Goudsche Courant, dinsdag 2 juni 1891

liberalen die getoond hebben alleen eens gezind te zjjn waar het er op aankwam de liberalen te weren maar die jammerlflk verdeeld zjjn zoodra er b nselen van regeeringsbaleid in wetsontwerpen moeten worden pedergelegd of in practische maatregelen belichaamd Wjj hebben reeds herhaaldelijk opgesomd waarin de tegenwoordige regeeringepartg is t kort geschoten wat ze niet gedaan heef tof niet kon doen wegens inoerlgko verdeeldheid Wjj stellen thans liever d vraag zou het in de toekomst beter gaan als het weder gelukte de liberalen in de minderheid te honden Neen voorzeker want behalve in haat tegen ons zjJD de bondgenooten het in geen enkel hoofdpunt met elkander eens In de plaats dor conservatieven die langzamerhand zich al naar hun kerkgeloof gevoegd hebben bfl de antirevolutionairen of de nltramontanen is thans de zoogenoerade radicale partij de derde in den bond der antiliberalen Wat wenschen die verschillende fractiën De katholieken willen b t geenerlei nitbreiding van kiesrecht de antirevolutionairen volgens hun program huismanskiesrecht een vrj onbestemd begrip en volgens de plannen der Begeering een zeer matige uitbreiding de radicalen algemeen stemrecht Hoe is dat met elkander te romen Wat de belastinghervorming betreft de katholieken zyn op dat punt ook het meest conservatief geen belasting op offecten of het roerend vermogen De antirevolutionairen willen wel eene conponbelasting maar hun minister van financiën laat alles bg het oude De radicalen droomen van enkel directe belasting met sterke progressie om de groote fortuinen te treffen Hoe moet een ontwerp er uitzien dat aan die verschillende eischen voldoet Het gevolg zal natuurlgk zijn dat er niets gebeurt De legerwet dan De katholieken willen geen persoonlgke dienstvervalling de antirevolutionairen wel in dit opzicht zijn zij liberaai de radicaal itrydt voor eene onmogelgke volkswapening die gelijkstaat met afschaffing vau het leger Wat zal er in de prac ijk terechtkomen van de landsverdediging De aotirevolutiouair wil scheiding Tan kerk en staat dat is afrekening van den staat met de kerk wat de geldelflke zaken betreft De katholiek flvert met hand en tand Toor het bestaande De radicalen zullen iiatnnrlgk meedoen met hen die het oude verwerpen Hoe zullen ze samenwerken Zoo zouden wy k innen voortgaan doch het bovenstaande is genoeg om te bewijzen dat van eene overwinning der antiliberalen bg de stembus van 9 Juni a s geen Eeil is te verwachten voor het vaderland Wat zg doen kannen en reeds gedaan hebben gedurende eens reeks van jaren ia de liberalen in toom liouden en uit de staat betrckkingen weren dat meo toch niet aan zich zelve kon overlaten in haar geón opgenomen Toen mevrouw Leaiel overleden was bad Anrstte het bestuur vata het huishonilen op rich genoman zg was na welijka achttien jaar oud hare zuster Julia was elf Sidonie voertien De meisjes waren in een klooster waar zg hare opvoeding voltooiden Eerst het vorig jaar was Sidonie tehuis gekomen op het oogenblik toen tot het huwelijk van Aurelte met SaouT Bertholoo besloten was Zij had die tijding zeer koel aangehoord elk denkbeeld aan een huwelgk bracht haar eenigszins uit haar humeur Ofschoon zij geheel op dezelfde wijze als Julia werd opgevoed en de meisjes haar als eene zuster behandelden had zij op de onnaspeurlijke wgze waarop men zaken pleegt to vernemen die juist verborgen hadden moeten blijven begrepen dat zg tegenover de wereld en en familie dio haar had opgenomen eene ondergescliikte positie innam Slim en trotsch had Sidonie wel begrepen dat zij weinig