Goudsche Courant, dinsdag 2 juni 1891

Dinsdag l Jool 1891 J 4541 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Goedkoop Solied Elegant S modellen SOBrU IIB it OOBTHB i a 7 HEBzoQ i oobtal r iliuijiit i pdoiUnL c Aimow f fif i p jS v fli FiS syia WAOKBS fr J BIMBOAX p iMJ o dM Mua t V p Jol p ri J r UHCOUf B De Uuending van advertentlfta kan geschledeh tot ed nor des namiddags van den dag der uitgave Verkrijgbaar te Oouda bij den Heer C A B IMi TZI GRR Korte Tiendeweg O 17 t J W Ë vao E9R van der PALS Markt A 107 direct b MET ft EDLICH V nMid Ce cbUt Leipsig PlagvitB MHP POSTKANTOOR te ÜOt DA De UJSTEN der ZOMEHDIENST BEGBLINO zö 1 JUNI s s Terkrflg baar Dt Directeur VORSTER Gouda 30 Mei 1891 Mevrotiw Van dbb KLEIJ vraagt tegen AUGUSTUS eene DIENSTBODE P G Zich te Terroegen TÜBFMABKT 40 FrijstrekMng 10 Jiuii 500 000 Mark all hoofdprijs in het gelukkigst geral biedt de nieawste groote Geldverlotlllg die door de Hooge Begeering Tan HamklurK goedgekeurd en gevaarborgd ia De Toordeelige innchttof ran het ni awe plas bestaat daarin dat in den loop van sleefata weinige maanden in 7 rerlotiugen an 100 000 loten 50 200 prijten bedragende 9 553 006 Mark ter roUedige beslissing lullen komen daaronder tyn kapitaü prijseu ras efeotasel SOO OQP Hark b aitaeHWadheid eoktar Iprg 1 prys Iprq Iprqs ip ü Ipri l 30 00 g prfiea a H 1 SOOO i H 200 000 28 prgien it M 10000a M 100 000 St prqzeo a H SOOOaM 75 000 lOSpryuaaU 3000 aM 70 000 20Spt9ieoaM 2ii00iM 65 000 SpnjxenaM 1500 2 prquiB U 1 prqs a M 1 pnjs a M 1 pnjs IpiÜ 80 000 8uCprgtniaM 1000 65 000 1080 pnjien M 500 50 000 3083O prijiec i M 1 8 aU 40 0Ou 17 8gpnjzeaaM sOO lOO aU 3V 0 0 180 127 100 04 87 40 20 De aanstaande eeratf pryatrekking deier groote door den 3taai gevaarbuigde Oddverlotijg is ran ambtswege bepaald pUata te bobben op ilea 10 JUNI e k D koft bienoor ofi JSOeta 1 80 0 90 1 gebeel ongual lo s edrts HarfcS 1 kalf S 1 1 kwart tegen inc idia ran k t bedrag in bankpapiar of per postwiaael Alle eommissiea woidev oaenddeUqk met de grootste sorgTttldigMd aitgevoerd en ieder speler ontTangt an ooa d met bet wapen vbd aen Slaat roonsiene OrUUwelC Lotea zelf in handen Bij iedsR bestelwig wordt het ereiscbtc oËeieele plan waanit ds lerdaeliag der pnjzen op de renehillenda kiaaseo alsook de betr eade inleggfidaa ta veroemeii ia gratis bggeroegd en zenden wq aan ooie fitzuostigers onaangefraag4 na elke trekking de officieels listen De oilbetaluig der p i a i gesthiadt steeda prompt oodor waarborg Tan den Staat ea kan door directe toezending of ook naar Terkiezing der Bclanghebbeaden door onze Correspondenten in alle grootere pjiiatsen ran N flerland bewerkstelligd worden On debiet i steeds door het geluk bjguustigd en onder rele andere aanzienlgke prijzen hebben wg meermalen volgens otücieele bewgzen de eerste Hoofdtreffurs verkregen en onze Beganstigera zelf uitoelaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het 18 te voorzien dat bij deze op den hecbt gtea grondslag geve tl cde ondernemiug van alle kanten op eene zeer rerk ame deelneming bejiaald kan orden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds up liuuieu zijnde trekking alU orders len spoedigste rechtstreeks te zenden aan 9 KAÜFMAWN SIMON Bankiers en Oeidwisselaars in Hamburg P S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot hionoe geschouken en daar wq bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming iniiteeren zullen wg ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en reêele bediening da tevredenheid ran onz geëerde B nstigers te rerwerveo BUBGBMEESTER en WETHOUDERS raa Gouda zga Tooroeroena op WOENSDAG den 3 iOm 1891 iet namiddaga ten eea ar in bet laadbnia aldaar bg imcbrgTing AAN TE BESTEDEN s ie In drie paieeeieii a Het maken van een nieuwen bovenbouw met verdere werken voor de vaste brag bü de St Janidierk t Het maken van een nieuwen bovenbouw met verdere werken voor de brug in de Lage Gouwe over bet water van Achter de Visotamarkt e Het maken van nieuwe bIuIbdeurtjes in de Lage Gouwe bij het water van Achter de Visohmarkt Het bestdc ii te Terkrggen op deOemeenteSecretarie en bet StadatiiBmerwerf tegen betaling Tan ƒ 0 50 2e In drie perceelea Het verrichten van eenige buitenverfwerken aan Oemeentege bonwen Inlichtingen worden gegeten door den Ge meenteBonwmeeiter HS TRADE KARK van Gebrs Si EL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bg F OÜDSHÜOBN Kleiweg 6 H LAKERVELD GouwejC TAN VLIET Markt B tan WIN GERDEN Crabethstr te Schoonhoven Wed F O VERDONK A C fUN TA DRAADT Oudeaattrt W VERflOOREN 1 C VERHEUL Woerden i GROEN Alfen a B J KOOLB Probeert t p SOÜCHON THEB No 8 k f 1 25 per Ulo M9I1EF0T7MTM Mea wordt renocht op t MEBK te lettoo DIT HKI MaOAZUN tas M RAVEiVSWAAY ZOl EN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgelererd in Terzegelde pakjaa van rt 7 twee m een half en een Nid on met Termelding ran Nommer es Prfl Toonsien ran nevenataau Merk Tolgeng de Wet gede neerd Zich tot de nitToeriog van eerde orden aanberelenae J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda BENIG DEPOT der Haagache BeacbnitTan den Heer J K SOMMER Cleef beroemd luchtherstelliugsoord alle prij = Cleef beroemd luchtherstellingsoord Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAAMS worden GELEVERD door A BRli KMAIM en Zn Öoodai Saelpendruk van A Bbikexax fe ZooN De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgka met aitzondering van Zon en Feestdagen Da pr B per drie malden ia 1 26 franco per poat 1 70 Aiionderlöke Nommeri VIJF CENTEN Een week slechts schei lt ons van den dag waarop de verkiezingen moeten plaats hebben in 009 geheele land Geen wonder dat ran alle kanten de beste krachten worden ingespannen om den kiezers dnidelgk te maken waarover de strgd eigenlek loopt Het is een tgd waarin de kiezer gewaar wordt welk gewichtig persoon bg eigenlgk is want van hem en zgns gelgken toch hangt het af uil welken boek de wind waaien zal in het staatkundige gedurende de eerstvolgende wetgevende periode die vier jaren duurt Hem wordt dan odk het hoi gemaakt men zoekt zgn gunst te winnen en gelgk gewoonlijk gaat zgn de middelen die men bezigt niet altgd even eerigk Er worden beschaldiffingen geworpen naar het hoofd der tegenpartg die onwaar ot altbans sterk overdreven zgn voorspiegelingen en beloften gedaan waarvan men bg voorbaat weet lat ze niet nagekomen kunnen worden of wier verwezenlijking althans in de verre toekomst ligt Aan dergcigke misleiding Staan het meest bloot de lieden en daartoe behoort steeds een deel der kiezers die geen vaste staatkundige overtuiging hebben die zich laten leiden door de indrukken van het oogenbhk en voornamelgk te radn gaan met de stoffelgke belangen die hen meer onmiddellgk aaagian Er zgn vele kiezers die eene bepaalde staatkundige klenr hebben die door opvoeding levenservaring of nadenken gekomen zgn tot eene politieke overtniging waar PEVILtETOK ZISLSMADSL 1 8 