Goudsche Courant, dinsdag 2 juni 1891

1 Woensdag 3 Juni 1891 1 4543 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe twiendlng 7sé advertentiön kan geschieden tot eöa nor des namiddags van den dag der uitgave L S Ut DE VOLHARDING Ten gevolge der veranderde spoorwegdiensten zullen de Booten van GOUDA naar LEIDEN en de lokaaldiensf op BOSKOOP ongeveer 15 minuten vóór den gewonen tijd moeten vertrekken De juiste tijd wordt later aangegeven De directie Sneipersdmk ran A BRINKMAN ra Zn Qodda damea dia hun md en geld opofferden om Olympia i I yqfjarig baaUuiB iroor altqd in ona golieugen te griffen Voorwaar hot ia een eer die de Olub nif t te hoog wasrdeeren kan I mskkel het gi aanspol deten syml Ik ijba orertuigd de tolk ta iqn ran alle Olympianenlton n allin die belangstellen in de vereeniging sls ik V harlelijk dank seg oor de blyken yan syttpsthie en belaugslelling welke gj getaond hebt iJonten sport Ie bwtilteu Woest dvertuigd dal O mpia strüdende onder ailke vanenUeen geker orerwinning zal bfehalen dan anders al OU jgn Hetii roor ons een dubbele ng ons Let hirt m tie toe ta leggen op ik yan sport en it maken dat wg het I der yiotorie irsardig 1 0 I zitter ieder der gesche g4iinin Ken d yerend applaus toondl de instein ing Bjj alle aafvezigen ra t detK woordlen w ro die vooM e dames ilie het faaildel bewerkt b dden4 in fraai bonquel oyerhandigde als een bewyl entelykheid ran do Club yóor haar fraai Het feest werd besloten net een recht rd bal l y Pe feosl oiimmissie beslaande uit da ah L J j Sparnaiy NJ C an den Bosch en H W du Cloux koot pte zeggt lgk een Zwoord yan lof oe yoar hare goede tqrgen roor hrt feest dat miei dam da meest aangebame berinneringen aaÜ terlaat i Boit nlahilscli Overzic t f Na niu a hst xakjp er wordt dat waldrai de iéroerreehtan roor kjjtUn in DuitaobUnd aansienl k rariaagd of tydel k i teheel opgehoren tulten worden dalen de greanprij au ter Berlijoscha korenbeara In afwaehting ran de beslissing der regeering is echter de gaheele inroer gestaakt en tgn zelfs per telegraaf tagenl rclen geioi an door bnitenlaudsche graanhandelaars wier zendingen onderweg waren Indian dos da remehting ocht worden telanrgastald souden de prgsaD nog real hooger stjjgen dan tg in den beginne stonden Dit zal echter wel in geen geral febeurea De Nationat Zatmig rerrakart dat de inroerrrchtan waarschijnlijk tot da helft tullen yerlaagd worden tn roagt ar bf dat zq dit niet tou mededeeleo indien tjj het niet uit goe le bron had yemomaa Evenwel noami bet nationaal liberale blad het rarmoeden onjuist dat da minister ran financiën da heer Miquel zyn zegsman tou wezen De regeering üeeft totdusrer nog geen besluit genomen Vrydag maakte een deputatie der B rlgnsche werklieden rereenigiogtn haar opwacbtiug bij den minisier Vuu Bötticher en waus er op boereol da werklieden lijden oa ler de hooge prijzen ran brood en meel De haar Von Bötticher antwoordde dat de irgeering deu toestand ernstig onderzocht en als hrt noodig was bytqds afdoende maatregalan tou nemen Ërenwel was de minister er rolstrekt niet zskar yan dal de schorsing der graanrechten niet eer een rorhooging dan een yerUging der graan prijteu lan gerolge zou hebben Ia olk geyal is toch deter dagen de bijeenroeping ran den Rijksdag te wachten Te Berlijn loopt ha gerockt dat de agrariërs hun best doan om prins Bismarck te bewegen de zitting bij ta wonen en zich tegen de verlaging der graanrechten te yerzetten Dat de gpwazen kanselier dit doen zal is zeer waarsohgnlijk maar ook al mocht het gerucht waar Mij ken dan toa toch zelb priua Bismarck tyn werk uiel tegen drn algameenen aandrang in tand kunnao houden In afwachting ran da maatregelen der regeering in uka da too hoogst gewichtige graanrechten