kans had van te trouwen en de huwelgken van anderen behaagden haar niet Je zult er toch ook eens aan moeten gelooven had Julia baar op zekeren dag gezegd em haar te plagen Ik Neenl Ik zal mijn eigen brood verdienen ik zal onderwgzeres worden Maar daar had de heer Leniei zich stellig tegen verzet Niettioiin had hg het jonge meisje toegestaan hare examens ta doen cij was niet geslaagd I ipanr ons voornitbrtngen daartoe zifn zij niet IJiJ machte Een negatieve leuze geen libei nal ia geen gtondslag voor eene regeelende partg Indien de ondervinding de kiezers nog niet wijzer heeft gemaakt dun gaan rij weder vier joar van stilstand te gemoet E e grootste party in den lande de liberale ordt tot machteloosheid gedoemd door drie i erbouden minderheden en de uiteenloopeiide meeningei van elk dier minderheden omtrent elk punt van regeeringsbeleid zullen de door liaar gesteunilfl Regeering beletten iets van belijiiig tot stand te brengen Welk een schoon vooruitzicht De rustige burgers die het wel niieeneu met ons vaderland moeten alles in l let werk stellen om dergeljjk trenrig tijdverlies te voorkomen Zg kunnen dat indien zg zich voegen bij de liberalen die slechts enkele stemmen behoeven om tot vrnclitdragende werkzaamheid te hunnen overgaan Dan is db macht gebroken van den boozen geest die si dert jaren evenals in het sprookje aller bfneging heeft verlamd en ons aan onze plaats gl buiineu houdt BINNENLAND GOODA I Jani I8 I Het onderzoek van het water der Watorieiding is aid os 4 Mei 13 8 Itg pernuiganna kalicus por 1000 co 11 14 20 7 7 25 U 3 1 I t t Tot ont Isodweian vamemen wjj dat de liberale candidaat ia het Diatriot Gouda du Heer M Boogaerd Bzn door ongatteldhold verhinderd wordt om op 3 Juni a alhier voor de kiezer op te treden gelgk hy zish vciorgeoemen had j Heden middag werd ten bnreele van den Gamlzoensoemmsadant aanbesteed de levering van vleeach en Tel voor het t dvak van 1 Jali tot en met 81 December en de aardappelen vau 16 Juni tot 1 Novomber 1891 tiin Sehoeva van de troepen hier in garnisoen V or vleotch werd ingeschreven door da Wed S Dongetmaiis vóór 0 81 voor vet ƒ 0 82 en W de Jeu voor beiden voor 0 6S Voor aardappolen par HL van 88 KO O Kooq voor 8 27 en J Oerritaen voor ƒ 2 80 Gisteren word oor het front van hot 5e Bataljon Infanterie alhier de bronzen medalje uitgereikt voor 12 jarigen trouwen dienst aan den soldaat Frans van der Linden door den Bataijana commandant W B van den Uotch 1 Do gebroeders D en B 8 hebben de vorige week bij een vijftal slijters of tappers onder bedriegeiyke voorgevons sterken drank weten te bekomen Door de politie is proces verbaal opgemaakt Zooveel te beter I had het hoofd van het gezin gezegd nu zult ge wel gedwongen zgn hij ons ta blijven Sidonie ontving e enfeel kleedgeld als Julia zg werd zelfs door de dienstboden behandeld als een kind des huizes alleen zij zelve volhardde er in eene grenslijn te trekke i evenwel meer schgnbaar dan werkelijk tusüchen haar en de dames Leniei Zg f ing bijvoorbeeld nooit met Aurette alleen uitrgden om te voorkomen dat zij achteruit zon rgden terwijl de heer Loniel en zijne dochter vooruitredeu In weerwil vnn dit vertoon van zelfverheffing was zij tamelijk onbezorgd en nagenoeg onverschillig voor de kleine wederwaardigheden van het leven waarover zij zich dikwijls Inidrnchtig vroolijk maakte ia plaats van er knorrig over te worden zooals haar aard zou doen verwaehten Charles Leniei die vier jaren ouder was dan Aurette was op het Nest teruggekeerd ongeveer in de dagen toen de verloving van zijne zuster plaats had Gedurende eenige jaren