Zy had hem met alle deugden versierd met alle talenten uitgedoscht Hg was een boste jonfren rsrststtdig maar een beetje traag en zonder bgzonder opmerkelijke eigenschappen Zg vond hem een genie en rernrachtte van hem na bun huwelgk groote dingen WelkeP Auretto wist het niet maar het zouden groote dingen zgn Inmiddels was hg negen en twintig jaar geworden had het rak van arobiteot gekozen alsof hg metselaar was geworden es had nog niets hoegenaamd gebauwd Als eenige zoon zou hy van zgno moede een lortuin erven dat hem twintig duizend trancs rente opbracht wat hem van alle moeite ontsloeg want eerzuchtig was hij niet Later als hg da langdurige voogdg sohap van eene tamelijk heersohzuohtige moeder voor de vrijheid van het huwelyk zou hebben geruild zou hg fraaie werken maken I Hg zeide niet wat maar Aurette luisterde opgetogen naar hem en lachte hom vertrouwend toe Zg hndden niet veel tgd om hunne plannen uit te werken mevrouw Bertholon kwam bgna altgd tossohenbeide i j was vriendelijk en welwillend jegens m aan zij tronw blgven Dezulken zullen niet licht door verkiezingsrumoer zich laten werven door de tegenpartg Maar dia anderen die een onzer bladen de kleurlooze middelstof noemde zg zgn het vruchtbare jachtveld voor staatkundige drgvers die hen door zoet gefluit of vreesaanjaging naar hnn kamp willen doen overloopen Ongelnkkigerwgs zijn het gfiwoonlgk deze welmeenende doch kortzichtige kiezers die de schaal naar de ééneof de andere zgde doen overslaan Er is een tgd geweest dat al die stillen in den lande die raslige burgers die zich buiten de staatkundige en godsdienstige geschillen honden geregeld steraden voor de liberalen Men had gezien w lke groote dingen tot stand gekomen waren door Thorbeoke en de zgoeii In elke gemeente waardeerde men de vrgheid gaimcbt loor ds geueeBteoMie provioeiale wat men had de binnenlandsche tollinien zien vallen die vroeger het verkeer belemmerden mea had drukkende belastingen zien afschaffen en handel en scheepvaart door verstandige wetten een nieuwe vlucht nemen De leuze der liberalen vooruitgang zoïtdey schokken was die van het grootste deel der natie In de laatste jaren is dit anders geworden en wel voornamelgk omdat er te weinig tot stand werd gebracht Men zag geen vruchten meer van de liberale richting zooals in de goede dagen van Thorbecke Het gevolg daarvan ie geweest dat de burgerg die meer hecht aan waarneembare resultaten dan aan politiek gekibbel zich van de liberalen heelt afgewend en I hare aanstaande schoondochter maar zg was tegenwoordig hetgeen somlijds haren zoon een gemompel ontlokte dat niet zeer eerbiedig klonk Aurette braoht hem met een blik tot bodaren Zg begreep dag verzucht vnn deze moeder In hare plaats zou zg evenzoo hebben gedaan Kou men zulk een beminnenswaordigen zoon ooit genoeg p prgs stellen Mevrouw Bertholon zou er niet altgd wezen j eonmnnl weldra zoudon zg hun eigen Nestje hobben Zg zouden in September huwen als Julia die dan voor goed tehuis zou zijn gekomen het huishoudelgk bestier uit do banden van Auretto zou hebbon overgenomen Intusaohen maakte Aurette eiken Zondag ter versiering van de tafel een bouquet dien hare aanstaande schoonmoedur medenam Die ruiker was oen gedicht wannn bare jeugdige vertrouwende liefde zich zonder terughouding uitstortte de geuren en de kleuren vormden do taal niot opgesmukt met kinderachtige al ogoneeo maor vurig als de kreet van den hartstocht waardoor hot kuische jonge meisje de aan