zet Bismarck in tgn Hamburgsoh orgaan onrermneid dua strgd tegen zgn opridgers roort waarbij af an toa ook de nationaal liberale partij die zich geretireerd houdt ran den gerallen rijksksnsalier enkele Sette tube ontraogt Waar Bumarck da tegenwoordige regecrlng eritiseert noemt hg tegelijkerlgd de gelegenheid waar om zijn eigen politiek beleid ta prijzen Bg zgn retrospeetiere beschouwingen orer zgn staatkunde behoor het tot zijn bijzondere liefhuhberij om de bnidige regaering haar welwillende houding tagtnorer bet eantrum te verwgten waarbij hij dan lérens zich zelf rrij pleit van schuld aan den Kulturkampf en voor dezen alleen de katholieke partg verantwoordelijk stalt Nog een der laatste nommert der Haml Nachr Iwratte een artikel ran dezen inhoud Edoch da Duitsohe katholieke bladen blijrea hem het antwoord niet schuldig Met feiten en datums toom o a do KSU Folittlf aan dat Bismarck en Bisroarek alleen da ziel was ran de geheele kerkelgk politieke wetgaring teren de katholieken maar dat hg ondanks tgn tntsdie woorden Wg gaan niet naarCanossa ooA met het lichaam noch naar den geest den terugtocht heeft moeten aan raarden en den ariwid van Penelope rorrichteud atuk oor stuk zijn kerke Ig IIpolitieke wetgeving weer heeft afgebroken Wat nu het yerwgt ran den ez rgkskanselier be treft dat zgn oprolgera op goeden voet met hef centrum staan loo rrangt hut katholieke blad of niet Bismarok den heer Windtholrst ernstii er oor zioh heeft zoekou te winnen dan eenig audcr staatsman dit beeft e laait En is niet do onmiddellgke aanleiding tot het ontslag ran den rgkskansolier geweest de intieme rerhandeliogun ran hom met dcii hoer Windthorst na de rgksdagrerkiozingen Blgkboar heeft da kluizenaar rnn Friedrielisruh b het opmaken zgner politieke rekening deze als zoorelo andpre feiten uit bet geheugen rerloren Men herinnert zioh dat utlelgka Omnibliswarkstlkers te Pergs gearresteerd werden omdat zg anderen fe telgk beletten het werk to verrichten Toen nu d t questie was bijgelegd zgn die gearrestaerilan in ijjheid gesteld Het Journal des D bats kamt i ei t recht biortci un op en het blajl spreekt zhn furbozi lê er over uit dot de profeet n politie t Psrgs ih bersonen eigoitraachlig op rrge oot iu h fl gostell S Fr bestaat zegt het blad geeu verbond tusschen edn rechtmatige werkstakieg en do gewd dadigheil en Welkp daarmede gepaard gingen en niets t geVaarllmril dan de verwarring door den prefect treroo kt Idoor Ho daad wa rloa hg niet feroogd I3 I TE van een Meiije al A TAV QELD£R4 mSiw Bi wsii 1891 V Heden orerleed n een k t tondige akte on geliefde oodito Zoon J ANNES VINCENTIU8 OERABDUS in dei 4oderdom TU 13 jaar en bjjn 4 maanden o Tonni n te tgn ran de U H Sacramenten der ater Tenden e J HEBTMAN G W HBBTMAN Bi a3ia G mda 81 Mm 4 9I Woidt OEVRAAQD een flinke niet beneden de 14 jaar rast werk Brieven franco onder No 2112 aan bet Bareso dezer Conrant in de Groote of S Janskerk te Oouda op VRIJDAG 5 JUNI 1891 dei aTondi te 7 na r te geren door Organiat der Nicolaïkerk te Utrteht met medewerking ran Mej NANNY DaEOEVEB Concertzangeref te Amsterdam en den Heer ANT BOUMAN Solo Violoneeltiat te Otreeht Bg iuteekening 0 75 bniten inteekening 1 Voor leerlingen der Stedeigke Muziekecbool zgn bewgzen van toegang rerkrggbaar bg den Concierge ran Arti Legi a 0 50 Prijstrekking 10 Juni 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geral iodt de nieuwste TrOOte eldverlotillg die idoor de lloggo Regecring rnii llaiubura goudgekounlen gewaarborgd is i De voordoélige inriohliog van bet iiiei we plgQ bestaat daarin dift in don loop vnn sleo its weinige maanden in 7 vorlotiogon von 100 000 loten 60 200 pr jzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledig beslissing zullen komen daaroiidvrzijn kapitids prgzon van evooiuoel 500 000 Mark bij uitmraanAeid echter a U 300 000 a t 200 000 1 prgs I prgs 1 prgs Iprgj 1 prgs v 8 prijzen ü M 16000 28 prgzen a M lOOÓO 100 000 75 000 70 000 65 000 eotpoo 6t 00 50 000 40 000 30 000 ÜM Ö 1M ¥ rgs a M ir jzen M prgs i M prgs aM pr t i H pr js M 66 prgzen i M 6000 8000 2000 1600 1000 600 148 106 pnjzenèM Sü8 prijzen i M 6 prgzen M 9H prgzen a M 1060 prgzen a M S W30 prijzen i M 17188 prijzen M iO0 20O 160 127 100 94 67 40 20 Da aanktaande eerste pr jstrekking dezer groote d n Staat gewaarborgde Oeldverlotijg is r il am t swege bepaald plaats to hebbon op dan 10 J U N J e k en kost hierroor 1 geheefèriginaMol slacbtsMark of B 3 60 ets l half If v s S 1 80 1 kWartJ j 1V 0 90 tegen inzending r il hat bedrag in btnkpapier of per postwistal Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgraldigbeid uitgeroerd en ieder speler ontrtngt ran ons da mrt het wapen ran den Staat roorziene Orlfrlneele Loteo zelf in hanilun Bij iedere bestelling wordt bet vereischte officiecle plan waaruit de verdeeliug der prgzen op da verschillende klassen alsook de betreffende inleggoldan ta remaman is gratis b jgeroegd eo enden wg aan onze Bairunstigan onaangevraagd na elke trekking de ofBeieele Igstrn Da uitbetaling der prgzen gesohiudt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door ilirectn toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbeidea door onze Correspondenten in alle grootere plaatsen van NoderUud bewerkstelligd worden Uni debiet is steeds door hat geluk b guustigd en onder vele andere aanzieulgke prgzen hebben wg meermalen rolgens oIBcieele bewgzen de eente Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigen zelf uitbetaald o a Mark 2 0 000 100 000 80 000 60 000 41 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den hecbt sten groodslar geveftigie ondemeiulns van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan orden gerekend men gelieve derhalve wegens ile reeds op liaildcn zgnde trekking alle orden len spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAÜFMAINN SIMON Bankicn en Oeidwisselaars in Ilamiurg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wg b j het begin dor nieuwe rorloting tor deelneming inritaaren zulten wg ook voor het verrolg bepooid zj door een stipte en reëele bediening da terredenhoid van onze geëerde Begunsligetv ta rerwerren De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden i 1 25 francoper post ij 1 70 j Alzoaderlgke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 2 Juni 1891 foor het tbeorelisch examen Geneeskunde Ie gad is te Utrecht gesliagd de heer A G A Idenburg Aan het postkantoor te Oouda en de daaronder reasorteerendo hulpkantorea werd gedurende de maand Mei 1891 bg de Bpspostspaarbauk ingelegd ƒ 8882 68 tenigbetaald 2830 27 Het Uatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2679 Op de 6e internationale tentoonstelling van pluimgedierte van wege de Kederlandscho Vereeniging JvicuUura te Groningen is den beer B A Bergman te Oouda een zeer eervolle vermelding toegekend voor zgne inzending Wijandolte en den heer J Schilt te Stolwgk eene ztlreren medaille roor Cochin China kippen patr gsklenr Aan de gehouden verkiezing roor twee plaatsen in het hoofdbestuur dor JMaatsohappg tot ifut ran het Algemeeu ia deelgenomen door 196 departementen te zamen uitbrengende 630 stemmen De uitslag was dat de heer A Levy te Amftardam werd gekozen met 562 stemmen en de beer W 3 BlijdensteiD te Enschedé met 626 stemmen De heer E ran do Werk te Amsterdam verkreeg 68 de heer D W Stork teHengeloo 106 stemmen Beide gekozenen hebben de benoeming aanvaard De Kampioen deelt mede dat twee Amsterdammers de