had hij gereisd voor het bankiershuis waarin zijn vader aandeel had gehouden hg was na een langdurig verblgf in Indië van daar teruggekeerd doch zijn vaderland was voor hem het schoonste het gonoegelijkste land ter wereld gebleven Op een zomeravond on het terras van het Nest gezeten terwg bij van zgne reizen aan zijne huisgenoten verhaalde hield hg meermalen op om uit te roepen En toch is het hier voel fraaier dan overal Voor het e amen vooradspirnnt gemeenteseoretaris en ntnbtenaiir ter secretarie hebben zioh BécandidaIcn aangemeld Do rommissio welke belast is mot de booordeeling van het sohriflelijk iverk bestaat uit do heorcn mr VV J vnn Weidoren baron lieugers lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal te Leeuwnrdun voorzitter B A Verplooph Chassé burgemooater van Vreeswijk B W Haentjes Deltbr burgemooster van Oiidewator eu C W A M Gfoskninp burgemeester van Sloten N V Tor waarschuwing wordt raedef edueld dat draat dagen ontdekt üijn drie in omloop goweust zijnde valsoho muntbiljulten ü 10 vnn den togonwnordigon vorm nllo genummerd K 02778 Zg zijn mot hol bloote oog van echte muntbiljetteii te onderscheiden door het papier dnt bij de vnlsche harder is on zonder watermerk ook is do kleur lichter dnn vou do echte inuntbiljeUen do be erking is minder aorgvul dm de letters zijn zwaarder en minder genuimcecrd do woorden tien gulden zyn op de oohto biljelten beide kleuren gelijk ook z ju do valsobe biljetten iets grooler dan de echte By twijfel ann do eehlheid van eenig rauntbiljot wonde moii ich tut do Noderll Bank Nadat in eene vorig vergadering van de roorasohkatbolieke kiesvereoniging Kecht on Orde te Leiden met eene zeer kleine meerderheid van stemmen besloten was geworden om bij de a s verkiezing van oen lid voor de Tweede Kamer mot de anlirevolaiionairen mee te gaan en in eene volgende vergadering den defiuitieven candidaat te stellen kwamen de loden van genoemde Vereeniging tot genoemd doel Vrgdagaiond bgeen In eone nadere vergadering waren inmiddels reeds tot voorloopige candidaten gesteld mr ü J Ë baron van Waasenaer van Jatwijek die thans voor Gouda zitting heeft en jhr mr Beelaerls van BlokUnd voorzitter der Tweede kamer doch dio beiden voor eene eventuoele candidatuur van de Vereeniging hadden beda ikt Vrijdag was eehter van den heer Van Wasssnaer weer bericht onivaogeu dat hg eene csnJidatuur sou aannemen Bovendiea had de candidaat der antirevolutionaire kiesvereenigiug de heer van Kempen uil s Hage ook bericht dat hg voor de op hem uitgebrachte eandidatuar bedankte In verband met het vroeger genomen besluit meendo het bestuur van Recht en Orde dat alsna b ron Van Waasenaer voor eene csididatuar in aanmerking moest komen doch bet mserendesl der leden was thans van ten andere meeuiag Ze meenden op eenige door hen aangevoerde gronden dat het eerst genomen besluit vernietigd moest worden als zijnde h i ongeldig Br ontwikkelde zich eene uitvoerige zelfs rumoerige discassie waarvan het einde was dat met U tegen 17 stemmen beslaten werd een katholieken candidaat ie stellen De bestuursleden mesodeo in dit bealnit een hlgk van wantrouwen tegenover heu t zien D namen ban ootsUg Door de voorstemmers werd als hun candidaat genoemd de hoer Jansen van Schiedam I V JiÉÉÉalÉiÉMIÉiÉlM elders I De Loire en de Maine die aan zijne voeten blauws of zilveren linten vormden door de velden de glooiende oevers ds hoornen zoo rijk aan kleuren en vormen dat men steeds nieuwe schoonheden meent te ontdekken in do meest alledaagsche popels en elzen het geheels landschap dat zoo vaak door onze dichters is bezongen vervulde