haar zelve onbekende gevoelens uitdrukte die haar enkele mnlen beroerden Zg stelde ziek voor dat die bouquet don volgenden dag en z lfs meerdere dagen van haar tot haren verloofde zou spieken Zoolang als de bloemen niet verlept waren Is het niet slecht zoo vurig te beminnen P vroeg zg enkele malen zich zelve af Hg dien zg zoo lief had zou immers weldra haar echtgenoot zgn Zü stelde zich zelve gerust maar bleef tooh ontrperd door eene onbestemde vrees ADVEBTBNTIEN worden geplaattt Taij 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Q BOO TB LETTPSB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Adrertentien gratia opgeflomen in het ADXERTENTIBBLAD t welk des Maandags rerschgnt een proef heeft genomen met de tegenpartg die haar gouden bergen beloofde Wg gelooven niet dat die proefneming naar wensch is geslaagd en hopen dus dat de bedoelde kiezers thans zullen inzien dat zg verkeerd deden toen zg in 1888 de liberale partg tot zondebok maakten van den stilstand op wetgevend gebied en de malaise in de staatkunde Wat toch was het geval Jaren lang werden de pogipgen der liberalen tot hervorming tegengehouden door drie partgeu de conservatieven de anti revolutionairen en de Katholieken Alle gewenschte verbeteringen staitten af op den onwil van tegenstanders die zelf onmachtig iels voort te brengen ééne Ign trokken waar het gold het bestrijden van alles wat van liberale zgde werd voorgesteld Toen nu na de grondwetsherziening het uitgebreider kieserspersooeel uitspraak doen moest geloofde men wat partgdige kwaadsprekers van de liberalen zeiden namelgk dat 7jj de schuld waren ran den stilstand der laatste jaren en men liep naar de anti liberalen over van wien men beter dingen verwachtte De ondervinding heeft thans genoegzaam uitspraak gedaan zoodat wg gerust den kiezers die vooral prgs stellen op het afdoen van zaken de vraag durven voorleggen van wien is er voor ü meer te verwachten van de liberalen die in hoofdzaak eensgezind zgn omtrent de groote hervormingen welke geëiacht worden door den tijd en die dadelgk aan het werk zullen gaan indien gjj een voldoende meerderheid in hun geest naar de Kamer zendt of van de anti Heb je hem zoo liefP had Sidonie haar eens gevraagd terwgl zg op de bladen van eene pas geplukte roos knabbelde Aurette had hot hoofd gebogen en was geschrikt van do innigheid der liefde die zg in haar binnenste ontdekte Hare drie on twintig jaren gaven aan deze geoorloofde liefde eene kracht dis pas volwassen jonire meisjes niet kunnen beseffen En als hij of jg arm werd f Of als om welke reden dan ook uw huwelgk verbroken werdP vroeg Sidonie spottende Dan zou ik er van sterven antwoordde Aurette eenvoudig Sidonie zag haar ongeloovig aan Men sterft zoo weinig van liefde in onze dagen aangenomen dat men vroeger meer aan die kwaal stierf I Zg zou zoo iets niet gezegd hebben I Het zou beter zjjn een ondankbare te verachten en voort te leven Het leven is zoo zoet I Sidonie was negontion jaren oud Als wees was zg zeer jong in het Nest opgenomen door de goedhartige mevrouw Leniel Haar vader wss failliet gegaan sommigen zeiden dat hg het met opzet had gedaan ton einde elders vaststaande sommen te redden bij zijnen dood waren onaangename praatjes verspreid hg had zich zelven van kant gemaakt zeide men voor eene vrouw die hem geruïneerd had Was het waar Wie zou zich na verloop van een twaalftal jaron daar nog om bekommeren P Inmiddels had mevronw Leniel het meiqe haar petekind I