bericht aan de Standard het laatst te Nankin gebeurd is waar zooali men weet do huizen der lendelingen worden bestormd en geplunderd en de bewoners nauwelijks het loven konden redden zou allicht reden tot tueschenkomst voor een of andere groote mogendheid et de gevolgen van dien kunnen geven Reeds moet een Engelsch stoomschip naar Nankin zijn getrokken maar eveneens zijn Chineesche troepen daar heen gezonden Volgen te Parijs ontvangen bericht besloot China ingevolge een gemeenschappelijk protest van het corps diplomatique schadeloosstelling te geven voor de verwoesting van hot katholieke zendiuïshuis te Wuhu KEXXISGEmVG De Voorzitter van den Raad der Gemeente Gouda Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zijn toegezonden de oproepingsbrieven en stambiljotten tot het benotmen van ééa Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en dat wanneer eenig Kiezer zijn stembrieQe verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen bij zich tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der stembrieQes zal aanvangen op den 9den Juni aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vgf ure dat het stembriefje schriftelijk ingevuld door den Kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembrieQa dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente voorzien ia mag worden gebruikt j dat de in het brieve in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het brieQe niet onderteekend mag zijn en geene andere briefes omvatten of daaraan opzettelijk z n vastgehecht GOUDA den 80 Mei 1891 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN PETROLEUM NOTEERIIVGEN van de Makelaars Caotziaar Solialicwijlt te Rotterdam De markt was heden vast Loeo Tankfust 7 B0 Geïmporteerd fust 7 65 September October November en Deoemberlevering 7 65 uurRerliJke Stand GEBOREN n Mei Fietunelli Beleos oaders C in LceoweD eo M D Tin Dombarg 29 JohaQDS Catharioa onderi H Eono vsn Gelder en H A Boekeo OVERLEDEN 28 Uei M Verbiett 7 m J Verburg 12 m ONDEBTROnWD 89 Hei H Wienr 49 j eo M U KergmaD 58 j C Loeodereloot 25 j en N fiiaaeDilyk 21 j H O JoDgeneel 27 j en E Verschot 27 j L J Bocgheim 26 j es O Nieawerf 28 j C Melliert 28 j en E Janien 22 J 8 de Jong M 1 en N van der Taun 6 Moordrecht OEBOREM Neeltje ogdera J van Itanenborg en D de Jong OVERf EDEN A Hailing 8 wellen L Botbpcr 2 m ONDERTROUWD I F Snoek 82 j en 6 Goea 25 j GEHUWD T Balli 82 J en A Baathoff 81 j ADVERTENTIEN SOO Gulden betalen wij aan hem die bjj gebraik van Goidinano s Reiser Taod water ooit weder Tandpijn krggt S QOLDMAM Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bg den I rog J C ZELDENRIJK PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAF Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Als bewys van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Hoofdprijs De prijzen zg n door den Staat gegarandeerd Eerste trekking 10 JUNI 500 000 Mark Uitnoodiging tot deelDemiog aan de Prijzen der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geldverloting waarin 9 Millioen 553 005 Mark zeker gewonnen moeten worden De prijzen dezer voordeelige Geld Loterq welke volgens plan slechts 100 000 loten bevat zijn als volgt Do grootste Hoofdprijs is ev 600 000 Mark I premie è 300 000 M 66 prijzen il 6000 M Ipqjs i 200 000 M 106 prijzen il 3000 M 1 prijs a 100 000 M 303 pr jzen ü 2000 M Iprij a 76 000 M eprjzeni 1600 M 1 prlja a 70 000 M 808 prijzen IPOO M prijs a 85 000 M 1080 pryzen 600 M prijzen a 80 00qM 29 prijzen a 300 M Iprjjs a 66 000 M 120 pr a 200 150 M 1 prijs il 60 000 M 30930 pr zen a 148 M 1 prys i 40 000 M 7994 pr a 127 100 941 prijs il 80 000 M 9Q46 pr ü 67 40 208 prijzen a 16 000 M Mark 26 prijzen a 10 000 M totaal 60 200 prjjzen en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelingen tot zekere beslisaing De Hoofdprijs 1ste klasse bedraagt Mark 60 000 verhoogt zich in de 2de klasse op 66 000 Mark in de 3de op 60 000 in de 4de klasse op 66 000 in de 5da klasse op 70 000 Mark in de 6de khisse op 76 000 Mark in da 7ila klasse op 200 000 Mark eu met de premie van 300 000 Mark event op 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking ambtshalve op den 10 JUNI e k vastgesteld kost 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 60 1 half f 3 1 80 1 kwart 1 O SO welke door den Staat gegarandeerde origineele loten geen verboden promessen met origineel plan met staatswapen tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste omstreken van mg verzonden worden leder deelnemer ontvangt van mij na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de officieele trekkingslijst Het Origineel Plan met staatswapen waaruit inleggelden en indeeling van de pryzen in de 7 klassen te zien worden vooruit gratis verzonden De uitbetaling en verzending der gewone Gelden volgt direct aan de belanghebbenden prompt en onder de strengste discretie suf Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven BV Men wende zich daarom met bestellingen voor de aanstaande trekking tot 10 JUNI e k met vertrouwen aan JOSEPH HECKSCHER Bankiers en Wiatelkaatoor te H A M B U B G DaitKiUand U