hem met oneindige liefelijkhoid en vreu de Ik bon geboren om hier te loven zeide hg en het lot heeft van mg een soort van wandelonden Cliristen gemaakt Maar als ik hier niet kan leven daa wil ik er ten minste sterven Sidonie hoorde bom aan enalshij zich in zijn hart eeu Angevin noemde wendde zij minachtend baar bevallig gezichtje af welks ietwat grove trekken evenwel eene onverklaarbare bekoring badden Groot en slank maar wat robust vnn bouw mot zeer smalle schouders on oen lange hals waarop een welgevormd hoofd rustte hield zij gewoonlijk de kin in do hoogte waardoor hare toch reeds trotscho houding iets bevelends verkreeg nog verhoogd door haren onverschilligen glimlach en kouden blik Men bemerkte dat zij gaarne zon bevolen hebben maar dit niet kunnen Ie zioh voegde in eene levensopvatting waarin alles haar onverschillig was ITordt ttnolffi Woensdag 8 Juni a s des avonds te 7 ur 1 in eeno openbare vergadering van de Centtaie Kiesvereoniging te Bodegraven als spreker optreden do Hoor J N Bastert candidaat dier vereeniging voor do Tweede Kamer Er ta geen gelegenheid zijn tot debat Den volgenden dag te half zeven uren komt de Heer Or Solinepman voor hetzelfde doel Vry entréa voor lio loden van de R C Kiesvoreeniging terwijl nietkilen toegang kunnen bekomen tegen betjiling van y 1 Eeu belangrijk artikel in het Meinummer nn dj Bovioiv of Roviews is eeu verhaal over Paus Leo XllI te huis geschreven door oen journalist ie Rüine dio het voorrocht geniet voortdurend toegang ie hebbon bjj don Heiligon Vador Het volgende bevat eenige uittreksels van bet artikel dat gelijktijdig in EngeWniJ Amerika en Frankrijk verschenen is Leo XIII is juist zijn eon on tnchtigste jaar ingetreden Zijn magere hoekige trekken zijn albasten tint hot boven van zijne hand zijn gebogen houding het bijna doorschijuende van zijn gelieele uiterlijk zouden hom voor een man van buitengewoon hoogen leeftijd doen houden Maar wanneer hij spreekt eu in vuur geraakt verdwijnt deze indruk onmiddellijk en men gevoelt dat er onder dit broze ombulzel een machtig leven klopt en dat het zwaard oneindig krachtiger is dan de schede Zijn stem voornamelijk wanneer hij in het openbaar spreekt beeft haar metaalklank behouden een beetje nasaal en zgne oogen hebben niels van hun vuur verloren De oogen van Leo XIII wie ze eens beeft gezien vergeet ze niet meer Als twee karbonkels of zwarte diamanten schitteren zij Zij geven een buitengewone levendigheid aan zgn gelaatsuitdrukking er is iets onuitsprekelijk doordringends in zijn blik Ëcn van de opvallendste dingen wanneer men den Heiligen Vader voor de eerste maal ontmoet is het zenuwachtig beven vau zijne handen Dit is geen gevolg van zgu leeftijd zooals gewoonlijk wordt vermoed maar ontstaan na een typhus waaraan hü te Perugia leed ongeveer vgf en twintig jaar geleden Dit beven is zoo sterk dat Leo XIII niet meer sofarijft Wanneer hg een stuk moet teekenen is hij genoodzaakt de pols van zijn rechterhand met zijn linkerhand vast te houden om de letters te kunnen tsekenen die anders onleesbaar zouden zijn en dan zelfs is iedere streek een oneindige aantal dunne lichte zigzag Os magerheid van Leo XIII is buitengewoon het ge olg van twintig jaren vasten en ontbering die hem een bgnn onlichamelijk voorkomen geven als eene wandelende schim Den eersten Januari 1888 woonde ik die onvergetelijke plechtigheid bg toen Leo XIII voor de élite van alle lauden eene mis hield om zijn priesterjubiié te vieren Bgna 6U 000 personen waren onder den koepel van Sint Fieter büeengedrougen Plotseling verscbeen de bejaarde Hoogepriester hoog