heeren mr C A Beels en Bastet per rijwiel door Duitsohlaod en Tyrol naar Venetië rgdon Se heer Otto Cohen had hen tot Stuttgart vergezeld Zg badden toen reeds een atstand afgelegd ran 689 kÜometer in den tgd ran zeren dagen Volgens den rggenmeter der Bgkslandbouwschaol MMMMSIMaiMai SSSaÉmMMMBiBHB Wl FEVILLETOIM ZlEhEW BEh I Niets is verdrietiger roor een man dan zulk een rertoon ran onrerschilligheid Wat hebt gg er aan of de uwen u op de handen dragen uwe superieuren u achten uwe gelijken u waardeeren als een klein meisje dat voor haar examen gedropen is roor niets telt in haar leven Charles gevoelde die grief zouder er zich zelven bepaald rekenschap van te geven Hij had Sidonie van kind af gekend en als gehoorzame zoon van eene moeder die h j boven alles lief had had h j haar als zuster aangenomen Hij was nog verder gegaantoen de dood van mevrouw Leniel en de ziekte van zijnen vader hem noopten de mogelijkheid onder de oogen te zien dat hij de verantwoordelijkheid als hoofd vaü bet gezin kon te dragen krggen had hg in de vaderlijke nalatenschap het deel z jner aangenomen zuster aangewezen opdat de zorg van zijne ouders voor de wees vruchten zou dragen tot in de verste toekomst Zich tegenover haar als een broeder gevoelende deed de geringschatting ran het jonge meisje hem te Wageningen bedraagt da gevallen regen over de maand Mei jl 6 l s mM to tD 86 mM over dezelfde maand van 1890 Sedert het jubilé van wijlen Koning Willem III genoot Ie Maasstad niet meer de eer van een Vorstelijk bezoek Geen wondei dua dat men in Eotterdam met vreugde de tijding vernnm dat de Koninginnen oa hun bezoek aan de hoofdstad ook in de tweede stad dea rgks een wgle zouden vertoeven Dit bezoek had Zaterdag plaats De gemaakte toebereidselen voor de blijde inkomst der Koninginnen gaven reeds de duidelijke bewijzen van de geestdrift die onder Kotterdam s ingezetenen heersohte Aan den Hoek van Holland gelijk bet plan was voeren de Vorstinnon met haar gevolg de Maas op Van sGrarenhage ging de stoet in rijtuigen het Westland door in Loosduinen werden fraaie ruikers aangeboden in s Gravesande werd van paarden verwisseld i en zoo ging het roort tot aan de uitmonding der Maas Daar boden de talloozo vaartuigen lijk getooid en mot vlaggett versierd een onovertroffen schoon geziSbt aan en daar bevond zich ook het fraaie raderstoomschip Merwode I dat allerkeurigst ingeriobt de hooge gasten de Maas opvoerde Een sleepdienstreederg die van L Smit en Co had het geheele beschikbare materieel van haar zeesleepdienst bestaande uit 20 sleepbooten waaronder een zestal groote raderbooten in den Waterweg van Botterdam naar zee tusschen de Berghaveu en Maassluis bejtóOrlijk versierd als in haag opgesteld Voor m 3 gulden als vrachtprijs waren duizenden Botterdammers m de gelegenheid gesteld om met verschillende booten het koninklijke flotille te gemoet te varen en naar de Maasstad te volgen Het wos een grootsch tafereel de talrgke versierde des te pijnlijker aan en met de vriendschappelgkste gevoelens van verzoening bezield trachtte hij daaromtrent opheldering van haar te verkrijgen Hunne gesprekken haddon onveranderlijk plagerg aan den eenen kant tengevolge en tamelyk harde waarheden aan den anderen Aurette deed steeds haar best hunne kibbelarijen bij te leggen die van de zijde van Sidonie dikwgls in een schaterlach eindigden hetzij dan welgemeend of niet Eindelgk hield het gekrieuw van lieveriede op Charles ging van tgd tot tgd van huis om niet geheel vreemdeling in de zaken te worden Na het huwelgk zijner zuster zon hij naar Indie terugkeereu en langzamerhand knoopte hij zgne relatien wede aan het gekibbel van de jongelieden stoorde de rust van het Nest niet anger maar Aurette werd nadenkend