boven de hoofden vaa de menigte als de Christus in de Transfiguratie vat Raphael Hij zag er uit als een spook stil door de lucht glijdend en gereed om in het niet te versmolten in don sehitterenden kring die hem omgaf Leo XIII behoort tot een ras van zenuwachtige menschen In spijt van zijne schijnbare zwakheid en dorheid is hij met een buitengewone veerkracht begiftigd die de sterkste mannen niet bezitten Do Heilige Vader heeft vier staatssecretarissen aan Zijn zg de zien sterven lüecs waren de meestea der geestelijke grootwaardigheidsbekleeders om hem heen riek AUeon wij jonge mensehen bezwijken niet riop do Paus vroolgk uit Het is een feit dat se 1ert Leo XIII het Vatiooan bewoont hg nooit aan iets erostigers dan een voorbijgaande verkoudheid heeft geleden Laag te leven is erfelijk bij da familie Peoci Dr Cocoarelli do lijfarts van den Paus zeide korten tijd geleden Het gestel van den Paus i zoo sterk dat hü heel goed nog tien jaren kan leven wanneer hy geen kwaadaardige kwaal krijgt Het schijnt dat het leven van den Paus niet plotseling zal worden afgebroken maar dat hü langzamerhand zal verminderen als eene lamp die gebrek heeft aan olie Het volgende verhaal van het bezoek des Duitschen keizers aan den Paus is welliobt door den journalist die dagelgks toegang tot den Heiligen Vader heeft eenigszins onder den indruk van die gunst geschreven Piu8 XI met zgn joviale natuur en vo maakto goedaardigheid gaf in zgn spreken en manieren aanleiding tot de fSmiliariteit en ongogeneerdheid die veel voorkomt in bet Romaansche karakter Leo XIII is geheel anders Men heeft hem zelden zien lachen Deze terughoudendheid dio zoo naluurlgk in hom is vermeerdert de waardigheid van de tiara Zg maakt anderen vorlegen en eerbiedig De jonge Duitsohe keizer kan hiervan meespreken Toen hg het Vaticaan in October 1888 bezocht was hg zoo in de war bg het binnentreden van s Pausen ontvangkamer dat hg eerst de kostbare tabatière die by den Paos wilde aan i bieden liet v jUen n toan 4en helm dien hg in zgne linkerhand hield Hg Ion üauwelgks eenige on amenhangondo woorden sUsraelen Een ooggetuige verzekerde mij dat hg beefde als een blad en ik ken gezaiitei dle er reeds lang zijn en die nog hunne aaridoening mi kunnen verbergen wanneer zij de particuliere vertrekken van den Paus binnenkomen Zoo raajostuéa drnngt hy de hooge waardigheid waarmode hg bekleed is In den regel staat Leo XIII om zos u ir op en dikwgis nog vroeger Om zeven uur bedient hg do mis in zijn particuliere kapel on luistert naar een tweede mis eene dankmis Om acht uur gebruikt hg oen licht maal bestaande uit koffie on melk en oen paar biscotti waarvan zijne Heiligheid bijzonder voel houdt Dan begint hg gn werk met stukken door te zien politieke kwesties ta bestudeeeen brieven of encyclioa s op ttf tellen eu om elf uur schenkt hg zijne oplettendheid aan algeineeno zaken en ontvangt aehteroenvolgens zgn staatssecretaris de afgezanten de secretarissen van verschillende congregaties die evenals do ofgezanlen bij den Puuselgiten stoel geaoerediteerd ieder hun specialen dag van ontvangst hebbeu Leo XIII staat er op dat hem een duideiyk verslag wordt overgelegd van alle zaken die zgn persoonlgke attentie vereischen Tweemaal in do week gedurende de wintermaanden tusschen twaalf en een uur hebben de publieke audiënties plaats Vgftig of zestig personen zgn in do kamor gegroepeerd en knieion als de Heilige Vader binnenIcomt Dan gaat hg allen oen voor een voorbg ondervraagt hen afzonderlgk en geeft zgn zogen Engelsohe en Amerikaaasoho Protestanten zgn er dikwüls in groeten getale bg deze algomeene audiënties Leo XIII maakt geen uitzondering tusschen Christenen van verschillend geloof Met veel tact verwelkomt hg de Protestanten met dezelfde vadorUjke en hartelgke vriendelgkheid alsof zg zgn gezag in godsdienstzaken ook erkenden Om elf uur neemt de Paus dan een kop bouillon en dat is hem voldoende tot het uur van het middagmaal Dit wordt volgens de oude Romeinsche gewoonte te twee uur in den namiddag gebruikt Het maal is heel eenvoudig het bestaat onveranderIgk uit gekookt vleesch een schotel gebraad de groente die het seizoen voortbrengt en fi uit voor dessert Alles wat weelderig is is van zijn tafel verbannen die niet meer dan 5 francs per dag kan kosten De dckters hebben hem aangeraden Bordeauxwgn te dnnkeu en de aartsbisschop van die stad verzuimt nooit hem kjsten van het uitstekendste merk te sturen Do oude etiquette eisoht dat de Paus te Rome alleen zal eten en alleen wanneer hü buiten de Eeuwige Stad is mog hg gasten om zich heen hehbe n Tot 1870 ging Pius IX lederen zomer naar Castol Gandolfo en daar was hg altüd omringd van voorname gasten Wanneer het weder gunstig is doet Leo XIII eene wandeling in do tuinen en hot park van het Vaticoan s zomers luncht hij somtijds in het kleine houten zomerhuisje dat aan het einde van den tuin gebouwd is Hg spreekt g8ai ne met de tuiniers en volgt hun werk met de meeste belangstelling lederen dag ongeveer om acht of negen uur s avonds dit hangt van hoi seizoen af zegt de Paus met Mgr Angeli zijn particulieren secretaris eu een der priesters van zün hqis den rozenkrans In alle Goflsdienstoefeningon heeft Leo XIII een ernstige waardige en indrukwekkende houding Ik heb zelden de mis met zulk een diepe en ware vroomheid zien bedienen de priester is in Leo XIII goddelük iu de hoogste betoekenis van het woord Hg vervult tot in de geringste kleinigheid de voorschriften van de Kerk Het is bekend dat een katholiek priester de mis vastend moet bedienen maar dit is een wet waarvan de Paus door zgn ziekte recht heeft op dispensatie En nog kort geledon heeft Leo XIII deze dispensatie aau twee cardinaals verleend en faun vergund de mis te bedienen na vloeibaar voedsel te hebhen gebruikt Maar wanneer het gebeurt dat s morgens een ongesteldheid hem noodzaakt een kop melk of bouillon te nemen doet Leo XIII niettegenstaande de opperste macht waarover hg de beschikking heeft dien dag atstaod van bet bedienen der mis Na don rozenkrans gebruikt Leo XIII een licht avondmaal bestaande uit eieren groente en vruchten en gaat dan naar bed voor elf uur Zgn buitengewoone zeEuwacbtigheid bezorgt hom vaak slapeloosheid dan staat hg op en loopt lezende en deukende zün kamer op en neer Somtgds treft hem een denkbeeld en hg wekt zün secretaris en dicteert hem OLYMPIA S niEST Zaterdagavond had in het lokaal Nut en Vermaak achter de Sociëteit do Réunie een feestviering plaats ter gelegenheid van het vgfjarig bsstosu der Goudsohe Cricket and Foetballolab 01ympia Gedurende dat È tal jaren mocht de vereeniging zioh in een flinken sportluat van de Goudscbe jongelui vorbBugoa on vandaar dat g besloten had dien dag feestelgk te vielen op eene wgzc die nog lang in aangenaam aalidenken zou blüven Het feest d t Aoor muziek werd opgeluisterd werd door een groote schare belaugstelloDde dames en heeron bijgewoond wier tegenwoordigheid op hoogen prgs word gesteld De president do heer W van Ingen Schouten opende liet feest mot een korte toespraak waarin hg de aanwezigen hartolgk welkom heette terwgl hg voorla mededeelde dat do huishoudelijke wedstrgd onontbeerlijk aan zulk eeiï feest zou gehouden worden