Het Zondagsdiner had plaots in de groote eetzaal aan drie zgden van ramen gjorzien waarvan de eene Geheel open waa en een vrij uitzicht verleende op het uitgezocht landschap dat in de atrolen der ondergaande zen baadde De lucht ademde vrede en heerlijkheid de bloemen van Aurelte s ruiker verapreidden een zinnen streelenden geur buiten zongen de vogels voorol de nieerlen riepen elkander met schelle tonen van boom tot boom toe Mevrouw Bertholon loosde een zucht van behagelijkheid en leunde achterover in haren stoel haar levendige onderzoekende blik deed de roude der tafel en bleef op Charles ruaten die gedurende den maaltijd bijna geen woord had gesproken ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regel il 50 Centen j iedere regel meer 10 Centen G BOO TB LETT8B8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dee Maandags verschgnt den Nieuwen Waterweg die Botterdam groot en welvarend heeft gemaakt En van alle steden dia gepasseerd worden klonk do vroolijke muziek den booten met hun passagiers tegen en voegden zioh weer nieuwe vaartuigen bg de vloot die gedurende eenige uren meeateresse bleef van heel do Maas daar het verkeer met andere schepen verboden was Er was op gerekend dat de Koninginnen te half een in Botterdam zouden aaukomen Ze stapten aan wal aan de Prinsessekade waar een sierlgk paviljoen voor de vorstinnen was opgericht en werden daar toegezongen door een drieduizend leerlingen der lagere scholon Ter gedachtenis aan haar eerste bezoek aan Botterdam metselde Koningin Wilhelmina aan den westelgken kant der kade een gedenksteen Vervolgens werd een rgtoer ondernomen door da stad waarbij eenige inrichtingen door de vorstelgka hezoekatera worden bezocht Zoo de driejaartijkscha tentoonstelling van schilderijen van levende meesters in de Academie van Beeldende Kunsten een ge meenteinstelling Ën ook de diergaarde Jfa hier eenige rerversohingen te hebben gebruikt en het voornaamste in oogenschouw te hebben genomen verlieten de Koninginnen den tuin om zioh na een korten rgtoer naar het station Maas te bageven van waar zij per extra trein naar Het Loo vertrokken Ook het station Maas was keurig versierd Aan de voorzijde tegenover den ingang van de ontvangkamer voor de Koninginnen was een entree ingericht en boven dien ingang een fraaie tropee aangebracht terwijl de wandon rijk versierd waren met bloemen en groen De wachtkamer bevatte slechts de noodigste meubelen en was verder in eon bloementuin herachapen Het eerste bezoek van de beide Vorstinnen laat te Botterdam de meest aangename herinneringen achter Wanneer gaat gij naar Indie terug mgnheerCharles vroeg zij op doordringenden hoewel zachten toon De jonge man sidderde alsof hem eene pijnlgke plek werd aangeraakt Hij zag de oude dame eenigszins onvriendelijk aan en antwoordde alsof het hem moeite kostte Als mgne zuster getrouwd zal zijn zooals afgesproken was mevrouw Een acherpe blik schoot onder de neergeslagen oogleden van Sidonie uit die als naar gewoonte de kin in de hoogte atak en hare flikkerende grgze oogen langs de gasten liet heengaan zonder zich op één hunner te vestigen Ik geloof dat het u spijt vervolgde mevronar Bertholon zonder de stem te ferheffen O zeker zuchtte Charles zonder zijne droafenis te verbergen De heer Leniel stond op Laat ona er niet aan denken zeide hg vriendelijk trouwens zijne afwezigheid duurt niet eindeloos Mijn zoon maakt zijn fortuin zooals ik bet mgne gemaakt heb door arbeid geduld en eenige opotfaringon Ja vader zeide Charles zachtjes Maar u werd niet tot ballingschap gedwonjen Ballingschap is een wreed woord jongen wreeder dan de zoak zeide de heer Leniel vooralwanneer men in hot ergste geval vrij is zgne carrièreop te geven en near buis te keeren