op Zondag U Juni a st daar de meeste leden don dag volgende op dezen avond wellicht nietbyzonder gedisponeerd zouden zgn om zich met elkaïlr op hot oricketveld te meten Hg sprak een woord van dank tot den beschermheer Dr H IJssel de Schepper door bgzondei e omstandiïheden verhinderd tegenwoordig te zgn en tot de donateurs welke de club gedurende den tgd van haar bestaan hadden gesteund en ook dit feest door hunne geldelüko bijdragen hadden mogelük gemaakt Ten slotte sprak hij den weusch uit dat de Goudsohe Cricket and Foolballolub Olympia nog jaren lang haar hoofd op mocht houden te midden harer zustervereenigingen I Daarna werd een drietal komediestukjes opgevoerd Allo drie zoowel UverzuehVi als Uel Spreekunr va dm dokter en ie vwmU der Syaifafkie ondoivonden veel büval ds jongelui die er in optraden werden met daverend applaus begroet Vooral het tweede der genoemde stukjes wekte in groote mate de lachlust van het publiek op Do toeschouwers Amuseerden zich uitstekend Na afloop van het tweede stukje wachtte de leden der club eene verrossing Het Bestuur ontving nl eene uitnoodiging op het tooneel te verschünen en toen het scherm werd opgehaald stond daar een zevental jonge dames die de club bij deze gelegenheid een door hen bewerkt vaandel weuschten aan te bieden Moj A N V G zeide daarbg het folgende Mgne Heeren I Met vreugde en instemming vernam ieder dat gghet besluit hadt genomen den dag waarop het 5 jaar zou geleden zgn dat OHympia werd opgericht feestelijk te vieren Waarlgk gg hebt reden tot juichen reden om ü te verheugen Waar in den laatsten tgd de door U beoefende tak van sport in Holland langzamerhand aao t kwgnen gaat waar zelfs vorsoheidene clubs werden opgeheven hebt gü niet alloen uwe vereeniging in stand doen bigven maar gg hebthaar ook meer en meer in bloei doen toenemen Gg hebt getoond te beseifen hoe goed het is bg allen arbeid van het hoofd ook die van het lichaamniet te vergeten En al werd uw pogen in wadstrüden niet steeds met overwinningen bekroond iets wat trouwens geheel van ondergeschikt belang is een flinke en aanhoudende oefening heeft toch gemaakt dat Olgmpia als geduchte tegenstander besohoui d wordt i Ook wg die zoo herhaaldolgk nwe vlugge bewegingen uwe kraontige worpen bewoniUrden hebbjun blgk willen geven van onze belaiigstoHing iu uw sport En wü meoueu dat niet beter te kunnen doen dan door dit vaandel symbool der victorie U aan ta bieden Aanvaardt het als een aandenken aan dezen dagl Moge het steeds een spoorslag zgn tot volharden en moge het in de toekomst getuigenis afleggen van Olgmpia voorldprenden blpei I Het vaandel werd hü die woorden ontdsaa van het omhulsel en vertoonde zioh aan aller oogen Hat maakte een uitstekenden indruk Op een blauw fluweelen veld staan met zilveren letters de woorden GoüDSCHE CRICKET AND FOOTBALL CLUB OLYMPIA 1 Juni 1888 Het geheel was met zilveren franje omzet terwül de stok versierd is met een zilveren gegraveerden knop Een on ander maakte een prachtig effect De Voorzitter do heer W van Ingen Schouten sprak daarop de dames aldus toe Reeds lang was het onze wensch Olympia in het bezit te zien van oen vaandel doch wg geloofden dat dit wel tot de vrome wenschen zou hlgven behooren Ik behoef U niet te zeggen welk een indruk de vervulling van deze hoop op ons allen ta weeg heeft gebracht En op welke wgze is hü vervuld I Terwgl andere vereenigingen misschien jaren lang moeten sparen om zich in het beat te stellen van een vaandel gemaakt door personen die geld tot drgfveer vsn hun arbeid hebben wordt ons dit fraai elegant doek aangeboden gewrocht dodr jongs